منبع پایان نامه ارشد درمورد لجستيک، ريزي، بازيافت

دانلود پایان نامه ارشد

مختلط عدد صحيح و روش حل براي مسئله ي توزيع معکوس ارائه دادند. در مطالعه موردي عملي براي توليد مجدد، وندي و کريس[110] تلاش کردند تا مزاياي ناشي از دستيابي به توليد مجدد در سيستم هاي توليدي که براساس مطالعه فتوکپي زيراکس در استراليا بود را نشان دهند. آن ها دريافتند که توليد مجدد مي تواند منابع مصرفي و اتلاف را اگر طراحي محصول براي جداسازي قطعات و بازسازي آن باشد کاهش دهد.
ديکهف، سورن و کيلن [32] به بررسي توسعه زنجيره تامين به سيستم هايي با حلقه بسته و تجزيه و تحليل جريان مواد در چرخه خودرو پرداختند. گايد [46] گزارشي را در بررسي برنامه ريزي توليد وکنترل فعاليت ها در شرکت هايي با توليد مجدد در ايالات متحده ارائه کرد.
هي56 و همکارانش [49] ارائه کردند که بازتوليد روندي است که با جدا کردن قسمت هاي خاصي از محصولات زائد براي استفاده مجدد بيشتر در محصولات جديد به کار مي رود. آن ها اظهار کردند که انهدام فرايندي است که شامل سوزاندن ( با يا بدون بازيافت انرژي ) و يا دفن پسماندها است.

2-7-2- شبکه هايي براي استفاده مجدد/توزيع مجدد/فروش مجدد
دکستر و همکاران [28] فرآيندهاي حمل بازگشتي را در سطوح 3 خرده فروشان مواد غذايي، 3 بخش زنجيره، 3 شرکت سفارش کالا به وسيله پست مقايسه کرد. کرون و وريجنز [63] طراحي شبکه ظروف قابل استفاده مجدد را مطرح کرد. دلکاستيلو و کچران[26] برنامه ريزي يکپارچه اي از توليد، توزيع محصول و مجموعه اي از ظروف براي استفاده مجدد براي توزيع محصولات را مورد مطالعه قرار داد. آن ها مدل خود را براي بطري قابل استفاده مجدد در شرکت نوشابه در مکزيک استفاده کردند. دوهايمي و همکاران [31] توزيع و جمع آوري محصول برگشتي را به وسيله ي پست کانادا مطرح کرد.
ليو57 و همکارانش [73] بيان کردند که قطعات قابل استفاده مجدد را مي توان از محصول جدا کرده و به يک توليدکننده که مي تواند آنها را دوباره نوسازي و يا به قطعات جديد مونتاژ کند، برگشت داد.
2-7-3- شبکه هاي بازيافتي
دو نوع شبکه را مي توان در اينجا تميز داد: شبکه هاي خصوصي و عمومي. طبقه بندي مشابهي توسط فلشمن و همکاران [36] و گوگين و برون [44] مورد استفاده قرار گرفت.
شبکه هاي خصوصي
لوئرز و همکاران [74] بحث در مورد راه اندازي شبکه بازيافت فرش را براي بخشي از اروپا مطرح کرد. ريلف و همکاران [88] شبکه ي مشابهي را در ايالات متحده آمريکا مطرح کرد. اشپينگلر و همکاران [96] دو شبکه را مطرح کرد: يکي براي بازيافت پسماند ساختمان و ديگري براي بازيافت محصولات در صنعت فولاد آلمان.
شبکه هاي عمومي
بارتلز58 [7] شبکه گسترده اي را براي بازيافت باتري در کشور هلند مطرح کرد. از سال 1995 در هلند به راحتي تمام توليدکنندگان و وارد کنندگان باتري هاي قابل حمل با وزن کمتر از يک کيلوگرم را جمع اوري و بازيافت مي کنند.
دکستر59 و همکاران [27] شبکه گسترده هلندي را براي جمع آوري و پردازش کالاهاي سفيد مطرح کرد، توجه ويژه اي به کالاهاي بزرگ سفيد مانند يخچال کردند. خريداران کالاهاي جديد سفيد مجبور به پرداخت هزينه دفع براي تامين مالي شبکه بودند. ون نوتن [106] شبکه بازيافت شيشه در هلند را توصيف کرد.
لو60 و همکارانش [75] مدل طراحي چند پله شبکه لجستيک معکوس را پيشنهاد کردند، که متشکل از سايت هاي جمع آوري، سايت هاي جداسازي قطعات، سايت هاي درمان ( بازيافت وسايل و تعمير وسايل )و سايت هاي نهايي (دفع تسهيلات و بازارهاي اوليه و ثانويه ) است.

2-8- شبکه توزيع در زنجيره تامين معکوس
دو زنجيره تامين که با سيستم توزيع در ارتباط است وجود دارد: زنجيره رو به جلو و زنجيره تامين معکوس. در زنجيره تامين رو به جلو کارهاي زيادي منتشر شده است. مسئله مکان يابي مناسب براي کارخانه يکي از مسئله هاي مهم در اين زمينه است. (داويس و ري [24] و ژئوفرين و گروز [42] و گايگنارد و اشپيبرگ [47] و بارسلو و کاسانواس [5] و لي [68] و تراگانتالمساک [101]). يک نماي کلي از تحقيق در زمينه ي مسائل مکان يابي کارخانه در مقالات در اين زمينه بررسي شده است (کراراپ و پروزان [59] و سريدهاران [97] و رويل و لاپرت [89]). زنجيره تامين معکوس استفاده از محصولات بازگشتي به زنجيره توليد پس از استفاده به منظور تعمير، بازيافت يا بازسازي است. بازيابي محصولات استفاده شده بخشي است که به سرعت اهميت آن رو به رشد است. مقالاتي در زمينه بازيابي محصول منتشر شده است (بلومهف روارد [11] و فلشمن [38و39] و کريکه [61]). اين مقالات شامل انواع محصولات از قبيل فرش (لوئرز [74])، دستگاه کپي (کريکه [62])، فولاد (اشپنگلر [96])، بسته بندي قابل استفاده مجدد (کرون و وريجنز [63])، سنگ (باروس [6]).
سارکيس61 و همکاران [92] سه ويژگي مهم را که تفاوت سيستم لجستيک معکوس را با زنجيره تامين سنتي وجود دارد را بيان کرد:
اکثر سيستم هاي لجستيکي مجهز به جابه جايي محصول در کانال معکوس نيست.
ممکن است هزينه هاي توزيع معکوس بالاتر از حرکت محصول اصلي از محل توليد به مصرف کننده باشد.
اغلب کالاهاي بازگشتي نمي تواند حمل ونقل، ذخيره و يا جابه جا شود.
فلشمن و همکاران [36] اشاره مي کند که توزيع معکوس لزوما تصوير متقارني از توزيع رو به جلو ندارد.
مورفي62 [81] يک مطالعه ي تجربي را براي به دست آوردن اطلاعات مربوط به حمل ونقل و مسائل مربوط به انبارداري در روش هاي فراخوان محصول را انجام داد. مطالعه ي آن هيچ مدلي را براي به حداقل رساندن هزينه هاي توزيع معکوس ارائه نداد.
مين63 [78] يک مدل برنامه ريزي آرماني را براي انتخاب روش حمل ونقل که هزينه هاي حمل ونقل و توزيع معکوس را در برابر مدت زمان ارسال کالا در شرايط فراخواندن محصول حداقل مي کند را ارائه داد. با اين حال مدل به حل مسائل کوچکتر محدود شد.
کاروسو64 و همکاران [19] يک مدل مکان يابي تخصيص را براي برنامه ريزي سيستم هاي مديريت زباله هاي جامد شهري توسعه داد. بلمهف رووارد [10] مسائل مربوط به هماهنگي محصول و جريان محصول در دو سطح از شبکه توزيع مورد مطالعه قرار داد. کارتر و الرام65 [18] ادبيات در زمينه لجستيک معکوس و برخي از عوامل مهم در فرآيند لجستيک را مورد بررسي قرار داد.

2-9- مدل هاي لجستيک معکوس
در چند سال اخير افزايش توجه به مسائل زيست محيطي و رشد فرصت هاي مناسب براي صرفه جويي در هزينه ها و منابع و يا افزايش درآمد از طريق محصولات برگشتي، باعث ترقيب محققان به بررسي لجستيک معکوس شده است. در زمينه طراحي شبکه هاي لجستيک که شامل مدل هاي مختلف بهينه سازي و مکان يابي تسهيلات بر پايه برنامه ريزي عدد صحيح آميخته است، کارهاي زيادي در سراسر دنيا انجام شده است که در ادامه به بررسي مدل هاي ارائه شده مي پردازيم.
مدل هاي لجستيک معکوس ارائه شده، از سه منظر زير قابل بررسي هستند:
مدل سازي براي استفاده مجدد
مدل سازي براي بازيافت
مدل سازي براي توليد مجدد
2-9-1- مدل سازي براي استفاده مجدد
کرون66 و همکارش [63] يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته را براي محصولات قابل استفاده مجدد ارائه کردند. مدل ارائه شده يک مدل جايابي بدون محدوديت ظرفيت کلاسيک مي باشد که براي مطالعه موردي جعبه هاي حمل و نقل قابل استفاده مجدد طراحي شده است.
2-9-2- مدل سازي براي بازيافت
باروس67 و همکاران [6] يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته را براي طراحي شبکه لجستيک معکوس براي يک زنجيره دو رده اي با محدوديت ظرفيت براي بازيافت سنگ ارائه کردند. مدل ارائه شده با استفاده از يک رويکرد ابتکاري، تعداد و همچنين ظرفيت بهينه انبارها را مشخص مي کند.
2-9-3- مدل سازي براي توليد مجدد
جايارامن68 و همکاران [53] يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته را براي طراحي شبکه لجستيک معکوس ارائه کردند که هدف از آن در اين تحقيق، حداقل سازي هزينه مي باشد. در اين مقاله، تنها به فعاليت هاي مربوط به احياي محصولات بازگشتي پرداخته شده است که هدف از آن، طراحي يک سيستم کششي براساس تقاضاي مشتريان است.
2-10- مدلسازي هزينه هاي لجستيک معکوس
کريکه69 و همکاران [60] يک مدل برنامه ريزي خطي آميخته را براي يک شبکه لجستيک معکوس دو رده اي براي يک توليدکننده دستگاه هاي کپي ارائه کردند. در اين مدل، هزينه هاي پردازش محصولات برگشتي و موجودي در تابع هدف مورد توجه قرار گرفته است.
جايارامن و همکاران [55] يک مدل برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته را براي طراحي شبکه لجستيک معکوس ارائه دادند. مدل ارائه شده که در سطوح استراتژيک پايه گذاري شده است، مشخص مي کند کدام يک از مراکز بازتوليد با توجه به محصولات برگشتي، احداث شوند.
مين70 و همکاران [79] يک مدل شبکه لجستيک چند کالايي، چند رده اي ارائه کردند که در آن از رويکرد لاگرانژين ريلکسيشن استفاده شده است.
مين و همکاران [80] يک مدل برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح آميخته را با هدف حداقل سازي هزينه ها ارائه کردند. براي حل مدل ارائه شده، از يک رويکرد باينري در الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.
کيم71 و همکاران [57] يک چارچوب کلي را براي توليد مجدد ارائه کردند، به صورتي که مدل رياضي ارائه شده، با هدف حداکثرسازي سود حاصل از صرفه جويي منابع، بتواند به تصميم گيري در اين باره بپردازد که چه تعداد قطعه از تامين کننده خريداري شود و چه تعداد قطعه از محصولات استفاده شده در هر مرکز توليد استفاده شود.
اوستر72 و همکاران [103] يک شبکه نيمه يکپارچه را طراحي کردند که در آن، فقط مراکز برگشت و احيا در لجستيک معکوس مکان يابي مي شوند اما جريان مستقيم و معکوس همزمان بهينه مي گردند. در اين مقاله، يک روش حل دقيق بر مبناي روش تجزيه ارائه شده است.
فروتانتو73 و همکاران [40] چارچوبي را براي طراحي و ارزيابي شبکه هاي پايدار لجستيک معکوس براساس تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي چند هدفه ارائه کردند. آن ها در انتها به منظور اعتبارسنجي مدل ارائه شده، اين مدل را در صنعت کاغذ و خمير اروپا پياده نمودند. در مدل دو هدفه ارائه شده در اين مقاله، کمينه سازي هزينه ها و اثرات زيست محيطي، به عنوان دو هدف، در طراحي شبکه لجستيک در نظر گرفته شده است.
پاتي74 و همکاران [83] مدلي را براساس برنامه ريزي عدد صحيح آميخته آرماني براي حل مساله و بررسي روابط اهداف در يک شبکه توزيع بازيافت کاغذ ارائه کردند. يکي از اهداف اين مدل، کاهش هزينه هاي لجستيک معکوس مي باشد (مدل سازي براي بازيافت).
همانطور که بررسي ها نشان مي دهند، اکثر تحقيقات گذشته، تنها به يکي از اين فرآيندها و عمليات اصلي لجستيک معکوس پرداخته اند. لذا از آنجا که در تمامي مدل هاي لجستيک معکوس، فعاليت هاي توليد مجدد و استفاده مجدد، مرمت و تعمير و نيز بازيافت از فعاليت هاي عمده به شمار مي روند، به نظر مي رسد ارائه مدلي که شامل بازيافت براي استفاده از مواد و محصولات بازيافتي و توليد مجدد براي به کار گيري مجدد قطعات در امر توليد باشد، مفيد است.
بنابراين:
لي75 و همکاران [69] يک شبکه لجستيک معکوس سه رده اي را با استفاده از يک مدل برنامه ريزي عدد صحيح ارائه کردند که هدف از آن، کمينه سازي هزينه هاي لجستيک معکوس است.
2-11- مدل هاي رياضي شبکه لجستيک معکوس[102]
مروري بر کاربرد مدل رياضي طراحي شبکه لجستيک معکوس را مي توان در فلشمن و کريکه و فلشمن يافت.
برنامه ريزي عدد صحيح مختلط تکنيکي براي مدل هاي تصميم گيري مکان يابي تخصيص است. در برخي موارد مکان ثابت است و مدل به مدل تخصيص که با برنامه ريزي خطي ساده حل مي شود کاهش مي يابد، به اسنبروگن و بلمهف رووارد و تيري نگاه کنيد. لاورز يک استثنا را ارائه کرد، از يک مدل مکان يابي پيوسته استفاده کرد که منجر به مدل برنامه ريزي غير خطي شد.
اغلب مدل هاي مورد بحث در اينجا قطعي هستند؛ توجه به مدل هايي با عدم قطعيت محدود است و اکثر نويسندگان به مدل هاي قطعي کفايت کردند. ريلف مدل مختلط برنامه ريزي خطي و عدد صحيح ريلف را گسترش داد. چارچوب قوي بهينه سازي، متون مختلفي را در بهينه سازي رياضي در نظر گرفت. ليستس و دکر مدل احتمالي طراحي شبکه هاي معکوس را توسعه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه بازار، تلفن همراه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ريزي، خطي، صحيح