منبع پایان نامه ارشد درمورد مورفولوژی، اتحادیه اروپا، محصولات لبنی

دانلود پایان نامه ارشد

می نماید. این مکانیسم منحصر به فرد بوده و در مقاومت متقاطع با دیگر مهار کننده هی پروتئین دیده نمی شود.

1-9-5-3-4- کلرامفنیکل
طیف آنتی باکتریال وسیعی مشابه تتراسایکلین دارد.
اثر باکتریواستاتیک کلرامفنیکل به علت اتصال قابل برگشت به پپتیدیل ترانسفراز زیر واحد S50 ریبوزوم است که طویل شدن پپتیدها را بلوکه می نمایند. مقاومت نسبت به کلرامفنیکل در باکترهایی مشاهده می شود که دارای پلاسمیدهای کد کننده کلرامفنیکل استیل ترانسفراز بوده و باعث استیله شدن گروه 3- هیدروکسی کلرامفنیکل می شود. این محصول قادر به اتصال به زیر واحد S50 نیست.
1-9-5-3-5- ماکرولیدها
اریترومایسین از استرپتومیسس اریترئوس55 بدست می آید و نمونه هایی از آنتی بیوتیک ماکرولیدی است. اصلاح ساختمان ماکرولید به تولید عوامل جدیدتری از قبیل آزیترومایسین و کلاریترومایسین منجر شده است. ماکرولیدها آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک وسیع الطیف هستند. اثر ماکرولید ها با اتصال قابل برگشت به زیر واحد S50 ریبوزوم و بلوکه کردن طویل شدن پلی پپتید، اعمال می شود. (68)
1-9-5-3-5-1- مقاومت به ماکرولیدها:
ناشی از متیلاسیون SrRNA 23 که مانع اتصال به آنتی بیوتیک می شود.
تخریب حلقه لاکتون توسط آنزیم اریترومایسین استراز
انتشار فعال دارو از سلول باکتری

1-9-5-3-6- کلیندامایسین
کلیندامایسین ( از خانواده لینکوزامید) مشتقی از لینکومایسین می باشد. کلیندامایسین مانند کلرامفنیکل و ماکرولیدها، طویل شدن پروتئین ها را با اتصال به زیر واحد s50 ریبوزوم بلوکه می نماید. این آنتی بیوتیک با تداخل در اتصال کمپلکس آمینو اسید- آسیل- ERNA، پپتیدیل ترانسفراز را مهار می نماید. متیلاسیون srRNA23 اریترومایسین منبع مقاومت باکتری است. از آنجائی که کلیندامایسین و اریترومایسین، مقاومت آنزیماتیک را القاء می نمایند ( همچنین به واسطه ی پلاسمید)، مقاومت متقاطع بین این دو آنتی بیوتیک مشاهده می شود.
جدول1-5: ماکرولیدها و تتراسایکلین
آنتی بیوتیک
طیف اثر
ماکرولیدها (اریترومایسین، کلاریترومایسین و آزیترومایسین)

تتراسایکلین ها ( تتراسایکلین، دوکسی سایکلین، مینوسایکلین)
آنتی بیوتیک های وسیع الطیف موثر بر باکتری های گرم منفی و گرم مثبت، نایسریا، لژیونلا، مایکوپلاسما، کلامیدیا، کلامیدیا وفیلا، ترپونما و ریکتزیا،. کلاریترومایسین و آزیترومایسین موثر بر برخی مایکوباکتریوم ها.

آنتی بیوتیک های وسع الطیف با اثری شبیه ماکرولید ها.

1-9-5-3-7- استرپتوگرامین ها
استرپتوگرامین ها گروهی از پپتیدهای حلقوی هستند که بوسیله ی گونه های استرپتومیسس تولید می شوند. این آنتی بیوتیک به صورت ترکیبی از دو ماده استرپتوگرامین گروه A و گروهB تجویز می شوند که به صورت سینرژیست اثر کرده و موجب مهار سنتز پروتئین می گردند. آنتی بیوتیکی از این گروه که در حال حاضر در دسترس می باشد کواینوپریستین – دالفوپریستین 56 است که نام تجاری آن سینرسید است.
1-9-5-4- آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز اسید نوکلوئیک
1-9-5-4-1-کینولون ها
کینولون ها عوامل شیمی درمانی صناعی می باشند که DNA ژیراز و توپوایزومرازهای باکتری را که در همانندسازی DNA ، نوترکیبی و ترمیم مورد نیاز است را مهار می کند.DNA ژیراز از زیر واحد آلفا و دو زیر واحد بتا تشکیل شده است که کینولون ها به زیر واحد الفا متصل می شوند. تغییر در این زیر واحد عنوان مکانیزم اصلی مقاومت باکتری است، گرچه کاهش در جذب دارو نیز مشاهده می شود. کاهش در جذب ناشی از تغییر در پروتئین های پورین در سطح باکتری مشاهده می شود که هر دو نوع مقاومت کروموزومی است. (12و14)
جدول1-6: کینولون ها
آنتی بیوتیک طیف اثر
طیف کم : نالیدیکسیک اسید موثر بر باسیل های گرم منفی، بی اثر بر گرم
مثبت ها

طیف اثر وسیع ( سیپروفلوکساسین، لوفلوکساسین، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف با فعالیت بر
لومه فلوکساسین، توروفلوکساسین، اوفلوکساسین باکتری های گرم مثبت وگرم منفی

طیف گسترده (گاتی فلوکساسین، گریافلوکساسین، آنتی بیوتیک وسیع الطیف با افزایش فعالیت بر
کلینافلوکساسین، موکسی فلوکساسین) باکتری های گرم مثبت ( به خصوص استرپتوکوکها
و انتروکوک ها ) در مقایسه با کینولون های اولیه.
اثری مشابه با سیپروفلوکساسین و کینولون های
مرتبط بر باسیل های گرم منفی

1-9-5-4-2- ریفامپین و ریفابوتین
ریفامپین مشتق نیمه صناعی از ریفامایسینB است که از استرپتومایسیس مدیترانه ای تولید می شود. این آنتی بیوتیک به RNA پلی مراز وابسته به DNA متصل شده و شروع سنتز RNA را مهار می نماید
1-9-5-4-3- مترانیدازول
مترانیدازول در درمان واژینیت های تریکومونائی تجویز می شود. خواص ضد میکروبی مترانیدازول ناشی از احیای گروه نیترو به وسیله نیتروردکتاز باکتری است که موجب تولید ترکیبات سیتوتوکسیک و در نتیجه تخریب DNA میزبان میگردد. مقاومت به علت کاهش جذب آنتی بیوتیک یا حذف ترکیبات سیتوتوکسیک قبل از واکنش با DNA میزبان صورت می گیرد.(68 ،13)
1-9-5-4-4- آنتی متابولیت ها
سولفانامیدها 57، آنتی متابولیت هستند که با پاراآمینوبنزوئیک اسید رقابت کرده و در نتیجه از سنتز اسید فولیک که برای میکروارگانیسم های خاص لازم است، جلوگیری می کنند.
تری متوپریم58 آنتی متابولیت دیگری است که با مهار دی هیدروفولات ردکتاز59 در سنتز اسیدفولیک تداخل کرده، در نتیجه تبدیل دی هیدروفولات به تتراهیدروفولات 60جلوگیری می کند. این عمل مهاری تشکیل تیمیدین، برخی پورین ها، متیونین ها وگلایسین را بلوکه می کند. تری متوپریم معمولا با سولفومتوکسازول ترکیب می شود تا در دو مرحله در سنتز اسید فولیک اثر سینرژیک داشته باشد. مقاومت به این آنتی بیوتیک ها از طریق مکانیسم های مختلفی صورت می گیرد. مقاومت به تری متوپریم می تواند به علت کاهش تماس دی هیدروفولات ردکتاز باشد.

1-9-6- اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی در دام:
آنتی بیوتیک در حیوانات به سه منظور استفاده می شود.(43)
1- نقش درمانی
2-پیشگیری از بیماری
3-به عنوان محرک رشد61
پرورشگاه های دام از نظر استفاده از آنتی بیوتیک به منظور درمان مورد بازخواست قرار نمی گیرند اما آزمایشات فراوانی برای استفاده از آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد انجام می گیرد. اینکه آیا استفاده از آنتی بیوتیک تاثیر مثبت در سلامت انسان دارد یا خیر بحث های فراوانی صورت می گیرد. اتحادیه اروپا آووپارسین62 (گلیکوپپتیدی که مقاومت متقاطع با ونکومایسین دارد) ویرجینیامایسین63 (استرپتوگرامین) باسیتراسین (که به عنوان دارو در انسان استفاده می شود) تایلوزین64 و اسپیرامایسین65 (هر دو ماکرولید ) که به عنوان افزودنی در غذا استفاده می شوند را ممنوع اعلام کرده است.
Swann در سال 1969 گزارش کرده است که آنتی بیوتیک هایی که برای درمان در انسان استفاده می شوند هرگز به عنوان محرک رشد نباید مورد استفاده قرار گیرند ولی این امر در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا پذیرفته نشده است. به عنوان مثال در آمریکا 19 آنتی بیوتیک مختلف از قبیل پنی سیلین، استرپتومایسین و… که قبلا به منظور دارو در انسان و علم پزشکی استفاده شده امروزه به منظور محرک رشد مورد استفاده قرار می گیرد.
انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق زنجیره غذایی بیماری هایی را نیز در انسان بوجود می آورد.
استفاده از انتی میکروبیال ها در حیوانات محدود نشده است و برای رشد و پرورش دام و طیور بدون توجه به پیامدهای آن مورد استفاده قرار میگرند. (43)

فصل دوم :
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تاریخچه
اولین مطالعه فاژ در سال 1915 و 1917 توسط Fredrick twort ,Flex d Herelle صورت گرفت که کلنی های باکتری نیمه شفاف و نقاط شفاف را در محیط کشت باکتریایی مشاهده کرد. dHerelle این میکرب نامرئی را باکتریوفاژ نامید. اولین بار علاقه به تحقیق در مورد فاژها به سبب استفاده از فاژها به عنوان ابزارهای درمانی در مقابل بیماری های باکتریایی بوده است. بعد از معرفی آنتی بیوتیک در سال 1940 علاقه به درمان توسط فاژ از سوی غرب آغاز شد. دلیل توجه به درمان توسط فاژ، افزایش مقاومت باکتری های پاتوژن به آنتی بیوتیک بوده است که به یک روش جایگرین برای درمان بیماری های باکتریایی نیاز پیدا کردند. (57)
2-2- مطالعات انجام شده در باکتریوفاژ:
Ranata G. k و همکارانش به بررسی فاژهای لاکتوباسیلوس دلبوریکی و لاکتوباسیلوس رامنوسوس پرداختند. این مطالعه به پیشرفت استارترهای مقاوم به فاژدر صنعت لبنی که اطلاعات ژنتیکی و عناصر تنظیم کننده ی مناسب برای کاربردهای بیولوژیکی فراهم می کند، کمک می کند. این مطالعه فهم بهتر تکامل ژنوم فاژهای لاکتوباسیل را که سبب توسعه استارترهای مقاوم به فاژ و استفاده طولانی مدت از آنها در صنعت لبنی می شود، فراهم می کند. (66)
x.zahang و همکارانش در سال 2005 به جداسازی و شناسایی فاژ های معتدل لاکتوباسیلوس فرمنتیوم از محصولات لبنی (ماست) در چین پرداختند. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فاژ معتدل لاکتوباسیلوس فرمنتیوم بر اساس مورفولوژی، الگوی مهاری، پروفایل پروتئینی و تاثیر در رشد سویه های میزبان می باشد. فاژها با میتومایسین C القاء شدند. این مطالعه اطلاعاتی را به ما درباره ی باکتریوفاژها در کارخانه های لبنی در چین می دهد و دانش ما را درباره ی تنوع فاژ ها می افزاید.(71)

A O Kiliç, S I Pavlova, W G Ma and L Tao Appl در سال 1996 به آنالیز فاژهای لاکتوباسیلوس و
ویژگی فاژهای جداشده از آنها در محصولات لبنی آمریکا پرداختند . گونه های باکتری بررسی شده در این
مطالعه Termofillus LB.delbrueckii subsp bulgaricus , Sterptococcus است که با هم سبب
تخمیر شیر تولید ماست می شوند .
در سال 1986 به بررسی16 Mireille Mata, Annie Trautwetter, Gisèle Luthaud , Paul Ritzentha
) و 13 فاژ ویرولانت که این فاژها از کارخانه ی ماست و پنیر جدا شده بود.Mv1 , Mv4)فاژ پرداختند .2 فاژ معتدل
13 فاژ ویرولانت و 2 فاژ معتدل مربوط به 2 گونه ی باکتریایی وابسته به ( LB.Bulgaricus ,LB.lactice)
می باشند این فاژها از نظر خصوصیات مورفولوژی ، آنتی ژنی و دیگر خصوصیات با همدیگر مقایسه شده اند.
Wang S, Kong J, Gao C, Guo T, Liu X در سال 2010 به جداسازي وشناسائي فاژ ويرولانت ( phil db
bulgaricus از نمونه های ماست پرداختند . شناسائي اين فاژها به استراتژي کنترل فاژ و مهار فاژهاي کارخانه هاي لبني کمک مي کند.
Zago M, De Lorentiis A, Carminati D, Comaschi L, Giraffa G در سال 2006 در ايتاليا به جداسازي و شناسائي باکتريوفاژهاي Lactobacillus delbrueckii subsp.lactis توسط PCR پرداختند. با استفاده از روش PCR ذرات داخلي پروتئين هاي اصلي دم را تکثیر کردند تا به شناسائي باکتريوفاژهاي ليتيک LB.lactis بپردازند. حضور فاژهاي فعال در حال رشد توسط روش هاي سنتي تصديق شد و روش PCR براي غربالگری و حضور فاژها delbrueckii subsp.lactis LB. در استارتر هاي Whey روشی مناسب است.
Joseph J.Chow و همکارانش در سال 1998 به منظور تعیین ویژگی های فاژch2 لاکتوباسیلوس بولگاریکوس به تکثیر و خالص سازی این باکتریوفاژ پرداختند. آن ها ویژگی های این فاژ را بر اساس مورفولوژی، اندازه ژنوم، پروتئین های ساختاری و سینتیک رشد بررسی کردند.(44)
JEAN CLUZEL,

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بیوتیک، سیلین، بتالاکتام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محصولات لبنی، بیوتکنولوژی