منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نهادي و درجه بالاي از مالکيت نهادي، به بررسی نقش مالکان نهادي سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج آنان نشان داد که شرکت هاي داراي مالکيت نهادي بيشتر، اطلاعات افزونتري در رابطه با سودهاي آتی گزارش می کنند. تساي و گو ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت در صنعت كازينو براي سال هاي 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند. مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي از كل سهام سرمايه مي باشد و اين شركت ها شامل شركت هاي بيمه، مؤسسات مالي، بانك ها، شركت هاي دولتي و ديگر اجزاي دولت مي باشند. آنها نشان دادند كه سرمايه گذاري نهادي در كازينوها ممكن است به سرمايه گذاران اين صنعت كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند.
فرضيه دوم : بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
رحمان سرشت و مظلومي (1384)، ” رابطه عملكرد مديريتي سرمايه گذاران شركتي با سهم مالكيت اين مؤسسات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. كه گروه هاي مختلف مالك (حقيقي و حقوقي) به يك ميزان از قدرت و هم سويي در اثر گذاري بر نقش سرمايه گذاران شركتي در كاهش تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش، شركت هاي سرمايه گذاري و ساير مؤسسات تجاري به عنوان سرمايه گذاران شركتي تعريف شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه شركت هاي با درصد بالاي سهامداران شركتي، نسبت به شركت هاي با درصد پايين سرمايه گذاران شركتي، اطلاعات بيشتري در رابطه با سودهاي آتي را گزارش كرده اند و در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري در شركت هاي با مالكيت شركتي كمتر مشاهده شده است. وانگ (2010) در تحقيقی به بررسی رابطه بين به موقع بودن سود و افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد پرداخت. تحقيق او بر مبنای اين تئوری بود که هنگام عرضه سهام قيمت سهام افت خواهد کرد و يکی از دلايل اين کاهش قيمت عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران بيان شد. او به اين نتيجه رسيد که در شرکت هايی که سود به موقع تری دارند به دليل اينکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است، قيمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
فرضيه سوم : بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقيق
هر تحقيق بايد دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل تحقيق بر موضوع تحقيق تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه را به جامعه تعميم دهد.

1-6-1- قلمروزمانی
قلمرو زمانی اين تحقيق از سال 1386 تا سال 1391 به مدت 6 سال می باشد.
1-6-2- قلمرومکانی
قلمرو مکانی اين تحقيق شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-6-3- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی اين تحقيق بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.

1-7- تعريف اصطلاحات و واژه ها
1-7-1- مالکیت خانوادگی
يکی از ارکان مهم حاکميت شرکتی، هيأت مديره شرکت است. هيأت مديره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طريق استخدام، اخراج و جبران گروههای مديريت سازمان، مقدمات کنترل مديريت را فراهم میسازد. هدف استقرار هيأت مديره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراين، هيأت مزبور مسئول تدوين و تصويب اهداف و برنامههای شرکت و نيز مسئول ارزيابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مديريت در راستای رسيدن به اين اهداف است. شرکتهای خانوادگی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعريف کرد: 1) عضويت اعضای خانواده هيئت مديره 2) درصد مالکيت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنين در تعريف کومار (2003)، مالکيت خانوادگی بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانوادهي هيئت مديره است.

1-7-2- مالکیت نهادی
سرمايهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمايهگذاران بزرگ نظير بانکها، شرکتهای بيمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمايهگذاری و ساير مؤسسههايی هستند که به خريد و فروش حجم بالايی از اوراق بهادار می پردازند و با استفاده از ميزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقيم بر تصميمات مديريتی شرکت های سرمايه پذير مؤثر هستند. به عبارت ديگر، بوشی10در سال 1998، مالکيت نهادی را اينطور تعريف میکند که در بين سرمايهگذاران، سرمايه گذارانی وجود دارند که به عنوان يک نهاد مالی يا اعتباری به سرمايهگذاری میپردازند. اين نهاد يا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمايهگذاری، بانک ها و شرکت های بيمه و غيره. درصد سهام متعلق به اين موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکيت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود (بوشی، 1998).

1-7-3- مالکیت شرکتی
در كشور ما نيز در ساليان اخير با گسترش روند واگذاري سهام شركتها در اختيار دولت روبرو بودهايم. در فرآيند اين انتقال مالكيت، شاهد حضور مؤسسههايي هستيم كه با عنوان سرمايهگذاران شركتي شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جديد سهم بيشتري از ارزش ويژه شركت هاي در حال انتقال را به خود اختصاص ميدهند. هدف اين گروه از سازمانها كه در نقش سرمايه گذار ظاهر ميشوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشي قوام مالي خود براي پاسخگويي به تعهدات آتي است كه در قبال مالكان و ساير ذينفعان سازمانهاي خود پذيرفتهاند. گروه ديگر را مؤسسههايي تشكيل ميدهند كه اصالتاً شركتهاي سرمايهگذاري هستند و از سرمايهگذاريها هدف بيشينه كردن سود را براي مؤسسه متبوع خود تعقيب ميكنند. تعداد اين گروه از سازمانها نيز رو به تزايد بوده است.
بنابراين، مالکيت شرکتی برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکتهاي سهامی از کل سهام سرمايه میباشد و شامل انواع شرکتهاي سهامی میباشد (نمازی و محمدی، 1389).
طبق تعريف حسينی و آخوندی (1391)، وقتی مالکيت در گروه نهادي و مديريت نباشد يعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکيت را دارا باشند اين نوع مالکيت، مالکيت شرکتی ناميده میشود.

1-7-4- به موقع بودن سود
اطلاعات سود برای اينکه به تصميم استفاده کنندگان مربوط باشد، بايد در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد. به عبارت ديگر اطلاعات بايد به موقع باشد. اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، به توانايی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به اين دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند وانگ، (2010). از اين رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفيد و کيفی بيشتر برای سرمايه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران خواهد شد بازده مورد انتظارسرمايه گذاران نيز واقعی خواهد بود. هر چه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دليل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمايه گذاران، ريسک اطلاعاتی شرکت پايين خواهد بود. همين نکته باعث کاهش ريسک کلی سرمايه گذاری در شرکت و کاهش بازده مورد انتظار سرمايه گذاران خواهد شد. به موقع بودن سود به عنوان يک ويژگی کيفی مبتنی بر اين ايده است که سود حسابداری در صدد اندازه گيری سود اقتصادی است که به عنوان تغيير در ارزش بازار سهام تعريف شود.

1- 8- ساختارپژوهش
در اين فصل، پس از ارائه مقدمه ای کوتاه در رابطه با موضوع تحقيق به معرفی کليات پژوهش در قالب بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و بيان اهداف پرداخته شد و در ادامه به تشريح فرضيات تحقيق پرداختيم. در پايان فصل به تعريف واژگان کليدی و متغييرهای اصلی تحقيق پرداخته شد. در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبيات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه موضوع تحقيق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقيق تشريح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گيری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنين در اين فصل فرضيه های تحقيق بيان شده و متغييرهای تحقيق و شيوه محاسبه آنها برآورد خواهد شد و روش گرد آوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده به طور مسبوط تشريح خواهد شد. در فصل چهارم مدل های تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فرضيه های تحقيق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل های انجام شده بيان گرديده و توصيه برای تحقيقات آتی داده خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه
امروزه به دليل گسترش فعاليت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمايه گذاری در بازارهای سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقی و حقوقی، مهمترين ابزار جهت اتخاذ تصميمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آن می باشد. حاکميت شرکتی مجموعه ابزارهاي هدايت و کنترل است که با استفاده از قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم ها موجب دستيابی به هدف هاي پاسخگويی، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان می شود (حساس يگانه، 1385). ويژگی کيفی کيفيت گزارشگري به ميزان بيان و آشکار سازي و ضعيت اقتصادي يک شرکت به وسيله گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره مالی به شيوه صحيح و صادقانه اشاره دارد. براي مديران هيچ انگيزه اي براي ارائه غير واقعی وضعيت شرکت براي سهامداران وجود نخواهد داشت اگر انگيزه هاي آنها بطور کامل در راستاي منافع سهامداران باشد يا اگر هيچ تضاد منافع بين آنها وجود نداشته باشد سی وار ماکريشنان و يو11 ( 2008 ) صورت هاي مالی اساسی مهمترين منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمارمی آيد و سهامداران که مهمترين گروه از استفاده کنندگان از صورت هاي مالی هستند تصميمات مربوط به امور سرمايه گذاريشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداري اتخاذ می نمايند، لذا کيفيت سود از اهميت ويژه اي نزد استفاده کنندگان برخوردار است بسياري از سازمان ها از تلفيق مکانيسم هاي انگيزشی و نظارتی از جمله طرح هاي انگيزشی (تشويقی) عملکرد مشروط، سيستم هاي نظارت رسمی و غير رسمی، نظارت توسط هيأت مديره و تائيد حسابرس مستقل براي حل مشکلات نمايندگی استفاده می کنند. تا آنجا که اين مکانيسمها در همسو کردن انگيزه ها موفق باشد، ما انتظار داريم که کيفيت گزارشگري مالی بهبود يابد. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از مهمترين منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آيد و سهامداران که مهمترين گروه از استفاده کنندگان ازصورت هاي مالی هستند تصميمات مربوط به امورسرمايه گذاری شان را عمدتاً بر اساس سود حسابداري اتخاذ می نمايند و همچنين نقش محوری و کليدی در اندازه گيری عملکرد واحد تجاری ايفا می کند، لذا به موقع بودن سود و کيفيت آن از اهميت ويژه اي نزد استفاده کنندگان برخوردار است. هر چه حاکميت شرکتی مؤثرتر باشد باعث کاهش مشکل نمايندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شود، از ديدگاه يک سهامدارعملکرد شرکت بهتر خواهد بود و کيفيت سود چيزي کمتر از يک امر مسأله ساز خواهدبود. به هر حال شناسايی سازوکارهايی که بتواند موجب افزايش ويژگی کيفی کيفيت سود و کاهش تضاد منافع موجود بين ذينفعان و همچنين کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين اهداف می تواند بوسيله يک حاکميت شرکتی مطلوب برآورده شود.

2-2- مباني نظری ومفهوم حاکميت شرکتي
بررسی ادبيات موجود نشان می دهد، هيچ تعريف مورد توافق در مورد حاکميت شرکتی وجود ندارد.
براساس کشوری که در نظر می گيريم، تفاوت های چشمگيری در تعريف وجود دارد. حتی در آمريکا يا انگليس نيز رسيدن به يک تعريف واحد، کار آسانی نيست. تعاريف موجود از حاکميت شرکتی در يک طيف قرار می گيرند که ديدگاه های محدود در يک سو و ديدگاه های گسترده در سوی ديگر طيف قرار می گيرند. در ديدگاه های محدود، حاکميت شرکتی به رابطه ی شرکت و سهامداران محدود می شود. سيستم حاکميت شرکتی را می توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روش هايی تعريف کرد که تعيين می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.
در گزارش کادبری در انگلستان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، عدم تقارن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد فرصت طلبی، تئوری اقتصاد، شرکت های تجاری، بهبود عملکرد