منبع پایان نامه ارشد درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، سطح معنادار، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه خواهد شد. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی مخاطبان با پذیرش و پسند آثار نقاشی مدرن یا عامه پسند برای تبیین فرضیه تحقیق، مورد سنجش قرار می گیرد.

4-2-1- توصیف متغیر سن مخاطبان
جدول(4-1):جدول توصیفی متغیر سن مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
سن
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

16.67
16.67
16.67
20
19.17
19.17
19.17
23
38.3
38.3
38.33
46
20 تا 25
71.67
55
55
66
41.67
22.50
22.50
27
56.63
18.33
18.33
22
25 تا 30
94.17
22.50
22.50
27
74.97
33.3
33.3
40
90.8
34.17
34.17
41
30 تا 40
96.67
2.50
2.50
3
94.14
19.17
19.17
23
97.47
6.67
6.67
8
40 تا 45
100
3.33
3.33
4
100
5.83
5.83
7
100
2.50
2.50
3
45 به بالا

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
ضریب وی کرامر 0.63 سطح اطمینان 0.32

نمودار (4-1) نمودار ستونی متغیر سن مخاطبان
با توجه به داده های جدول و نمودار می توان گفت در بین پاسخگویان مراجعه کننده به فرهنگسراها، 33/38 درصد در گروه سنی 20 تا 25 سال، 33/18 درصد در گروه سنی 25تا 30 سال، 17/34 درصد در گروه سنی 30 تا 40 سال، 67/6 درصد در گروه سنی 40 تا 45 سال و تنها 5/2 درصد در گروه سنی 45 سال به بالا قرار دارند. این میانگین در بین مخاطبین مغازه-گالریها بدین صورت است که، 17/19 درصد در گروه سنی 20 تا 25 سال، 50/22 درصد در گروه سنی 25تا 30 سال، 3/33 درصد در گروه سنی 30 تا 40 سال، 17/19 درصد در گروه سنی 40 تا 45 سال و تنها 83/5 درصد در گروه سنی 45 سال به بالا قرار دارند. همچنین این میانگین در بین مخاطبین مراجعه کننده به گالری ها اینگونه است که، 67/16 درصد در گروه سنی 20 تا 25 سال، 55 درصد در گروه سنی 25تا 30 سال، 5/22 درصد در گروه سنی 30 تا 40 سال، 5/2 درصد در گروه سنی 40 تا 45 سال و 33/3 درصد در گروه سنی 45 سال به بالا قرار دارند.
با توجه به نمودار می توان گفت که در میان مخاطبین فرهنگسرا ها بیشتر مخاطبین در رده ی سنی 20 تا 25 سال هستند و در مغازه گالری ها اغلب مخاطبین در رده ی سنی 30 تا 40 سال و در گالری ها اکثر مخاطبان بین 25 تا 30 سال هستند. نتایج نمودار ها حاکی از آن است که تفاوت معنا دار قوی بین گروه های سنی مخاطبان و نوع مصرف هنری و سلیقه آنها وجود ندارد.
4-2-2- توصیف متغیر جنسیت مخاطبان
جدول(4-2) جدول توصیفی متغیر جنسیت مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

جنسیت
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

73.3
73.3
73.3
88
67.81
67.81
67.81
98
35
35
35
42
زن
100
26.7
26.7
32
100
32.19
32.19
22
100
65
65
78
مرد

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
ضریب کای اسکوئر 0.395 سطح معناداری 0.000

نمودار (4-2) نمودار ستونی متغیر جنسیت مخاطبان
داده های جدول فوق حاکی از آن است که در بین پاسخگویان مراجعه کننده به فرهنگسراها، 35 درصد را زنان و 65 درصد را مردان تشکیل می دهند. در طرف دیگر در مغازه-گالریها تعداد مخاطبان زن 67.81 درصد و تعداد مخاطبان مرد 33/18 درصد هستند و در گالری ها 3/73 درصد از مخاطبان زنان و 7/26 درصد مردان می باشند.
برای تحلیل و سنجش رابطه بین متغیرهای جنسیت مخاطبان با نوع مخاطبان فرهنگسراها، مغازه-گالریها و گالری ها، از آزمون کای اسکوئر استفاده کرده ایم. نتایج بدست آمده از آزمون کای اسکونر نشان می دهند که تفاوت معنا داری بین جنسیت پاسخگویان با نوع مخاطبان هر مکان وجود دارد. به طور کلی می توان گفت در فرهنگسراها بیشتر مخاطبان را مردان و در مغازه-گالریها و گالری ها بیشتر مخاطبان را زنان تشکیل می دهند. بنابراین می توان گفت فرض صفر مبنی بر عدم نفاوت معناداری بین متغیرها رد می شود و فرضیه تحقیق مورد پذیرش است و جنسیت مخاطب در انتخاب نوع مکان تأثیر دارد.

4-2-3- توصیف متغیر وضعیت تاهل مخاطبان
جدول(4-3) جدول توصیفی متغیر وضعیت تاهل مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
مکان

تاهل
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی
فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی
فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی
فراوانی

71.7
71.7
71.7
86
45
45
45
54
46.7
46.7
46.7
56
مجرد
100
28.3
28.3
34
100
55
55
66
100
53.3
53.3
64
متاهل

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل
بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
کای اسکوئر : 0.48 سطح معناداری 0.049
نمودار (4-3) نمودار ستونی متغیر وضعیت تاهل مخاطبان
داده های جدول فوق نشان دهنده ی آن است که در بین مخاطبین فرهنگسرا ها، 7/46 درصد مجرد و 3/53 درصد متاهل هستند. همچنین در میان مخاطبین پاسخگو در نغازه-گالریها 45 درصد مجرد و 55 درصد متاهل هستند و در گالری ها 7/71 درصد مجرد و 3/28 درصد متاهل هستند. به طور کلی می توان مخاطبین حاضر در فرهنگسرا ها و مغازه-گالریها را بیشتر افراد متاهل تشکیل می دهند و این در حالی است که اغلب مخاطبین حاضر در گالری ها افراد مجرد هستند.
برای سنجش رابطه بین متغیرهای محل تولد و وضعیت تاهل پاسخگویان با نوع مخاطبان فرهنگسراها، مغازه-گالریها و گالری ها از آزمون کای اسکوئر استفاده کرده ایم. آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین متغیر وضعیت تاهل پاسخگویان با نوع مخاطبان هر مکان وجود دارد. در واقع با توجه به میزان فراوانی می توان گفت که افراد مجرد بیشتر جذب گالری ها می شوند و به بازدید از این مکان ها می پردازند و افراد متاهل بیشتر به سمت مغازه-گالریها و فرهنگسرا هاگرایش دارند. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت بین وضعیت تاهل پاسخگویان با نوع سلیقه مورد قبول است.
4-2-4- توصیف متغیر محل تولد مخاطبان
جدول(4-4) جدول توصیفی محل تولد مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا

مکان
محل تولد
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

63.3
63.3
63.3
76
66.7
66.7
66.7
80
61.7
61.7
61.7
74
تهران
100
36.7
36.7
44
100
33.3
33.3
40
100
38.3
38.3
46
سایر شهرها

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل
بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
کای اسکوئر:0.3 سطح معناداری 0.033

نمودار (4-4) نمودار ستونی متغیر محل تولد مخاطبان
بر مبنای داده های جدول فوق 7/61 درصد مخاطبانی که از فرهنگسرها بازدید کرده اند در تهران متولد شده اند و 3/38 درصد متولد سایر شهر های ایران هسستند. در میان مخاطبان حاضر در مغازه-گالریها این نسبت بدین گونه است که 7/66 درصد متولد تهران و 3/33 متولد شهری دیگر، همچنین در میان مخاطبان گالری ها 3/63 درصد متولد تهران و 7/36 درصد متولد شهری غیر از تهران هستند.
مطابق با آزمون کای اسکوئر تفاوت معنا داری بین متغییر ها محل تولد و نوع مخاطبان فرهنگسرا ها، مغازه-گالریها و گالری ها وجود دارد. اما تفاوت را ناچیز است و به طور کلی می توان گفت که در هر سه مکان اغلب مخاطبان متولد شهر تهران بوده اند.

4-2-5- توصیف متغیر مدرک تحصیلی مخاطبان
جدول(4-5) جدول توصیفی متغیر مدرک تحصیلی مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

تحصیلات
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

1.7
1.7
1.7
2
5
5
5
6
20
7/8
3/8
10
زیر دیپلم
8.3
6.7
6.7
8
3/98
55
55
64
3/48
7/46
7/46
40
دیپلم
25
16.7
16.7
20
3/43
3/38
3/38
46
3/98
50
50
60
فوق دیپلم و لیسانس
100
75
75
90
100
5/3
3/3
4
100
7/8
3/8
10
فوق لیسانس و بالاتر

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل
بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
من ویتنی: 806.- سطح معنا داری : 023/0

نمودار (4-5) نمودار ستونی متغیر مدرک تحصیلی مخاطبان
جدول فوق نشان می دهد مخاطبان حاضر در گالری ها از تحصیلات بیشتری به نسبت دو مکان دیگر برخوردارند به طوری که 75 درصد مخاطبان در گالری ها دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر اند این در حالی ست که این نسبت در دو گروه دیگر کمتر از 10 درصد می باشد. به عبارت دیگر هرچه میزان تحصیلات بیشتر می شود گرایش مخاطبان به سمت گالری ها نیز بیشتر می شود. همچنین با توجه به آزمون کای اسکوئر و سطح معناداری (023/0) به دست آمده می توان گفت تفاوت معناداری بین میزان تحصیلات مخاطبان گالری ها با مغازه-گالریها و فرهنگسراها وجود دارد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سطح تحصیلات با نوع سلیقه و مصرف هنری آثار قابل اثبات است.

4-2-6- توصیف متغیر رشته تحصیلی مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
رشته
تحصیلی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

13.3
13.3
13.3
16
11.7
11.7
11.7
14
11.7
11.7
11.7
14
ریاضی و فنی مهندسی
21.7
8.3
8.3
10
18.3
6.7
6.7
36
28.3
16.7
16.7
20
علوم تجربی
35
13.3
13.3
16
73.3
55
55
66
56.7
28.3
28.3
34
علوم انسانی
45
10
10
12
96.7
23.3
23.3
28
66.7
10
10
12
علوم کشاورزی
100
55
55
66
100
3.3
3.3
4
100
33.3
33.3
40
هنری

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخ
جدول(4-6) جدول توصیفی متغیر رشته تحصیلی مخاطبان
ضریب وی کرامر: 0.332 سطح اطمینان : 01/0

نمودار (4-6) نمودار ستونی متغیر رشته تحصیلی مخاطبان
داده های جدول فوق نشان می دهد که 7/11 درصد از مخاطبان فرهنگسرا در رشته های ریاضی و فنی و مهندسی، 7/16 درصد در رشته های علوم تجربی، 3/28 درصد در رشته های علوم انسانی، 10درصد در حوزه علوم کشاورزی و 3/33 درصد در رشته های مرتبط با هنر تحصیل کرده اند. این تناسب در مخاطبان مغازه-گالریها بدین صورت است که 7/11 درصد در رشته های ریلضی و فنی مهندسی، 7/6 درصد در رشته های علوم تجربی، 55 درصد در رشته های علوم انسانی، 3/23 درصد در رشته های علوم کشاورزی و تنها 3/3 درصد در رشته های هنری تخصیل کرده اند. همچنین در گالری ها، از میان مخاطبان 3/13 درصد در رشتع ریاضی و فنی مهندسی، 3/8 درصد در رشته های مرتبط با علوم تجربی، 3/13درصد در رشته های علوم انسانی، 10 درصد در رشته های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فرهنگی، پایگاه اجتماعی، دارایی ها، آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، جامعه آماری