منبع پایان نامه ارشد درمورد شاخص خشکسالی، عملکرد گندم، اسلام آباد غرب، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

ناچار حذف شد.
در ادامه ضمن ارائه توضیحات مربوط به روش کار برای محاسبه شاخصهای خشکسالی، به تلفیق این اطلاعات و ارزیابی بهترین شاخص خشکسالی که با شرایط کشت گندم دیم در منطقه همخوانی بیشتری داشته میپردازیم.
برای بررسی نتایج حاصل از محاسبه شاخصها و تلفیق با عملکرد گندم دیم شهرستان که به صورت استاندارد شده مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا برای هر دوره زمانی که محاسبه شاخص در آن انجام شده بود، نموداری رسم کرده، نمودارها را مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به نمودارها به این نتیجه رسیدیم که با درجه بندی میتوانیم نتیجه بهتری بدست آوریم . بدین منظور تفاضل مقادیر شاخص یا تبدیل شدهی آن در مقابل مقدار استاندارد شده میزان عملکرد به عنوان ملاک نکویی شاخص مورد توجه قرار گرفت. جهت دستهبندی بهتر میزان هماهنگی، به هر سال یک رتبه از 2- تا 2+ بر اساس درجه بندی 5 طبقهای تعلق گرفت. بدین صورت که کمترین هماهنگی رتبه 2- و بهترین هماهنگی رتبه 2+ را به خود اختصاص دادند. با جمع نمرات بدست آمده نتیجه گرفته میشود که کدام بازه زمانی از شاخص مورد نظر، جواب بهتری داده و با عملکرد دیم آن شهرستان هماهنگتر است.

4-6-1- انحراف استاندارد بارش (SDR)
در اين روش ابتدا ميانگين و انحراف معيار دادههاي بارندگي سالانه برای کلیه ایستگاههای مورد مطالعه طی دوره 25 ساله محاسبه گردید. سپسبر اساس یک روش ابتکاری، با استفاده از جدول توزیع نرمال مقادیر منطبق بر 20،40،60و80 درصد وقوع که به ترتیب معادل -0.84 σµ ، -0.25 σµ ، +0.25 σµ و +0.84 σµ میباشد، در هر ایستــگاه محاسبه و مطابق جدول(4-17) طبقهبندی گردید. جدول(4 -17) نامگذاری هر طبقه ومحدوده محاسبه شده برای هر ایستگاه را نشان میدهد.
جدول(4- 17) محدودههای طبقه بندی خشکسالی به روش انحراف استاندارد بارش
طبقه / ایستگاه
کرمانشاه
روانسر
کنگاور
سرپل
اسلام آباد
سنندج
سقز
زرینه
بیجار
قروه
ترسالی شدید
ترسالی متوسط

نرمال
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
+0.84 σµ
517.9
660.1
489.9
547.9
585
514.1
577
491.4
423.5
436.2

+0.25 σµ
455
573.0
428.4
471.7
508.8
439
495.5
422.4
369.5
380.1

-0.25 σµ
401.7
499.2
376.2
407.2
444.2
426.4
426.4
363.9
323.8
332.5

-0.84 σµ
338.9
411.9
314.7
331
367.9
344.9
344.9
295
269.8
276.3

نمودارهای (4- 5 )و (4- 14) طبقهبندي دادههاي بارندگي ايستگاههای دو استان مورد مطالعه را به روش انحراف استاندارد بارش نشان ميدهد.

نمودار(4-5) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه کرمانشاه

نمودار(4-6) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه کنگاور

نمودار(4-7) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه اسلام آباد غرب

نمودار(4-8 ) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه روانسر

نمودار(4- 9) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه سرپل ذهاب

نمودار(4- 10) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه سنندج

نمودار(4- 11 ) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه سقز

نمودار(4-12 ) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه قروه

نمودار(4- 13 ) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه بیجار

نمودار(4- 14) انحراف استاندارد بارش در ایستگاه زرینه اوباتو

جدول (4-18) شدت خشکسالی در طی سالهای 65-64 تا 89-88 در تمام شهرستانهای مورد مطالعه را با این روش نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) با عملکرد گندم دیم در هر شهرستان (جداول 4-5 و4-6) به نتایجی دست یافتیم که در ادامه به تفکیک هر شهرستان میآید.

4-6-1-1- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کرمانشاه
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 3 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 6 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 78-77 و 79-78 و 87-86 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 13 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 6 سال از این 9 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیـح سالهایی که با کمـبود بارش مواجـه بودهاند ولی عملکرد پایین به دسـت نیامده اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-1-2- انحراف استاندارد بارش ایستگاه کنگاور
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 3 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالیها را در سالهای 71-70، 72-71 ، 78-77، 79-78 ، 80-79 ، 81-80 و 87-86 نشان میدهد.
با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 11 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 5 سال از این 11 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(72-71 و80-79 و 86-85 ) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

جدول(4-18) مقادیرانحراف استاندارد بارشدر ایستگاههای استان کرمانشاه و کردستان
زرینه
بیجار
قروه
سقز
سنندج
سرپل ذهاب
روانسر
اسلام آباد
کنگاور
کرمانشاه
سال زراعي
413
451
445
482
511.1
458
571
504
430
446.5
1364-1365
410
338
356
483
410.3
520
598
540
434
481.7
1365-1366
560
488
541
666
638.3
691
778
613
569
623.2
1366-1367
260
364
321
322
381.2
391
459
485
375
424.8
1367-1368
315
333
374
415
365.7
626
587
522
511
516.6
1368-1369
328
280
299
339
273.3
412
405
372
404
349.9
1369-1370
527
413
364
701
449.1
595
675
652
300
521.1
1370-1371
405
376
340
582
380.3
423
531
532
271
522.6
1371-1372
569
508
441
734
589.4
485
594
523
450
474.5
1372-1373
636
526
571
700
720.0
591
804
735
492
620.3
1373-1374
349
362
334
443
382.2
392
578
426
438
461.4
1374-1375
293
262
281
411
408.8
339
396
365
640
371.6
1375-1376
565
416
479
572
551.1
619
784
658
424
470.6
1376-1377
211
202
212
229
190.2
264
334
320
276
255.2
1377-1378
282
279
254
305
288.6
199
331
248
446
249.7
1378-1379
282
255
281
297
258.1
433
385
351
236
392.8
1379-1380
369
227
309
451
360.1
440
476
480
253
420.8
1380-1381
490
297
304
548
374.0
460
558
405
368
348.5
1381-1382
394
328
321
474
426.1
397
608
516
394
472.9
1382-1383
435
344
333
438
383.3
491
575
579
440
419.6
1383-1384
381
247
347
472
392.0
428
612
602
525
373.6
1384-1385
487
431
473
393
505.4
328
475
481
370
507.5
1385-1386
165
191
151
226
166.9
170
182
194
190
154.9
1386-1387
319
330
350
381
317.4
286
437
319
442
343.4
1387-1388
385
421
430
462
456.3
549
670
490
532
485.3
1388-1389
4
3
7
4
4
4
4
3
3
6
متوسط
6
6
3
6
5
5
6
6
6
3
شديد

4-6-1-3- انحراف استاندارد بارش ایستگاه اسلام آباد غرب
همانطور که در جدول (4-18) مشـاهده میگردد، در6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 3 سال خشکسالی متوسـط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سـالهای76-75، 78-77 ، 79-78 ، 80-79 ، 87-86 و 88-87 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 9 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 6 سال از این 9 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(76-75 و82-81و 87-88 ) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-1-4- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر
همانطور که در جدول (4-18) مشاهده میگردد، در 6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 4 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 70-69 ، 75-76 ، 77-78 ، 79-78 ، 80-79 و 87-86 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 10 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 6 سال از این 10 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(76-75 و80-79و 87-88 ) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-5-1-5- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 5 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 4 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالیها را در سالهای 78-77 ، 79-78 ، 86-85 ،87-86 و88-87 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 10سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 5 سال از این 10 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(75-74 ،76-75 و 87-88 ) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-1-6- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 4 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 68-67 ،70-69، 78 -77 و 79-78 ،80-79و 87-86 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 14 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 8 سال از این 14 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، اطلاعات هواشناسی، شاخص خشکسالی، ایالات متحده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد 105.7، 83.4، 111.6، 98.7