منبع پایان نامه ارشد درمورد شاخص خشکسالی

دانلود پایان نامه ارشد

4-6-1-7- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 4 سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالیها را در سالهای 68-67، 70-69، 78-77، 79-78 ،80-79 و 87-86 نشـان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 14 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 7 سال از این 14 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(79-78 ، 86-85 و 88-87) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-1-8- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه
همانطور که در جدول (4-18) مشاهده میگردد، در 3 سال از 25 سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 7 سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالیها را در سالهای 78-77 ، 79-78 ، 87-86 نشان میدهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 13 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 6 سال از این 13 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(68-67، 82-81 و 83-82) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.
4-6-1-9- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار
همانطور که درجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 6 سال از 25 سـال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در 3 سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکـسالیها را در سالهای 70-69، 75-76 ، 77-78 ، 79-78 ،80-79 و 87-86 نشان میدهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 16 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 7 سال از این 16 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سالهای(81-82و 85-84 ) اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-1-10- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو
همانطور کهدرجدول (4-18) مشاهده میگردد، در 6 سال از 25 سال آمار موجود، شاخـص خشکسالی شدیدو در 4 سال خشکسالی متوسـط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 68-67، 76-75، 78-77 ، 79-78 ، 79-80 و 87-86 نشان میدهد. با تلفیق اطلاعات جدول (4-18) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– با بررسی 16سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 8 سال از این 16 سال منطبق با سالهای خشکسالی بوده و میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که با کمبود بارش مواجه بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده مانند سال 88-87 اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند.

4-6-2- شاخص درصدي از نرمال (PN)

یکی دیگراز شاخصهایی که در این پژوهش، برای بررسی دورههای خشکسالی مورد استفاده قرار گرفت شاخص درصدی از نرمال بود. با استفاده از این روش طبقات خشکسالی برای کلیه ایستگاههای مورد مطالعه در بازههای زمانی 3،6،9 و12 ماهه مـطابق جداول (4-19) تا (4 -28) محاسبه گردید و سالهای خشکسالی با شدتهای مختلف بدست آمد.

جدول شماره (4-19) شاخص PN ایستگاه کرمانشاه

جدول شماره (4-20) شاخص PNایستگاه کنگاور

جدول شماره (4-21) شاخص PN ایستگاه اسلام آباد
سال
مهر-آذر
دی- اسفند
مهر- اسفند
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال زراعی

مهر-آذر
دی- اسفند
شش ماهه اول
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال زراعی

مهر-آذر
دی- اسفند
شش ماهه اول
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال زراعی
1364-65
113.3
90.6
100.1
119.7
104.7
108.3
104.2

113.1
93.4
102.3
116.1
105.8
108.4
105.3

119.5
93.8
104.1
114.3
106.2
108.6
105.8
1365-66
116.1
111.9
113.6
104.8
111.5
112.6
112.5

106.0
107.9
107.0
100.8
105.4
108.8
106.4

116.5
113.8
114.9
105.7
113.0
113.6
113.3
1366-67
152.3
179.4
168.1
73.3
145.7
145.6
145.5

146.1
178.2
163.8
70.5
139.8
140.2
139.3

146.9
145.0
145.7
65.3
129.2
128.9
128.6
1367-68
80.5
127.0
107.6
74.6
99.8
92.9
99.2

70.2
123.7
99.6
71.8
92.4
87.6
91.9

76.7
118.0
101.5
105.3
102.3
98.6
101.8
1368-69
183.5
112.8
142.3
53.8
121.4
126.7
120.6

167.5
95.3
127.8
119.0
125.6
124.3
125.1

154.8
109.6
127.6
42.1
110.0
113.1
109.5
1369-70
30.9
129.4
88.3
62.4
82.2
85.8
81.7

78.2
136.5
110.2
68.1
99.4
96.3
98.8

22.7
121.8
82.3
63.7
78.5
80.7
78.1
1370-71
112.2
125.2
119.8
131.0
122.4
112.2
121.7

95.9
71.4
82.5
49.3
73.9
76.6
73.5

144.6
134.6
138.6
132.8
137.4
133.9
136.7
1371-72
85.4
88.9
87.4
234.9
122.2
122.4
122.0

30.0
102.5
69.8
56.5
66.4
68.9
66.3

100.7
102.2
101.6
152.7
112.1
114.0
111.6
1372-73
142.9
116.4
127.5
56.8
110.8
115.5
110.8

72.7
117.9
97.5
149.6
110.9
108.8
110.3

146.1
106.1
122.0
63.4
110.0
113.1
109.7
1373-74
303.6
50.4
156.1
112.3
145.8
123.9
144.8

119.4
116.4
117.8
130.6
121.1
120.7
120.4

299.2
62.3
156.6
148.8
155.0
130.9
154.3
1374-75
17.2
154.9
97.4
143.3
108.2
113.0
107.7

127.1
104.8
114.9
87.4
107.8
110.9
107.3

19.7
109.4
73.7
152.0
89.8
92.3
89.4
1375-76
52.9
96.5
78.3
116.4
87.3
90.9
86.7

286.1
65.0
164.7
136.5
157.4
136.5
156.7

39.2
72.9
59.5
144.5
76.9
78.9
76.6
1376-77
106.6
109.9
108.5
109.8
108.8
110.0
109.9

28.1
156.9
98.8
118.2
103.8
107.5
103.7

133.6
129.0
130.8
165.9
138.1
138.3
138.1
1377-78
23.9
93.3
64.3
31.5
56.6
58.9
59.6

40.3
63.3
52.9
111.2
67.9
70.0
67.5

28.0
95.5
68.6
50.6
64.9
66.7
67.2
1378-79
68.9
49.1
57.4
62.9
58.7
61.2
58.3

73.9
139.4
109.9
104.9
108.6
109.6
109.3

42.8
55.2
50.3
60.3
52.4
53.8
52.1
1379-80
129.7
68.9
94.3
85.8
92.3
83.6
91.7

24.5
95.3
63.4
29.1
54.6
54.6
57.9

99.1
67.0
79.8
50.6
73.8
69.8
73.6
1380-81
90.6
79.7
84.2
146.3
98.9
93.4
98.2

83.1
52.1
66.1
50.8
62.2
64.4
61.9

88.1
94.7
92.1
136.7
101.3
101.4
100.8
1381-82
79.0
83.1
81.4
83.5
81.9
84.3
81.4

143.0
61.1
98.0
68.1
90.3
84.1
90.1

95.1
89.2
91.6
61.6
85.4
87.6
85.0
1382-83
131.4
92.7
108.8
118.3
111.1
115.3
110.4

71.2
79.0
75.5
159.6
97.1
99.5
96.5

145.0
76.2
103.6
129.3
108.9
111.8
108.4
1383-84
66.9
149.7
115.1
45.1
98.6
100.6
98.0

96.6
128.9
114.3
91.1
108.4
109.9
107.8

84.3
182.2
143.2
41.0
122.2
125.6
121.6
1384-85
36.4
107.8
78.0
119.4
87.8
91.4
87.2

140.1
94.2
114.9
160.1
126.5
128.9
128.5

47.3
168.1
120.0
154.0
127.0
130.3
126.4
1385-86
111.6
83.0
94.9
198.0
119.2
120.4
118.5

70.6
118.5
96.9
73.8
91.0
92.9
90.5

121.0
66.6
88.3
152.7
101.5
99.0
101.0
1386-87
20.5
53.6
39.8
14.0
33.7
34.9
36.2

52.3
53.8
53.1
25.5
46.0
47.1
46.5

23.5
59.2
45.0
6.5
37.0
37.9
40.7
1387-88
113.2
60.2
82.3
63.6
77.9
80.9
80.2

116.9
62.8
87.2
167.6
107.8
109.6
108.2

81.2
42.6
58.0
87.3
64.0
65.6
66.9
1388-89
130.3
85.9
104.4
138.3
112.4
115.4
113.3

147.2
81.7
111.2
183.6
129.8
133.8
130.2

124.4
85.1
100.8
113.2
103.3
105.3
102.8

جدول شماره (4-22) شاخص PN ایستگاه روانسر

جدول شماره (4-23) شاخص PNایستگاه سرپل ذهاب

جدول شماره (4-24) شاخص PN ایستگاه سنندج
سال
مهر-آذر
دی- اسفند
شش ماهه اول
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال زراعی

مهر-آذر
دی- اسفند
شش ماهه اول
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال زراعی

مهر-آذر
دی- اسفند
شش ماهه اول
فروردین- خرداد
مهر- خرداد
آبان – اردیبهشت
سال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، اطلاعات هواشناسی، شاخص خشکسالی، ایالات متحده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد 105.7، 83.4، 111.6، 98.7