منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

قبل به علت برق گرفتگي فوت نموده است و جد پدري ام تقريبا ?? سال قبل فوت نموده است و کليه اظهارات شوهرم حسين… را عينا تاييد ميکنم عمويم مرحوم هوشنگ… با چاقو اينجانبه را از دو قسمت بدن بالاي سينه چپ و بازوي چپ مجروح نموده و مجددا عمويم قصد زدن مرا کرد که برادر شوهرم سلامت متهم با عمويم درگير شد و از پنجره اطاق به حياط پرت شدند و بعدا فهميدم که سلامت با چاقو عمويم را از قسمت پاي چپ مجروح نموده است که بعد از انتقال به بيمارستان فوت نموده است. شاهد سوم مادر متهم در صفحه 9 گفته: ناگهان مردي داخل خانه ام شد و بدون علت به طرف عروسم اکرم… حمله ور شد قصد کتکاري وي را داشت پسرم به نام سلامت اين صحنه را ديد عصباني شد او را گرفت و به وسيله چاقو او را زد و از بين برد نامبرده بدون مجوز و بدون اجازه به منزل من داخل شد پسرم ناراحت شد و به وسيله چاقو او را زده است.
متهم در صفحه ? گفته: مقتول بدون اجازه شتاب زده داخل منزل شد و با عصبانيت به طرف اکرم خانم رفت ديدم در دستش چاقو بود و با چاقو انداخت به اکرم خانم. و در محضر دادگاه صفحه 26 گفته : مقتول از درب اطاق يک قدم وارد شده بود او را از پشت گرفتم از دست من خارج شد رفت وسط اتاق و يک چاقويي در آورد و به عروس ما اکرم… گفت تو را مي کشم دو بار چاقو زد به دستش خورد و دوباره او را گرفتم باز هم چاقو زد و کمي لباس اکرم را پاره نمود و مي خواست دوباره خانم اکرم را با چاقو بزند محکم مقتول را کشيدم عقب و نوک چاقو دوباره پيراهن وي را پاره نمود باز هم مي خواست بزند که مچ دستش را گرفتم و فشار دادم و پيچاندم چاقو افتاد و من مقتول را با دست گرفتم خواستم از پنجره پرت کنم بيرون مقتول خود را از پنجره به بيرون اتاق پرتاب کرد من هم به دنبال وي خودم را از پنجره پرتاب کردم چون احساس کردم مي خواهد به برادرم حسين حمله بکند گرفتم دو سه تا سيلي به مقتول زدم و مي خواست از دستم فرار کند و چاقو دستم بود که تا نميشد و مقتول چون ميخواست حمله کند به ران وي چاقو زدم و وي را ول کردم و مشاهده کردم شلوارش زياد پاره شده است و بلند شد رفت نزديک لانه مرغ نشست و مقتول آب مي خواست من دادم زدم آب ندهيد چون کسي که زخمي شده آب ضرر دارد و بعداز چند دقيقه جيغ کشيد که اتومبيل نيسان امدو پدر و مادرم مقتول را به دکتر بردند . البته مقتول با زور وارد اتاق شد و به طرف اکرم… رفت و به اکر چاقو انداخت و وقتي مقتول آمد برادرم حسين جلوي وي را گرفت و گفت عاقل باش هرچقدر مي خواهي من را بزن و با اکرم کاري نداشته باش چون پدر ندارد و يتيم مي باشد و نيز متهم در محضر دادگاه صفحه 68 مي گويد: زماني که برادرم حسين با اکرم با هم فرار کرده بودند به خانه ما آمدند عمومي اکرم(مقتول) وارد خانه ما شد و با چاقو به اکر حمله کرد مانتوي او را پاره کرد من او را کنار کشيدم دوباره حمله کرد او را گرفتم کمي چاقو اصابت کرد سومين بار دست وي را پيچاندم و چاقو را گرفتم و مي خواستم او را از پنجره پرت کنم بيرون بعد از پرتاب شدن او من دنبالش رفتم چاقوي او هم دستم بود و ميخواست فرار کند نميدانم چه قصدي داشت فکر کردم ميخواهد به حسين برادرم حمله کند يا قصد ورود به خانه را براي بار دوم دارد او را گرفتم دو سه تا سيلي به او زدم او افتاده بود روي زمين، او را گرفته بودم ديدم ميخواهد شرارت کند با چاقو ران او را زدم که بلند نشود و قضيه تمام گردد او مجروح شد و فرار کرد کنار مرغداري و زاري و ناله مي کرد او را با پدر و مادرم به بيمارستان رساندند و الله نمي دانم چه بگويم اولا او را نشناختم گفتم: شايد قصد اذيت ناموس ما را دارد احساس کردم قصد ر هم زدن مجلس برادرم حسين را دارد فقط تعجب مي کنم که با يک ضربه چاقو چگونه کشته شده است. و همچنين در محضر دادگاه صفحه 80 مي گويد: من ديدم يک نفر وارد منزل شد وبه طرف اتاقي که اکرم و زنان بودند حمله ور شد و با چاقو اکرم را زد برادرم حسين وارد صحنه شد و چاقو را از دست وي گرفت و او را کشاند و بعد از اين که فهميدم عموي اکرم است روي او را بوسيدم و بعد از چند ثانيه نامبرده مجددا حمله ور شد و من پريدم کارد ميوه خوري را برداشتم و مقتول راگرفته و او را از پنجره به بيرون پرتاب کردم و خود نيز به حياط پريدم و با چاقو از ناحيه پاي چپ بالاي زانو او را زدم و يکبار چاقو زدم ، متهم در حالي که گريه مي کند اظهار مي دارد من قصد کشتن او را نداشتم. در حياط گلاويز شديم چون تقلا مي کرد مجددا از دست من خارج شد تا حمله نمايد با چاقو از پاي وي زدم تا نتواند اقدامي بکند، اظهارات خودم را در پاسگاه و تحقيقات ملي قبول دارم او را با چاقو زدم که ديگر نتواند درگير شود و چاقو متعلق به من نمي باشد نمي دانم مال چه کسي است بعد از اين که چاقوي او از دستش افتاد من در حياط با چاقويي که از روي تلويزيون برداشته بودم او را زدم و نيز در محضر دادگاه صفحه 180 گفته : اتهام را قبول دارم من با کارد ميوه از پاي او زدم که نميرد مي خواستم دفاع کنم تا او اکرم را مورد ضرب و جرح قرار ندهد مي خواستم درگيري ايجاد نکند.
پزشک قانوني درگزارش معاينه جسد صفحه 34 نوشت: در معيانه اندام تحتاني طرف چپ حدود ?? سانتي متر بالاتر از زانو طرف چپ در سطح داخلي ران طرف چپ زخمي به طول ? سانتي متر و عمق ?? سانتي متر وجود داد که در اثر جسم تيزو برنده مثل چاقو بوده و بعد از قطع کردن شريان وريدهاي ران طرف چپ تا عمق ?? سانتي متري آن ادامه دارد. علت مرگ خونريزي ناشي از قطع عناصر حياتي شريان و وريدهاي ران پاي چپ مي باشد و شعبه اول دادگاه عمومي پارس آباد پس از تحقيقات انجام شده و استماع اظهارات شهود و شکاف و مدافعات متهم وکيل تسخيري وي طي دادنامه شماره 2680-10/6/76
با توجه به شکايت اولياء دم و تقاضاي قصاص نفس و اقارير صريح متهم و گواهي پزشکي بزه وي را محرز و به استناد مواد 206 (بند ب) و 213 و 219 و 257 و 261 و 264 و 265 و 232 و 207 قانون مجازات اسلامي متهم را به قصاص نفس محکوم نموده است.
که از ناحيه وکيل تسخيري محکوم عليه مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح لايحه اعتراضيه بدين جهت پرونده را به ديوان عالي کشور شعبه 26 ارجاع گرديده است و هيات شعبه مذکور دادنامه شماره 839-30/1/77 مبادرت به صدور راي نموده است.
با توجه به محتويات پرونده و اعترافات مکرر محکوم عليه و در اين که قتل منتسب به وي مي باشد ترديدي نيست و نامبرده مدعي است قصد قتل وي را نداشته و قرائن موجود مويد آن است کما اين که دادنامه هم کاشف از آن است که دادگاه به عدم قصد قتل وي اذعان داشته ليکن به لحاظ اين که عمل وي نوعا کشنده است آن را از مصاديق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي دانسته و حکم به قصاص داده است. در صورتي که بنظر مي رسد مجرد ايراد جرح به ران حتي اگر موجب قطع شريان وريدي شود اگر تسريع در امر معالجه شود نوعا کشنده نمي باشد بنابراين ظاهرا مورد از مصاديق شبه عمد محسوب مي گردد که موجب قصاص نيست لذا با تجديد نظر موافقت ميشود و ضمن نقض حکم صادره طبق بند د ماده 23 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميگردد.
و بر اين اساس پرونده در شعبه ? دادگاه عمومي پارس آباد مطرح گرديده است و دادگاه مزبور به رياست پزشکي پارس آّبان نوشته که اولا آيا ?? سانتي متر بالاتر از زانوي چپ (سطح داخلي ران چپ) درحالي که با چاقو به طول ? سانتي متر و عمق ?? سانتي متر از آن ايجاد شده باشد موضع حساس حساب مي شود؟ ثانيا ايراد جرح به آن محل اگر موجب قطع شريان وريدي شود اگر تسريع در امر معالجه شود نوعا کشنده مي باشد يا خير؟
مرکز پزشکي قانوني شهرستان پارس آّباد پاسخ داده که: ?- بريدگي در ناحيه فوقاني داخلي ران به علت وجود عروق بزرگ حساس محسوب مي شود. ?- خونريزي ناشي از بريدگي عروق بزرگ ناحيه مذکور در صورت عدم درمان بموقع موجب شوک و در نهايت مرگ مي گردد.
دادگاه مذبور پس از پاسخ مرکز پزشکي قانوني و اظهارات متهم و شکات طي دادنامه شماره 3/77-27/5/77 مبادرت بصدور راي نموده مبني بر اين که :
با توجه به اقرار متهم به ايراد جرح با چاقو که در تمام مراحل تحقيق و جلسات دادگاه آن را تکرار کرده است و با توجه به چگونگي وقوع قتل، گواهي هاي پزشک قانوني پارس آباد خصوصا پاسخي که دادگاه در رسيدگي اخير دريافت داشته است و اعلام نموده اند که محل جراحت (?? سانتي متر بالاتر از زانوي چپ سطح داخلي ران طرف چپ) به علت وجود عروق بزرگ حساس مي باشد دادگاه عمل ارتکابي متهم را قتل عمد مي داند با عنايت به اين که فعلي که غالبا کشنده باشد با وسيله اي که غالبا کشنده باشد اگر منتهي به قتل شود هرچند قصد کشتن نباشد عمد محسوب مي گردد زيرا مي گويند: در چنين صورتي قصد فعل قصد قتل است و مانحن فيه متهم فعلي را انجام داده است که غالبا کشنده است چون ايراد جرح به اقرار او عمدي بوده است و با قصد آن را وارد کرده است و چاقو نيز با توجه به موضع جرح که حساس اعلام شده است آلت قتاله محسوب مي گردد و غالبا کشنده است بنابراين اگرچه متهم قصد قتل را نداشته است ولي قصد فعل او به نحو مذکور جاي قصد قتل را مي گيرد و حتي اگر مقتول در اثر عدم درمان بموقع و نهايتا کشته شده باشد اين عمل نيز مستند و مرتبط بر عمل متهم بوده است لذا عمل متهم از نظر دادگاه منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي است. دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 207 و رعايت مواد 219 و 231 و 257 و 264 و 265 حکم به قصاص متهم صادر مي نمايد.
راي صادره مورد اعتراض وکيل تسخيري محکوم عليه قرار گرفته و تقاضاي تجديد نظر نموده است. و پرونده مجددا به شعبه 26 ديوان عالي کشور ارسال گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي سجادي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه به اين که شعبه ?? ديوان عالي کشور همچنان با ترديد در عمدي بودن معتقد به نفي قصاص است و در اين رابطه دو شعبه از دادگاه بدوي با وحدت مباني استدلالي معتقدر به قتل عمد و حکم به قصاص داده اند لذا پرونده مستندا به بند ج ماده 24 قانون تشکيل داده گاههاي عمومي انقلاب در صلاحيت طرح در هيات عمومي ديوان عالي کشور مي باشد و بدين جهت پرونده به دفتر مربوطه ارسال ميگردد.
(شعبه بيست و ششم ديوان عالي کشور)
رئيس: کفايت مذاکرات را اعلام ميکنم. جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان کل کشور را قرائت فرماييد .
به دلالت گزارش موجود هوشنگ … مقتول که ازدواج خودسرانه برادر زاده خود اکرم ….. با حسين ….. ناراضي بوده شبانه به منزل وي رفته تا اکرم را باخود ببرد و چون با مخالفت داماد خانواده وي مواجه شده ضرباتي سطحي با چاقو به اکرم زده است و متعاقبا سلامت …. برادر داماد با وي درگير شده و ضرباتي با چاقو به ران وي زده است که منجر به مرگ وي شده است . متهم در جريان تحقيقات و در جلسات دادگاه به طور مکرر اقرار بهايراد جرح با چاقو به مقتول نموده و لکن محرز است که قصد قتل نداشته و به همين دليل هم با چاقو به پاي وي زده است و چون ايجاد جرح به ران نوعا کشنده نمي باشد ميزان و ملاک قتل عمد محقق نيست لذا مورد شبه عمد تشخيص ميگردد که قصاص ندارد بنابر اين راي شعبه بيست و ششم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم .
رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق راي مرقوم فرماييد .
رئيس : نتيجه و بحث و راي نهايي
اعضاء محترم حاضر در جلسه 35 نفر اکثريت 25 نفر راي شعبه محترم بيست و شش ديان عالي کشور را تاييد فرمودند و اقليت 10 نفر راي شعبه سوم دادگاه عمومي پارس آباد ر تاييد کردند .
نظر به اينکه قصد قتل منتفي و علت قتل خونريزي ناشي از جرح وارده به قسمت داخلي ران است که نوعاً کشنده نيست و بر اين اساس قتل هوشنگ ….. از نوع شبه عمد مي باشد صدور حکم به قصاص نفس قاتل به استناد بند (بند) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که در مورد قتل عمدي قابليت اجرا دارد منطبق برمقررات و موازين نيست بنابر اين با توجه به اعتراض وکيل تسخيري محکوم عليه حکم تجديد نظر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، محل سکونت، دفاع مشروع Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، قتل عمد، رابطه نامشروع، خارج از خانه