منبع پایان نامه ارشد درمورد نگارگری ایرانی، نگارگری ایران، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

فراوانی

فراوانی

4.17
4.17
4.17
5
5
5
5
6
2.5
2.5
2.5
3
بسیارکم
10.84
6.67
6.67
8
24.17
19.17
19.17
23
17.78
15.28
15.28
16
کم
33.34
22.50
22.50
27
69.17
45
45
54
55.28
37.5
37.5
45
متوسط
78.34
45
45
54
94.17
25
25
30
83.61
28.34
28.33
34
زیاد
100
18.34
18.34
22
100
5.83
5.83
7
100
18.34
18.33
22
بسیار زیاد

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
ضریب وی کرمر: 0.036 سطح معنی داری:0.034

نمودار(4-18) نمودار ستونی میزان اطلاع از اخبار هنری
مطابق با جدول و نمودار در میان مخاطبان فرهنگسرا ها 5/2 درصد از مخاطبان اطلاعات هنری خود را در حد بسیار کم دانسته اند، 28/15 درصد کم، 5/37 درصد متوسط، 34.28 درصد زیاد و 18/32 درصد اطلاعات هنری خود را بیسار زیاد دانسته اند. این میزان در میان مخاطبان مغازه-گالریها بدین صورت است که، 5 درصد بسیار کم، 17/19 درصد کم، 45 درصد متوسط، 25 درصد زیاد و 83/532.18 درصد اطلاعات هنری خود را بیسار زیاد دانسته اند. همچنین در میان مخاطبان گالری ها نمودار ها نشان می دهد که 17/4 درصد اطلاعات هنری خود را بسیار کم، 67/6 درصد کم، 5/22 درصد متوسط، 45 درصد زیاد و 34/18درصد اطلاعات هنری خود را بیسار زیاد دانسته اند.
مطابق با نمودار بالا میان اطلاعات هنری و نوع مصرف و سلیقه هنری مخاطبان هر گروه رابطه معنا داری وجود دارد. بنابر اطلاعات بدست آمد از داده ها مخاطبان گالری ها اطلاعات هنری بیشتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند و مخاطبان مغازه-گالریها نسبت به دو گروه دیگر کمترین اطلاعات هنری را دارند. بنابراین می توان گفت که فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه بین متغیرهای اطلاعات و تحصیلات هنری و نوع مصرف و سلیقه هنری قابل اثبات است.
4-3-6- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی
جدول(4-19) جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

میزان علاقه
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

0.83
0.83
0.83
1
10
10
10
12
3.34
3.34
3.34
4
بسیارکم
1.66
0.83
0.83
1
15
5
5
6
5.58
2.5
2.5
3
کم
14.16
12.5
12.5
15
34.17
19.17
19.17
23
43.08
37.5
37.5
45
متوسط
70
55.83
55.83
67
71.67
37.5
37.5
45
71.42
28.34
28.34
34
زیاد
100
30
30
36
100
28.34
28.34
34
100
28.34
28.34
34
بسیار زیاد

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
ضریب وی کرامر:0.032 سطح معنی داری:0.043

نمودار(4-19) نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی
داده های جدول و نمودار نشان می دهد که در بین مخاطبان فرهنگسراها 3/3 درصد علاقه بسیار کمی به آثار سنتی و نگارگری ایرانی دارند و 5/2 درصد علاقه کم، 5/37 علاقه متوسط و 34/28 درصد علاقه زیاد و خیلی زیاد به این آثار دارند. در بین مخاطبان مغازه -گالریها نیز، 10 درصد خیلی کم، 5 درصد کم، 17/19 درصد متوسط، 5/37 درصد زیاد و 34/28 درصد بسیار زیاد به آثار سنتی و نگارگری علاقه دارند. در میان مخاطبان گالری ها این میزان بدین صورت است که، 83/0 درصد علاقه خیلی کم و کم، 5/12 درصد متوسط، 83/55 درصد زیاد و 30 درصد خیلی زیاد به این آثار علاقه دارند. با توجه به آزمون ها و سطح معنا داری به دست آمده تفاوت قابل اعتنایی بین علاقه به آثار سنتی ونگارگری ایرانی و مخاطبان هر مکان وجود ندارد.
4-3-7- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و محمود فرشچیان)
جدول(4-20) جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و محمود فرشچیان)
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

میزان علاقه
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

0
0
0
0
1.67
1.67
1.67
2
3.34
3.34
3.34
4
بسیارکم
50
50
50
60
5
3.33
3.33
4
10.
6.66
6.66
8
کم
81.67
31.67
31.67
38
13.33
8.33
8.33
10
20
10
10
12
متوسط
98.34
16.67
16.67
20
60
46.67
46.67
56
40
20
20
24
زیاد
100
1.67
1.67
2
100
40
40
48
100
60
60
72
بسیار زیاد

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
ضریب وی کرامر:0.026 سطح معنی داری:0.041

نمودار(4-20) نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و محمود فرشچیان)
داده های جدول و نمودار نشان می دهد که در بین مخاطبان فرهنگسراها4 3/3 درصد علاقه ی بسیار کمی به آثار نگارگری جدید ایرانی دارند و 66/6 درصد علاقه کم، 10درصد علاقه متوسط و 20 درصد علاقه زیاد و 60 درصد بسیار زیاد به این سبک علاقه دارند. در بین مخاطبان مغازه-گالریها نیز، 67/1 درصد بسیار کم، 33/3 درصد کم، 33/8 درصد متوسط،7 6/46 درصد زیاد و 40 درصد بسیار زیاد به آثار نگارگری همچون آثار فرشچیان علاقه دارند. در میان مخاطبان گالری ها این میزان بدین صورت است که، 0 درصد علاقه خیلی کم، 50 درصد کم، 67/31 درصد متوسط، 57/16 درصد زیاد و 67/1 درصد بسیار زیاد به این آثار علاقه دارند. با توجه به آزمون ها و نمودار به دست آمده مشخص است که در بین مخاطبان مغازه-گالریها و فرهنگسراها بیشترین علاقه و در بین مخاطبان گالری ها کمترین علاقه به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ایران باستان، رضا عباسی، سطح معنی داری، هنرهای زیبا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روش پژوهش، اصل موضوع