منبع پایان نامه ارشد درمورد محدوديت، جريان، ظرفيت

دانلود پایان نامه ارشد

محدوديت هاي مدل
محدوديت هاي ظرفيت مراکز برگشت
(2) و (3) اين محدوديت ها بيانگر اين هستند که مقدار جريان محصولات ارسالي از هر مرکز برگشت (در صورت احداث) به مراکز جداسازي و کنترل و تميزکاري و مرتب سازي بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز برگشت براي هر محصول باشد.
(4) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان محصولاتي که در مرکز برگشت جمع آوري مي شوند بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن آن مرکز برگشت باشد.
2- محدوديت هاي ظرفيت مراکز جداسازي
(5) و (6) اين محدوديت ها بيانگر اين هستند که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز جداسازي (در صورت احداث) به مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي و مراکز بازيافت بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز جداسازي براي هر قطعه باشد.
(7) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان قطعه اي که در مرکز جداسازي قرار دارد بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز جداسازي باشد.

3- محدوديت هاي ظرفيت مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي
(8) و (9) اين محدوديت ها بيانگر اين هستند که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي (در صورت احداث) به مراکز توليد و مراکز بازيافت بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي براي هر قطعه باشد.
(10) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان قطعه اي که در مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي قرار دارد بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي باشد.
4- محدوديت ظرفيت مراکز بازيافت
(11) اين محدوديت بيانگر اين است که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز بازيافت (در صورت احداث) به مراکز مواد بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز بازيافت براي هر قطعه باشد.
5- محدوديت هاي ظرفيت مراکز توليد
(12) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز توليد به مراکز توزيع بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز توليد براي هر قطعه باشد.
(13) اين محدوديت بيانگر اين است که مقدار جريان قطعه در هر مرکز توليد بايد کوچکتر يا مساوي يا ظرفيت آن مرکز توليد باشد.
6- محدوديت ظرفيت مرکز توزيع
(14) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز توزيع به مشتريان بايد کوچکتر يا مساوي با ظرفيت آن مرکز توزيع براي مشتري باشد.
7- محدوديت هاي تقاضاي محصولات و قطعات
(15) و (16) بيانگر ميزان تقاضاي مراکز توليد براي قطعات است.
(17) بيانگر ميزان تقاضاي مراکز توزيع براي قطعات است.
(18) نشان دهنده ي ميزان تقاضاي مشتريان براي قطعات است.
(19) بيانگر ميزان تقاضاي مراکز مواد براي قطعات است.
(20) و (21) بيانگر ميزان تقاضاي مراکز بازيافت براي قطعات است.
(22) و (23) بيانگر تقاضاي مراکز توليد و مراکز بازيافت براي محصولات و قطعاتي است که از مراکز برگشت و مراکز جداسازي به سمت مراکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي حمل مي شوند.
8- محدوديت هاي تعادل محصولات و قطعات
(24) و (25) اين محدوديت ها به تعادل جريان قطعات از جداسازي محصولات مربوط مي شود.
9- محدوديت هاي کمترين و بيشترين حد مجاز احداث مراکز
(26) و (27) و (28) و (29) اين محدوديت ها بيانگر حد پايين و حد بالاي تعداد مراکز جمع آوري، جداسازي، کنترل،تميزکاري و مرتب سازي و بازيافت هستند.
10- محدوديت مرتبط با مراکز
(30) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار جريان قطعات ارسالي از مراکز توليد به مرکز توزيع مساوي با قطعات ارسالي از مراکز توزيع به مشتري است.
(31) اين محدوديت بيان مي دارد که مقدار قطعات ارسالي از هر مرکز جداسازي به مراکز کنترل، تميزکاري و مراکز بازيافت بايد کوچکتر يا مساوي با مقدار جريان قطعات در آن مرکز جداسازي باشد.
(32) اين محدوديت ها بيانگر اين است که مقدار جريان محصولات ارسالي از هر مرکز برگشت به مراکز جداسازي و کنترل، تميزکاري و مرتب سازي بايد کوچکتر يا مساوي با مقدار جريان محصولات در آن مرکز برگشت باشد.
(33) اين محدوديت ها بيانگر اين هستند که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي به مراکز توليد و مراکز بازيافت بايد کوچکتر يا مساوي با مقدار جريان قطعات در آن مرکز کنترل، تميزکاري و مرتب سازي باشد.
(34) اين محدوديت بيانگر اين است که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز بازيافت به مراکز مواد بايد کوچکتر يا مساوي با مقدار جريان قطعات در آن مرکز بازيافت باشد.
(35) اين محدوديت بيانگر اين است که مقدار جريان قطعات ارسالي از هر مرکز توليد به مراکز توزيع بايد کوچکتر و يا مساوي با مقدار جريان قطعات در آن مرکز توليد باشد.
11- محدوديت هاي نامنفي بودن و صفر ويک
(36) و (37) اين محدوديت ها نشان دهنده ي نا منفي بودن و صفر و يک بودن متغيرهاي تصميم هستند.

فصل چهارم:
نتايج عددي و تحليل هاي مربوط

4-نتايج عددي و تحليل هاي مربوط
4-1- حل مثال عددي با استفاده از مدل پيشنهادي
مدل رياضي ارائه شده را توسط نرم افزار Lingo9 که يک نرم افزار تحقيق در عمليات است حل مي کنيم. در اين مدل چند لايه اي و چند محصولي به دنبال حداقل سازي هزينه هاي زنجيره تامين معکوس هستيم که هزينه هاي مرتبط در مدل که شامل هزينه هاي احداث تسهيلات، هزينه ي جابجايي و حمل و نقل محصولات و قطعات بين مراکز، هزينه عمليات، هزينه ي نگهداري موجودي و هزينه ي بازتوليد است مشخص شده و همچنين مقدار جريان محصولات و قطعات ارسالي به مراکز و مقدار جريان آن در مراکز محاسبه مي شود.
جهت بررسي مدل پيشنهادي مثال عددي را در سه بعد کوچک، متوسط و بزرگ توليد کرده و مثال توليد شده را با نرم افزار Lingo9حل مي کنيم. در حل مسئله در ابعاد کوچک مقادير انديس را بين 3 تا 5 به صورت متغير در نظر مي گيريم، به همين ترتيب براي حل مسئله در ابعاد متوسط مقادير انديس به 7 تا 10 و در ابعاد بزرگ مقادير آن به 11 به بالا تغيير مي يابد. سپس داده هاي مسئله را وارد مدل کرده و با استفاده از نرم افزار Lingo9 به حل مدل مي پردازيم و در نهايت خروجي هاي حاصل از حل مدل و مقدار تابع هدف و مدت زمان اجراي آن ارائه خواهد شد.

4-1-1- حل مدل پيشنهادي با استفاده از مثال عددي در ابعاد کوچک
برا حل مدل پيشنهادي در ابعاد کوچک همان گونه که بيان شد مقادير انديس را به طور متغير بين 3 تا 5 در نظر مي گيريم:
i = 1,…,3
j = 1,…,3
k = 1,…,4
f = 1,…,5
r = 1,…,3
w = 1,…,5
p = 1,…,4
m = 1,…,3
l = 1,…,3
c = 1,…,4
با جايگزاري اعداد تصادفي توليد شده توسط نرم افزار Matlab در پارامترهاي مورد نظر به عنوان ورودي مسئله به حل مثال مي پردازيم. جداول (4-1) به طور کامل مقادير عددي پارامترهاي مسئله را نشان مي دهد.

جدول(4-1): مقادير تصادفي پارامترهاي توليد شده توسط نرم افزار Matlab
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
مقدار
پارامتر
1
CSRM(2,4,3)
21
CSDRC(3,3,1)
42
CSDP(3,3,2)
38
CSDP(1,1,3)
18
CSRP(2,2,2)
33
CSRD(3,2,1)
41
CSRD(1,1,1)
3
CSRM(2,5,1)
4
CSDRC(3,3,2)
27
CSDP(3,3,3)
38
CSDP(1,2,1)
30
CSRP(2,2,3)
9
CSRD(3,2,2)
46
CSRD(1,1,2)
9
CSRM(2,5,2)
12
CSDRC(3,3,3)
50
CSDP(3,4,1)
20
CSDP(1,2,2)
12
CSRP(2,2,4)
36
CSRD(3,2,3)
7
CSRD(1,1,3)
33
CSRM(2,5,3)
7
CSRM(1,1,1)
4
CSDP(3,4,2)
29
CSDP(1,2,3)
38
CSRP(2,3,1)
2
CSRD(3,2,4)
46
CSRD(1,1,4)
37
CSRM(3,1,1)
10
CSRM(1,1,2)
23
CSDP(3,4,3)
4
CSDP(1,3,1)
13
CSRP(2,3,2)
14
CSRD(3,3,1)
32
CSRD(1,2,1)
33
CSRM(3,1,2)
12
CSRM(1,1,3)
6
CSDRC(1,1,1)
3
CSDP(1,3,2)
26
CSRP(2,3,3)
3
CSRD(3,3,2)
5
CSRD(1,2,2)
23
CSRM(3,1,3)
21
CSRM(1,2,1)
49
CSDRC(1,1,2)
27
CSDP(1,3,3)
35
CSRP(2,3,4)
5
CSRD(3,3,3)
14
CSRD(1,2,3)
28
CSRM(3,2,1)
3
CSRM(1,2,2)
1
CSDRC(1,1,3)
39
CSDP(1,4,1)
45
CSRP(2,4,1)
42
CSRD(3,3,4)
28
CSRD(1,2,4)
15
CSRM(3,2,2)
46
CSRM(1,2,3)
39
CSDRC(1,2,1)
47
CSDP(1,4,2)
48
CSRP(2,4,2)
35
CSRP(1,1,1)
48
CSRD(1,3,1)
38
CSRM(3,2,3)
48
CSRM(1,3,1)
41
CSDRC(1,2,2)
7
CSDP(1,4,3)
28
CSRP(2,4,3)
16
CSRP(1,1,2)
49
CSRD(1,3,2)
10
CSRM(3,3,1)
25
CSRM(1,3,2)
44
CSDRC(1,2,3)
29
CSDP(2,1,1)
7
CSRP(2,4,4)
48
CSRP(1,1,3)
8
CSRD(1,3,3)
35
CSRM(3,3,2)
25
CSRM(1,3,3)
5
CSDRC(1,3,1)
24
CSDP(2,1,2)
8
CSRP(3,1,1)
2
CSRP(1,1,4)
49
CSRD(1,3,4)
10
CSRM(3,3,3)
17
CSRM(1,4,1)
20
CSDRC(1,3,2)
1
CSDP(2,1,3)
13
CSRP(3,1,2)
22
CSRP(1,2,1)
48
CSRD(2,1,1)
19
CSRM(3,4,1)
46
CSRM(1,4,2)
13
CSDRC(1,3,3)
17
CSDP(2,2,1)
43
CSRP(3,1,3)
20
CSRP(1,2,2)
48
CSRD(2,1,1)
32
CSRM(3,4,2)
19
CSRM(1,4,3)
41
CSDRC(2,1,1)
9
CSDP(2,2,2)
13
CSRP(3,1,4)
39
CSRP(1,2,3)
25
CSRD(2,1,2)
40
CSRM(3,4,3)
6
CSRM(1,5,1)
22
CSDRC(2,1,2)
40
CSDP(2,2,3)
41
CSRP(3,2,1)
40
CSRP(1,2,4)
41
CSRD(2,1,3)
5
CSRM(3,5,1)
40
CSRM(1,5,2)
46
CSDRC(2,1,3)
16
CSDP(2,3,1)
13
CSRP(3,2,2)
10
CSRP(1,3,1)
8
CSRD(2,1,4)
47
CSRM(3,5,2)
20
CSRM(1,5,3)
10
CSDRC(2,2,1)
27
CSDP(2,3,2)
47
CSRP(3,2,3)
25
CSRP(1,3,2)
22
CSRD(2,2,1)
39
CSRM(3,5,3)
13
CSRM(2,1,1)
14
CSDRC(2,2,2)
9
CSDP(2,3,3)
18
CSRP(3,2,4)
23
CSRP(1,3,3)
46
CSRD(2,2,2)
25
CSRM(4,1,1)
21
CSRM(2,1,2)
8
CSDRC(2,2,3)
31
CSDP(2,4,1)
10
CSRP(3,3,1)
33
CSRP(1,3,4)
40
CSRD(2,2,3)
22
CSRM(4,1,2)
5
CSRM(2,1,3)
7
CSDRC(2,3,1)
14
CSDP(2,4,2)
13
CSRP(3,3,2)
36
CSRP(1,4,1)
48
CSRD(2,2,4)
23
CSRM(4,1,3)
7
CSRM(2,2,1)
44
CSDRC(2,3,2)
33
CSDP(2,4,3)
31
CSRP(3,3,3)
38
CSRP(1,4,2)
33
CSRD(2,3,1)
16
CSRM(4,2,1)
48
CSRM(2,2,2)
29
CSDRC(2,3,3)
35
CSDP(3,1,1)
24
CSRP(3,3,4)
14
CSRP(1,4,3)
2
CSRD(2,3,2)
26
CSRM(4,2,2)
48
CSRM(2,2,3)
28
CSDRC(3,1,1)
38
CSDP(3,1,2)
18
CSRP(3,4,1)
34
CSRP(1,4,4)
43
CSRD(2,3,3)
26
CSRM(4,2,3)
29
CSRM(2,3,1)
8
CSDRC(3,1,2)
23
CSDP(3,1,3)
42
CSRP(3,4,2)
33
CSRP(2,1,1)
47
CSRD(2,3,4)
41
CSRM(4,3,1)
3
CSRM(2,3,2)
43
CSDRC(3,1,3)
5
CSDP(3,2,1)
30
CSRP(3,4,3)
9
CSRP(2,1,2)
34
CSRD(3,1,1)
40
CSRM(4,3,2)
12
CSRM(2,3,3)
32
CSDRC(3,2,1)
12
CSDP(3,2,2)
28
CSRP(3,4,4)
6
CSRP(2,1,3)
38
CSRD(3,1,2)
33
CSRM(4,3,3)
18
CSRM(2,4,1)
18
CSDRC(3,2,2)
46
CSDP(3,2,3)
46
CSDP(1,1,1)
25
CSRP(2,1,4)
38
CSRD(3,1,3)
19
CSRM(4,4,1)
42
CSRM(2,4,2)
26
CSDRC(3,2,3)
8
CSDP(3,3,1)
15
CSDP(1,1,2)
48
CSRP(2,2,1)
20
CSRD(3,1,4)

ادامه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد m، هزينه، سازي Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد (2,3)، (3,1)، (2,2)