منبع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

t Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. Journal of AccountingResearch, Vol. 43, pp. 453-486.
55. Khanchel, I., 2007, corporate governance: measurement and determinant analysis
, Managerial Auditing Journal Vol. 22 No. 8,
56. Koh, P. S. (2003). “On the Association between Institutional Ownership and Aggressive Corporate Earnings Management in Australia”, The British Accounting Review, vol. 35, pp. 105–128.
57. Leuz. C., Dhananjay, N and Peter, W. (2003). “Investor protection and earnings management: An international comparison”, Journal of Financial Economics vol. 69, pp. 505-527.
58. Mcconaughy, Daniel L. Matthews, Charles H. and Anne S. Fialko. (2001). Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value. Journal of Small Business Management, 39 (1): 31-49.
59. Mishra, Chandra S., Randqy, Trond and Jenssen, Jan Inge. (2001). The Effect of Founding Family Influence on Firm Value and Corporate Governance. Journal of International Financial Management and Accounting. 12 (3): 235-259.
60. Morck, Randall, & Masao Nakamura, & Anil Shivdasani. (2000). Banks, Ownership Structure, and Firm Value in Japan. Journal of Business 73(4), 539-68..
61. Mueller, E. and A. Spitz (2006). “Managerial Ownership and Company performance in German Small and Medium- Sized Private Enterprises”German Economic Review. Issue 2, pp. 2- 18..
62. Navissi, F. and Naiker, V., 2006, Intuitional Ownership and Corporate Value, Managerial Finance, Vol 32(3).pp.247-256.
63. Porter, M. E. (1992). Capital choices: changing the way America invests in industry.
Journal of Applied Corporate Finance, 5 (2), 4–16.
64. Rohaida, B. (2011). “The Relationship Between Governance Practices, Audit Quality and Earnings Management: UK Evidence”, Doctoral thesis, DurhamUniversity. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/1382/
65. Subramanyam, K. R. (1995). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 22: 249-281.
66. Short H (1994), Ownership, control, financial structure and the performance of firms, Journal of Economic Surveys, 8, 203-249.
67. Tasia, H.and Gu, Z., 2007, The Relationship Between Institutional Ownership and Casino Firm Performance, Hospitality Management, Vol.26, pp.517-530.
68. Vafeas N..(2005).Board Structure and the Informativeness of Earnings. Journal of Accounting and public policy,vol.19,pp.139-160.
69. Velury, U. and D.S. Jenkins (2006). “Institutional Ownership and The Quality of Earnings” Journal ofBusiness Research, 59: 1043-1051.
70. Villalonga, Belen and Raphael Amit. (2006). How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value? Journal of Financial Economics, 80: 385-417
71. Wang, J. (2010). “Earnings Timeliness and Seasoned Equity Offering Announcement Effect”, world Accounting Frontiers Series-2nd conference , University of Western Sydney, 204-223.
72. Wong, S. Y. (2006). “The Effect of Board Structure and Institutional Ownership on Earnings Management”, Masters thesis, University Putra Malaysia.
73. Yang, W. S., Chun, L. S. And Ramadili, S. M. (2009). “The Effect of Board Structure and Institutional Ownership Structure on Earnings Management”Journal of Economics and Management,Vol. 3, No. 2, pp 332-353.
74. Zouari, A. And Rebai, I. (2009). “Institutional Ownership Differences andEarnings Management: A Neural Networks Approach”, International ResearchJournal of Finance and Economics, Vol. 34, pp. 42-55.

پيوست ها
و
ضمائم

لیست شرکت های نمونه
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
1
مواد و محصولات شیمیایی
البرزدارو
1387/12/29
13
65
13
2
مواد و محصولات شیمیایی
البرزدارو
1388/12/29
15
67
13
3
مواد و محصولات شیمیایی
البرزدارو
1389/12/29
19
64
10
4
مواد و محصولات شیمیایی
البرزدارو
1390/12/29
14
73
8
5
مواد و محصولات شیمیایی
البرزدارو
1391/12/29
14
74
8
6
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی آبادان
1387/12/29
5
69
11
7
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی آبادان
1388/12/29
5
73
14
8
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی آبادان
1389/12/29
6
73
14
9
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی آبادان
1390/12/29
0
80
15
10
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی آبادان
1391/12/29
.
80
15
11
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
1387/12/29
43
47
11
12
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
1388/12/29
26
62
13
13
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
1389/12/29
26
63
13
14
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
1390/12/29
39
58
12
15
مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
1391/12/29
37
59
12
16
مواد و محصولات شیمیایی
تهران دارو
1387/12/29
0
67
13
17
مواد و محصولات شیمیایی
تهران دارو
1388/12/29
0
69
14
18
مواد و محصولات شیمیایی
تهران دارو
1389/12/29
0
99
17
19
مواد و محصولات شیمیایی
تهران دارو
1390/12/29
0
96
17
20
مواد و محصولات شیمیایی
تهران دارو
1391/12/29
0
96
17
21
مواد و محصولات شیمیایی
دارو جابرابن حیان
1387/12/29
0
69
14
22
مواد و محصولات شیمیایی
دارو جابرابن حیان
1388/12/29
0
70
14
23
مواد و محصولات شیمیایی
دارو جابرابن حیان
1389/12/29
5
65
13
24
مواد و محصولات شیمیایی
دارو جابرابن حیان
1390/12/29
12
70
14
25
مواد و محصولات شیمیایی
دارو جابرابن حیان
1391/12/29
8
76
15
26
مواد و محصولات شیمیایی
پارس پامچال
1387/12/29
0
56
12
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
27
مواد و محصولات شیمیایی
پارس پامچال
1388/12/29
0
65
13
28
مواد و محصولات شیمیایی
پارس پامچال
1389/12/29
0
82
15
29
مواد و محصولات شیمیایی
پارس پامچال
1390/12/29
0
81
15
30
مواد و محصولات شیمیایی
پارس پامچال
1391/12/29
0
81
15
31
مواد و محصولات شیمیایی
فرآورده تزریقی
1387/12/29
13
48
11
32
مواد و محصولات شیمیایی
فرآورده تزریقی
1388/12/29
14
61
13
33
مواد و محصولات شیمیایی
فرآورده تزریقی
1389/12/29
14
61
13
34
مواد و محصولات شیمیایی
فرآورده تزریقی
1390/12/29
13
60
13
35
مواد و محصولات شیمیایی
فرآورده تزریقی
1391/12/29
14
51
11
36
مواد و محصولات شیمیایی
کف
1387/12/29
0
67
13
37
مواد و محصولات شیمیایی
کف
1388/12/29
0
37
10
38
مواد و محصولات شیمیایی
کف
1389/12/29
0
51
11
39
مواد و محصولات شیمیایی
کف
1390/12/29
0
58
12
40
مواد و محصولات شیمیایی
کف
1391/12/29
0
58
12
41
مواد و محصولات شیمیایی
دارو رازک
1387/12/29
23
58
12
42
مواد و محصولات شیمیایی
دارو رازک
1388/12/29
22
58
12
43
مواد و محصولات شیمیایی
دارو رازک
1389/12/29
9
83
11
44
مواد و محصولات شیمیایی
دارو رازک
1390/12/29
13
51
11
45
مواد و محصولات شیمیایی
دارو رازک
1391/12/29
12
64
13
46
مواد و محصولات شیمیایی
معدنی املاح ایران
1387/12/29
0
85
0
47
مواد و محصولات شیمیایی
معدنی املاح ایران
1388/12/29
0
86
0
48
مواد و محصولات شیمیایی
معدنی املاح ایران
1389/12/29
5
86
0
49
مواد و محصولات شیمیایی
معدنی املاح ایران
1390/12/29
5
85
0
50
مواد و محصولات شیمیایی
معدنی املاح ایران
1391/12/29
5
84
0
51
مواد و محصولات شیمیایی
جام دارو
1387/12/29
10
3
5
52
مواد و محصولات شیمیایی
جام دارو
1388/12/29
3
29
9
53
مواد و محصولات شیمیایی
جام دارو
1389/12/29
4
29
9
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
54
مواد و محصولات شیمیایی
جام دارو
1390/12/29
4
42
10
55
مواد و محصولات شیمیایی
جام دارو
1391/12/29
4
27
8
56
مواد و محصولات شیمیایی
دوده صنعتی پارس
1387/12/29
15
77
15
57
مواد و محصولات شیمیایی
دوده صنعتی پارس
1388/12/29
15
77
15
58
مواد و محصولات شیمیایی
دوده صنعتی پارس
1389/12/29
15
82
15
59
مواد و محصولات شیمیایی
دوده صنعتی پارس
1390/12/29
15
64
13
60
مواد و محصولات شیمیایی
دوده صنعتی پارس
1391/12/29
5
77
15
61
مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
1387/12/29
22
42
10
62
مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
1388/12/29
22
42
10
63
مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
1389/12/29
6
58
12
64
مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
1390/12/29
6
56
12
65
مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
1391/12/29
4
52
12
66
مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی کوثر
1387/12/29
0
38
10
67
مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی کوثر
1388/12/29
0
38
10
68
مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی کوثر
1389/12/29
0
38
10
69
مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی کوثر
1390/12/29
0
31
9
70
مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی کوثر
1391/12/29
0
0
5
71
مواد و محصولات شیمیایی
ایران دارو
1387/12/29
10
85
0
72
مواد و محصولات شیمیایی
ایران دارو
1388/12/29
11
83
0
73
مواد و محصولات شیمیایی
ایران دارو
1389/12/29
10
79
0
74
مواد و محصولات شیمیایی
ایران دارو
1390/12/29
6
75
0
75
مواد و محصولات شیمیایی
ایران دارو
1391/12/29
7
77
0
76
مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
1387/12/29
10
62
13
77
مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
1388/12/29
3
62
13
78
مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
1389/12/29
11
62
13
79
مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
1390/12/29
14
62
13
80
مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
1391/12/29
12
62
13
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
81
مواد و محصولات شیمیایی
سینا دارو
1387/12/29
12
73
14
82
مواد و محصولات شیمیایی
سینا دارو
1388/12/29
18
68
14
83
مواد و محصولات شیمیایی
سینا دارو
1389/12/29
14
72
14
84
مواد و محصولات شیمیایی
سینا دارو
1390/12/29
9
78
15
85
مواد و محصولات شیمیایی
سینا دارو
1391/12/29
8
75
14
86
مواد و محصولات شیمیایی
کیمیدارو
1387/12/29
9
44
11
87
مواد و محصولات شیمیایی
کیمیدارو
1388/12/29
0
66
13
88
مواد و محصولات شیمیایی
کیمیدارو
1389/12/29
3
68
14
89
مواد و محصولات شیمیایی
کیمیدارو
1390/12/29
3
68
14
90
مواد و محصولات شیمیایی
کیمیدارو
1391/12/29
3
14
7
91
مواد و محصولات شیمیایی
لعاب ایران
1387/12/29
4
73
14
92
مواد و محصولات شیمیایی
لعاب ایران
1388/12/29
4
73
14
93
مواد و محصولات شیمیایی
لعاب ایران
1389/12/29
4
73
14
94
مواد و محصولات شیمیایی
لعاب ایران
1390/12/29
4
63
13
95
مواد و محصولات شیمیایی
لعاب ایران
1391/12/29
2
67
13
96
مواد و محصولات شیمیایی
رنگین
1387/12/29
0
31
9
97
مواد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، بورس اوراق بهادارتهران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق جزا