منبع پایان نامه ارشد درمورد محافظه کاری، حافظه کاری، دارایی ها، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

مدل بازگشت نامتقارن:يكي از محدوديت هاي مدل رگرسيون معكوس باسو اين است كه براي اندازه گيرياخبار اقتصادي از بازده سهام استفاده مي كند كه ممكن است اطلاعاتي را دربربگيرد كه در درآمد منعكس نشدهباشد.به عنوان يك روش جايگزين براي برخورد با اين محدوديت،باسو روش دومي را بيان مي كند كه اساس آن تغييراتدر درآمد است.استدلال باسو از اين مدل اين است كه تداوم درآمد راه ديگري براي مشاهده بهنگام بودن درآمداست.براي محاسبه محافظه كاري بر طبق اين مدل از رابطه زير استفاده مي كنيم:

∆NI= β_0+β_1 〖DNI〗_t+β_2 〖∆NI〗_(t-1)+β_3 DNI*NI+ε

سودنقديهرسهم13 : ايننسبتنشاندهندهمبلغسودياستكهشركتبابتهرسهمپرداختمي‌كند (پیروی ،1390).
جریان وجوه نقد آزاد14: جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (جنسن، 1986)15.
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود، علاوه بر تعریف فوق، تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام میباشد.
جریان نقدی آزاد : برای محاسبه جریان نقدی آزاد (FCF) از رابطه زیر استفاده می کنیم :
FCF=〖CFO〗_AIP+I_(〖new〗_((existing assets in place)) )
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388)

نحوه محاسبه هزینه نمایندگی:
در مطالعه ای که توسط مک نایت و ویر و دوکاس و همکاران انجام شده هزینه های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل بین شاخص Q توبین (نماینده فرصت های رشد) و جریان های نقد آزاد در نظر گرفته شده است.در این تحقیق از مدل لن و پولسن برای اندازه گیری جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود بر اساس این مدل جریان های نقد آزاد از سود عملیاتی قبل از استهلاک و به کسر مجموع مالیات ها به اضافه هزینه بهره و سود تقسیمی پرداختی به دست می آید و با تقسیم بر مجموع دارایی ها استاندارد می گردد که از طریق رابطه زیر بدست می آید:
FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV – CSDIV) / ASSET
FCF: جریان نقد آزاد
INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک
TAX: مالیات بر درآمد
INTEXP: هزینه بهره
PSDIV: سود پرداختی به سهامداران ممتاز
CSDIV: سود پرداختی به سهامداران عادی
با ضرب دو عامل شاخص Q توبین و جریان های نقد آزاد در یکدیگر متغیر وابسته یعنی هزینه نمایندگی بدست می آید هر چه این حاصلضرب نتایج بالاتری داشته باشد هزینه های نمایندگی بالاتر است
فرمول هزینه نمایندگی:
AGENCY COST: Tobin’s –Q * FCF
1-12- خلاصه فصل :
در این فصل به توضیحاتی درباره بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق ، اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ، سوالات تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، ، روش تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق و در نهایت واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق پرداخته شد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها؛ بخش دوم : مباحث مربوط به هزینه نمایندگی ؛ بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن؛ و بخش چهارم : پیشینه تحقیق
2-2- بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها
2-2-1- تعریف محافظه كاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه كاری را به عنوان یك میثاق تعدیل كننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می كند كه دارائیها و بدهی ها اغلب در یك شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد16 محافظه كاری را در قرون وسطی ردیابی می كند . زمانی كه صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند كه محافظه كار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا كه اگر در این زمان رویدادی رخ می داد كه باعث كاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد17 (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع داراییها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد»
از نظر بیور18 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیانهای تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون19 (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، 6) 20.
نمونههایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع، 6).
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، 27 ) 21. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری22 موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5). از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)23، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1387، 54 ).
2-2 . جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه كاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،كلمه احتیاط به عنوان یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری كه صورتهای مالی را برای استفاده كنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یك شرط اضافه شده است كه باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشكل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:

احتیاط

همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدیترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیصها برخی از مفروضات و انتظارات دردورههای گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1982، 53) .
2-2-2 – معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند (واتز، 2003، 288) 24.
2-2-1-1- معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشكیل می دهند در هر دوره تغییر میکنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد، حافظه کاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی