منبع پایان نامه ارشد درمورد مجمع عمومی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاری دارند. سود به عنوان نتيجه نهايی فرايند حسابداری و اصلی ترين منبع اطلاعاتی، که اين قدر مورد توجه و تأکيد استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثير رويه
های حسابداری، انتخابی مديريت اندازه گيری شود. از طرف ديگر، هنگام عرضه عمومی سهام، افراد برای تصميم گيری در مورد خريد سهام نيازمند اطلاعات به موقع جهت تصميم گيری می باشند. در صورت وجود اطلاعات نامتقارن هنگام عرضه سهام گروهی از افراد مطلع بازده غيرعادی کسب می کنند و در نتيجه سرمايه افراد عادی و کسانی که اطلاعات کمتری دارند به خطر می افتد. مطالعات و تحقيقات بسياری در بورس های مالی مختلف سراسر دنيا در رابطه با عرضه عمومی اوليه سهام انجام شده است. نتايج اغلب اين تحقيقات نشان می دهد که قيمت های تعيين شده برای سهام شرکت ها در عرضه اوليه در بازار به دلايل مختلفی از قبيل عدم تقارن اطلاعاتی بين عرضه کنندگان سهام جديد، موسسات تأمين سرمايه و سرمايه گذاران بيرونی، بيانگر ارزش واقعی سهام نبوده و بنابراين، باعث ايجاد فرصت هايی برای کسب بازده های غيرعادی با استفاده از معامله بر روی سهام اين شرکت ها می شود (باقرزاده و همکاران، 1385). وانگ (2010) نشان داد که در هنگام عرضه های عمومی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران وجود دارد. اين موضوع با زير سؤال بردن کارايی بازارهای سرمايه منجر به عدم تخصيص بهينه منابع می شود. اطلاعات سود برای اينکه مربوط باشد، بايد به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد.
به عبارت ديگر، اطلاعات بايد به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانايی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به اين دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند (وانگ، 2010 ). از اين رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفيد و کيفی بيشتر برای سرمايه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران خواهد شد. در اين تحقيق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثير بگذارد. وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام يک شرکت افزايش می يابد، ارزش ذاتی آن با قيمت در بازار سرمايه متفاوت خواهد بود. بنابراين، يکی از پديده هاي منفی که به طور معمول در بازار هاي اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات است که منجر به تصميم گيري هاي نامناسب اقتصادي توسط سرمايه گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجودمی آيد که يک طرف از قرارداد يا معامله از اطلاعات بيشتري آگاهی داشته باشد، مشروط بر اينکه از اين اطلاعات در زمان برقراري ارتباط با طرف ديگر به طور مؤثر استفاده کند. اين آگاهی بيشتر، عمدتاً باعث ايجاد منافع اقتصادي براي طرف برخوردار از اطلاعات بيشتر است (باتچيلير72، جاکوبسن73، کلارکسون74، 2007) وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمايه، سرمايه افراد عادی را در اين بازار، به مخاطره می اندازد. همچنين اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتيجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمايه گذاران می گردد. وانگ (2010) نشان داد شرکت هايی که سود به موقع تری دارند، بدليل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران قيمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت.

2-26- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
هدف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ايجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ويژگی های معينی برخوردار باشد. هرچند اين ويژگی ها، تا حدود زيادی تحت تأثير اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار دارد اما در هر حال، اطلاعاتی که فراهم می شود بايد برای قضاوت و تصميم گيری استفاده کنندگان به واحد انتفاعی مفيد، قابل اعتماد و به طور نسبی صحيح باشد. اهم اين ويژگی ها و جايگاه آن در نمودار زير نشان داده شده است.
ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی

2-27- چارچوب تنظيمی75 برای گزارشگری به موقع در ايران
برای تأمين انتشار سريع اطلاعات ممکن است به صورت مهمی بر فعاليت ها و قيمت های اوراق بهادار پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار اثر بگذارد به نياز عمومی گزارشگری به موقع به وسيله سه منبع تنظيم کننده قانونی در ايران تحميل شده است.
الف) قانون ماليات های مستقيم
ب) قانون تجارت واصلاحيه ی آن
ج) مقررات بورس اوراق بهادار
طبق ماده 110 قانون ماليات های مستقيم اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه و ترازنامه حساب سودزيان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالياتی همراه با فهرست مالياتی شرکاء و سهامداران و حسب مورد سهم الشرکه و تعداد سهام و نشانی هر يک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافيت نيز جاری است.
در صورتی که اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حيث تعداد امضاءهای مجاز و مهر نقص داشته باشد مميز مالياتی بايد کتباً به مؤدی اعلام نمايد که ظرف مدت بيست روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. عدم اقدام مؤدی در مهلت مقرر موجب تشخيص علی الرأس ماليات خواهد شد76.
طبق ماده89 قانون تجارت مجمع عمومی بايد سالی يکبار در موقعی که در اساسنامه پيش بينی شده است برای رسيدگی به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالی قبل و صورت دارايی و مطالبات و ديون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساليانه شرکت و رسيدگی به گزارش مديران و بازرس و ساير امور مربوط به حساب های سال مالی تشکيل می شود77.
طبق ماده 232 قانون تجارت هيأت مديره شرکت بايد پس از انقضای سال مالی صورت دارايی وديون شرکت را در پايان سال و همچنين تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود زيان شرکت را به ضميمه گزارش درباره ی فعاليت و وضع عمومی شرکت طی سال مذبور تنظيم کند. اسناد مذکوردر اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومی عادی ساليانه در اختيار بازرسان گذاشته شود. در مواردی که سرمايه گذاری شرکت در ساير شرکت ها حداقل 50% سرمايه پرداخت شده هريک از شرکت های خريداری باشد علاوه بر صورت های مالی خود ترازنامه و حساب سود زيان تلفيقی حسابرسی شده توسط حسابرس معتمد هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار تهران را نيز ارائه و تسليم نمايند78.
طبق ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت بازرس يا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارايی و صورت حساب دوره ی عملکرد و حساب سود زيان و ترازنامه ای که مديران برای تسليم به مجمع عمومی تهيه می کنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مديران در اختيار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعيين کرده است بطور يکسان رعايت شده است و در صورتی که مديران اطلاعاتی برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
طبق ماده 150 قانون تجارت بازرس يا بازرسان مکلفند با توجه به ماده 148 اين قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسليم کنند. گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان در مرکز شرکت آماده باشد. گزارش شامل نسخه ايی از ترازنامه پايان سال مالی و حساب سود و زيان و طرح پيشنهاد تقسيم سود برای سال منتهی به تاريخ ترازنامه همراه با گزارش هيأت مديره و حسابرسان معتمد هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار می باشد.
تبصره: در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر يک می تواند به تنهايی وظايف خود را انجام دهند ليکن کليه ی بازرسان بايد گزارش واحدی تهيه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش قيد خواهد شد. طبق ماده 152 قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ی 147 اين قانون به عنوان بازرس تعيين شده اند صورت دارايی ترازنامه و حساب سود زيان شرکت را مورد تصويب قرار دهد. اين تصويب به هيچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.
طبق مقررات بورس اوراق بهادار نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی عادی ساليانه و يا مجمع عمومی بطور فوق العاده و همراه با صورت های مالی که به تصويب مجمع عمومی رسيده، منضم به گزارش حسابرسان معتمد هيئت پذيرش بورس اوراق بهادار تهران را حداکثر پانزده روز پس از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومی به سازمان بورس تهران ارسال نمايد.

2-28- مفاهيم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان يک اندازه گيری بنيادی، با انتقادهايی مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتی، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت حسابداری می باشد. بر اساس فرضيات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نيز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری از لحاظ يک اندازه گيری يگانه عملکرد و يا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحليل گران مالی همواره مورد تأکيد قرار داشته است. مثلاً در بيانيه شماره يک هيأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معيارهای سود واجزای تشکيل دهنده آن تأمين می شود (شباهنگ، 1387).
بحث در مورد مفاهيم سود برای گزارشگری در کشورهای پيشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پر رونق می باشند از ديرباز مطرح بوده و بحث سود شايد يکی از قديمی ترين و سؤال برانگيزترين موضوعات مطروحه و مديريت مالی می باشد. در چند دهه اخير مطالعات و پژوهش های گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذيرفته است. هدف اوليه از گزارش سود، تأمين و ارائه اطلاعات مفيد برای کسانی است که بيشترين علاقه را به گزارش های مالی دارند. اما تبيين هدف های مشخص تر نيز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدف های مشخص گزارش سود شامل مواردزيراست:
1 – استفاده از سود بعنوان معياری برای اندازه گيری کارآيی مديريت.
2 – استفاده از منابع تاريخی سود برای پيش بينی آينده واحد انتفاعی و توزيع آتی سود سهام.
3- استفاده از سود به عنوان معياری برای اندازه گيری دستاورد ها و همچنين نشانه ای از تصميمات آتی مديريت.
ساير هدف های که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنايی برای تشخيص ماليات، بررسی قيمت محصولات واحد هايی که مشمول قيمت گذاری می باشند و بالاخره ارزيابی تخصيص منابع توسط اقتصاددانان می باشد (شباهنگ، 1387).

2-29- عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع
گزارشگری به موقع يک تابعی از عوامل مربوط به حسابرسی79 و مخصوص شرکت80 است. عوامل مربوط به حسابرسی آنهايی هستند که احتمالا در اجرا وظايف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی بطور سريع مانع می شوند (يا کمک می کنند). در واقع عوامل مخصوص شرکت آنهايی هستند که همچنين مديريت را برای توليد گزارش ساليانه بموقع تر يا کاهش هزينه های مرتبط با تأخير گزارشگری قادر می سازد. اين مطالعه تعدادی از اين عوامل که مربوط به شرايط اقتصادی اجتماعی در ايران هستند و برای آن داده های قابل دسترس وجود دارد را تحقيق می کند. عوامل مخصوص شرکت، اندازه81، سودآوری82، اهرم83 و عمر شرکت می باشند و عوامل مربوط به حسابرسی ماه پايان سال 84 مالی شامل می شود اثر هريک بر روی بموقع بودن به صورت زير به صورت تئوری بيان شده است.

2-30- اندازه شرکت
بموقع بودن انتشار گزارش ساليانه يک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دليل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بيشتری دارند، کارمندان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صورت های مالی، اطلاعات مالی، اطلاعات حسابداری، تقارن اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه شرکت، سودآوری، ارزش بازار، شرکت های کوچک