منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد گندم، هیدرولوژی، استان تهران، محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

دوره خشکسالی تقریبا 8 ساله ،دوره ترسالی بامدت مشابه به وقوع خواهدپیوست.
رضیی ،ط و همکاران (1382) پایش پدیده خشکسالی در ایران مرکزی با استفاده ازشاخص SPI را صورت دادندکه دراین تحقیق داده های بارندگی ماهانه 22 ایستگاه هواشناسی واقع دراستانهای یزد و اصفهان دریک دوره آماری 40 ساله مورد بررسی آماری قرار گرفته و تحقیقات نشان داد که در سالهای 1999– 1960 منطقه مورد مطالعه سیکلهای نسبتا بلند مدت خشکسالی و ترسالی را پشت سر نهاده است که هر کدام از آنها نزدیک به 10 سال بر منطقه حاکم بودهاند.
قبادی(1384)همچنین خشکسالیهای دوره سردسواحل جنوبی دریای خزر را بااستفاده ازروش آماری دهکها ونمره استاندارد وتحلیلهای سینوپتیکی انجام داد.وی دراین مطالعات آمار 7 ایستگاه رادردوره 40 ساله مدنظرقرارداده و اکتبر 1974وفوریه1999به عنوان شدیدترین وفراگیرترین ماه خشک در دوره سرد مشخص نمود وعدم حرکت جریانهای سرد شمالی از روی دریارا عامل اصلی دانست.
مريد، س و پايمزد(1386)درتحقيقی باعنوان مقايسه روش‌هاي هيدرولوژيكي وهواشناسي جهت پايش روزانه خشكسالي دوره خشكسالي 1378 لغايت 1380 مطالعه موردي استان تهران را مورد بررسی قرار دادند. دراین تحقیق که يكي ازمعدود روش‌هاي پايش هيدرولوژيكي خشكسالي به نام روش چانگ كه مقياس روزانه دارد، با تغييراتي براي ارزيابي چگونگي خشكسالي روزانه استان تهران مورد استفاده قرارگرفت وسپس با شاخص خشكسالي مؤثرEffective Drought Index(EDI)كه تنها شاخص هواشناسي با مقياس روزانه است، مقايسه شد. نتايج نشان دادند كه روش چانگ از حساسيت بيشتري به كمبود منابع آبي در شرايط خشكسالي برخوردار مي‌باشد، به طوري كه مقايسه دو روش طي سه سال78-1377 الي 80-1379 حاكي از اين است كه 1/31 درصد ايام توسط چانگ خشكسالي “بسيار شديد” و شاخص خشكسالي موثر براي همين طبقه از خشكسالي رقم 7/3 درصد ايام را اعلام كرده است.
برهانی،ر و طحان (1384 )درتحقیق دیگری که با هدف پایش خشکسالی هواشناختی با تاکید بر عنصر بارش انجام دادند، به منظور تعیین شدت خشکسالی در استان خراسان جنوبی، شش نمايةخشكسالي هواشناختي كه كاربرد عامتري دارند را مورد مطالعه وارزيابي قرار دادند: نمایه معیار بارش سالیانه ((SIAP، نمایه درصد نرمال بارش(PNPI)، نمایه دهک های بارش (DPI)، نمایه ناهنجاری بارندگی(RAI)، نمایه بارش استاندارد شده(SPI) و درصد بارش نرمال اصلاح شده(PNPI M) نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهدکه از ديدگاه معيارهاي ارزيابي نمايه درصد نرمال بارش اصلاح شده و نمايه درصد نرمال بارش از امتياز بالاتري برخوردارند و نمايههای ناهنجاری بارندگی و نمایه معیار بارش سالیانه در رتبة های سوم و چهارم قرار ميگيرند، و بالاخره نمايه هاي دهکهای بارش وبارش استاندارد شده نتايج مطلوبي را براي منطقة مورد بررسي به همراه نداشتند ،در ردههای نهایی قرار گرفتند.
معاضدی،ش(1389) در پایان نامه پهنه بندی خشکسالی در ایران از شاخص Dاستفاده کرد.
حاجیانملکی،ع(1389)تحلیلالگوهای همدیدی خشکسالی ها زمستانی استان تهران،با استفادهازآمار بارش در ایستگاههای تهران در دوره سی ساله 1376- 2005 با استفاده از شاخص PN و با استفاده از نقشههای رودباد تراز 200 هکتو پاسکال و نقشههای ژئوپتانسیل و آئومالی ژئوپتانسیل ترازهای 500 و1000 هکتوپاسکال،شرایط همدیدی وقوع هریک از خشکسالی ها با در نظر گرفتن نوع سیستم های تاثیر گذار و نحوه آرایش آنها با توجه به شدت خشکسالی بدست آورد.
لشکری،ح وکیخسروی،ق(1387) تحلیل میزان کارایی مدل CROPWAT در برآورد نیاز آبی محصول گندم در غرب کرمانشاه: شهرستان های اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و روانسر، در این تحقیق میزان تبخیر و تعرق و نیاز آبی گندم برای شهرستانهای استان کرمانشاه طی یک دوره آماری 18 ساله 1988-2005 و نتایج براساس ماههای میلادی برآورد شده است.
مظفری،غوقائمی،ﻫ (1381) تحلیل شرایط بارش در سطح نواحی دیم خیز، در این تحقیق ویژگیهای بارش و موازنه آبی از نظر هواشناسی و اقلیم شناسی کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفته تا قابلیتها و محدودیتهای رطوبتی در طول سال زراعی برای کشت گندم مشخص شده است.
کریمی،م وحاج سیدهادی(1381) در تحقیق دیگری تعیین عوامل اقلیمی موثر بر افزایش عملکرد گندم آبی و دیم کشور در سال زراعی1381،از آمار روزانه درجه حرارت هوا و میزان بارش ایستگاههای سینوپتیک و آمار سالیانه عملکرد گندم آبی و دیم وزارت جهاد کشاورزی استفاده گردیدونتایج مهمی بدست آمد.
یوسف کمرگچی،الف و همکاران(1388) در مقاله ای به ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان قزوین انجام دادند، نتیجه تحقیق بیانگر آن است که شاخص SPI بهترین رابطه همبستگی با عملکرد گندم دیم از خود نشان می دهد.
شهابی،شو محمد پور، ک(1388 ) در مقاله دیگری به پایش خشکسالی با استفاده از SPI در استان کردستان انجام دادند. نتایج نشان داد که خشکسالی های شدید در شرق استان بوده که با پیشروی به سمت غرب استان از شدت خشکسالی ها کاسته می شود. همچنین بیشترین تداوم خشکسالی ها در غرب استان دیده می شودو شرق استان به رغم دارا بودن شدت بالای خشکسالی شاهد تداوم خشکسالی کمتری نسبت به غرب استان می باشد.
عزیزیان، م، مظفری، غ(1388) مطالعه ای بر روی اثرات خشکسالی- تر سالی بر عملکرد گندم دیم در شهرستان بیجار انجام دادند و نتایج بدست آمده نشان داد توزیع نامناسب و کاهش بارش موجب کاهش شدید عملکرد گندم دیم در طول سالهای مختلف شده است.
شفیعی،ع ومهمیز،ع(1388)مطالعهای بر روی بررس کاهش عملکردگندم در شرایط خشکسالی انجام دادند و نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که در دو ســال متوالی میزان کاهش عملکرد در ارقام و حساس محاسبه شده و سپس مشخص گردید که ارقام مقاوم کاهش عملکرد کمتری نسبت به ارقام حساس داشته اند.

1-7- روش و مراحل تحقیق

الف- روش گرد آوری اطلاعات
در اين مطالعه داده هاي بارش 25 ساله ايستگاههای کردستان و کرمانشاه از سالهاي 2010-1985 انتخاب گرديده و براي تفكيك دوره هاي خشك از مرطوب در مقاطع زماني (ماهانه – فصل – سالانه) از روشهای تحلیلبارش،SPI، انحراف استاندارد بارش (SDR) ،دهکها، شاخص,D,PNو EDI استفاده شده است و بررسی خشکسالی با تأکید بر ماههای مرطوب نسبت به کل سال نتایجآنارایه شده است.
استفاده از آمار ماهیانه 25 ساله ایستگاههای سینوپتیک استانهای کردستان و کرمانشاه
استفاده از آمار عملکرد محصولات دیم در دو استان یاد شده

ب -ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار گرد آوری بانکهای اطلاعاتی سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی استانهای کرمانشاه و کردستان خواهد بود.

ج-مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات
تعیین شاخص های خشکسالی به روش های تحلیل بارش SPI ،دهک ها ، شاخص,D EDI و PN در استانهای کردستان و کرمانشاه با استفاده از نرم افزارهای موجود و ارائه نمودارهای مورد نیاز توسط نرم افزار Excel

فصـل دوم

مبانــی نظــری تحقیـــق

2-1- تعریف ومفهوم خشکسالی

خشکسالی، علت اصلی کاهش یا تغییرات سالانه محصولات کشاورزی در سراسر جهان است. تنوع معانی خشکسالی منحصر به علوم مختلف نمیباشد بلکه در رابطه با مکان های ویژه این واژه ارزش معنایی خاص به خود میگیرد. برای مثال در نظر گرفتن مقدار مطلقی مانند میانگین بارش سالانه 300 میلی متر به عنوان آستانه رخداد خشکسالی در همه مکانها قابل اعمال نیست، چرا که مکانهای بسیاری در قلمرو آب وهوایی گوناگون یافت میشوند که میانگین آنها بیش از 500 میلیمتراست. ولی در عین حال در برخی سالها میتوانند سالهای خشکی را تجربه کنند. در برخی مکانها نیز با درنظرگرفتن ارزش مذکور میبایست همه آن مناطق در همه سالها دارای خشکسالی باشند، در حالی که چنین امری امکان پذیرنیست و تعریف این واژه نمیتواند از ارزش مطلقی برخوردار باشد بلکه این آستانه بر اساس شرایط محلی و هدف مطالعه تعیین میشود. به طور کلی مسایل مذکور موجب شده است تا تعریفی جامع که در برگیرنده همه جوانب این پدیده باشد ارایه نگردد.
خشکی با خشکسالی وکم آبی تفاوت دارد، اما خشکسالی، هم شرایط و اثرهای خشکی و هم مسئله کم آبی را حادتر میسازد. خشکی در واقع همان خشکی آب و هواست، صحبت از نبود یا کمبود بارندگی به طور عمومی و حاکم بودن شرایط آب وهوایی خشک در آن منطقه در طول سالیان دراز مدت می باشد، اما خشکسالی، انحراف از شرایط متوسط یا عادی در زمینه بارش و نیز آب را بیان میکند(کردوانی).
یوجویچ1 ( 1967 ) اظهار داشت که فقدان یک تعریف مختصر و مشخص از خشکسالی یکی از موانع اصلی بررسی موثر این پدیده است. بدلیل متغیرهای مختلفی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در رخداد خشکسالی دخالت دارند،تعریف این واژه مشکل است و به همین دلیل تاکنون تعریف جامع و کاملی از خشکسالی عنوان نگردیده است. بررسیهای ویلهایت و گلانتز 2(1985) نشان داد که تا اوایل دهه 1980 بیش از 150 تعریف مختلف از خشکسالی در جهان وجودداشته است.
هاچکی(1959) خشکسالی را دورهای با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان یا کمی آب به علت تعادل هیدرولوژیک روبروست تعریف میکند. بران و رادیر (1985) در گزارش سازمان هواشناسی جهان کاهش در مقدار بارندگی را کافی ندانسته وخشکسالی به عنوان یک رخداد مستمر و ناحیه ای با عدم دسترسی به آب طبیعی زیرزمینی می باشد. سابرامانیام (1967) هر یک از این متغیرها را از یکدیگر تفکیک نموده و تعریفی را ارایه مینماید. به نظر وی خشکسالی هواشناسی یک حالت بدون بارندگی برای دورهگستردهای است که درآن میبایست بارندگی براساس موقعیت و فصل اخذ شود، درحالی که کشاورزان آن را به عنوان کمبود آب برای محصول خود در نظر میگیرند، هیدرولوژیستها خشکسالی را به عنوان دورهای که با کمشدن جریانهای سطحی وتهیشدن مخازن آب زیرزمینی همراه است تلقی میکنند. اقتصاددانان خشکسالی را به عنوان دورهای که اقتصاد ناحیه را تحت تأثیر قرار میدهد تلقی میکنند(فرج زاده اصل،1374).
نگاهی به تعاریف مختلف این واژه از طرف محققین مشخص میکند که محققین مزبور بر اساس تخصص خود یا میزان توجه خود به متغیرهای آب و هوایی مانند بارش، دما، رطوبت نسبی، تبخیر و…..، یا متغیرهای کشاورزی مانند رطوبت خاک و شرایط تطبیق گونههای گیاهی ویا متغیرهای هیدرولوژیک مانند جریانهای سطحی و زیرزمینی ویا متغیرهای اقتصادی مانند محصولات کشاورزی ویا ترکیبی از این متغیرها مسئله را بررسی کرده اند. سازمان هواشناسی جهانی این متغیرها را به صورت ذیل بیان کرده است:
– بارش
– بارش با میانگین دما
– رطوبت خاک و متغیرهای میزان محصول
– شاخص های آب و هوایی و براوردهای تبخیر و تعرق
– تعاریف و اظهارات کلی
یکی از عمدهترین پارامترهایی که در تعریف خشکسالی استفاده میگردد بارش می باشد. بر این اساس، خشکسالی را در یک دوره زمانی با بارش کمتر از حد معمول همان منطقه تعریف میکنند.
در واقع عموم محققینی که در این زمینه فعاليت می کنند در تعریف مذکور متفقالقول اند ولی با توجه به نیاز و زمینههای کاری خود تعریفهای خاصی را ارائه دادهاند که بررسی این تعاریف علاوه بر این که قادر است، جنبههای متفاوت خشکسالی را بیان کند، بلکه میتواند حالات و محیطهای گوناگون آن را نشان دهد، به همین لحاظ در مطالب ذیل به صورت گذرا به ذکر دیدگاهها و انواع مختلف خشکسالی و تعاریف آنها پرداخته میشود :

2-2- انوا ع عمده خشکسالی

بطورکلی خشکسالی را می توان به چهاردسته تقسیم نمود: 1- خشکسالی اقلیم شناسی (هواشناختی) 2- خشکسالی هیدرولوژی (آب شناختی) 3- خشکسالی کشاورزی 4- خشکسالی اقتصادی (قحطی)

2-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی کمتر باریدن از میانگین بارش سالانه چنانچه بارش سالانه کمتر از این مقدار باشد، شرایط خشکسالی حاکم میشود و اگر بیشتر ازاین مقدار بارش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، بخش کشاورزی، استان خراسان، سری های زمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد خشکسالی کشاورزی، هیدرولوژی، آب و هوای خشک، کاربری اراضی