منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد گندم، انحراف معیار، استان کردستان، خشکسالی هواشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

یر بوده است.

4-4 داده های عملکرد گندم دیم
از آنجا که یکی از اهداف پژوهش این است که اثر خشکسالی بر عملکرد محصولات دیم در این دو استان مورد بررسی قرار گیرد؛ نیاز به آمار سطح زیر کشت و عملکرد مهمترین محصول دیم در منطقه که همان گندم میباشد، طی سالهای آماری از 65-1364 تا 89-1388 بود.
آمار سالهای تحت تأثیر خشکسالی در استانهای یاد شده از ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه استان کردستان و جهاد كشاورزي كرمانشاه و كردستان دریافت شد.
همچنین با مراجعه به پورتال جهاد كشاورزي استانهای كرمانشاه و كردستان و همينطور استفاده از اطلاعات آماركشاورزي استانهاي مربوطه برگرفته از سالنامه آماري اين استانها، آمار مربوط به عملکرد و سطح زیر کشت محصولات مختلف به تفکیک دیم و آبی به دست آمد.
در پایان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در اين پژوهش از منابع موجود در كتابخانه سازمان مديريت و برنامهريزي كل كشور با استناد به گزارشات طرحهاي استاني بهره برداري شد.
ابتدا دادههای دریافتی عملکرد سالانه با استفاده از محاسبات مربوط به میزان تولید و سطح زیر کشت در هر شهرستان، صحتسنجی گردید و در چند مورد نسبت به تصحیح آمار دریافتی که اکثراٌ ناشی از اشکالات تایپی بود، اقدام گردید.
آمار جمعآوری شده اطلاعات کامل و مبسوطی از میزان سطح زیر کشت و عملکرد محصولات مختلف مخصوصاً گندم دیم در سطح هر استان در اختیار ما قرار داد، اما متأسفانه علیرغم تلاش بسیار، آمار مربوطه به تفکیک هر شهرستان از پیوستگی خوبی برخوردار نبود. جداول (4-5 ) و (4- 6)عملکرد گندم دیم در استانهای مورد مطالعه را به تفکیک شهرستان نشان میدهد.
در بررسی همخوانی سالهای وقوع خشکسالی هواشناسی با سالهای عملکرد پایین محصول گندم دیم در سالهای گپهای آماری در داده های شهرستانی، داده های عملکرد استانی مورد استفاده قرار گرفت.

4-4-1 استاندارد نمودن دادههای عملکرد

با استفاده از این روش هر داده نسبت به میانگین و انحراف معیار آن با توجه به خاصیت توزیع نرمال، اصطلاحاً استاندارد میگردد. همانطور که در جداول (4-5) و (4-6) مشخص است، میانگین مقادیر عملکرد گندم دیم در هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت میباشد. جهت شناسایی خشکسالی در هر سال، لزوماً عملکرد آن سال باید با میانگین عملکرد همان منطقه مقایسه گردد. در اینگونه موارد استاندارد کردن دادهها یکی از راههای مقایسه مناسب میزان عملکرد محصول در مناطق مختلف میباشد. برای این کار ابتدا میانگین و انحراف معیار عملکرد کلیه محصولات دیم استان و گندم دیم استان و گندم دیم شهرستان محاسبه گردید. سپس با استفاده از رابطه (2-5 )مقادیر نرمال شدهی عملکردهای فوق در هر سال به تفکیک شهرستان و استان محاسبه گردید. این شاخصها مقادیر بین 3- تا 3+ را شامل میشود. از آنجا که شاخصهای خشکسالی نیز اعدادی در همین حدود را شامل میشوند، مقایسه همزمان این شاخصها با عملکرد نرمال شده وتفسیرآن بسیار آسان تر میشود.جدول شماره (4-7) عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان استانهای کرمانشاه و کردستان نشان میدهد.

جدول (4- 5) عملکرد گندم دیم(کیلوگرم در هکتار) در استانكرمانشاه وسطح زیر کشت گندم دیم استان
سال زراعی/ شهرستان
کرمانشاه
کنگاور
اسلام آباد
سرپل
کل استان
سطح زیر کشت گندم دیم کل استان(هکتار)
1365-1364
1000
1000
950
950
1251
283267
1366-1365
1350
1050
1250
1200
694
276800
1367-1366
600
701
651
700
840
223255
1368-1367
468
940
456
500
223
286231
1369-1368
468
423
456
500
1090
255870
1370-1369
907
880
950
800
870
186494
1371-1370
580
800
530
545
996
255754
1372-1371
 
 
 
 
1696
272775
1373-1372
1600
1500
1400
920
1289
285243
1374-1373
920
1416
1066
1123
1122
261105
1375-1374
1000
1032
912
1300
831
249560
1376-1375
 
 
 
 
1150
273047
1377-1376
 
 
 
 
1384
248804
1378-1377
400
380
320
325
515
191321
1379-1378
400
500
350
150
634
235863
1380-1379
940
1068
940
770
1054
278407
1381-1380
1650
2000
1700
2200
1595
312106
1382-1381
980
1300
1100
1300
1377
298699
1383-1382
1380
1500
1400
1100
1290
342283
1384-1383
1100
1200
1150
1200
1328
335480
1385-1384
1500
1500
1800
800
1507
359275
1386-1385
1600
1500
1500
750
07/1380
320558
1387-1386
 
 
 
 
15/345
247059
1388-1387
 
 
 
 
1175
347238
میانگین
965.7
1056.2
967.8
880.4
1056.9
276104
انحراف معیار
422.3
426.0
442.5
442.2
376.7
45157.5

جدول (4-6) عملکرد گندم دیم(کیلوگرم در هکتار) در استانكردستان وسطح زیر کشت گندم دیم استان
سال زراعی/ شهرستان
سنندج
سقز
قروه
بیجار
مریوان
کل استان
سطح زیر کشت گندم دیم کل استان(هکتار)
1365-1364
656
685
660
643
815
952
267613
1366-1365
865
807
1198
867
692
699
390500
1367-1366
667
646
850
637
714
699
334851
1368-1367
681
649
1092
687
373
511
360409
1369-1368
403
354
471
377
794
595
361693
1370-1369
791
782
878
761
700
571
454473
1371-1370
600
650
800
761
751
574
520589
1372-1371
770
734
860
701
1071
731
518988
1373-1372
1095
1098
985
984

946
561327
1374-1373

1140
475027
1375-1374

628
456813
1376-1375
669
753
455022
1377-1376
665
691
669
584
1094
1024
465184
1378-1377
338
263
590
298
569
431
315470
1379-1378
515
890
1000
498
857
595
388332
1380-1379
752
703
653
647
826
666
373221
1381-1380
915
825
740
702
1283
801
391704
1382-1381
1150
1058
1172
1086
1157
1114
396337
1383-1382
1243
1298
1409
1275
1462
1302
435325
1384-1383
972
985
937
973
1253
980
486486
1385-1384
1281
1216
1283
1247
1406
1275
493454
1386-1385
1181
1252
1157
1213
1440
1190
477821
1387-1386
254
196
262
538
538
263
400857
1388-1387
1020
1084
952
802
1554
979
512798
1389-1388
1550
1300
1400
1650
1700
1479

میانگین
725.3
711.7
866.0
713.1
731.0
733.3
9/428928
انحراف معیار
322.6
309.9
289.3
317.7
367.3
297.5
86/73116

جدول شماره ( 4- 7 )عملکرد استاندارد شده گندم دیم استان و شهرستان استان های کرمانشاه و کردستان
سال
عملکرد استاندارد شده استان کرمانشاه
کرمانشاه
کنگاور
اسلام آباد
روانسر
سرپل ذهاب
عملکرد استاندارد شده استان کردستان
سنندج
سقز
قروه
بیجار
زرینه اوباتو

عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان

عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
عملکرد استاندارد شده شهرستان
65-1364
0.5

0.1
0.6

0.5
0.5-
0.5-
0.8-
0.5-

66-1365
1-

0.7-
0.8-

0.4-
0.1
0.1-
1
0.2

67-1366
0.6-

0.1-
1.2-

0.4-
0.5-
0.6-
0.2-
0.6-

68-1367
2.2-

1.3-
1.2-

1.1
0.5-
0.6-
0.6

69-1368
0.1

0.3-
0.1-

0.8-
1.3-
1.5-
1.5-
0.4-

70-1369
0.5-
1.1-
0.5-
1-

0.9-
0.1-
0.1-
0.1-

71-1370
0.2-
2.2-
0.2-

0.9-
0.7-
0.6-

0.2-

72-1371
1.6
1.4
1.2
0.9

0.3-

0.3-
0.2-
0.4-

73-1372
0.6
0.2-
1
0.2

0.5
0.2-
0.9
0.3
0.5

74-1373
0.1
0
0.1
0.2-

1.2

75-1374
0.6-

0.7-

76-1375
0.2

0.2-

77-1376
0.8

0.8
0.5-
0.4-
0.8-
0.7-
0.1-
78-1377
1.4-
1.3-
1.5-
1.5-

1.5-
1.4-
1.5-
0.8-
1.1-
1.6-
1.7-
79-1378
1.1-
1.3-
1.2-
1.4-

0.5
0.7-
1-
0.2
0.3
1-
1.2-
80-1379
0
0.1-
0.2
0.1-

1.4-
0.5-
0.3-
0.4-
0.9-
0.5-
0.8-
81-1380
1.4
1.5
1.9-
1.5

0.2
0
0.2
0
0.6-
0.4-
0.5-
82-1381
0.8
0
0.7
0.2

0.4
1.1
1
0.7
0.9
0.8
0.5
83-1382
0.6
0.9
1.2
0.9

1.2
1.8
1.2
1.5
1.7
1.4
1
84-1383
0.7
0.3
0.5
0.3
0.8
1.6-
0.6
0.4
0.5
0.1
0.5
0.1
85-1384
1.1
1.2
1.2
1.7
1
0.4
1.6
1.4
1.2
1.3
1.3
1
86-1385
0.8
1.4
1.2
1.1
1.1
0.3
1.4
1.1
1.4
0.8
1.2
0.5
87-1386
1.9-

0.6
2-
1.8-
2-
2.2-

1.8-
88-1387
0.3

1
0.6
0.6
0.8
0.1
0.9-
0.6
89-1388

2.2

1.7
2.6

4-4-2 بررسي طول دوره رشد و محاسبه تنشهاي حرارتي و آبي گندم ديم در استانهاي مورد مطالعه
جهت تحليل عملكرد گياه در سالهاي مختلف نياز به بررسي محدوديتهاي آبي و حرارتي گندم ديم در استانهاي مورد مطالعه ميباشد. از اين بررسي مشخص مي گردد كه علت اصلي كاهش محصول در سال مورد نظرمربوط به كدام مرحله رشد بوده است؟
جهت انجام این کار با استعلام صورت گرفته از سازمان جهاد کشاورزی استانهای کرمانشاه و کردستان تاریخ های شروع و خاتمه مراحل فنولوژیکی در سالهایی که عملکردگندم دیم پایین بوده(78-77 ،79-78 و87-86) در مقابل نیاز حرارتی و دماهای بیشینه و کمینه دوره های مربوطه با استناد به آمار سازمان هواشناسی کشور و کتاب “تاثیر تنش گرما برفیزیولوژی رشد و نمو گندم ” و نیاز آبی و بارش اتفاق افتاده جداول (4- 8) تا (4-13) تهیه گردید.

جدول شماره (4-8 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد 78-1377 (كرمانشاه)
دوره رشد در سال 78-1377
مراحل رشد
بارش
ميانگين
بيشينه
حداقل
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش رشد
اتفاق افتاده
28/7/77
17/8/77
کشت تا جوانه
18
0
14-20
14.2
25-30
25.2
3-4
2.9
18/8/77
23/8/77
جوانه تا سبز شدن
4
32
8-18
12.8
20
20
4
5.6
24/8/77
30/9/77
سبز تا سه برگی
35
0.1
8-18
11
20
19.9
4
2.3
1/10/77
19/10/77
سه برگی تا پنجه رفتن
7
38.6
10-16
7
20
13.5
4
0.6
20/10/77
29/12/77
پنجه تا ساقه رفتن
80
123.1
18-23
6.2
27-32
13.2
4
0.8-
1/1/78
25/1/78
ساقه تا خوشه
99
16.7
18-23
11.2
27-32
19
9
3.4
26/1/78
6/2/78
خوشه تا گل دهی
56
0
18-23
14.8
27-32
24.1
9
5.5
7/2/78
13/2/87
گل دهی تا شیری شدن
30
0
18-23
17.6
27-32
27.8
9
7.6
14/2/78
22/2/78
شیری شدن تا مومی شدن
53
4.5
18-23
18.6
27-32
29.2
9
8.3
23/2/78
13/3/78
مومی تا رسیدن
145
0.5
17.7-23
22.4
25
33.4
9
11.5
14/3/78
28/3/78
رسیدن کامل
54
0
17.7-23
24.5
25
35.5
9
13.6
28/7/77
28/3/78
کاشت تا برداشت
581
215.5

14.6

23.7

6.3

جدول شماره (4-9 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد 79-1378 (كرمانشاه)
دوره رشد در سال 79-1378
مراحل رشد
مورد نیاز
بارش
ميانگين
بيشينه
حداقل
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش
رشد
اتفاق افتاده
28/7/78
20/8/78
کشت تا جوانه
18
14
14-20
14.2
25-30
24.9
3-4
3.7
21/8/78
25/8/78
جوانه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمان، استان کرمانشاه، میانگین دما Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، اطلاعات هواشناسی، شاخص خشکسالی، ایالات متحده