منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، دفاع مشروع، زبان آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

نداشتند اينها را هم بيان کردند اما اينکه اين شخص( متهم) مي توانسته نيايد پهلوي اين شخص بدنام صحيح است ولي فکر نمي کرده که با او چنين کاري انجام بدهد خيلي ها هستند با افراد بدنام رفيق هستند ولي فکر نمي کرده که آلوده بشوند اما نصف شب مي گويد که احساس کردم دست به شورت من زد پا مي شود برود که چراغ را روشن بکند يعني اهل اين کارها نيستم ديگر دست برداريد، مي رود دستشوئي باز مي آيد جلو راه را مي گيرد (اين طور که اين ادعا کرده) شواهد نشان مي دهد براي انسان علم آور است که اين حرفهايش بي خود و بي ربط نيست جلو راهش را باز هم مي گيرند اول فکر کرده بوده که نجات پيدا کرده اما مي بيند جلويش را گرفتند اينها در پرونده هست حالا من اين چيزهايي راکه نماينده دادستان نوشته مي خوانم چون در حقيقت ما اين را قبول کرديم گفتيم دليل ما هم همين است اين نماينده دادستان خطاب به رئيس شعبه کرده مي گويد:
” حسب محتويات پرونده و اقرار متهم در کشته شدن مقتول به دست متهم محرم هيچ شبهه اي وجود ندارد ليکن در اينکه قتل عمدي باشد جاي تأمل است زيرا متهم در دفاع از خود اظهار نموده که مقتول قصد لواط با او را داشته است اين مسائل ساخته و پرداخته ذهن او باشد لکن با توجه به اينکه اهالي محل مقتول را شخص بچه باز و داراي انحراف جنسي ميدانسته طبيعي است که هر حرکت مشکوک مقتول اين ذهنيت را براي متهم ايجاد مي کرده است که مقتول قصد لواط با وي را داشته و علي الوصول سابقه مقتول علت ايجاد چنين ذهنيتي گرديده است و با عنايت به اينکه حسب اظهارا متهم و گواهي زاهد متهم قبل از مقتول در ساعت 10 الي 11 خواب رفته است و بعد از خوابيدن او مقتول روي همان تختي که او خوابيده است مي خوابد و به دستور مقتول درب گاراژ توسط زاهد قفل شده (ملاحظه مي کنيد راهها همه بسته و معلوم مي شود که توطئه اي در کار است که در را قفل مي کنند و راهها را مي بندند) احساس خطر براي خودش مي کند که اگر اينجا يک مقداري کوتاه بيايد دو نفري به من حمله مي کنند ولو من زورم به يکي از آنها برسد به دومي آنها نخواهد رسيد لذا خواب آلودگي متهم و قفل بودن در و خوابيدن مقتول و متهم در يک تخت مزبور علت است براي ايجاد ذهنيت متهم حتي بر فرض اشتباه بودن چنين ذهنيتي به موجب فتواي امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) در صفحه 469جلد اول تحريرالوسيله ذيل مساله14 قسم دوم فصل دفاع، متهم گناهکار نبوده بلکه ضامن است، البته زاهد که تنها شاهد قضيه بوده است در اوراق مختلف پرونده اظهارات ضد و نقيض دارد مثلاً در بازجويي اوليه اش در برگ 34پرونده مي گويد محرم مقتول را با چاقو زد ولي موقعي که فرار کرد من چاقو را در دست او نديدم و در برگ 63 برخلاف اظهار اوليه خود در پاسخ به اين سوال که چاقويي مشاهده کردي يا خير مي گويد: خير (البته متهم خودش گفته من موقعي که آمدم فرار کنم چاقو را پرت کردم و فرار کردم) در برگ هاي 34 و 63 مي گويد من شکار را به بيمارستان بردم و در برگ 75 مي گويد کس ديگري مقتول (شکار)را به بيمارستان برد، در برگ 63 ميگويد ساعت 10 شب وقتي از متهم و مقتول خوابيدم و در برگ 64 مي گويد من ساعت 30/12 بعد از متهم و مقتول خوابيدم اظهارات مشاراليه توجه به اين ضد نقيض ها مي تواند در آشکار شدن حقيقت در خصوص ادعاهاي متهم مبني بر حمله مقتول به وي به قصد لواط موثر باشد ليکن به علت طولاني شدن دادرسي آن را توصيه نمي کنم اخذ سوابق مقتول از تشخيص هويت نيز موثر در کشف واقعيت است عليهذا تقاضاي صدور تفهيم قانون و شرعي دارم.”
با توجه به اينها براي ما علم آور بود يعني همين طوري که آقاي آموزگار فرمودند پرونده سر تا پا نشان مي دهد که اين طور نبوده که براي خاطر ندادن پولي که خودش هم اقرار دارد مي گويد من 5هزار تومان ديگر بدهکارم قتل را انجام داده باشد او ادعا مي کند براي پول آمد و از ديوار آمد اما تمام اينها معلوم مي شود دروغ بوده روي اين حسابها ما به نظرمان رسيد که راي دادگاه درست نيست.
رئيس: جناب آقاي محمد سليمي
بنده به دلائلي عرض مي کنم نظر شعبه ديوان عالي کشور را صحيح مي دانم.
موضوع از اين قرار است که قاتل به مقتول بدهکار بوده و محل زندگي او که يک گاراژ بوده و مقتول مجرد در آنجا زندگي مي کرده مراجعه و شب مهمان مقتول بوده است و در مورد بدهي که داشته اظهار داشته و به موقع خواهد پرداخت طرفين در مورد بدهکاري اختلافي نداشته اند لااقل در اين زمينه چيزي عنوان نشده است.
مقتول در بيمارستان گفته قاتل ساعت ده شب محل گاراژ را ترک و ساعت1 بعد از نيمه شب از ديوار داخل شده و او را زده است. اما قتل موضوع را چنين عنوان کرده که با مقتول رفاقت داشته و شب پيش مقتول رفته و در آن محل مي خوابد از خوابد از خواب بيدار مي شود و مشاهده مي کند شلوار او پايين کشيده و قصد عمل لواط با وي دارد به دستشوئي رفته و به مراجعت مواجه به مقتول و دوست او که چاقو در دست داشته اند مي شود که مي خواستند با او به زور لواط کنند و او چاقو را گرفته و به طرف مقتول حمله کرده منجر به مجروح شدن و قتل شده است چون:
1- سابقه اختلاف بين قاتل و مقتول نبوده.
2- چاقو توسط مقتول و دوست او به صحنه آورده شده و متهم در مقام دفاع از آن استفاده نموده است.
3- مقتول و دوستش دو نفري قصد لواط با او داشته اند که ظاهراً متهم چاره اي غير از دفاع از خود نداشته است.
4- تشخيص الاسهل فالاسهل در اين گونه موارد و رعايت مقررات مربوط به مراتب دفاع در اين حالات بسيار مشکل است. بنابراين متهم مستحق قصاص نمي باشد در نتيجه با راي شعبه ديوان عالي کشور موافق بوده و آراء دادگاهها را صحيح نمي دانم.
رئيس: جناب آقاي تدين
مطالب بنده کشکول وار و پراکنده است. براي اينکه بعضي از مطالب مورد نظر را آقاي محترم بيان فرمودند و نيازي به تکرار آن مطالب گفته شده نيست. مطلبي را که جناب آقاي سپهوند فرمودند به جاي خود درست است. فرمودند اگر زبان آزاد است قلم بسته است. اصطلاح خارجي آن را هم بيان کردند. اين موضوع درست است ولي درمورد دادسرا اينطور نيست، در سابق که تنظيم کيفر خواست با دادسرا بود، بعد از تنظيم کيفر خواست آقايان دادياران دادسرا ملزم و مکلف بودند که از کيفر خواست دفاع کنند، لکن در پاره اي موارد قانوناً مجاز بودند که کيفر خواست خود را اصلاح نموده و يا حتي مسترد کنند و اين موضوع مربوط به دادسرا با وصول کيفرخواست دادسرا به موضوع رسيدگي مي کرد ولي در اتخاذ تصميم آزاد بود. ممکن بود متهم را محکوم کند و اين احتمال هم وجود داشت که متهم را تبرئه کند و گاهي نيز ماده استنادي دادسرا را رد مي کرد و به ماده ديگري استناد و متهم را تبرئه کند و گاهي نيز ماده استنادي دادسرا را رد مي کرد و به ماده ديگري استناد و متهم را محکوم مي نمود. بنابراين دادگاه ماخوذه به کيفر خواست و مکلف به تبعيت از کيفر خواست نبوده کار خودش را انجام مي داد.
اما در اصل قضيه، اگر کمي موضوع را بررسي کنيم، مي بينيم واقعه قتل در روز عاشوراي حسيني اتفاق افتاده که روز تعطيل عموم است و عموماً همه مردم از محل کار خارج مي شوند و کار خود را تعطيل مي کنند. محل وقوع قتل نيز گاراژ و تعمير عمومي است و در آنجا گاراژدار و دالان دار و مکانيک و صافکار و نقاش و راننده حضور ندارند.
اقوي دليل و تنها دليل بر ارتکاب قتل عمدي انتسابي به متهم فقط اعترافات و اظهارات متهم نگون بخت است . متهم به قتل از اول اعتراف نموده و من زدم و اورا کشتم و چگونگي جريان قتل را مشروحاً بيان کرده است در اصل قتل هيچ بحثي نيست. متهم زده و مقتول را کشته دو ضربه يا سه ضربه يا چهار ضربه هم هيچ تأثيري نمي کند. در اين که متهم زده و مقتول را کشته، هيچکس نمي گويد نزده و شکي هم نيست. اما اين که اقرار اين بنده خدا را مي گيريم و تجزيه مي کنيم آنجايي که اقرارش به ضرر او مي باشد قبول مي کنيم و آن قسمت از اقرارش که به نفع اوست قبول نمي کنيم اين درست نيست. در محل قتل فقط سه نفر بوده اند يکي مقتول و يکي هم متهم به قتل و يک نفر ديگر به نام زاهد و مشهور به علي به غير از اين سه نفر هيچ کس ديگر در محل نبوده است.
علي تنها ناظر واقعه، نحوه درگيري و قتل را بيان کرده و چون خودش با مقتول در موضع تهمت بوده و با مقتول در حمله کردن به متهم براي ارتکاب فعل حرام لواط شريک بوده از گفتن همه حقايق انکار مي کند و مي گويد من نبودم در حالي که واقعاً اينطور نبوده و اظهارات متهم به قتل که مي گويد، مقتول به علي گفته درب گاراژ را ببند و او هم در را بست و من ناگزير از بالاي در گاراژ فرار کردم صحيح است.
نکته ديگر اينکه در اينجا کسي نگفته اعترافات متهم در مورد قتل قبول است و درمورد دفاع مشروع قبول نيست و موردي ندارد که بيائيم اقرار متهم را تجزيه کنيم آنجايي که به ضررش است به عنوان اين که دفاع مشروع کرد آنجا را قبول نکنيم دليلي براي تجزيه اقرار نداريم و در پرونده هم قرائني وجود ندارد که تجزيه اقرار متهم موجه باشد.
نکته ديگر اينکه مقتول مجرد بوده و همسرش فوت کرده و استشهاد به اين معني داشته و هرچند بعضي از شهود گفته اند از شهرت مقتول به بچه باز خبري نداشته اند، ولي بعضي از شهود گفته اند مردم مي گويند مقتول اهل اينکارها بوده است. معناي اين گفته شهود اين است که در حد شياع مقتول به فساد اخلاق اشتهار داشته است و چه اشکالي دارد ما بگوييم اين پولي که مقتول به متهم داده اصلاً زمينه سازي براي همين منظور بوده که او را آماده کند همچنان که مقتول براي نوجوان ديگري رفته ويدئو خريده ريال ويدئو براي چه خريده؟ در کجا معمول است که در گاراژ و تعميرگاه ويدئو بياورند و فيلم سوپر و سکسي نشان بدهد؟ همه اين قرائن نشان مي دهد که مقتول اهل اين کار بوده و متهم به قتل در دفاع از عرض و آبرويش زده و مقتول را کشته است. حالا اگر متهم اختلاف گويي دارد و اظهاراتش متفاوت است اين تفاوت اظهارات مربوط به اين است که متهم فرد عامي و بيسوادي است و گرفتار اين مشکل و عقوبت شده و در زندان است و ممکن است اختلاف گويي کند و دادگاه رسيدگي کننده بايد قضيه را با قانون انطباق بدهد و حق را تشخيص دهد. همچنان که شعبه محترم ديوان عالي به همين جهت قضيه را کشف کرده است. به نظر حقير راي و نظر شعبه محترم 11 ديوان عالي کشور درست و منطبق با واقع است و آنرا تأييد مي کنم.
رئيس: جناب آقاي نيري
عمده مطالب را سروران عزيز فرمودند من فقط به دو، سه نکته اشاره مي کنم، اينجا قتلي اتفاق افتاده و آقاي محرم به عنوان قتل شناخته شده و شواهد نشان مي دهد که عالماً و عامداً با آلت قتاله زده و طرف را کشته ما بايد دليل موجهي داشته باشيم براين که مقتول مهدورالدم بوده تا قاتل قصاص نجات پيدا کند، از ناحيه خود او جز اظهاراتش دليل ديگري اقامه نشد و اين هم که علم آور نيست اين مسائلي که مطرح کرده، انگيزه انجام جنايت شده است صحيح بوده نمي بايست مجدد به آن محل برود و از اين که با توجه به اين سوابق (برفرض صحت) رفته است معلوم مي شود که اين مساله غير موجه مي باشد. علاوه بر اين وقتي متوجه مساله شده است معلوم مي شود که اين مساله غير موجه مي باشد. علاوه بر اين وقتي متوجه مساله شده است مي بايست فرار کند همانطور که بعد از ارتکاب بزه اقدام به فرار کرده است. از نظر دادگاه هم که مهدورالدم بودن مقتول محرز نگرديده تا موجبي براي منع قصاص باشد. در پرونده هم که دليلي بر اثبات آن وجود ندارد آنچه ذکر شده شايعاتي است که مقتول با افراد کم سن و سال برخورد ديگري داشته است( در حد ملاعبه و ريبه) آنهم که موجب مهدور الدم بودن نمي شود. آيا اين حد از شايعه دليلي است بر اين که مقتول مرتکب لواط مي شده و آن عمل شنيع را انجام مي کرده که دادگاه به مهدورالدم بودن او رسيده باشد. بنظر مي رسد که راي دادگاهها درست است با توجه به اين که اولياء دم درخواست قصاص کرده اند قاتل مستحق قصاص است.
رئيس: مذاکرات کافي است. جناب آقاي اديب رضوي نظريه آقاي دادستان کل کشور را قرائت فرمايند.
برابر رسيدگي هاي انجام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح