منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سلامت روان، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگویان
جدول شماره 4-7: مقایسه مدت مصرف مواد مخدر توسط پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
مدت مصرف
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از یک سال
11
11
18
18
29
5/14
1 تا 3 سال
26
26
39
39
65
5/32
3 تا 5 سال
42
42
28
28
70
35
5 سال و بیشتر
21
21
15
15
36
18
جمع
100
100
100
100
200
100

داده های جدول فوق بیانگر ان است که 35 درصد از شرکت کنندگان بین 3 تا 5 سال دارای مصرف مواد بوده اند. داده های جدول بالا بیانگر ان است که شرکت کنندگانی که به روش درمان دارویی با متادون به ترک مواد روی اورده اند دارای مدت مصرف بیشتری از مواد هستند و افرادی که از طریق جلسات معتادان گمنام به ترک مواد پرداخته اند سابقه و مدت مصرف مواد کمتری داشته اند

نمودار 4-7: مدت مصرف مواد توسط پاسخگویان
جدول شماره 4-8: مقایسه نوع مواد مصرفی توسط پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
نوع مواد مصرفی
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
حشیش
5
5
16
16
21
5/10
تریاک
9
9
34
34
43
5/21
هرویین
10
10
12
12
22
11
شیشه
29
29
17
17
46
23
کراک
34
34
14
14
48
24
قرص روانگردان
11
11
4
4
15
5/7
سایر مواد
2
2
3
3
5
5/2
جمع
100
100
100
100
200
100

داده های جدول بالا نشان دهنده آن است که افرادی که بیشتر به جلسات معتادان گمنام برای ترک مراجعه نموده اند عمدتا از مواد مخدر صنعتی نظیر کراک و شیشه استفاده نموده اند و افرادی که برای ترک مواد مخدر از طریق درمان با متادون مراجعه نموده اند عمدتا مصرف کننده مواد مخدر طبیعی نظیر تریاک و حشیش بوده اند.

نمودار 4-8: نوع مواد مصرفی توسط پاسخگویان
جدول شماره 4-9: مقایسه نحوه مصرف توسط پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
نحوه مصرف
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
استنشاقی
10
10
7
7
17
5/8
خوراکی
23
23
17
17
40
20
تزریقی
26
26
38
38
64
32
ترکیبی
41
41
38
38
79
5/49
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که نیمی از شرکت کنندگان در این تحقیق مواد مخدر را به صورت ترکیبی مصرف می نموده اند. افرادی که از طریق جلسات معتادان گمنام اقدام به ترک مواد نموده اند بیشتر به شکل تزریقی و ترکیبی و افرادی که از طریق درمان با متادون به ترک مواد روی اورده اند عمدتا از طریق خوراکی و استنشاقی بوده است.

نمودار شماره 4-9: نحوه مصرف مواد توسط پاسخگویان
جدول شماره 4-10: مقایسه دفعات ترک پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
دفعات ترک
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1تا 3 بار
15
15
29
29
44
22
4تا 7 بار
25
25
28
28
53
5/26
8 تا 10بار
33
33
32
32
65
5/32
بیش از 10 بار
23
23
11
11
34
17
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان این تحقیق (5/48 درصد) دارای سابقه ترک مواد بین یک تا 7 مرتبه بوده اند. 5/32 درصد نیز بین 8 تا 10 بار ترک نموده اند. 17 درصد نیز بیان کرده اند که بیش از 10 بار تاکنون اقدام به ترک مواد نموده اند.

نمودار شماره 4-10: دفعات ترک مواد توسط پاسخگویان
جدول شماره 4-11: مقایسه میانگین پاکی پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
میانگین پاکی
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 7 روز
9
9
4
4
13
5/6
دوهفته
21
21
24
24
45
5/22
سه هفته
38
38
33
33
71
5/35
یکماه و بیشتر
32
32
39
39
71
5/35
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا به بررسی میانگین روزها و هفته هایی می پردازد که افراد پس از ترک پاکی داشته اند. داده های جدول بالا نشان می دهد که بیش از دو سوم افراد مطرح نموده اند که میانگین پاکی انها پس از هر بار ترک مواد کمتراز یکماه بوده است.

نمودار شماره 4-11: میانگین روزهای پاکی بعد از ترک در پاسخگویان
جدول شماره 4-12: مقایسه روشهای ترک پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
روش ترک
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارو درمانی
14
14
69
69
83
5/41
جلساتN.A
21
21
11
11
32
16
مرکزT.C
6
6
2
2
8
4
کمپ
48
48
6
6
54
27
طب سوزنی
2
2
2
2
4
2
درمان با متادون
9
9
10
10
19
5/9
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که اکثریت افراد شرکت کننده در تحقیق ترجیح داده اند که از طریق مراکز دارو درمان و متادون درمانی وشرکت در جلسات معتادان گمنام به ترک مواد بپردازند. شرکت در مراکز اجتماع درمان محور (T.C) و کمپهای پرهیز محور نیز مورد علاقه افراد بوده است.

نمودار شماره 4-12: روشهای مختلف ترک در میان پاسخگویان

2-4-آزمون فرضیه های پژوهش:

1- فرضیه اول : میزان دریافت حمایت اجتماعی افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی بیشتر است.

جدول شماره (4-13 ) : نتایج آزمون tرای سنجش میزان حمایت اجتماعی افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی
شاخص اماری
معتادان گمنام
متادون درمانی
حمایت اجتماعی
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
ميانگين
انحراف معيار

100
47/152
23/28
100
52/131
78/26
آزمون t
درجه آزادي : 198df =
tمحاسبه شده : 85/12 t =
جدول توزيع t
01/0
05/0
df
36/2
98/1
198

قياس
در سطح اطمينان 95 /0 : 85/12 <98/1
در سطح اطمينان 99 /0 : 85/12 >36/2
نتيجه
فرضيه تایید مي شود

با توجه به نمرات جدول بالا دردرجه آزادي 198 در مي يابيم كهt بدست آمده از آزمون t بزرگتر از مقاديرtمشاهده شده از جدول در سطح 99 /0 و بزرگتر از مقادير tمشاهده شده در سطح 95 /0مي باشد، نتيجه مي گيريم فرضیه تحقیق تایید شده است. به عبارت دیگر می توان بیان داشت بین میزان دریافتحمایت اجتماعی افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی تفاوت وجود دارد. از آنجا که میانگین میزان دریافت حمایت اجتماعی به دست امده برای معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون درمانی ترک نموده اند می توان بیان داشت که میزان دریافت حمایت اجتماعی معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون ترک نموده اند.

2- فرضیه دوم: میزان سلامت روان افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام بیشتر از معتادان استفاده کننده از متادون درمانی می باشد.
جدول شماره ( 4-14 ) : نتایج آزمون tبرای سنجش میزان سلامت روان افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی
شاخص اماری
معتادان گمنام
متادون درمانی
سلامت روان
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
ميانگين
انحراف معيار

100
5/139
28/26
100
45/126
18/31
آزمون t
درجه آزادي : 198df =
tمحاسبه شده : 473/10 t =
جدول توزيع t
01/0
05/0
df
36/2
98/1
198

قياس
در سطح اطمينان 95 /0 : 473/10 98/1
در سطح اطمينان 99 /0: 473/1036/2
نتيجه
فرضيه تایید مي شود

با توجه به نمرات جدول بالا دردرجه آزادي 198 در مي يابيم كهt بدست آمده از آزمون t بزرگتر از مقادير مشاهده شده از جدول در سطح 99 /0و بزرگتر از مقادير tمشاهده شده در سطح 95 /0مي باشد، نتيجه مي گيريم كه فرضیه تحقیق تایید شده است . به عبارت دیگر می توان بیان داشت بین میزان سلامت روان افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی تفاوت وجود دارد. از آنجا که میانگین میزان سلامت روان به دست آمده برای معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون درمانی ترک نموده اند می توان بیان داشت که میزان سلامت روان معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون ترک نموده اند.

فرضیه سوم:میزان مهارتهای مقابله ای افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام بیشتراز معتادان استفاده کننده از متادون درمانی می باشد.
جدول شماره ( 4-15 ) : نتایج آزمون tبرای سنجش میزان مهارتهای مقابله ای افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی
شاخص اماری
معتادان گمنام
متادون درمانی
مهارتهای مقابله ای
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
تعداد
ميانگين
انحراف معيار

100
47/112
13/16
100
32/88
33/43
آزمون t
درجه آزادي : 198df =
tمحاسبه شده : 231/6t =
جدول توزيع t
01/0
05/0
df
36/2
98/1
198

قياس
در سطح اطمينان 95 /0 : 231/698/1
در سطح اطمينان 99 /0 : 231/636/2
نتيجه
فرضيه تایید مي شود

با توجه به نمرات جدول بالا دردرجه آزادي 198 در مي يابيم كهt بدست آمده از آزمون t کوچکتر از مقادير tمشاهده شده از جدول در سطح 99 /0و از مقادير tمشاهده شده در سطح 95 /0 کوچکتر مي باشد، نتيجه مي گيريم فرضیه تحقیق تایید شده است. به عبارت دیگر می توان بیان داشت بین میزان مهارتهای مقابله ای افراد شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون درمانی تفاوت وجود دارد. از انجا که میانگین میزان مهارتهای مقابله ای به دست امده برای معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون درمانی ترک نموده اند می توان بیان داشت که میزان مهارتهای مقابله ای معتادان گمنام بیشتر از افرادی است که به روش متادون ترک نموده اند.
دول 4-16: محاسبه آزمون t دوگروه مستقل به منظور مقايسه ميانگين نمرات سلامت روان و مولفه‌هاي آن در معتادان گمنام و درمان با متادون
متغیرها
شاخص های آماری

گروهها
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف معیار
آزمون یکسانی واریانس ها
سطح معناداری
آزمون tدو گروه مستقل
درجه آزادی
سطح معناداری
افسردگی
معتادان گمنام
100
37/5
75/4
18/2
434/1
032/0
398
337/1-
001/0

متادون درمانی
100
66/7
33/4
08/2

اضطراب
معتادان گمنام
100
47/3
07/2
431/1
692/12
01/0
466/382
860/3
01/0

متادون درمانی
100
96/4
64/1
28/1

اختلالات خواب
معتادان گمنام
100
13/3
44/14
80/3
128/52
01/0
404/259
169/7
01/0

متادون درمانی
100
06/4
25/2
50/1

نارسا کنش وری اجتماعی
معتادان گمنام
100
97/6
24/23
82/4
27/29
01/0
03/372
80/5
01/0

متادون درمانی
100
66/7
47/8
91/2

بر اساس داده های جدول فوق می توان چنین قضاوت نمود که در هر چهار خرده مقیاس مربوط به سلامت روان بین معتادان گمنام و افرادی که متادون درمانی را انتخاب نموده اند تفاوت گزارش شده است. بر این اساس در خرده مقیاس افسردگی ، اضطراب ، اختلالات خواب و نارساکنش وری اجتماعی میانگین نمره افرادی که متادون درمانی را انتخاب نموده اند به ترتیب برابر با 37/5 ، 47/3، 13/3 و 97/6 بوده و برای افرادی که متادون درمانی را انتخاب نموده اند این میانگین به ترتیب برابر با 66/7 ، 96/4 ، 06/4 و 66/7گزارش شده است. لذا در سطح معناداری محاسبه شده برای هر خرده مقیاس به ترتیب برابر با 032/0= sig ، 01/0= sig، 01/0= sig ،01/0= sig با 95 درصد اطمینان می توان اظهار داشت که میزان افسردگی ، اضطراب ، اختلالات خواب و نارسا کنش وری اجتماعی در افرادی که متادون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سطح معنادار، حمایت اجتماعی