منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، کیفیت سود، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

مورد مطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از فنون آماري رگرسيون چند متغيره و پانل ديتا بهره گرفته شد. نتايج بدست آمده بيان گر آن است كه به غير از سود تقسيمي بقيه متغيرهاي مستقل با رشد سود عملياتي رابطه ي معني دار دارند. (علوي طبري،جليلي ،1385)2
رضا فلاح (1385)، در تحقیق خود با عنوان “بررسی مقایسه ای رابطه ی بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، اینگونه نتیجه گیری کرد که نسبت سود هرسهم و نسبت قیمت به سود هرسهم، مرتبط با بازده سهام یک شرکت هستند که از شاخص های مهم تصمیم گیری می باشند اما همیشه در بورس تهران سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درتعیین پرتفوی سرمایه گذاری می بایست، سود هرسهم و نسبت قیمت به سود هر سهم را در کنار سایر عوامل مالی وغیر مالی مانند عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی قرار دهند سپس اقدام به تصمیم گیری نمایند تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر، و داشتن اطلاعات مالی موثر بر ارزش شرکت، می توان تصمیم گیری بهینه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوی سرمایه گذاری دست یافت.(فلاح ،1385)3
نجمه حاجيان (1385) به بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران پرداخته است. با توجه به اينكه واكنش سرمايه گذاران به صورت تصميمات خريد، فروش و نگهداشت سهام، نهايتا در حجم معاملات سهام منعكس مي شود. حجم معاملات را به عنوان معيار رفتار سرمايه گذاران در نظر گرفته و در فرضيه اول تاثير افزايش سود تقسيمي را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت بررسي كرده و در فرضيه دوم رابطه درصد افزايش سود و درصد تغييرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگي مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي يابد.(حاجيان ،1385)1
شكراله خواجوي (1386)، به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت تمام شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه بر اساس مقاله بريف وزارووين كه نشان داد ارزش دفتري از محتواي بالايي جهت ارزشگذاري سهام برخودار است، به بررسي ت‍أثير ارزش دفتري و سود تقسيمي بر قيمت سهام در مقايسه با تأثير ارزش دفتري و سود بر قيمت سهام در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. هدف اصلي اين مطالعه آن است كه نشان دهد توان توضيح دهندگي كدام يك از متغيرهاي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود بيشتر است. از اين رو تعداد 98 شركت در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه متغيرهاي ارزش دفتري و سود تقسيمي تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با متغيرهاي ارزش دفتري و سودهاي گزارش شده دارند. ارزش دفتري قدرت توضيح دهندگي كمتري نسبت به دو متغير ديگر دارد. در شركت هاي كه سود نقدي پرداخت كرده اند، سود قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري و سود تقسيمي داشته ولي تركيب ارزش دفتري و سود تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با تركيب ارزش دفتري و سود تقسيمي دارند. در بين شركت هايي كه سودهاي موقتي دارند، سود تقسيمي قدرت توضيح دهندگي بالاتري دارند (خواجوي ،1386)2
عباس افلاطونی (1386) به بررسی ارتباط میان سود تقسمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، وی دوره زمانی75الی83را برای بررسی خود انتخاب کرده واینطور نتیجه می گیرد که، بین هر یک از متغیرهای ارزش دفتری هر سهم وسود تقسیمی هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنین متغیر سود تقسیمی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی است و با ارزش بازار سهام رابطه زیادی دارد. نتایج این تحقیق، نقش نادیده گرفته شده سود های تقسیمی را در فرآیندهای پیش بینی و ارزش گذاری قیمت سهام پر رنگتر می نماید (افلاطوني،1386)3
سيدحسين علوي طبري (1388) رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. براي اندازه گيري كيقيت سودريا، چهار معيار اقلام تعهدي مطرح شده در مدل ديچول و دايچو (2002)، وجود اقلام استثنائي، تجديد ارائه به صورت سود وزيان و همبستگي پيرسون بين درآمد عملياتي جاري و آتي به عنوان متغيرهاي مستقل و سود تقسيمي،‌نسبت سود تقسيمي به ارزش بازار هر سهم در تاريخ مجمع و تعييرات سود تقسيمي به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب و سه فرضيه طراحي شد. نمونه هاي آماري تخقيق شامل 85 شركت براي دوره پنج ساله 1381-1385 مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد با معيار تجديد ارائه صورت سودوزيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي كنند؛ با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت هاي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند، . هيچ كدام از چهار معيار كيقيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.(علوي طبري و همكاران ،1388)1
محسن سياح رزياني (1388) ارتباط میان کیفیت سود و سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان با توجه به کیفیت سود، سیاست تقسیم سود نقدی را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور، تعداد 97 شرکت طی دوره زمانی 1386-1380 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره و برای آزمون فرضیههای دوم و سوم از رگرسیون لاجیت2 استفاده شده و کیفیت سود از طریق دو متغیر جایگزین (نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی اختیاری) اندازهگیری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت سنجش کیفیت سود بر مبنای تغییر در اقلام تعهدی اختیاری، ارتباط معکوس و معنادار ضعیفی میان کیفیت سود و پرداخت مبالغ بیشتر سود نقدی وجود دارد. همچنین در صورتی که کیفیت سود بر مبنای نزدیکی سود به جریانهای نقدی عملیاتی سنجیده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی میان کیفیت سود و احتمال افزایش سود نقدی مشاهده میشود. نتیجه بهدست آمده حاکی از آن است که تغییر در کیفیت سود شرکت، حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال تغییر در سود نقدی است. (سياح،1388)3
عبدالرضا شاملو(1389)در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت ها از مقیاس های مختلف مالی وغیر مالی استفاده می گردد، و تاکنون مدل ها و الگوهای مختلفی در ارزیابی آن ارائه شده است. اين شامل اندازه گيري دامنه وسيعي از معيارهاي عملکرد شامل شماري ازسودهاي محاسبه شده منطبق با قوانين موجود حسابداري، شماري از سودهايي که قسمت اصلي عملکرد عملياتي را منعکس مي کند، و معيار جريان نقدي و نيز رابطه آنها با بازده سهام که به عنوان معيار خلاصه عملکرد شرکت استفاده مي شود. هدف از اين تحقیق، بررسی رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها، با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر، تغییرات سود عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغییرات سود تقسیمی، می باشد، علت انتخاب معیار سود عملیاتی بجای استفاده از سود خالص، قابلیت بهتر سود عملیاتی در انعکاس عملکرد شرکت می باشد. برای بررسی تحقیق، اقدام به طرح سه فرضیه بشرح زیر نمودیم، فرضیه اول، میان عملکرد آتی شرکت ها وتغییرات سود عملیاتی، رابطه معنی دار وجود دارد، فرضیه دوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و نرخ بازده داراییها، رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیه سوم، میان عملکرد آتی شرکت ها و درصد سود تقسیمی، رابطه معنی دار وجود دارد.پس از جمع آوری داده های50 شرکت، از جمع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، از صنایع مختلف، برای 7سال متوالی و آزمون فرضیات، مشخص گردید که در کل میان تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی شرکت ها رابطه مسقیم وجود دارد.
در بررسی جداگانه اثر هر یک از متغیرهای فوق الذکر بر عملکرد آتی شرکت ها، مشخص شد که رابطه قویتری میان تغییرات سود عملیاتی و بازده دارایی ها با عملکرد آتی شرکت ها، در مقایسه با رابطه درصد سود تقسیمی با عملکرد آتی شرکت ها وجود دارد. علت این امر را می توان اینگونه بیان کرد که تأثیر درصد سود تقسیمی توسط دو متغیر دیگر توضیح داده شده است.(شاملو،1389)1

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقيق و پژوهش علمي كشف يك واقعيت است و و اقعيت بر مبناي كاوش و كشف روابط منطقي مربوط به ويژگي هاي اجزاي موضوع قرار دارد.منظور از يك پژوهش علمي، متابعت از رويه هاي منظم و منطقي است كه در جريان استفاده از روشها و ابزارهاي علمي و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بايد رعايت گردد.معرفت هر كسي نسبت به هر مورد بستگي به چگونگي دريافت هاي او از محيط دارد كه ممكن است روا يا ناروا باشد. شناختي كه بوسيله تحقيق نسبت به محيط ايجاد مي شود، در واقع شناختي است كه متكي به مشاهده و تجربه انساني است كه وقتي صحت آن مورد آزمون واقع شود مي تواند به تحقيقي مقرون به واقعيت تبديل گردد كه به آن دانش يا علم انساني گويند. شناخت يا معرفت نسبت به محيط و مخصوصاً در رشته هاي علوم انساني هر كدام با روش خاص خود انجام مي گيرد كه به‌آن متدولوژي يا روش شناسي تعبير مي گردد. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد، بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع واهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا اورا هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده، ياري نمايد. در واقع می توان بدین گونه مطرح کرد که روش تحقیق در واقع مسیر رسیدن به نتیجه تحقیق و یافتن پاسخ سوال تحقیق می باشد.
در اين فصل متدولوژي تحقيق را بيان مي كنيم. روش تحقيق ، جامعه مطالعاتي ، قلمرو تحقيق ،نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقيق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یك چیز، یك مانع یا یك موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی كه نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،170،1381)1.
بنابراين تحقيق بر منباي هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. هدف تحقيق كاربردي، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. همچنين تحقيق حاضر از لحاظ روش و ماهيت از نوع همبستگي است. يعني بررسي وجود رابطه و همبستگي بين متغيرها از طريق رگرسيون، و روش شناسي تحقيق از نوع پس رويدادي ( با استقاده از اطلاعات گذشته) مي باشد.

3-3 جامعه مطالعاتي
جامعه، بزرگترين مجموعه از موجودات است كه در يك زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد.محدوده و فضاي مطلوب ما جامعه هاي آماري را معين و مشخص مي كند؛بنابراين تعريف جامعۀ آماري عبارت است از:«تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. (آذر و مؤمني، 1380،ص5)2
از آنجائیکه اطلاعات مورد نیاز این تحقیق همانند ارزش جاری سهام ،تقسیم یا عدم تقسیم سود و سایر اطلاعات برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس بوده و اطلاعات آنها از قابلیت اتکاء بیشتری برخوردار است ،شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری(شامل 451 شركت) انتخاب گردیده است.

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار