منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، دفاع مشروع، عوامل خطر

دانلود پایان نامه ارشد

الاسهل فالاسهل عمل مي كنيم.در مهدورالدم ،مهدورين كساني هستند كه عوامل خطرزابراي دين واجتماع محسوب مي شوندازجمله مرتدوزاني كه تنهاشيوه ريشه كني آنان ،كشتن است.روايات هم به تاييدوتبيين بهتر اين مطالب پرداخته است.

نتيجه:
مطابق فرمايش پيامبراكرم (صلّى الله عليه و آله)خون انسان مسلمان محترم است وكسي حق ندارد به آن بي حرمتي كند.ولي خون ومال غير مسلمان احترام ندارد مگر اينكه در تعهّد إسلام در آيد.ارزش افرادبشر نزدپروردگارشان به ايمان واسلام است وانسان بدون اسلام ايمان مانندبهائم است واگر جسدش هم دربيابان بيفتدواجب نيست دفن شود.
دليل حرمت خون مسلمان كرامتي است كه خداوند به انسان اعطا كرده است واورا با مظاهر كرامت كه مهم ترين آن عقل است ازساير موجودات متمايز ساخته است.تاانسان با غلبه عقل برشهوت ازملائك برترشود.
وجودراههاي عدم تضييع خون ازعلائم حرمت خون مسلمان است و با مجازات متعدي ازتضييع خون مسلمان جلوگيري مي شود.مثلابا اعطاي ديه به ولي دم درقتل خطايي مسلمان يا قصاص قاتل درقتل عمد موجب حفظ خون مسلمين مي شود. قتل عمدوخطايي ازمواردي است كه باارتكاب آن به خون مسلمان تعدّي مي شود.درقتل عمد قاتل درقصدوفعل قتل تعمّددارد،خون مسلمان رامي ريزدوبه آن بي حرمتي مي كندوهدفش كشتن مسلمان است.بامجازات قصاص برقاتل ازتضييع خون مسلمان جلوگيري مي شود.
اين مجازات ها عامل حفظ حرمت خون مسلمانان است.دراجراي مجازات مساوات ملاك است مثلا درقصاص قاتل درقتل عمدشرايطي مانندحريت ورقيت ،زن ومردبودن قاتل ومقتول مدنظر است تابااجراي مجازات عادلانه خون مسلمان حفظ شود.به اين صورت كه مجازات قصاصي عامل حفظ حرمت خون مسلمان ومانع ازتضييع خون اومي شود كه قاتل ومقتول هردوحر ياهردوعبدباشند.وحردربرابركشتن عبدقصاص نمي شودچون ارزش خون حر ازعبد بيشتر است امااگر حر عادت به كشتن عبد داشته باشدمجازاتي به غيرازقصاص مانندجلدبراواجرا مي شود.چون عبدهرچندكه داراي ارزش خون پايين تري نسبت به حراست امامسلمان وخونش محترم است به طوري كه عبددربرابركشتن عبدكشته مي شود واين نشان ازاين داردكه عبددربرابركشتن عبدقصاص مي شود تاخون عبدي راكه كشته است حفظ شود.
دراستيفاي حق قصاص به شيوه اعراب دوران قبل ازظهوراسلام عمل نمي شودو نبايدزياده روي كردمثلاچندنفر دربرابركشتن يك نفر قصاص نمي شوند.چون اين مجازات عادلانه اي نيست وهم حرمت خون ساير افرادي كه قاتل نبوده اند وبه سبب قصاص كشته مي شوندناديده گرفته مي شود.درحالي كه احكام اسلام سعي براين داردتاجايي كه امكان دارد ازكشتن انسان ها هرچندقاتل جلوگيري كند.وبا مخيّرساختن اولياي دم بين قصاص وعفو درقتل عمد ،حيات قاتل باقي بماند.عدم قصاص قاتل به معني تضييع خون مسلمان نيست بلكه خون مسلمان باديه جبران وحفظ مي شود.
درقصاص اعضا وجراحات هم مساوات وجودارد.هرعضو دربرابر همان عضو آسيب ديده وهرزخم وجراحتي دربرابر همان زخم وجراحت بايد قصاص شود.قصاص بيش ازجنايت انگيزه جاني رابيشتر مي كندتامرتكب جنايت هاي بيشتربر مجني عليه شود درنتيجه جاني تا كشتن وبي حرمتي كردن به خون مسلمان پيش مي رود.به اين شيوه مجازات جنبه بازدارندگي ازبي حرمتي به خون مسلمان رانداردوخون مسلمان حفظ نمي شود.
وقتي خون مسلمان درتزاحم بين حرمت ها قرار مي گيردبايد بين حرمت ها اهم ومهم رارعايت كردمانندجنگيدن غيرمسلمين با مسلمين درماه هاي حرام كه جنگيدن درماه هاي حرام براي مسلمانان ممنوع است وبايدحرمت ماه هاي حرام رارعايت كنندوآغازگرجنگ نباشند.اما اگردشمن درماه هاي حرام آغازگر جنگ باشد وخون مسلمان هارابريزندمسلمانان ملزم به رعايت حرمت ماه هاي حرام نيستند چون حرمتي مهم تر ازحرمت ماه هاي حرام يعني حفظ خون مسلمان به وجودآمده است كه بايد آن حرمت آن رارعايت نمود وبه حمله دشمن پاسخ دادتاخون مسلمانان ازتعدّي حفظ شود.درغير اين صورت بارعايت حرمت ماه هاي حرام هر لحظه به تعدادكشته هاي مسلمانان افزوده مي شودوديگر كسي ازمسلمين باقي نمي ماند.امادرغيرجنگ حرمت ماه هاي حرام باقي است چون حرمت ماه حرام درغير جنگ درتزاحم باحرمت خون مسلمانان قرارندارد.وخون مسلمانان درامنيت است.
مجازات ديگر كه موجب حفظ خون مسلمان است و ازتضييع خون مسلمان جلوگيري مي كند، ديه در قتل خطايي است.درآيه 92/نساء كه مربوط به قتل خطايي است مجازات ديه به همراه كفاره آمده است.مقدارديه قتل خطايي درشرع تعيين شده است.كفاره مجازاتي است كه بيشتر ازنظر معنوي جنبه بازدارندگي بر قاتل دارد.وازبي حرمتي كردن به خون مسلمان جلوگيري مي كند.مانند آزادكردن بنده كه اعطاي زندگي آزادومستقل به فرداست وگويا حيات برده إحياشده است ويك فرددوباره به اجتماع بازگشته است.كفاره ديگرروزه دوماه متوالي است كه جان قاتل رابا تحمل گرسنگي تحت فشار قرارمي دهدتا مرتكب قتل مجدد وبي حرمتي به خون مسلمان نشود.
تشريع ديه دراسلام تنها براي كشتن يك انسان كامل نيست بلكه براي جنين درهرمرحله اي ازرشد كه باشد،ديه تعيين شده است.درواقع تشريع ديه براي جنين بيانگر اهميت خون مسلمان است كه حتي ازابتداي خلقتش خون وحياتش قابل احترام است.وهر انسان كاملي درصورت طي كردن مراحل جنيني است كه كامل مي شودوتاجنين انسان مورداحترام نباشد انسان هاي شرور بانابودي جنين انسان ها مانع ازتبديل آن به انسان كامل مي شودونسل بشر راكه حرمت خونش مورداهتمام شارع است ،منقرض مي شود.
خون مسلمان علاوه برقتل عمدوخطايي درمحاربه هم موردتعدي واقع مي شود.محارب باإرعاب وسلاح كشيدن برمسلمان قصدجان ومال اورامي كند.وباايجادناامني عمومي جان مسلمانان را درخطرمرگ قرار مي دهدوبه خون مسلمين بي حرمتي مي كند.بامجازات محارب وتناسب بين جرم ومجازات حرمت خون مسلمان حفظ مي شودتاديگران بامجازات هايي مانندقتل،قطع ،صلب ونفي اجازه تعدي به خون مسلمان راندهند.
هرگاه خون مسلمان موردتعدّي واقع مي شودعلاوه بر مجازات دنيوي كه عامل حفظ وعدم تضييع خون مسلمان است مجازات اخروي هم درنظرگرفته شده است كه به نسبت مجازات دنيوي شديدتر ،سخت تروپايدارتراست.وذكرآن با تفصيل بيشتر درروايات آمده است . هرجرمي كه منجر به سلب حيات انسان شودكه غالبا درقالب قتل رخ مي دهد مجازات اخروي دارد.واين اهتمام ويژه شارع به حيات انسانها است كه به مجازات دنيوي بسنده نكرده تا بابازدارندگي وترس ازعقاب كسي به خون انسانها تعرض نكند.
اصل درموردخون مسلمان احترام وعدم تعدّي است.اماهر اصلي استثناء پذير است.استثناء اين اصل شامل تترس،دفاع مشروع ومهدورالدم است. تترس زماني است كه غيرمسلمانان درجنگ بامسلمانان اسيران مسلمان راسپر دفاعي خودقراردهندتاسپاه مسلمانان به خاطر مسلمان بودن اسيران ازادامه جنگ صرف نظركنند.اما سپاه مسلمانان درصورت برپايي جنگ،درگيري شديدوضرورت جوازكشتن اسيران رادارند.جوازكشتن اسيران مسلمان به معني هدربودن خون آنهانيست بلكه مصلحت مهم تري مانندحفظ جان مسلمانان درميان است كه حرمت خون اسيران مسلمان راجايز مي كند.كشتن اسيران مسلمان درغير ضرورت وآگاهي مجاهدمسلمان براسلام داشتن اسيران،ديه رابرعهده قاتل مي آورد.درتترس كفار به زنان وكودكان مشرك درصورت ضرورت،برپايي جنگ وارتكاب فعل غيراخلاقي كشتن آنهاراجايز مي كند اماقصدكشتن بچه هاوزن هانمي شود.زيرا زنان وبچه ها اغلب دروقوع جنگ نقش نداشته اندوازتلفات جنگ به شمار مي روندكه نمي توان به سبب مسلمان نبودن زنان وبچه ها به راحتي خونشان راريخت .آنان ازبي گناهاني اندكه خداوندريختن خونشان رادوست نمي داردوخونشان به اندازه اي حرمت داردكه بي جهت كشته نشوند.
استثناءبعدي دفاع مشروع است وآن زماني كه شخصي قصدخون،مال ياناموس مسلماني راداردكه دراين صورت برمسلمان واجب است كه ازجان،مال وناموسش دفاع كند .هرگاه مدافع قدرت بردفاع ازجان،مال وناموسش راداشته وعدم خوف ازمرگش وجودداشته باشد،تسليم شدن مدافع برمهاجم جايز نيست.مدافع دردفاع بايد مرحله به مرحله پيش رودوالأسهل فالأسهل رارعايت كندومرحله آخر مهاجم رابه قتل مي رساند. خون مهاجم هدراست وشرع حمايت ازخون او رابرداشته به اين صورت كه قاتل مهاجم قصاص نمي شودوديه هم برعهده اش نمي آيد.درروايات دفاع ازجان بردفاع ازمال مقدم شده است كه حاكي ازمهم بودن حيات مسلمانان است.
استنثاءآخر مهدورالدم است كه افراددبيشتري نسبت به تترس ودفاع مشروع رادربرمي گيرد.مهدور الدم دربرابر محقون الدم است.انساني مهدورالدم است كه حرمت خونش به سبب ازبين رفتن سبب عصمت اسلام ياامان ازبين برودمانند:مرتد.وجرايم خاصي رامرتكب شودكه مجازاتش معمولامرگ است.مانند:سابّ النبي.اين جرايم بايدمجازات تعيين شده اي ازناحيه شرع داشته باشندومجازاتشان قتل نفس باشد كه خون مرتكبان آن هدراست .مهدورالدم داراي دونوع مطلق ونسبي است.
مهدورالدم مطلق ،مسلماني است كه خونش نسبت به مسلمين حرمت ندارد مانندسابّ النبي.مهدورالدم نسبي مسلماني است كه نسبت به اذن حاكم واشخاص خاص مهدورالدم است .مهدورالدم نسبت به اذن حاكم مانندزاني محصن ولائط.مهدورالدم نسبت به اشخاص خاص مانندقصاص براي ولي دم ودفاع ازجان كه حق خاص مردم است وبه اذن حاكم نيازندارد.كسي كه قصاص براوواجب مي شودمحقون الدم نسبت به غيرمستحق قصاص است پس اگرغير مستحق قصاص اورابكشد قصاص براوواجب مي شودچون نسبت به اومهدورالدم نبوده است.

فهرست منابع ومآخذ:
فولادوند ،محمد مهدي .ترجمه قرآن.تهران:دار القرآن کريم دفترمطالعات تاريخ ومعارف اسلامي ،چاپ اول،(1415ق )
الف. منابع فارسي:
1)آقابابايي ،حسين.”قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول”. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام،ش22، 11(1388): 129,130,138,153,154,161,164,177,179,180
2)آقايي ،محمد علي.شرح مختصر اصطلاحات حقوقي (مدني وكيفري). تهران: خط سوم، چاپ اول،( 1382)
3) بابايي، احمدعلي .برگزيده تفسيرنمونه. ج3،1تهران:دارالكتب الاسلاميه،چاپ سيزدهم ،(1382ه.ش)
4)اصفهاني مجلسي دوم،محمدباقربن محمدتقي .حدودوقصاص وديات. علي فاضل ، تهران : مؤسسه نشرآثاراسلامي ،چاپ اول(بي تا)
5)بهجت فومني گيلاني ،محمدتقي .جامع المسائل. ج5، ايران _قم:،دفترمعظم له،چاپ دوم(1426 ه.ق)
6)تربتي شهابي خراساني، محمودبن عبدالسلام.ادوارفقه. ج1، ايران_ تهران:،سازمان چاپ وانتشارات،چاپ پنجم(1417ه،ق)
7)جعفري تبريزي، محمد تقي. رسائل فقهي. ايران _تهران:،موسسه منشورات كرامت، چاپ اول،(1419 ه.ق)
8)جعفري ،يعقوب .كوثر. ج3،بي جا :بي نا،(بي تا)
9)جمعي ازمحققان درپژوهشگاه تحقيقات اسلامي.جهاددرآينه روايات. ج2، ايران_قم: انتشارات زمزم هدايت،چاپ اول،(1428 ه.ق)
10) حسيني تهراني ،سيدمحمد حسين.ولايت فقيه در حكومت اسلام. ج4، ايران _مشهد:انتشارات علامه طباطبايي ،چاپ دوم،(1421ه.ق)
11)حسيني همداني، سيدمحمدحسين.انواردرخشان. ج 4،5،35تهران:كتابفروشي لطفي،چاپ اول،(1404 ه.ق)
12)سلمان پور،محمدجواد .”مباني فقهي حرمت استعمال وقاچاق موادمخدروجرايم مربوط به آن”.مجله فقه اهل بيت عليهم السلام(فارسي)، 35: 147.
13) طالقاني ،سيدمحمود .پرتوي قرآن . ج2،1تهران:شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم،(1362ش)
14) طاهري، حبيب الله .حقوق مدني. ج1، ايران_ قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم،( 1418ق)
15) طباطبايي بروجردي، آقاحسين .منابع فقه شيعه. مهدي حسينيان قمي،محمدحسين صبوري، ج31 ، ايران _تهران: انتشارت فرهنگ سبز،چاپ اول:(1429ه.ق)
16) عاملي، ابراهيم .تفسيرعاملي . ج1 ،تهران:انتشارات صدوق (1360ه.ش)
17) عميد زنجاني، عباس علي.فقه سياسي. ج3، ايران _تهران:انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،(1421ه.ق)
18) فيض ، عليرضا.مبادي فقه واصول. تهران:موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم،(1387)
19)قاسمي، محمدعلي؛پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامي رضوي.فقيهان امامي وعرصه هاي ولايت فقيه. ج2، ايران _مشهدمقدس:انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي،چاپ اول،(1426ه.ق)
20)قبله اي خويي ،خليل .قواعد فقه بخش جزا. تهران:انتشارات سمت ،چاپ

پایان نامه
Previous Entries عزت نفس، ارتباط مؤثر، سلامت روان Next Entries کودکان و نوجوان، کنترل خشم، کودکان و نوجوانان