منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
1-9-5-2-5- ایزونیازید، اتیونامید، اتامبتول و سیکلوسرین ……………………………………………………………………… 52
1-9-5-3- انتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین ………………………………………………………………………….. 52
1-9-5-3-1- آمینوگلیکوزید ها ………………………………………………………………………………………………………………… 52
1-9-5-3-2- تتراسایکلین ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
1-9-5-3-2-1- مقاومت به تتراسایکلین ………………………………………………………………………………………………… 54
1-9-5-3-3- اگزازولیدین ……………………………………………………………………………………………………………………….. 54
1-9-5-3-4- کلرامفنیکل ………………………………………………………………………………………………………………………… 55
1-9-5-3-5- ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-9-5-3-5-1- مقاومت به ماکرولید ها …………………………………………………………………………………………………. 55
1-9-3-6- کلیندامایسین …………………………………………………………………………………………………………………………. 56
1-9-3-7- استرپتوگرامین ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
1-9-5-4- آنتی بیوتیک های مهار کننده اسید نوکلوئیک ………………………………………………………………………. 57
1-9-5-4-1- کینولون ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 57
1-9-5-4-2- ریفامپین و ریفابوتین ……………………………………………………………………………………………………….. 57
1-9-5-4-3- مترانیدازول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
1-9-5-4-4- آنتی متابولیت ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
1-9-6-1- اهمیت مقاومت آنتی بیوتیک ها در دام ………………………………………………………………………………… 59
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1- تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2-2- مطالعات انجام شده در باکتریوفاژ ………………………………………………………………………………………………….. 62
2-3- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها ……………………………………………………………………………………………. 64

فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- دستگاه های مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-2- لوازم مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-3- مواد مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
3-4- سویه های میکروبی مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 71
3-4-2- آماده سازی محیط های کشت …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-4-2-1- محیط های کشت MRS آگار ……………………………………………………………………………………………….. 72
3-4-2-2- محیط های کشت نرم MRS آگار ………………………………………………………………………………………… 72
3-4-2-3- محیط کشت MRS مایع ………………………………………………………………………………………………………. 72
3-5- کشت و آزمایشات تعین هویت باکتری ………………………………………………………………………………………….. 72
3-6- سنجش فاژ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-6-1- روش دو لایه ای پلاک ………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-6-2- مشاهده پلاک توسط القاء با پرتو UV ………………………………………………………………………………………. 73
3-6-3- آزمون Heap and Lawrence ………………………………………………………………………………………………… 74
3-7- سنجش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ……………………………………………………………………………………… 75
3-7-2- آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک در آگار ( دیسک دیفیوژن) ….. 76
3-7-2-1- روش انجام آزمایش دیسک گذاری ……………………………………………………………………………………… 76
3-7-2-1-1- تهیه محیط کشت …………………………………………………………………………………………………………… 76
3-7-2-1-2- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم : نتایج
4-1- شرح مختصری از مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………. 80
4-2- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
4-2-1- نتایج حضور یا عدم حضور فاژ در سویه ها ………………………………………………………………………………… 81
4-2-2- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء UV و میتومایسین C …………………………………………. 83
4-2-3- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با میتومایسین C و Heap and Lawrence ………….. 83
4-2-4- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با پرتو UV و Heap and Lawrence …………………… 84
4-3- نتایج حساسیت ومقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها …………………………………………………………………. 84
4-4- نتایج میزان درصد حساسیت و مقاومت سویه ها به آنتی بیوتیک ………………………………………………… 91
4-5-1- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به آمینوگلیکوزید ها 92
4-5-2- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سفالوسپورین ها .. 92
4-5-3- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به گلیکوپپتیدها ……. 93
4-5-4- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به لینکوزامید ها ……. 93
4-5-5- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به ماکرولیدها ………… 94
4-5-6- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به پنی سیلین ها ….. 94
4-5-7- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به کینولون ها ……….. 95
4-5-8- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سولفانامید ها ……… 95
4-5-9- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به تتراسایکلین ها…….. 96
4-5-10- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به دیگر آنتی بیوتیک‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- اهمیت جداسازی فاژ ………………………………………………………………………………………………………………………. 99
5-2- نتایج جستجو برای جداسازی فاژ …………………………………………………………………………………………………… 100
5-3- اهمیت الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی پروبیوتیک ها …………………………………………………………………… 102
5-4- راه های انتقال ژن های مقاومت به آنتی بیوتیکی در لاکتوباسیل ها ……………………………………………. 103
5-5- نتایج تفسیر برای الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ………………………………………………………………………… 104
5-6- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
ضمائم
پوسترهای ارائه شده در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ……………………………………… 121
خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12۳

فهرست جداول
جدول 1-1- مورفولوژی باکتریوفاژهای اسید لاکتیک ……………………………………………………………………………… 30
جدول 1-2- گروه های آنت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش اقتصادی، صنایع غذایی، مورفولوژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، صنایع غذایی