منبع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

آشامیدنی
نوش مازندران
1389/12/29
10
35
9
234
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
نوش مازندران
1390/12/29
9
45
11
235
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
نوش مازندران
1391/12/29
9
33
9
236
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه آذربایجان
1387/12/29
6
84
8
237
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه آذربایجان
1388/12/29
2
84
6
238
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه آذربایجان
1389/12/29
2
84
5
239
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه آذربایجان
1390/12/29
0
90
4
240
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه آذربایجان
1391/12/29
2
85
6
241
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه خراسان
1387/12/29
0
84
9
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
242
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه خراسان
1388/12/29
0
84
8
243
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه خراسان
1389/12/29
2
84
8
244
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه خراسان
1390/12/29
2
84
7
245
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه خراسان
1391/12/29
2
84
8
246
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه اصفهان
1387/12/29

56
12
247
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه اصفهان
1388/12/29
12
56
12
248
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه اصفهان
1389/12/29
12
56
12
249
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه اصفهان
1390/12/29
11
56
12
250
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پگاه اصفهان
1391/12/29
11
56
12
251
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
سالمین
1387/12/29
1
93
3
252
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
سالمین
1388/12/29
1
92
3
253
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
سالمین
1389/12/29
0
92
3
254
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
سالمین
1390/12/29
0
92
4
255
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
سالمین
1391/12/29
0
92
4
256
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات کالبر
1387/12/29
9
44
11
257
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات کالبر
1388/12/29
9
57
12
258
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات کالبر
1389/12/29
9
56
12
259
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات کالبر
1390/12/29
0
55
12
260
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات کالبر
1391/12/29
0
53
12
261
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بهنوش
1387/12/29
0
31
9
262
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بهنوش
1388/12/29
0
91
5
263
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بهنوش
1389/12/29
0
38
10
264
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بهنوش
1390/12/29
1
92
3
265
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بهنوش
1391/12/29
0
92
17
266
فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
1387/12/29
0
81
15
267
فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
1388/12/29
0
81
15
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
268
فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
1389/12/29
0
81
15
269
فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
1390/12/29
0
83
15
270
فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
1391/12/29
0
91
4
271
فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی
1387/12/29
0
66
13
272
فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی
1388/12/29
0
64
13
273
فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی
1389/12/29
0
67
13
274
فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی
1390/12/29
0
70
14
275
فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی
1391/12/29
0
70
14
276
فلزات اساسی
کالسمین
1387/12/29
0
61
13
277
فلزات اساسی
کالسمین
1388/12/29
0
60
13
278
فلزات اساسی
کالسمین
1389/12/29
0
52
12
279
فلزات اساسی
کالسمین
1390/12/29
2
57
12
280
فلزات اساسی
کالسمین
1391/12/29
0
61
13
281
فلزات اساسی
تجهیزات سدید
1387/12/29
14
76
11
282
فلزات اساسی
تجهیزات سدید
1388/12/29
7
68
14
283
فلزات اساسی
تجهیزات سدید
1389/12/29
5
68
14
284
فلزات اساسی
تجهیزات سدید
1390/12/29
6
71
14
285
فلزات اساسی
تجهیزات سدید
1391/12/29
6
71
14
286
فلزات اساسی
سپنتا
1387/12/29
7
53
12
287
فلزات اساسی
سپنتا
1388/12/29
7
53
12
288
فلزات اساسی
سپنتا
1389/12/29
7
60
13
289
فلزات اساسی
سپنتا
1390/12/29
7
60
13
290
فلزات اساسی
سپنتا
1391/12/29
7
60
13
291
فلزات اساسی
ملی و سرب روی ایران
1387/12/29
10
63
13
292
ردیف
فلزات اساسی
نوع صنعت
ملی وسرب روی
شرکت
29/12/1388
سال مالی
10
مالکیت نهادی
63
مالکیت خانوادگی
13
مالکیت شرکتی
293
فلزات اساسی
ملی وسرب وروی
1389/12/29
0
53
12
294
فلزات اساسی
ملی و سرب روی ایران
1390/12/29
13
65
13
295
فلزات اساسی
ملی و سرب روی ایران
1391/12/29
10
65
13
296
ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر
1387/12/29
6
91
0
297
ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر
1388/12/29
6
91
0
298
ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر
1389/12/29
5
92
0
299
ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر
1390/12/29
5
92
0
300
ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر
1391/12/29
5
92
0
301
ماشین آلات و تجهیزات
تراکتورسازی
1387/12/29
0
57
12
302
ماشین آلات و تجهیزات
تراکتورسازی
1388/12/29
0
68
14
303
ماشین آلات و تجهیزات
تراکتورسازی
1389/12/29
0
77
15
304
ماشین آلات و تجهیزات
تراکتورسازی
1390/12/29
0
72
14
305
ماشین آلات و تجهیزات
تراکتورسازی
1391/12/29
0
72
14
306
ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی بوتان
1387/12/29
10
0
5
307
ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی بوتان
1388/12/29
10
0
5
308
ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی بوتان
1389/12/29
10
67
13
309
ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی بوتان
1390/12/29
10
66
13
310
ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی بوتان
1391/12/29
10
66
13
311
ماشین آلات و تجهیزات
کمباین سازی
1387/12/29
56
0
5
312
ماشین آلات و تجهیزات
کمباین سازی
1388/12/29
54
0
5
313
ماشین آلات و تجهیزات
کمباین سازی
1389/12/29
55
0
5
314
ماشین آلات و تجهیزات
کمباین سازی
1390/12/29
63
0
5
315
ماشین آلات و تجهیزات
کمباین سازی
1391/12/29
63
0
5
316
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین سازی نیرو محرکه
1387/12/29
0
12
7
317
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین سازی نیرو محرکه
1388/12/29
0
12
7
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
318
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین سازی نیرو محرکه
1389/12/29
0
13
7
319
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین سازی نیرو محرکه
1390/12/29
0
14
7
320
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین سازی نیرو محرکه
1391/12/29
0
14
7
321
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار
1387/12/29
0
77
15
322
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار
1388/12/29
0
57
12
323
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار
1389/12/29
.
74
14
324
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار
1390/12/29
0
74
14
325
ماشین آلات و تجهیزات
تکنوتار
1391/12/29
0
74
14
326
ماشین آلات و تجهیزات
صنایع پمپ سازی ایران
1387/12/29
0
21
8
327
ماشین آلات و تجهیزات
صنایع پمپ سازی ایران
1388/12/29
0
35
9
328
ماشین آلات و تجهیزات
صنایع پمپ سازی ایران
1389/12/29
0
39
10
329
ماشین آلات و تجهیزات
صنایع پمپ سازی ایران
1390/12/29
6
9
6
330
ماشین آلات و تجهیزات
صنایع پمپ سازی ایران
1391/12/29
0
51
11
331
ماشین آلات و دستگاه برقی
ایران ترانسفو
1387/12/29
17
67
13
332
ماشین آلات و دستگاه برقی
ایران ترانسفو
1388/12/29
17
36
10
333
ماشین آلات و دستگاه برقی
ایران ترانسفو
1389/12/29
11
68
14
334
ماشین آلات و دستگاه برقی
ایران ترانسفو
1390/12/29
4
73
14
335
ماشین آلات و دستگاه برقی
ایران ترانسفو
1391/12/29
6
70
14
336
ماشین آلات و دستگاه برقی
شهید قندی
1387/12/29
16
59
12
337
ماشین آلات و دستگاه برقی
شهید قندی
1388/12/29
15
64
13
338
ماشین آلات و دستگاه برقی
شهید قندی
1389/12/29
10
66
13
339
ماشین آلات و دستگاه برقی
شهید قندی
1390/12/29
9
76
15
340
ماشین آلات و دستگاه برقی
شهید قندی
1391/12/29
10
78
0
341
ماشین آلات و دستگاه برقی
نیروترانس
1387/12/29
0
73
14
342
ماشین آلات و دستگاه برقی
نیروترانس
1388/12/29
0
73
14
343
ماشین آلات و دستگاه برقی
نیروترانس
1389/12/29
0
73
14
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
344
ماشین آلات و دستگاه برقی
نیروترانس
1390/12/29
0
88
12
345
ماشین آلات و دستگاه برقی
نیروترانس
1391/12/29
0
88
12
346
ماشین آلات و دستگاه برقی
کابل تک
1387/12/29
0
68
14
347
ماشین آلات و دستگاه برقی
کابل تک
1388/12/29
5
68
14
348
ماشین آلات و دستگاه برقی
کابل تک
1389/12/29
0
68
14
349
ماشین آلات و دستگاه برقی
کابل تک
1390/12/29
0
68
14
350
ماشین آلات و دستگاه برقی
کابل تک
1391/12/29
0
59
12
351
خودرو وساخت قطعات
چرخشگر
1387/12/29
13
83
0
352
خودرو وساخت قطعات
چرخشگر
1388/12/29
13
83
0
353
خودرو وساخت قطعات
چرخشگر
1389/12/29
8
86
0
354
خودرو وساخت قطعات
چرخشگر
1390/12/29
8
85
0
355
خودرو وساخت قطعات
چرخشگر
1391/12/29
10
83
0
356
خودرو وساخت قطعات
فنرسازی خاور
1387/12/29
0
82
15
357
خودرو وساخت قطعات
فنرسازی خاور
1388/12/29
0
83
15
358
خودرو وساخت قطعات
فنرسازی خاور
1389/12/29
0
83
15
359
خودرو وساخت قطعات
فنرسازی خاور
1390/12/29
0
83
15
360
خودرو وساخت قطعات
فنرسازی خاور
1391/12/29
0
83
15
.361
خودرو وساخت قطعات
لنت ترمز
1387/12/29
16
50
11
362
خودرو وساخت قطعات
لنت ترمز
1388/12/29
16
50
11
363
خودرو وساخت قطعات
لنت ترمز
1389/12/29
7
59
12
364
خودرو وساخت قطعات
لنت ترمز
1390/12/29
6
61
13
365
خودرو وساخت قطعات
لنت ترمز
1391/12/29
6
61
13
366
خودرو وساخت قطعات
آهنگری تراکتور سازی
1387/12/29
1
73
14
367
خودرو وساخت قطعات
آهنگری تراکتور سازی
1388/12/29
2
74
14
368
خودرو وساخت قطعات
آهنگری تراکتور سازی
1389/12/29
0
60
13
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
369
خودرو وساخت قطعات
آهنگری تراکتور سازی
1390/12/29
0
47
11
370
خودرو وساخت قطعات
آهنگری تراکتور سازی
1391/12/29
0
65
13
371
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو
1387/12/29
12
53
12
372
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو
1388/12/29
3
51
11
373
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو
1389/12/29
3
39
10
374
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو
1390/12/29
14
18
7
375
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو
1391/12/29
8
18
7
376
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو دیزل
1387/12/29
3
69
14
377
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو دیزل
1388/12/29
3
70
14
378
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو دیزل
1389/12/29
3
72
14
379
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو دیزل
1390/12/29
3
72
14
380
خودرو وساخت قطعات
ایران خودرو دیزل
1391/12/29
3
72
14
381
خودرو وساخت قطعات
پارس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، سازمان ملل متحد، فرهنگ اصطلاحات، اعمال مجرمانه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل متحد، اعمال مجرمانه، سازمان ملل، ارتکاب جرم