منبع پایان نامه ارشد درمورد مي‌كند.، فرآيند، مي‌كند، كه:

دانلود پایان نامه ارشد

مشخص و سئوالهاي پژوهش را تنظيم مي‌كند.
ج- منابع عمومي اطلاعات را كشف مي‌كند.
د- نياز اطلاعاتي تحقيق را تعريف و اصلاح مي‌كند (مديريت اطلاعات).
هـ- براي اطلاعات موردنياز مفاهيم اصلي و واژه‌هاي كليدي مشخص مي‌كند.
و- تشخيص مي‌دهد كه اطلاعات موجود مي‌تواند با تجربيات قبلي تركيب شود. و يا براساس تجربيات قبلي تحليل شود تا اطلاعات جديدي ساخته شود.
2. دانشجو با سواد اطلاعاتي، انواع منابع اطلاعاتي را با فرمتهاي گوناگون مشخص و استفاده مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو  اين است كه:
الف- چگونگي توليد، سازماندهي و توزيع اطلاعات رسمي و غيررسمي را مي‌شناسد.
ب- چگونگي اساس نظم و ترتيب سازماندهي دانش را جهت رسيدن به اطلاعات را مي داند.
ج- ارزش و تفاوتهاي بالقوه منابع اطلاعاتي را در رسانه‌هاي گوناگون (براي مثال: چندرسانه‌اي‌ها، پايگاه داده، سايتها، مجموعه داده‌ها، وسايل سمعي و بصري و كتاب) مشخص مي‌كند.
د- هدف و مخاطبين منابع بالقوه را شناسايي مي‌كند.
هـ- بين منابع اوليه و ثانويه تفاوت قايل مي‌شود.
و- مي‌داند که اطلاعات شامل داده‌هاي اوليه منابع رديف اول نيز هستند.
3. دانشجو با سواد اطلاعاتي بايد هزينه‌ها و فوايد حاصل از اطلاعات موردنياز را در نظر بگيرد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- قابليت دسترسي به اطلاعات موردنياز را مشخص مي‌سازد و راهبردهاي دستيابي به اطلاعات را تعيين مي‌كند.
ب- امكان دستيابي به مهارت و يا زبان جديد را براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز در نظر مي‌گيرد.
ج- براي دستيابي به اطلاعات موردنياز، زمان و برنامه مشخصي را در نظر مي‌گيرد.
4. دانشجو با سواد اطلاعاتي، ماهيت و وسعت اطلاعات موردنياز را مورد ارزشيابي مجدد قرار دهد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- اطلاعات اوليه موردنياز را براي تجديدنظر، ويرايش و دوباره‌سازي مجدداً مرور مي‌كند.
ب- ملاكها را براي اتخاذ تصميم پيرامون انتخاب اطلاعات مشخص مي‌كند.
در استاندارد دوم، دانشجو داراي سواد اطلاعاتي، به شيوه‌اي مؤثر و كارآمد به اطلاعات مورد نياز دسترسي پيدا مي‌كند. براي اين استاندارد 5 شاخص عملكرد و 22 حاصل نهايي مشخص ارائه شده است.

شاخص‌هاي عملكرد
1.دانشجو با سواد اطلاعاتي، مناسبترين روشهاي جستجو و نظامهاي بازيابي اطلاعات را براي دستيابي به اطلاعات موردنياز انتخاب مي‌كند. بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- روشهاي مناسب جستجو را شناسايي مي‌كند (براي مثال، روشهاي زمينه‌ياب، شبيه‌سازي، تجارب آزمايشگاهي).
ب- فايده‌ها و قابليت كاربرد روشهاي گوناگون جستجو را پيدا مي‌كند.
ج- وسعت، محتوا، و سازماندهي نظامهاي بازيابي اطلاعات را جستجو مي‌كند.
د- مؤثرترين و كارآمدترين شيوه‌هاي دستيابي به اطلاعات را از ميان روشهاي جستجو و يا نظامهاي بازيابي اطلاعات انتخاب مي‌كند.
2. دانشجو با سواد اطلاعاتي، راهبردهايي براي طرح جستجو انتخاب و آنها را اجرا مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- طرحي براي جستجوي متناسب با روش تحقيق (روش جستجو) مي‌پروراند.
ب- كليدواژه‌ها، مترادفها، و كلمات مناسب را براي جستجوي اطلاعات شناسايي مي‌كند.
ج- لغات كنترل شده خاص آن رشته و يا منبع اطلاعاتي را انتخاب مي‌كند.
د- راهبرد جستجو را با استفاده از فرمانهاي مناسب نظام بازيابي اطلاعات انتخاب مي‌كند (براي مثال، عمل كننده‌هاي بول، اختصار كلمات و واژه‌ها، موتورهاي جستجوگر، سازماندهنده‌هاي داخلي نظير شاخص‌ها براي كتاب).
هـ- راهبرد جستجو را در نظامهاي گوناگون بازيابي اطلاعات با تنوع واسط‌هاي كاربران و موتورهاي گوناگون جستجو و همچنين استفاده از فرمان به زبانها، پروتكل‌ها و پارامترهاي گوناگون اجرا مي‌كند.
و- در هنگام جستجو، پروتكلهاي جستجوگر مناسب با رشته را به كار مي‌گيرد.
3. دانشجو با سواد اطلاعاتي، اطلاعات را از شبكه اينترنت و يا منابع ديگر بازيابي مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- نظامهاي گوناگون جستجو را در فرمتهاي گوناگون بازيابي مي‌كند.
ب- طرحها و نظامهاي طبقه‌بندي گوناگون را براي استقرار منابع اطلاعاتي در داخل كتابخانه يا براي شناسايي سايتها و پايگاههاي اطلاعاتي به كار مي‌گيرد (براي مثال، نظامهاي سرشناسه و يا نظامهاي شماره‌گذاري).
ج- سرويسهاي اينترنتي ويژه و يا سرويسهاي شخصي موجود در مؤسسه را براي بازيابي اطلاعات مورد نياز به كار مي‌گيرد (براي مثال، امانت بين كتابخانه‌اي/ تحويل اسناد توسط مؤسسات حرفه‌اي، مؤسسات تحقيقاتي و متخصصان پژوهش در جامعه).
د- روشهاي گوناگون پژوهش نظير پيمايش، نامه، مصاحبه، و روشهاي ديگر جمع‌آوري اطلاعات را به كار مي‌برد.
4. در هنگام نياز، دانشجو با سواد اطلاعاتي راهبردهاي جستجو را اصلاح مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- كميت، كيفيت و تناسب نتايج جستجو را مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي‌دهد تا ببيند كه آيا نظامهاي بازيابي اطلاعات در اشكال گوناگون با روشهاي متفاوت جستجو مي‌تواند به كار گرفته شود.
ب- شكافها را در اطلاعات بازيابي شده شناسايي مي‌كند تا تعيين كند كه آيا راهبرد جستجو بايد مورد تجديدنظر و ويراي قرار بگيرد.
ج- جستجو را با راهبردهاي تجديدنظر شده تكرار مي‌كند.
5. دانشجو با سواد اطلاعاتي، اطلاعات را از منابع مربوطه استخراج، ثبت و مديريت مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- از ميان فناوريهاي گوناگون، مناسبترين آنها را براي استخراج اطلاعات انتخاب مي‌كند (براي مثال، كپي كردن و چسباندن، نرم‌افزارهايي كه كار فتوكپي را انجام مي‌دهد، اسكنر، وسايل سمعي و بصري، يا وسايل براي كشف).
ب- نظامي را براي سازماندهي اطلاعات ايجاد مي‌كند.
ج- تشخيص و تمايز ميان انواع منابع و مراجعي که مورد استفاده و استناد قرارداده همچنين آشنايي با نحوه
د- منابعي كه اطلاعات از آنها نقل شده يادداشت مي‌كند تا در آينده به عنوان مأخذ از آنها استفاده كند.
ه – ‌‌فناوريهاي گوناگون را براي مديريت اطلاعات انتخاب شده به كار مي‌برد.
 در استاندارد سوم، تأكيد مي‌شود كه دانشجو داراي سواد اطلاعاتي به روش نقادّانه به ارزيابي اطلاعات گردآوري شده مي‌پردازد و اطلاعات گزينش شده را با دانش پيشين خود تلفيق و نظام را ارزيابي مي‌نمايد. اين استاندارد 7 شاخص عملكرد و 25 حاصل نهايي دارد.
شاخص‌هاي عملكرد
1. دانشجو با سواد اطلاعاتي، عقايد اصلي جمع‌آوري شده از منابع گوناگون را خلاصه مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- متون را مي‌خواند و عقايد اصلي را انتخاب مي‌كند.
ب- مفاهيم موجود در متن را تفسير كرده و به زبان خود آنها را بيان مي‌كند.
ج- نقل‌قولهاي مستقيم را كلمه به كلمه نقل مي‌كند.
2. دانشجو با سواد اطلاعاتي ملاكهايي را براي ارزشيابي اطلاعات و منابع آنها به كار مي‌برد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- به منظور مشخص كردن اعتبار، ثبات، صحت، دقت و زمان انقضاي اطلاعات، منابع آنها مورد بررسي و مقايسه قرار مي‌گيرد.
ب- ساختار، منطق استدلالهاي ارائه شده و يا روشها را تجزيه و تحليل مي‌كند.
ج- تعصب، خدعه و حيله، يا دستكاري اطلاعات را تشخيص مي‌دهد.
د- زمينه‌هاي فرهنگي، فيزيكي كه اطلاعات در آنها ساخته شده را مي‌شناسد و تأثير زمينه را در تفسير اطلاعات مي‌فهمد.
3. دانشجو با سواد اطلاعاتي، عقايد اصلي را با هم تركيب مي‌كند تا مفهوم جديدي را بسازد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- ارتباط بين مفاهيم را مي‌شناسد و آنها را براساس شواهد و مستندات با هم تركيب مي‌كند.
ب- فرضيات جديدي را كه به اطلاعات اضافه نياز دارند مطرح مي‌كند.
ج- رايانه و فناوريهاي ديگر را به كار مي‌برد (براي مثال، صفحه گسترده‌ها، پايگاه داده‌ها، چندرسانه‌ايها و وسايل سمعي و بصري).
4. دانشجو با سواد اطلاعاتي، دانش جديد را با دانش قبلي مقايسه مي‌كند تا به تناقضها، ارزشهاي افزايش يافته و يا ديگر ويژگيهاي اطلاعات پي ببرد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- مشخص مي‌كند كه آيا اطلاعات موجود براي تحقيق كافي است و يا به اطلاعات ديگري هم نياز مي‌باشد.
ب- ملاكهايي را به كار مي‌برد تا تعيين كند كه آيا اطلاعات موجود اطلاعاتي كه از ساير منابع به دست‌آ‌مده است را نقض يا اثبات مي‌كند.
ج- براساس اطلاعات جمع‌آوري شده به نتيجه‌گيري مي‌پردازد.
د- نظريه‌ها و تئوري‌ها را با تكنيكهاي مناسب موضوع آزمايش مي‌كند (به صورت تجربي و يا شبيه‌سازي).
هـ- دقت و صحت احتمالي را با در نظر گرفتن منابع اطلاعات، محدوديتهاي ابزار و راهبردهاي جمع‌آوري اطلاعات و همچنين مستدل بودن نتايج مي‌سنجد.
و- دانش جديد را با دانش قبلي تلفيق مي‌كند.
ز- اطلاعاتي را كه دال بر وجود شواهد و مدارك براي موضوع هستند را انتخاب مي‌كند.
5. دانشجو با سواد اطلاعاتي مشخص مي‌كند كه آيا دانش جديد تأثيري روي نظام ارزشي فرد دارد و سعي در تطبيق و رفع تفاوتها دارد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- نقطه نظرات متفاوت را در ادبيات تحقيق كشف مي‌كند.
ب- تصميم مي‌گيرد كه نقطه‌نظرات متفاوت را رد كند و يا آنها را بپذيرد.
6. دانشجو با سواد اطلاعاتي، درك و تفسير اطلاعات را از طريق گفتمان با ديگر افراد، با متخصصان موضوع، با افراد تجربه‌دار و استادكاران اعتبار مي‌بخشد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- در بحث‌هاي كلاسي و مباحثات ديگر شركت مي‌كند.
ب- در كلاسهاي درس الكترونيكي شركت مي‌كند و بحث و گفتمان پيرامون موضوع را در اين كلاسها تشويق مي‌كند.
ج- نظرات متخصصان را از روشهاي گوناگون پيدا مي‌كند (براي مثال، مصاحبه با آنها و يا از طريق گروههاي بحث الكترونيكي).
7. دانشجو با سواد اطلاعاتي، مشخص مي‌كند كه آيا تحقيق اوليه بايد مورد تجديدنظر واقع شود.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- مشخص مي‌كند كه نياز اوليه اطلاعات ارضاء شده و آيا اطلاعات زيادتري موردنياز است.
ب- راهبردهاي جستجو را مرور مي‌كند و مفاهيم اضافي را در هنگام نياز تلفيق مي‌كند.
ج- منابع به كار گرفته شده براي بازيابي اطلاعات را مرور مي‌كند و آنها را توسعه مي‌دهد.
 استاندارد چهارم، به اين مي‌پردازد كه فرد داراي سواد اطلاعاتي چگونه از اطلاعات استفاده مؤثر مي‌كند. براي اين استاندارد 3 شاخص و 10 حاصل نهايي معرفي شده است.
شاخص‌هاي عملكرد
1. دانشجو با سواد اطلاعاتي، اطلاعات تازه و پيشين را براي توليد محصول و يا عملكرد جديدي به كار مي‌برد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق با دانشجو اين است كه:
الف- محتو را به شكلي تنظيم مي‌كند كه اهداف را حمايت كند و محصول و يا عملكردي را ايجاد كند (براي مثال، طرحها، دستنويسها و تابلوهاي نمايش و فيلمنامه).
ب- دانش و مهارتهاي حاصل از تجربيات را براي توليد دانش و يا عملكرد جديد در كنار هم قرار مي‌دهد.
ج- از تلفيق دانش پيشين يا دانش ساخته شده (با استفاده از نقل قولها و يا تفسيرها) براي حمايت از محصول جديد و يا عملكرد استفاده مي‌كند.
د- متنهاي ديجيتالي، تصاوير، داده‌ها را در هنگام نياز در كنار هم قرار مي‌دهد.
2. دانشجو با سواد اطلاعاتي، فرآيند توسعه محصول و يا عملكرد را مورد تجديدنظر قرار مي‌دهد.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- از اطلاعات حاصله، ارزشيابي‌هاي انجام گرفته و رد و بدل اطلاعات، مجله و يا دفترچه‌اي را تهيه مي‌كند.
ب- بر موفقيت‌ها، شكست‌ها و راهبردهاي ديگر تفكر مي‌كند.
3. دانشجو با سواد اطلاعاتي، محصول و يا عملكرد را با ديگران رد و بدل مي‌كند.
بازده‌هاي حاصله از فرآيند فوق براي دانشجو اين است كه:
الف- مناسبترين شكل رسانه را براي انتقال محصول و يا عملكرد براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، آموزش مهارت، استفاده ازکتابخانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد منابع معتبر، عصر اطلاعات، آموزش مهارت، دانشگاهها