منبع پایان نامه ارشد درمورد صورت های مالی، اطلاعات مالی، اطلاعات حسابداری، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

در جهت مقابله با مسائل و مشكلات اقتصادي و افزايش كارآيي به طور وسيعي مورد حمايت دولت ها قرار گيرد. از ديدگاه نظري و در نوشتههاي اقتصادي، محدود كردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهاي ديرينه دارد. اقتصاددانان كلاسيك، از قبيل آدام اسميت و ديويد ريكاردو، براي دولت سه وظيفه مشخص به صورت حمايت جامعه دربرابر تجاوز خارجي، برقراري نظم و امنيت در جامعه و ارائه خدمات عمومي و تسهيلات زيربنايي، قائل بودهاند. بدين ترتيب، ماهيت وجودي دولت در جامعه بايد به گونهاي باشد كه از انجام فعاليتهاي متداول اقتصادي پرهيز نمايد، تا بدين وسيله وضعيت بهينه پارتو ايجاد شود. كشورهايي نظير برزيل، شيلي و مكزيك در آمريكاي لاتين، تركيه، پاكستان، هندوستان، سريلانكا، تايلند و سنگاپور در آسيا، تانزانيا، مصر، الجزاير، غنا، مراكش و ساحل عاج در آفريقا، از جمله كشورهاي پيشگام در اجراي سياست خصوصيسازي بودهاند. به طور كلي، امروزه ديگر نميتوان جامعهاي را يافت كه در آن اقدام به خصوصيسازي برخي از شركتهاي دولتي صورت نگرفته باشد، يا دست كم، اجراي آن در دستور كار دولتهاي ذي ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصيسازي و واگذاري شركتهايي كه تحت مالكيت دولت قرار دارند به بخش خصوصي، يكي از مسائل با اهميت و روز اقتصاد ايران نيز ميباشد. از مهمترين اهداف خصوصي سازي ميتوان افزايش كارآيي، كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي، كاهش كسر بودجه، مقرراتزدايي، افزايش رقابت، توزيع مناسب درآمدها و تأمين منافع مصرفكنندگان را نام برد (صغير، 1993).

2-23- مالکيت شركتي
در كشور ما نيز در ساليان اخير با گسترش روند واگذاري سهام شركت ها در اختيار دولت روبرو بوده ايم. در فرآيند اين انتقال مالكيت، شاهد حضور مؤسسه هايي هستيم كه با عنوان سرمايه گذاران شركتي شناخته شده و در قالب مالكان و صاحبان سهام جديد سهم بيشتري از ارزش ويژه شركت هاي در حال انتقال را به خود اختصاص مي دهند. هدف اين گروه از سازمان ها كه در نقش سرمايه گذار ظاهر مي شوند قاعدتاً علاوه بر كسب سود، توان بخشي قوام مالي خود براي پاسخگويي به تعهدات آتي است كه در قبال مالكان و ساير ذينفعان سازمان هاي خود پذيرفته اند. گروه ديگر را مؤسسه هايي تشكيل مي دهند كه اصالتاً شركت هاي سرمايه گذاري هستند و از سرمايه گذاري ها هدف بيشينه كردن سود را براي مؤسسه متبوع خود تعقيب مي كنند. تعداد اين گروه از سازمان ها نيز رو به تزايد بوده است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه شركت ها با تغييرات دريافت و تركيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالكيت خود مواجه هستند. اين تغييرات بر حسب سنخ شناسي مينتزبرگ61 (1983)، به معناي آن است كه اين گروه از سازمان ها را مي توان جزء شركت هاي پراكنده متصل منظور كرد. شركت هايي كه در اين گروه قرار مي گيرند اگرچه توسط مديران كنترل مي شوند اما در مقايسه با آن هايي كه از مالكيت سهام گسترده اي برخوردارند، به مراتب بيشتر تحت تأثير سهامداراني كه از شخصيت حقوقي برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت ديگر اين گروه سهامداران و مالكان به صورت بالقوه منبع اثرگذاري برون سازماني بر استراتژي و عملكرد بنگاه به شمارمي آيند. اين نكته مورد تأييد فيفر و سالانسيك62 (1978)، نيز قرار دارد. ايشان مالكيت را سازوكاري براي نهادينه كردن قدرت در سازمان مي دانند و از اين روي نوع مالكيت يك سازمان مي بايد بر استراتژي و عملكرد آن مؤثر واقع شود، حسب مدل وابستگي به منابع ارائه شده توسط اين دو پژوهشگر، سازمان ها نه تنها مجموعه اي از ائتلاف هاي منابع متفاوت، بلكه بازارهايي هستند كه در آنها قدرت و كنترل مبادله مي شود و قدرت در سازمان ها حول منابع حساس و كمياب سازمان، تمركز پيدا مي كند كه سرمايه از آن جمله است. بنابراين مؤسساتي كه به سرمايه گذاري در ساير شركت ها مي پردازند در حوزه هايي همچون ساختار سرمايه، استراتژي و عملكرد شركت هاي تحت تملك خود به صورت بالقوه مي تواند مؤثر واقع شوند و حضور در هيئت مديره ها نيز بدين امر كمك مي كند. قاعدتاً در ميزان اثرگذاري مزبور نسبت هاي مالكانه موجود نيز نقش خود را بازي مي كنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه حضور اين مؤسسه ها در ساختار مالكيت شركت ها و در كنار ساير اشكال مالكيت حامل پيامد هايي در عملكرد و حاكميت شركتي اين شركت ها خواهد بود. با تغيير ساختار مالكيت شركت ها و تركيب مالكانه موجود مي توان انتظار داشت كه رفتارها و عملكردهاي آن ها نيز تعديل شده و تغيير يابد. توجه به اين نكته از چند لحاظ حائز اهميت است. نخست آنكه هيئت مالكيت و خصيصه هاي آن با شكل بخشيدن به افق زماني و حوزه هاي تصميم گيري مديريت مي تواند بر عملكرد مالي شركت مؤثر واقع شود. تمركز طولاني مدت بر موضوعات خاص و دوره هاي طولاني مدت سرمايه گذاري براي پژوهش و توسعه و همچنين توسعه بازار و محصول براي قوام و حيات بنگاه هاي اقتصادي كشور در حال حاضر امري ضروري است. تا بدين وسيله با كسب صلاحيت و توانمندي محوري لازم، آمادگي كافي را براي حضور در صحنه هاي شديداً رقابتي بين المللي به دست آورند. عليرغم اين واقعيت، كوتاه نظر بودن گروههايي از سرمايه گذاري ميتواند به معني تعقيب هدف هاي كوتاهمدت از سرمايه گذاري توسط ايشان باشد. مسأله نزديك بيني و كوتاه نظري به ويژه از لحاظ تأثيري كه بر سرمايه گذاري شركتها در زمينه پژوهش و توسعه و نوآوري بر جاي ميگذارد حائز اهميت است و بررسيهاي انجام گرفته تاكنون نتايج متفاوتي را به دست دادهاند. دلبستگي به نتايج كوتاه مدت و خصلت ريسكگريزي منتسب به سرمايه گذاري شركتي ضرورت توجه به نقش آنها را در سوگيري و عملكرد شركتهايي كه در آنها مبادرت به سرمايهگذاري شده است را برجسته مي سازد (رحمان سرشت، 1377).

2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)
به موقع بودن 63يکی از خصايص مربوط بودن64 اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختيار استفاده کنندگان قرار بگيرد که فرصت اتخاذ تصميم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد به عبارت، ديگر اطلاعات مالی بايد پيش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند برمبنای آن داوری و تصميم گيری نمايند در اختيار آنان گذاشته شود از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسيار حساس است و بعضاًبا مرور زمان ارزش و سود مندی خود را در تصميم گيری ها از دست می دهند بنابراين، هر قدر ارائه اطلاعات به تاريخ وقوع رويداد های مربوط نزديکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود. اعضای هيأت تدوين کننده استاندارد های حسابداری65در سر تار جهان تعيين کردند که بموقع بودن يکی از مهمترين ويژگی های کيفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسيله ی سازمان ها است. همواره با آن موافقت شده است. که اطلاعات حسابداری بايد ويژگی های کيفی ضروری کامل بودن66، قابل اتکا بودن67، مربوط بودن و قابليت مقايسه داشتن 68را به مفيد بودن دارا باشد. قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش است. هر قدر اطلاعات کامل، قابل مقايسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملين اقتصادی بی فايده است اگر آن برای تصميم گيری دير افشاء شود. با توجه به اهميت اين موضوع، کميته ی استاندارد های حسابداری بين المللی69 (IASC)، بموقع بودن را در ميان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتشان در سال 1989 گنجاند و با اين واقعيت که تهيه اطلاعات قابل اتکاءزمان می برد اينجا يک انتخاب بين بموقع بودن و قابليت اتکاء به وجود می آيد. قوانين اوراق بهادار70در بيشتر کشورها با علم به اين مسئله، با توجه به اينکه آنها برروی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت های عمومی محدوديت ها زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهيه اطلاعات قابل اتکاء را در اختيار شرکت ها قرار می دهند. بطور مفهومی، به موقع بودن به کيفيتی اشاره دارد که الف) در زمان مطلوب و مناسب قابل دسترس باشد و يا ب) خوش موقع باشد (گريگوری و ون هورن1963). متغيير اصلی در بموقع بودن، تأخير در انتشار گزارش ساليانه است. گريگوری و ون هورن 1963 تأخير را همانند طول زمان بين نقطه ی cut-off(زمانی که اجازه ورود هيچ معامله ای در گزارشات ويژه داده نمی شود و توزيع گزارشات به استفاده کنندگان تعريف کردند. تأخير در اين مطالعه، همانند مدت زمان گزارشگری توصيف شده است. مدت زمان گزارشگری اينجا تعريف شده همانند مدت زمانی که شرکت بعد از پايان سال ماليش صرف می کند که اطلاعات ماليش (که صورت های مالی سالانه؛ ترازنامه؛ صورت سودزيان؛ صورت گردش وجوه نقد؛ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هيأت مديره به مجمع عمومی عادی سالانه) را برای عموم مردم عرضه نمايند. با توجه به اين تعريف هر شرکتی که بعد از پايان سال ماليش گزارشاتش را هر چه سريعتربه عموم عرضه نمايد در ارائه گزارشاتش بموقع تر عمل کرده است.

2-25- بموقع بودن واهميت آن
تنها در دسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصميم گيری استفاده کنندگان، کافی نيست، بلکه اطلاعاتی که استفاده کنندگان بکار می برند بايد از نظر ماهيت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد يعنی اطلاعاتی که سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بکار می برند بايد در زمان تصميم گيریشان جاری باشد البته اين ويژگی در مفهوم مربوط بودن مستتر است. اما به هنگام انتشار صورت های مالی بايد به عنوان يک محدوديت مهم بر آن تأکيد کرد. جمع آوری و تلخيص اطلاعات حسابداری و انتشار آن بايد تا حد امکان سريع انجام شده تا اطمينان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختيار استفاده کنندگان قرار می گيرد. اين موضوع حاوی اين نکته است که صورت های مالی بايد در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغييرات در وضعيت واحد تجاری که
به نوبه ی خود ممکن است بر تصميمات استفاده کنندگان اثر بگذارد، آشکار گردد. به موقع بودن يک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد اطلاعات کهنه استفاده کمی برای شرکای بازار در فرآيند تصميم گيری جهت سرمايه گذاری دارد. در برخی موارد سرمايه گذاران خصوصاً سرمايه گذاران بين المللی علاقه مندندکه شماری ازگزارشگری بموقع شرکت های پذيرفته شده در بورس اطمينان مرتبط باتصميمات مبتنی با اطلاعات گزارش شده اثر بگذارد. بطور تحليلی نشان داده شده است که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصميم گيرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام71،1972). اگر چه پشنهاد مطالعات تجربی اخير پيشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات استفاده شده بوسيله بازار برای قيمت گذاری اوراق بهادار مرتبط است.
امروزه به دليل گسترش فعاليتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمايه گذاری در بازارهای سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقی و حقوقی، مهمترين ابزار جهت اتخاذ تصميمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آن می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پيامدهای نامطلوب متفاوتی از قبيل افزايش هزينه های معاملاتی، نقد شوندگی پائين می باشد (خدامی پور و قديری، 1385). مهمترين قسمت اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می شود. طبق چهارچوب مفهومی استاندارد های حسابداری ايران، سود نقش محوری و کليدی در اندازه گيری عملکرد واحد تجاری ايفا می کند. به علاوه، سود مهمترين شاخصه صورت های مالی به شمارمی رود و افشای آن به استفاده کنندگان کمک می کند تا از آن به عنوان يک معيار مهم برای مقايسه شرکت ها و ميزان موفقيت مدير در ايفای نقش مبارشتی خود قضاوت کنند با توجه به تئوری نمايندگی بين ارائه کنندگان صورت های مالی و استفاده کنندگان از صورت های مالی تضاد منافع وجود دارد. ميزان دقت اطلاعات می تواند بر تصميم گيری و پيش بينی تأثير گذارد. معمولاً هر چه کيفيت و دقت اطلاعات بيشتر باشد، پيش بينی و تصميم گيری ها، بهتر انجام می گيرد. علاوه بر اين کيفيت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بيشتر بين مديران و سرمايه گذاران در خصوص تصميمات سرمايه گذاری می شود. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران بيشتر باشد، سرمايه گذاران انتظار بازده بيشتری از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، ثروت سهامداران، ارزش سهام، استقراض Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مجمع عمومی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات