منبع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات شیمیایی
رنگین
1388/12/29
0
30
9
98
مواد و محصولات شیمیایی
رنگین
1389/12/29
0
38
10
99
مواد و محصولات شیمیایی
رنگین
1390/12/29
0
39
10
100
مواد و محصولات شیمیایی
رنگین
1391/12/29
0
37
10
101
سایر محصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
1387/12/29
6
78
15
102
سایر محصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
1388/12/29
6
79
15
103
سایر محصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
1389/12/29
6
79
15
104
سایر محصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
1390/12/29
5
73
14
105
سایر محصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
1391/12/29
3
73
14
106
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان دورود
1387/12/29
19
60
13
107
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان دورود
1388/12/29
19
60
13
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
108
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان دورود
1389/12/29
15
60
13
109
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان دورود
1390/12/29
15
60
13
110
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان دورود
1391/12/29
15
60
13
111
سایر محصولات کانی غیر فلزی
چینی ایران
1387/12/29
0
92
5
112
سایر محصولات کانی غیر فلزی
چینی ایران
1388/12/29
0
91
5
113
سایر محصولات کانی غیر فلزی
چینی ایران
1389/12/29
0
92
7
114
سایر محصولات کانی غیر فلزی
چینی ایران
1390/12/29
5
58
12
115
سایر محصولات کانی غیر فلزی
چینی ایران
1391/12/29
5
58
12
116
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فرآورده های نسوز ایران
1387/12/29
0
65
13
117
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فرآورده های نسوز ایران
1388/12/29
4
60
13
118
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فرآورده های نسوز ایران
1389/12/29
1
67
13
119
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فرآورده های نسوز ایران
1390/12/29
0
66
13
120
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فرآورده های نسوز ایران
1391/12/29
0
68
14
121
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان صوفیان
1387/12/29
13
66
13
122
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان صوفیان
1388/12/29
6
80
15
123
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان صوفیان
1389/12/29
6
80
15
124
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان صوفیان
1390/12/29
6
80
15
125
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان صوفیان
1391/12/29
6
80
15
126
سایر محصولات کانی غیر فلزی
شیشه قزوین
1387/12/29
5
0
5
127
سایر محصولات کانی غیر فلزی
شیشه قزوین
1388/12/29
5
0
5
128
سایر محصولات کانی غیر فلزی
شیشه قزوین
1389/12/29
5
3
5
129
سایر محصولات کانی غیر فلزی
شیشه قزوین
1390/12/29
3
3
5
130
سایر محصولات کانی غیر فلزی
شیشه قزوین
1391/12/29
3
3
5
131
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی اصفهان
1387/12/29
23
60
13
132
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی اصفهان
1388/12/29
0
75
14
133
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی اصفهان
1389/12/29
0
75
14
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
134
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی اصفهان
1390/12/29
5
71
14
135
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی اصفهان
1391/12/29
0
72
14
136
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت اهواز
1387/12/29
0
84
16
137
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت اهواز
1388/12/29
0
84
14
138
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت اهواز
1389/12/29
0
84
16
139
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت اهواز
1390/12/29
0
84
16
140
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت اهواز
1391/12/29
0
84
16
141
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت درود
1387/12/29
5
31
9
142
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت درود
1388/12/29
4
20
8
143
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت درود
1389/12/29
10
14
7
144
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت درود
1390/12/29
0
24
8
145
سایر محصولات کانی غیر فلزی
فارسیت درود
1391/12/29
0
24
8
146
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی نیلو
1387/12/29
6
87
6
147
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی نیلو
1388/12/29
6
87
6
148
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی نیلو
1389/12/29
6
90
3
149
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی نیلو
1390/12/29
6
86
8
150
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی نیلو
1391/12/29
11
64
15
151
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی پارس
1387/12/29
8
87
0
152
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی پارس
1388/12/29
7
87
0
153
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی پارس
1389/12/29
7
87
0
154
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی پارس
1390/12/29
7
87
0
155
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی پارس
1391/12/29
7
59
12
156
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی حافظ
1387/12/29
0
93
3
157
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی حافظ
1388/12/29
0
93
3
158
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی حافظ
1389/12/29
1
93
4
159
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی حافظ
1390/12/29
0
92
5
160
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی حافظ
1391/12/29
8
95
0
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
161
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان اصفهان
1387/12/29
0
82
15
162
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان اصفهان
1388/12/29
0
82
15
163
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان اصفهان
1389/12/29
0
84
16
164
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان اصفهان
1390/12/29
0
84
16
165
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان اصفهان
1391/12/29
0
84
16
166
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان شمال
1387/12/29
16
60
13
167
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان شمال
1388/12/29
16
60
13
168
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان شمال
1389/12/29
23
52
12
169
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان شمال
1390/12/29
11
72
14
170
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان شمال
1391/12/29
18
55
12
171
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان غرب
1387/12/29
0
45
11
172
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان غرب
1388/12/29
0
45
11
173
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان غرب
1389/12/29
0
50
11
174
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان غرب
1390/12/29
0
50
11
175
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سیمان غرب
1391/12/29
0
50
11
176
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی سینا
1387/12/29
0
86
0
177
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی سینا
1388/12/29
4
86
0
178
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی سینا
1389/12/29
8
86
0
179
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی سینا
1390/12/29
4
86
0
180
سایر محصولات کانی غیر فلزی
کاشی سینا
1391/12/29
4
86
0
181
سایر محصولات کانی غیر فلزی
بهسرام
1387/12/29
0
47
11
182
سایر محصولات کانی غیر فلزی
بهسرام
1388/12/29
0
47
11
183
سایر محصولات کانی غیر فلزی
بهسرام
1389/12/29
0
45
11
184
سایر محصولات کانی غیر فلزی
بهسرام
1390/12/29
0
45
11
185
سایر محصولات کانی غیر فلزی
بهسرام
1391/12/29
0
49
11
186
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بیسکویت گرجی
1387/12/29
0
59
12
187
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بیسکویت گرجی
1388/12/29
0
38
10
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
188
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بیسکویت گرجی
1389/12/29
0
58
12
189
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بیسکویت گرجی
1390/12/29
0
50
11
190
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
بیسکویت گرجی
1391/12/29
0
56
12
191
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
دشت مرغاب
1387/12/29
8
77
8
192
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
دشت مرغاب
1388/12/29
6
85
3
193
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
دشت مرغاب
1389/12/29
6
85
3
194
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
دشت مرغاب
1390/12/29
16
75
5
195
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
دشت مرغاب
1391/12/29
16
75
5
196
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پارس مینو
1387/12/29
2
54
12
197
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پارس مینو
1388/12/29
1
64
13
198
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پارس مینو
1389/12/29
1
64
13
199
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پارس مینو
1390/12/29
0
64
13
200
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
پارس مینو
1391/12/29
0
65
13
201
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند نقش جهان
1387/12/29
0
80
15
202
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند نقش جهان
1388/12/29
0
80
15
203
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند نقش جهان
1389/12/29
0
80
15
204
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند نقش جهان
1390/12/29
0
83
15
205
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند نقش جهان
1391/12/29
0
83
15
206
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
مهرام
1387/12/29
6
58
12
207
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
مهرام
1388/12/29
1
62
13
208
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
مهرام
1389/12/29
1
62
13
209
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
مهرام
1390/12/29
0
9
6
210
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
مهرام
1391/12/29
0
9
6
211
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند اصفهان
1387/12/29
7
74
14
212
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند اصفهان
1388/12/29
6
73
14
213
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند اصفهان
1389/12/29
0
79
15
214
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند اصفهان
1390/12/29
0
78
15
ردیف
نوع صنعت
شرکت
سال مالی
مالکیت نهادی
مالکیت خانوادگی
مالکیت شرکتی
215
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند اصفهان
1391/12/29
0
78
15
216
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند قزوین
1387/12/29
0
91
6
217
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند قزوین
1388/12/29
0
91
7
218
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند قزوین
1389/12/29
0
91
8
219
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند قزوین
1390/12/29
0
89
6
220
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
قند قزوین
1391/12/29
0
89
7
221
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات پاک
1387/12/29
10
46
11
222
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات پاک
1388/12/29
6
57
12
223
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات پاک
1389/12/29
6
51
11
224
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات پاک
1390/12/29
6
52
12
225
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
لبنیات پاک
1391/12/29
6
52
12
226
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
کیوان
1387/12/29
0
91
6
227
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
کیوان
1388/12/29
0
91
6
228
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
کیوان
1389/12/29
0
91
7
229
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
کیوان
1390/12/29
0
91
7
230
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
کیوان
1391/12/29
0
91
5
231
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
نوش مازندران
1387/12/29
10
65
13
232
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی
نوش مازندران
1388/12/29
9
58
12
233
انواع فراورده های غذایی و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق جزا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مواد معدنی