منبع پایان نامه ارشد درمورد ناخودآگاه، پیش آزمون، کم توان ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

در ذهن فرد پرداخت.نمایش پلی بین آگاهی وناخودآگاهی وبین شخصیت وماورای شخصیت است.جونگ145(1996)معتقد است که در ضمیر ناخودآگاه ما تعداد فراوانی موجود زنده وجود دارد.ثروتی ماورای تصورما وتنها از طریق بخش آگاه ذهن است که می توانیم ضمیر ناخودآگاه را کنار زده وآنچه را که می خواهیم بدست آوریم.با اجرای نمایشی این افسانه ها،آن دسته از بیمارانی را که قادر به بیان کلامی نیستند می توانند با حرکات فی البداهه،آوا،صدای آزاد واستفاده از وسایل موسیقی به کنکاش عمیق ضمیر ناخودآگاه خود بپردازند.در این رابطه می توان به کودک معلولی که همیشه در کارگاه نمایش درمانی ساکت بود اشاره کرد.زمانی که او خواست نقش یک هیولای مهاجم را بازی کند،به منظور ایجاد صدا وحرکات رعدآسای هیولا،از “سنج”استفاده نمود.یک درمان جوی دیگر که مرد بسیار قوی وخشن بود هنگامی که قصد داشت نقش یک پرنده زخمی را ایفا نماید،از یک فلوت به منظور ایجاد صدای بال های شکسته استفاده نمود.هنگامی که بال زخمی او درمان شد شروع به فریاد کشیدن کرد،که در واقع نوعی بازگشت به درون وماورای شخصیتی بود که از طریق نمایش به عنوان یک عامل واسطه صورت گرفت.سپس درمانجویان به وسیله نمایش به جستجوی ضمیر ناخودآگاه وناشناخته خود وکشف علت ها می پردازند(فخری،افسانه،1380)
جوزف کمبل افسانه را چنین توصیف می کند:افسانه قلمرویی است که درعالم رویا به آن وارد می شویم وهمواره در درون خود آن را به همراه داریم.تمامی هیولاها وآن هایی که حامی ما هستند در طی دوران کودکی،در کودکستان ومدرسه شناخته ایم وهمه مربوط به دوران کودکی ماست،مهمتر از همه دراین سرزمین،ما قدرتی داریم که در واقعیت حتی تصورآن را هم نمی توانیم بکنیم.در آنجا برای چیزهایی که در زندگی واقعی بسیار پر ارزش است خود را زحمت نمی اندازیم.اگر حتی بخش کوچکی از آن چیزهایی که در این سرزمین می بینیم وارد زندگی عادی ما شود تحولی پدید می آید146.آنچه را که جونگ تحت عنوان تخیل فعال از آن یاد می کند در این زمینه به عنوان ابزار قدرتمندی عمل نماید.هیل می گوید:
“تخیل محصول خام ویا رسیده روان است که به منظور دستیابی وشناخت روح به کار می رود147(فخری،افسانه،1380).
و”گرسی”148(1992) نقش داستان پروری را در امر درمان قابل توجه می داند.
یکی از مسائل مهمی که کم توانان ذهنی با آن دست به گریبان اند وقادر نیستند که بر آن چیره شوند اثرات منفی است که از سوی جامعه به آن ها زده می شود.دکار149(1989)معتقد است که تخیل از خلاقیت به عنوان یک عامل واسطه قوی استفاده می نماید.قدرت تخیل کردن وتجسم نمودن،نیروی آگاهی را زنده وفعال می کند.تعدادی از افراد مانند قهرمانان ودسته دیگری از افراد که احساس می کند قادر به چنین سفر خیالی نیستند،باید به روش خودشان در این راه گم بردارند که موجب طولانی تر شدن زمان روند درمان در آن ها می شود(فخری،افسانه،1380).آنچه که یک متخصص نمایش درمان باید مورد توجه قراردهندایجاد زمینه ای برای حفظ عملکرد درمانی است.واین بدان معناست که در طی روند درمان شرایط به گونه ای استوار شود که به تدریج زخم ها ودرد ورنج فرد،مرحله درمان خود را طی نماید وقدرت توانایی ونیرو جایگزین آن شود
این بخش را با نوشته یک کم توان ذهنی به پایانی می رسانم
“صحبت از عواطف واحساساتم را یک مبارزه می دانم.با من مثل یک انسان صحبت کنید نه شخصی طرد شده.زیرا این رفتار شما به من کمک خواهد کرد که اعتماد به نفس پیدا کنم.من هم اکنون قادر هستم تمامی کارهایی را که در گذشته به من تلقین شده بود که نمی توانم انجام دهم به پایان برسانم،من از طریق نمایش درمانی می خواهم خود را نجات دهم وقدرت خود را بازیابم.روزگاری افرادی با ناتوانی آموزشی را کنار می گذاشتند واین امر تاسف آور بود وانسان را به گریه می انداخت.من احساس می کنم که حالا دیوارها شکسته شده ومردم به ما گوش می دهند واین درست مانند آن چیزی است که خودتان را زندانی کرده اید وباید کلید آزادی خود را پیدا نمایید.البته می دانید کجاست.باید بگویم نمایش درمانی کلید زندان من بوده اس(فخری،افسانه،1380).

فصل سوم
روش پژوهش

3-1 روش پژوهش :
روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نوع شبه ازمایشی پیش آزمون – پس آزمون است .که البته برای یک گروه مورد استفاده قرار گرفته است که تحت آموزش تئاتر درمانی قرار دارند .
3-2 معرفی متغییر ها :
در پژوهش حاضر متغییر مستقل تئاتر درمانی بوده و متغییر وابسته مهارتهای اجتماعی بوده .
3-3-جامعه نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش را در گروه آزمایش کلیه افراد زن ومرد کم توان ذهنی تربیت پذیر که بهره هوشی آنها ( 50-25) و ( 25-20 ) می باشد و تحت آموزش تئاتر درمانی در مرکز زاگرس قراردادند تشکیل می دهد.
3-4 روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش به این صورت که نمونه ها از بین 10 نفر از افراد کم توان ذهنی که بهره هوشی آنها (25-50) و (20-25) که در در سال 1393 که با روش نمونه گیری در دسترس به کلینیک زاگرس مراجعه کرده اند مورد بررسی قرارگرفته اند .
3-5 ابزار پژوهش
ابزار سنجش مطالعه حاضر مقیاس مهارت های اجتماعی استفر ( 1978) بوده است که در دو نوبت پیش آزمون وپس آزمون به صورت انفرادی و از طریق مشاهده رفتارهای فرد توسط مسئول گروه اجرا شد . این مقیاس شامل 89 مورد مهارت اجتماعی مناسب برای تدریس و مندرج در برنامه درسی کلاس است که در چهار سطح ( رفتار ها در محیط آموزشی – رفتار با دیگران – رفتار مربوط به خود – رفتار مربوط به کار ) مورد بررسی قرارمی گیرد ( استفر 1978) این فهرست توسط سرپرست یا ناظر کلاس پر شده است . ماده ه ای این مقیاس دارای 5 گزینه همیشه ، اغلب ، گاهی ، بندرت ، و هیچ گاه می باشد . همه ماده ها بر اساس مقادیر 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 نمره گذاری می شوند. فرم ارزیابی رفتاری اجتماعی استفر (1978) از طریق فرایند های اجتماعی اعتبار یافته ( میلیرن 1987 ) و اعتبار واطمینان آنها مسجل گشته است ( استفر 1981 ، گرشام و الیوت 1984 به نقل از کارتلج و ملپران ، ترجمه نظری نژاد ، 1374)
همچنین با استفاده از شیوه تحلیل عامل ، روائی سازه آزمون مشخص شده است . برای تعیین همسانی درونی آزمون ها ( اعتبار ) نیز از روش ضریب آفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن در فرم نهایی 94 % به دست آمد ( تحلخوابی 1381)
3-6 روش اجرا
کار با افراد گروه به صورت گروهی به مدت 5 هفته متوالی و هر هفته دو جلسه طبق برنامه تنظیمی ادامه یافت .
اجرای تئاتر درمانی هر جلسه شامل سه مرحله آمادگی، اجرا ، درون پردازی است.
تمرین رفتاری – مشارکت و ……… نیز بود که در این پژوهش بیشترین زمان صرف شده برای مرحله سوم یعنی تمرین رفتار اختصاص د اده شد که در غالب فنون تئاتر درمانی (فروشگاه جادو – فن صند لی باور – فن آینه ، فن فرافکنی در آینده ، فن وارونگی نقش، فن خود بازنمایی و خود محقق سازی )مواردی از جمله توجه به خصوصیات اعضای گروه ، مهارت در برقراری رابطه با سایرین ، مهارت در گوش دادن و همدلی کردن با اطرافیان ، برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی با دبیران ، شناخت احساسات خویش و کنترل به موقع آنها (کارتلج و ملییرن، ترجمه نظری نژاد 1369) و بالاخره صحبت کردن در جمع و خواندن انشاء تمرین شد .
ساختار جلسات تئاتر درمانی عبارت بود از :
جلسه اول ) بیان هدف ها و قوانین گروه و معرفی اعضاء گروه و مشارکت اعضاء
جلسه دو م ) بررسی احساسات و افکار اعضاء گروه نسبت به جلسه قبل، سپس انتخاب شخص اول یا پروناکونین ، و آماده کردن گروه با استفاده از فن صندلی باور جهت مراحل بعدی تئاتر درمانی بحث در باره مطلب اصلی تا جایی که مسئله برای گروه روشن شود و در پایان انجام فرایند مهم پردازش.
جلسه سوم ) در جلسه سوم پس از گرینش هدایت و تشویق شخص اول به سمت صحنه توسط کارگردان و تشویق مراجع برای نشان دادن (مسئله اش به صورت عملی) بر روی صحنه ، از دیگر فنون اجرا شده و متناسب با موقعیت در این جلسه فنون زیربود :
وارونگی نقش : فن تک گویی یکی دیگر از فنون مؤثر در دان نمایشگری است که در این تکنیک شخص اندیشه ها و احساس های خود را با صدای بلند و در وسط صحنه بیان می کند .
وارونگی نقش: یا چرخش نقش تکنیکی است که براساس آن شخص الف در نقش شخص ب ایفای نقش می کند و شخص ب نقش شخص الف را می پذیرد .
فن آینه : هنگامی بکار می رود که خود شخص قادر نیست عملکرد خود را به نمایش بگذارد و به همین دلیل نقش او را یک من یاور به عهده می گیرد .
توضیح در باره مهارت کلامی و غیرکلامی در مرحله سوم (درون پردازی) تئاتر درمانی و بیان تجارب عاطفی و شناختی اعضای گروه در مورد نمایش (مشارکت )
جلسه چهارم )تمرین جلسه سوم و تمرین گوش دادن و سوال کردن و انعکاس مشارکت.
از جلسه 5 به بعد محتوای جلسه تئاتر درمانی با تأکید برمرحله سوم ” درون پردازی” بود .
جلسه پنجم ) گفتگو در باره مشکلات اعضاء در زمینه روابط اجتماعی و نحوه آشنا شدن به یک خود غریبه و ایفای نقش با استفاده از فنون تئاتر درمانی ( فن وارونگی نقش ، فن فرافکنی در آینده ، فن آینه ) و مشارکت
جلسه ششم ) بحث در باره شناسایی حقوق خود و نحوه برخورد با اطرافیان و مشارکت اعضاء
جلسه هفتم ) تمرین در باره نحوه سوال کردن و کنترل خشم و مشارکت
جلسه هشتم ) تکرار جلسات قبل
جلسه نهم ) گفتگو در باره تأثیر افکار شخص در تخریب روابط اجتماعی و مشارکت .
جلسه دهم )مرور کلی مطالب گذشته و انجام تمرین ها ی مختلف رفتاری و تأکید بر ادامه تمرینات جلسه قبل و ختم جلسه
پس از پایان جلسات تئاتر درمانی از اعضاء گروه آزمایش سپس آزمون مقیاس مهارت های اجتماعی استفر به عمل آمد .
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون بوده است . در چنین پژوهش هایی پژوهشگر به دنبال تعیین روابط تابعی بین متغیر های پژوهش از طریق تعامل متغیر مستقل و کنترل وعوامل —-کننده و مزاحم در پژوهش می باشد ( دلاور ، 1383)
در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیبل داده ها از روش آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضرایب آلفای کرونباخ ، آزمون T برای مقایسه میانگین گروه های مستقل استفاده شده است .

فصل چهارم
یافته های پژوهش

این فصل از تحقیق که به بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به تأثیر تئاتر درمانی بر رفتارهای مربوط به خود افراد کم توان ذهنی می پردازد، بر روی 10 نفر از دانش آموزان اجرا گردید. در ابتدا رفتارهای مربوط به خود دانش آموزان بصورت پیش آزمون انجام شده و بعد از اجرای تئاتر درمانی دوباره به سنجش رفتارهای مربوط به خود این افراد انجام می شود، این اطلاعات در سطوح مقایسه ای به صورت جدولها و نمودارهای جداگانه هر کدام ارائه گردیده که جداول شامل توزیع فراوانی و درصد نمرات بدست آمده توسط آزمودنی ها و شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی می باشد ، سپس به منظور مشاهده بصری اطلاعات و مقایسه نتایج بدست آمده نمودار باکس پلات هر یک از مهارت ها را که شامل مینمم ، ماکزیمم و میانه نمرات به تفکیک نوع آزمون ها ، رسم می نماییم .
4-1 بخش اول : آمار توصیفی
ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آزمودنی ها
اطلاعات توصیفی آزمودنی ها، از نظر مشخصات مدرسه، جنسیت، وضعیت تأهل و سابقه خدمتی در جداول 4-1 ، 4-2، 4-3 ، 4-4 و 4-5 ارائه می گردد .
4-1-1 مشخصات مدرسه
توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب مشخصات مدرسه آنها در جدول 4-1 ارائه می گردد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مشخصات مدرسه آنها
مشخصات مدرسه
فراوانی
درصد
عادی
2
20
شهری
8
80
کل
10
100

بازیابی داده های موجود در جدول فوق نشان از آن دارد که از 10 نفری که در این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نمایش درمانی، عقب ماندگی، کم توان ذهنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، مهارت اجتماعی، درصد تجمعی