منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، روانشناسی، اوقات فراغت، استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

زار پرسشنامه استفاده شده که در بین 201 دانشجو پخش گردیده است. در یافته‏های این پژوهش قابل مشاهده است که مقدار زمانی که آزمودنی‏ها صرف خواندن می‏کنند بر عملکرد آنها تأثیر می‏گذارد البته این تأثیرگذاری خود مولود عامل دیگری است که عادت مطالعه نام دارد.
تانوسکودی(2011) در پژوهش خود به بررسی عادت‌های خواندن در میان دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آنامالایی هند می‌پردازد. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه در میان 342 دانشجوی دختر و پسر رشته کتابداری و اطلاع رسانی جمع‌آوری شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که دانشجویان در انتخاب انواع مواد خواندنی کتب درسی مربوط به رشته خود را ترجیح می‌دهند البته برای اوقات فراغت خود بیشتر روزنامه می‌خوانند. مقدار زمانی که این دانشجویان صرف خواندن می‌کنند 11 -15 ساعت در هفته می‌باشد. دانشجویان بیان کرده‌اند تمایل دارند هفته خود را به انجام فعالیت‌های مختلف بپردازند. همانگونه که بیان شد آنها بیشترین وقت خود را صرف خواندن می‌کنند در رتبه بعدی تماشای تلویزیون قرار دارد و در رتبه سوم استفاده از اینترنت.
لون121 (2011) در پژوهشی به بررسی عادت‌های خواندن دانشجویان کالج شهری و روستایی قرن 21 در کشمیر می‌پردازد. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که دانشجویان حدود یک تا دو ساعت در روز را به خواندن می‌پردازند. اکثر دانشجویان زمان خواندن را صبح و مکان خواندن را خانه انتخاب کرده‌اند. هدفشان از خواندن بیشتر آموزش، بعد کسب اطلاعات و در مرحله بعدی سرگرمی است و بیشتر علاقمند هستند که کتا‌ب‌های مذهبی و سپس علمی و درمورد تکنولوژی بخوانند.
گائونا و گونزالس122(2011) در پژوهشی دیگر به توصیف ارتباط بین عادت‌های خواندن، استفاده از کتابخانه دانشگاهی و عملکرد تحصیلی دانشجویان روانشناسی پرداخته‌اند. برای گردآوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که در بین 321 دانشجوی روانشناسی توزیع گردیده‌است. یافته‌ها بیانگر آن بوده است که ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه‌های عادت خواندن، استفاده از کتابخانه و عملکرد تحصیلی وجود دارد.
نور123 (2011) در پژوهشی متفاوت به بررسی عادت‌ها و ترجیحات خواندن گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کبانگسان مالزی پرداخته‌ است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده‌است. یافته‌ها بیانگر آن است که انواع مواد خواندنی ترجیحی توسط دانشجویان به ترتیب: مواد اینترنتی یا در بستر اینترنت، ایمیل، کتاب‌های درسی، دیکشنری، داستان/رمان، کتاب‌ها، نشریات، مجلات، روزنامه‌ها، گزارش‌ها، مواد آموزشی بوده‌است.
یوسن و مورسپ (2012) در پژوهش خود به بررسی تفاوت‌های جنسیتی در عادت‌های خواندن در میان پسران و دختران مدارس ابتدایی استونی می‌پردازند. در این پژوهش از روش پژوهشی کمی با استفاده از پرسشنامه با 15 سوال باز چندگزینه‌ای در بین 140 نفر از دانش‌آموزان انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پسرها خودشان را خوانندگان ضعیف یا متوسط می‌دانند و کمتر علاقه‌ای به ادبیات کلاسیک دارند. آنها زمان کمتری را صرف خواندن می‌کنند و علاقه‌ای به کتاب‌های طولانی و با حروف ریز ندارند. و به طورکلی دختران و پسران بیشتر علاقمند به خواندن در اینترنت هستند.
زینب عبدالله عمران الحسینی124 (2013) در پژوهش خود به بررسی موضوع دانش، نگرش و تمرین عادت خواندن بین زنان دانشجوی پزشکی دانشگاه طیبه شهر مدینه منوره می‌پردازد. روش او یک روش توصیفی – مقطعی که در آن 105 دانشجوی زن پزشکی چهارم و پنجم دوره‌های بالینی را در برمی‌گیرد. یک پرسشنامه ساختار یافته برای اندازه‌گیری دانش و نگرش و عملکرد عادت خواندن استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t، همبستگی پیرسون و خی 2 انجام شد. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که دانشجویان زمان بیشتری را صرف خواندن کتاب‌های الکترونیکی می‌کنند نسبت به سایر منابع. و به طور کلی می‌توان گفت دانشجویان زمان کمی را صرف خواندن می‌کنند و موانع خواندن را دانشگاه، زمان و منابع عنوان کرده‌اند.
آکاندا، کوژل و حسن (2013) در پژوهش خود به بررسی عادت‌های خواندن دانشجویان هنر و علوم اجتماعی دانشگاه دولتی راجشاهی بنگلادش می‌پردازند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته می‌باشد که درمیان 260 دانشجو توزیع شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هدف از خواندن دانشجویان بیشتر برای بهبود و توسعه زندگی، کسب اطلاعات و به دست آوردن یک شغل می‌باشد. نوع ماده خواندنی آنها بیشتر کتاب درسی می‌باشدو در مرحله بعد کتاب‌های داستان. بیشتر پاسخ‌دهندگان حدود دو تا چهار ساعت کتاب می‌خوانند. حدود چهل درصد آنها در اوقات فراغت خود کتاب یا روزنامه می‌خوانند و بیشتر دانشجویان اعلام کردند وقت آزاد خود را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند.
3-11-2مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها
در میان آثار یاد شده، برخی منابع به بررسی عادت‌های خواندن و برخی نیز به بررسی عادت‌های مطالعه پرداخته اند. در ایران پژوهش‌ها در مورد مطالعه و عادت‌های مطالعه بود و پژوهشگر پژوهشی درمورد بررسی عادت‌های خواندن مشاهده نکرد. اما در خارج از کشور هم بر روی عادت‌های خواندن و هم مطالعه کار شده است. باید خاطرنشان کرد پژوهش‌هایی که هر دو مولفه را بطور همزمان به کار برده و مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، علوم پزشکی، دانش‌آموزان دختر Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع هنر ایران، علی کریمی، جهان مادی، معماری اسلامی