منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، حمایت اجتماعی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

یافته های این تحقیق می افزاید: مولفه های حمایت اجتماعی و تدابیر مقابله ای به کار گرفته توسط زنان داری همسران معتاد معمولاً نا کارآمد است که بیشتر شامل مقابله (اجتناب، سرزنش خود و دیگری جر و بحث کردن و کناره گیری از لحاظ جنسی) را شامل می شوند و کمتر از مقابله های فعال استفاده می کردند. این زنان از لحاظ مالی به همسر خود متکی اند و میزان منابع حمایت اجتماعی دریافتی از محیط پیرامون شان کم تر از افراد به هنجار است.کمتر بودن روابط اجتماعی و منابع حمایتی مناسب در این زنان به طور معناداری با افراد عادی متفاوت بود.

9-اسپارا هیو و نیکوویچ معتقدند که فعال شدن باور فراشناختی و کنترل نا پذیری و خطر باعث می شود افراد دچار تنش عاطفی شوند.تجربه تنش عاطفی در این افراد باعث می شود این افراد درگیر راهبرد های مقابله ای ناسازگارانه(اجتناب.سرکوبی فکر و ..)شوند.و استفاده از این راهبردها موجب تشدید هیجانهای منفی و در خطر بودن سلامت روانی افراد گردد.
10-والنیتینر در تحقیقاتش نشان داده است که حمایت والدین با سازگاری روانی فرزندان (حمایت اجتماعی) و استفاده از راهبردهای مقابله ای رابطه مثبت دارد.

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل به بررسی روش اجرای تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‏گیری، ابزار جمع‏آوری داده‏ها و روش تجزیه و تحلیل داده پرداخته شده است.

1-3- روش پژوهش:
پژوهش حاضرازجمله پژوهشهای توصیفی از نوع علی ـ مقایسه ای به شمارمی رودکه در آن با مقایسه دو گروه معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون اهمیت حمایت های اجتماعی و راهبرهای مقابله ای و داشتن سلامت روانی رادر بهبودی ودرمان آنان بررسی می کنیم.
2-3-جامعه آماری:
جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد (رازی) در شهرستان قروه جهت درمان مراجعه کردند و تحت درمان با متادون هستند و دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته است و نیز گروه معتادان گمنام که به اسم اختصاری (Na) شناخته می شوند در شهرستان قروه و این جامعه آماری نیز در فرآیند درمانی حداقل 3 ماه را پشت سر گذاشته اند.
– نمونه آماری:
از هر گروه تعداد 100 نفر، به طور تصادفی انتخاب شدند؛ (یعنی از هر گروه؛ 100 نفر از معتادان گمنام، 100 نفر هم از معتادان تحت درمان با متادون)، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
-روش نمونه گیری: روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس میباشد .

3-3-ابزار پژوهش:در این تحقیق از 3 ابزار پژوهشی برای ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، استفاده گردید.
1) پرسشنامه سلامت عمومی (57GHQ): این آزمون دارای 28 سوال (چهار گزینه ای) می باشد (همیشه / بیشتر اوقات / به ندرت / هرگز) که از 0 تا 3) نمره گذاری می شوند.
همچنین آزمون GHQ دارای 4 زیر مقیاس می باشد (افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب، نارسا کنش وری اجتماعی) برای هر مقیاس هفتسوال گنجانیده شده است. نتیجه فرا تحلیلی که توسط گلدنبرگ و ویلیامز(1989)روی 43 پژوهشگر انجام شده است، میانگین حساسیت 84/0 و متوسط ویژگی 82/0را نشان می دهد.
در کشور ما یعقوبی وهمکارانش حساسیت این ابزار را در بهترین نقطه برش آن(23) برابر با 86.5/0. ویژگی آن را برابر 84/0 وضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ را برابر 88/0 و ضریب پایاییخرده آزمون ها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کردند.(بولهری.1387)
این آزمون بر اساس مقیاس فاصله ای مورد سنجش قرار می گیرد.
2)آزمون حمایت اجتماعی58: پرسشنامه حمایت اجتماعی(SPS) توسط کاترونا و راسل (1987)ساخته شد و دارای 24 سوال 4 گزینه ای(کاملا مخالفم:1 تا کاملا موافقم:4).
این ابزار به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی از نظر بالا یا پایین بودن مقدار وجود آن در هر گروه سنجیده می شود. این ابزار دارای 16 مولفه میباشد.این ابزار برای ارزیابی میزان اعتقاد به حمایت اجتماعی ساخته شده است و بر پایه الگوی وایس 6 شرط متکی بر روابط اجتماعی، افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد.

1-راهنمایی و مشورت:توانایی حساب کردن روی کمک دیگران
2-پیوند و وصلت با دیگران: توانایی آمادگی فرد برای دریافت پیشنهاد یا دریافت اطلاعات از دیگران
3-ارزش قائل بودن: بها دادن به قابلیتها و مهارتهای خود
4-وابستگی:احساس اطمینان و امنیت به دیگران و داشتن روابط باز با آنها
5-فرصت برای جلب نظر و تشویق:داشتن این حس که از نظر دیگران خوشبخت به حساب می آید.
6-انسجام اجتماعی:روابط اجتماعی متکی بر منافع و دلبستگی های مشترک داشتن(زکی.1387)
کاترونا وراسل(1987) نخستین ابزار را که دارای 4 گویه برای هر زیر مقیاس (دو گویه مثبت و دو گویه منفی)بودبرروی 1792 آزمودنی اجرا وپایایی شش مقیاس آنرا بین 65/0 تا 76/0 گزارش کردند.پایایی کل مقیاس 93/0 و پایایی آن به روش بازآزمایی 915/0 گزارش شد.روایی تمایزی ارتباط بین شش زیر مقیاس حمایت اجتماعی با یکدیگر را بین 10/0 تا 51/0 (میانگین همبستگی درونی27/0) نشان داد.. این پرسشنامه روی نمونه های گوناگون اجتماعی انجام شده است. در ایران نیز این ابزار توسط دکتر زکی (1389) در دانشگاه اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است که آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی روی 200 آزمودنی 85/0 گزارش شده است.پایایی ابزار برای پسران و دختران نیز به ترتیب 87/0 و 82/0 به دست آمده است.بررسی روایی سازه به کمک تحلیل عاملی نشان داد که شش مقیاس حمایت اجتماعی قابل تقلیل در یک عامل هستند و عامل یاد شده را می توان حمایت اجتماعی نامید.این پرسشنامه بر اساس مقیاس فاصله ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.
3)آزمون راهبردهای مقابله ای59 (روش های مقابله): این پرسشنامه نیز دارای 32 سوال، چهار گزینه ای است که توسط مووس و بلینگر تدوین و طراحی شد. و متمرکز بر دو بخش است
– راهبرد مقابله ای مساله محور (انجام عملی یا اندیشیدن و ارزیابی مشکل پیش آمده)
– راهبرد مقابله عاطفه محور به هیجان و احساسات متعاقب با رویداد می پردازد بیشتر جنبه دفاعی دارد و در جهت حل مشکل پیش آمده چندان مفید نبوده (غیرموثر)اند
.ضریب اعتبار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن به ترتیب برابربا 78/0 و 88/0 می باشد.. شیوه نمره گذاری بر مبنای مقیاس درجه بندی شده که نمره ای بین 0تا 3 را شامل می شود بدست می دهد.روایی این مقیاس در بسیاری از پژوهشهای داخلی ازجمله چاووشی فر و طباطبایی و آقا محمدیان و نیز پاژخ زاده به اثبات رسیده است.(عسگری.1385)
بدیهی است در ابتدا اطلاعات فردی با ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه مثل: (سن، میزان تحصیلات، شغل، نوع ماده مصرفی و مدت زمان مصرف، وضعیت تاهل) گرفته شد.
4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری:
در این پژوهش از روش آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و نیز از آزمونهای نامبرده شده زیر به منظور تحلیل و آنالیز داده ها استفاده گردید.
ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته استفاده خواهد گردید.
آزمون رگرسیون یک راهه
آزمون T برای سنجش میانگین دو گروه مستقل

داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آماری Spss نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم
نتایج پژوهش

1-4- یافته های پژوهش:

الف) یافته های توصیفی:
جدول شماره 4-1: مقایسه گروههای سنی پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
گروه سنی
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 20 سال
8
8
12
12
20
10
21 تا 30 سال
35
35
24
24
59
5/29
31 تا 40 سال
30
30
25
25
55
5/22
41 تا 50 سال
22
22
19
19
41
5/20
51 سال وبالاتر
5
5
20
20
25
5/12
جمع
100
100
100
100
200
100

داده های جدول بالا نشان می دهد که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در تحقیق بین گروههای سنی 20 تا 40 سالگی قرار دارند. همچنین بر اساس داده های جدول فوق می توان مطرح نمود که شرکت کنندگان با سنین کمتر و جوانتر بیشتر به روش شرکت در جلسات معتادان گمنام اقدام به ترک مواد نموده اند و پاسخگویان با سنین بالاتر بیشتر ترجیح داده اند که از طریق مراکز درمان با متادون به ترک اعتیاد بپردازند.

نمودار شماره 4-1: گروههای سنی پاسخگویان

جدول شماره 4-2: مقایسه میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
تحصیلات
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی

فراوانی
درصد
بیسواد
6
6
2
2
8
4
ابتدایی
19
19
7
7
26
13
راهنمایی
22
22
14
14
36
18
متوسطه
32
32
41
41
73
5/36
کاردانی
9
9
16
16
25
5/12
کارشناسی
9
9
14
14
23
5/11
ارشد و دکترا
3
3
6
6
9
5/4
جمع
100
100
100
100
200
100

با توجه به جدول فوق، مي‌توان عنـــوان نــمود كه اكثر نمونه‌هاي تحقيق (73 نفر) يعني 5/36 درصد « دارای تحصیلات متوسطه و 5/28 درصد پاسخگویان این تحقیق را افرادی تشکیل می داده است که بالاتر از دیپلم تحصیلات داشته اند.

نمودار شماره 4-2 : وضعیت تحصیلی پاسخگویان
جدول شماره 4-3: مقایسه وضعیت اشتغال پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
اشتغال
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
شاغل می باشم
62
62
70
70
132
66
شاغل نمی باشم
38
38
30
30
68
34
جمع
100
100
100
100
200
100

داده های جدول فوق بیانگر ان است که دو سوم پاسخگویان شاغل و یک سوم نیز خود را فاقد شغل معرفی نموده اند.(34درصد)

نمودار شماره 4-3 : وضعیت اشتغال پاسخگویان
جدول شماره 4-4: مقایسه نوع مشاغل پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
نوع شغل
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
آزاد
19
19/0
29
29/0
48
48/0
کارمند
9
09/0
18
18/0
27
27/0
کارگر
31
31/0
19
19/0
50
50/0
بازنشسته
10
1/0
14
14/0
24
24/0
کشاورز
27
27/0
15
15/0
42
42/0
سایر موارد
4
04/0
5
05/0
9
09/0
جمع
100
100
100
100
100
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که 50درصد از شرکت کنندگان در تحقیق دارای شغل کارگری،48 درصد افراد نیز دارای مشاغل آزاد،42 درصد نیز کشاورز، بوده اند. علاوه بر این 27 درصد پاسخگویان نیز شغل خود را کارمند معرفی نموده اند که بیشتر تمایل داشته اند از طریق روش درمان با متادون اقدام به ترک مواد نمایند.

نمودار شماره 4-4 : نوع مشاغل پاسخگویان
جدول شماره 4-5: مقایسه میزان درامد پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
درامد(تومان)
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 200هزار
17
17
12
12
29
5/14
201 تا 400 هزار
39
39
42
42
81
5/40
401 تا 600 هزار
36
36
26
26
62
31
601 هزار و بالاتر
8
8
20
20
28
14
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان (55/0) درآمد خود را کمتر از 400 هزار تومان معرفی نموده اند. فقط 14/0از پاسخگویان درآمد بالاتر از 600 هزار تومان در ماه داشته اند.

نمودار4-5 : توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان درامد
جدول شماره 4-6: مقایسه وضعیت تاهل پاسخگویان بر حسب روش درمان
روش درمانی
وضعیت تاهل
معتادان گمنام
متادون درمانی
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
متاهل
41
41
49
49
90
45
مجرد
33
33
30
30
63
5/31
نامزد
14
14
11
11
25
5/12
همسر فوت شده
7
7
4
4
11
5/5
مطلقه
5
5
6
6
11
5/5
جمع
100
100
100
100
200
100
داده های جدول بالا نشان می دهد که 45درصد از افراد مراجعه نموده به جلسات معتادان گمنام و راکز درمان با متادون متاهل بوده ، 5/31 درصد مجرد و 5/12 درصد نیز نامزد داشته اند.

نمودار شماره 4-6: وضعیت تاهل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حمایت اجتماعی، سلامت روان، راهبردهای مقابله Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد متادون، سلامت روان، حمایت اجتماعی