منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سطح معنادار، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

درمانی را انتخاب نموده اند بالاتر از افرادی که در جلسات معتادان گمنام شرکت نموده اند می باشد.

جدول 4-17: محاسبه آزمون t دوگروه مستقل به منظور مقايسه ميانگين نمرات حمایت اجتماعی و مولفه‌هاي آن در معتادان گمنام و درمان با متادون

متغیرها
شاخص های آماری

گروهها
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف معیار
آزمون یکسانی واریانس ها
سطح معناداری
آزمون t دو گروه مستقل t
درجه آزادی
حمایت عاطفی
معتادان گمنام
100
55/4
77/4
14/2
411/1
0001/0
96
007/1-

متادون درمانی
100
86/3
83/4
33/2

حمایت ابزاری
معتادان گمنام
100
47/4
99/2
46/1
565/12
145/0
486/62
560/3

متادون درمانی
100
23/4
41/1
69/1

حمایت اطلاعاتی
معتادان گمنام
100
18/5
84/14
81/3
78/12
0001/0
41/77
999/7

متادون درمانی
100
44/3
55/2
52/1

حمایت اجتماعی
معتادان گمنام
100
77/5
75/13
87/4
27/9
0001/0
22/62
47/5

متادون درمانی
100
19/4
67/7
71/2

بر اساس داده های جدول بالا می توان چنین اظهار نمود که در خرده مقیاسهای حمایت عاطفی ، حمایت اطلاعاتی و حمایت اجتماعی با توجه به میانگین های به دست امده و نیز سطح معناداری محاسبه شده بین افرادی که به جلسات معتادان گمنام مراجعه نموده اند و معتادانی که متادون درمانی را انتخاب نموده اند ، تفاوت وجود داشته است. اما داده های جدول بالا بیانگر ان است که در خرده مقیاس حمایت ابزاری میانگین نمره گروه معتادان گمنام برابر با 47/4 و برای افرادی که متادون درمانی انتخاب نموده اند برابر با 23/4 گزارش شده است و سطح معناداری گزارش شده برابر با 145/0= sig می باشد و می توان اظهار داشت که در این خرده مقیاس بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری گزارش نشده است.
جدول 4-18: محاسبه آزمون t دوگروه مستقل به منظور مقايسه ميانگين نمرات مهارتهای مقابله ای و مولفه‌هاي آن در معتادان گمنام و درمان با متادون
متغیرها
شاخص های آماری

گروهها
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف معیار
آزمون یکسانی واریانس ها
سطح معناداری
آزمون t دو گروه مستقل t
درجه آزادی
مساله محور
معتادان گمنام
100
58/16
85/5
11/2
455/11
000/0
12/27
781/3-

متادون درمانی
100
31/13
95/4
39/2

عاطفی محور
معتادان گمنام
100
43/8
67/2
01/1
644/12
331/0
51/14
99/3

متادون درمانی
100
23/8
66/2
48/1

بر اساس داده های جدول بالا می توان اظهار داشت که در مولفه راهبردهای مقابله ای مساله محور بین دو گروه معتادان گمنام و متادون درمانی تفاوت وجود داشته و این تفاوت از نظر اماری معنادارا گزارش شده است. چون میانگین به دست امده برای گروه معتادان گمنام برابر با 58/16 بوده و برای افرادی که متادون درمانی را انتخاب نموده اند برابر با 31/13 بوده و در سطح معناداری 0001/0= sig می توان بیان داشت که فرضیه تحقیق تایید شده است. به این معنا که افرادی که از جلسات معتادان گمنام برای ترک اعتیاد خود استفاده می نمایند بیشتر از افرادی که به روش متادون درمانی ترک اعتیاد داشته اند از راهبردهای مساله محور استفاده نموده اند. اماددر مولفه راهبرد عاطفی محور بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری گزارش نشده است.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

در این فصل ضمن اشاره به نتایج و یافته های تحقیق ، به تبیین و تفسیر داده ها ی تحقیق اشاره شده است. علاوه بر این در ادامه به پیشنهادات کاربردی و اجرایی در زمینه ارتقای اثر بخشی روشهای درمان اعتیاد و تاکید بر مهارتهای مقابله ای معتادان اشاره شده است. همچنین پیشنهادات برای تحقیقات آتی به منظو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سلامت روان، حمایت اجتماعی Next Entries منابع تحقیق با موضوع عدل و داد، روح قانون، اصل تناظر