منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت می شد را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از تایید شدن هر دو فرضیه بود. به گونه ای که بازار پرداخت سود و همچنین میزان سود پرداختی را به عنوان یک علامت از سودآتی دریافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. (هانلون و همكاران ، 2007)69
تحقیق الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو70-(2007)تحت عنوان “علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي” به بررسی رابطه بین اعلامیه های سود تقسیمی و سود های آتی پرداختند. آنها به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با استفاده از داده ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آنها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. آنها اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت های پذیرفته شده در بورس لیسبون، بورس پاریس و بورس لندن جمع آوری نمودند. اين محققين دلايل خود را در خصوص انتخاب اين سه كشور بدين‌گونه بيان مي‌كنند كه اولاً، بازارهاي مالي انگلستان يكي از مهمترين بازارهاي سرمايه اروپايي مي‌باشد و از لحاظ تحقيقات با بازارهاي آمريكا قابل مقايسه مي‌باشد و همچنين بازارهاي فرانسه و پرتغال از لحاظ اندازه كوچكتر هستند و همچنين تحقيقات كمتري در آنها انجام شده است، ثانياً، تفاوت‌هايي نيز از لحاظ مالكيت سرمايه و حقوق صاحبان سهام در اين كشورها وجود دارد. بازارهاي پرتغال و فرانسه از لحاظ مالكيت متمركزتر از بازار انگلستان مي‌باشند كه عامل تمركز مالكيت ممكن است باعث كاهش اعتبار و اهميت بر سودهاي تقسيمي به عنوان مكانيسم علامت‌دهي باشد و در نتيجه عكس‌العمل قيمت سهم نسبت به اعلاميه‌هاي تغيير سود تقسيمي ممكن است در كشورهاي داراي تمركز بيشتر پايين‌تر باشد؛ ثالثاً، به دليل اين كه اقتصاد كشورهاي پرتغال و فرانسه متكي بر بانك‌ها است، به نظر مي‌رسد نسبت به كشور انگلستان كه اقتصادي متكي بر بازار سرمايه مي‌باشد، به سودهاي تقسيمي به عنوان يك ابزار علامت‌دهنده كمتر نياز باشد. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال 1989الی 2003و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سالهای 1995الی 2002 لحاظ شده بود. نمونه نهايي كشور پرتغال شامل 84 واحد تجاري كه شامل 380 رخداد يا مشاهده و نمونه نهايي كشور فرانسه شامل 93 واحد تجاري كه شامل 356 رخداد و در نهايت نمونه نهايي كشور انگلستان شامل 524 واحد تجاري با 3278 مشاهده بود. در این تحقیق دوفرضیه که یکی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام و دیگری ارتباط تغییرات سود تقسیمی و سود آوری آتی را مطرح می کرد را با استفاده از یک مدل رگرسیونی مورد آزمون قراردادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و قیمت سهام در کشور فرانسه و وجود یک رابطه ضعیف در کشور های پرتغال و انگلستان بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی بود. (ويرا و راپوسو ،2007)71
تحقیقات داخلی
محسن صمدزاده2(1372) ،در تحقیقی تحت عنوان ” خط و مشی های تقسیم سود و تأثیرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، نتیجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران، سیاست مشخصی که اکثریت شرکت ها از آن پیروی کنند، وجود نداشته و بیشتر شـرکتها براسـاس نیازهـای مقطعی و سرمایه گذاری خود، اقدام به توزیع سود سهام می نمایند (صمدزاده ،1372)3.
احمدموسوی(1374)، در پژوهش خود با عنوان ” تأثیر تقسیم سود سهمی برنرخ بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “به این نتیجه رسید که پرداخت سود سهمی بر نرخ بازده سهام تأثیرگذار بوده و نرخ بازده غیرعادی که نصیب سهامداران پیرامون مجمع فوق العاده می شود، به طور متوسط نوزده درصد می باشد. (موسوي،1374)4
كوروش اماني(1376) در پایان نامه خود، اقدام به بررسي رابطه ی بين سود تقسيمي و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله ی اصلي تحقيق وی اين بوده كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي سهام نقشي دارد يا خير. به عبارت ديگر بحث اساسي اين بوده كه آيا افزايش سود نقدي سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و برعكس، كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد. در چنين صورتي مي‌توان گفت كه سود نقدي بالقوه مفيد بوده و داراي بار اطلاعاتي است. برای این منظور وی یک نمونه 40تایی از شرکتها را طی دوره زمانی74-70 مورد بررسی قرار داده، و پس از جمع آوری وتحلیل داده ها نتیجه می گیرد که سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی و سود پرداخت شده به سهامداران، هیچگونه اثری بر قیمت سهام قبل از مجمع، ندارد (اماني ،1376).
علي عليزاده (1380) در تحقیقی تحت عنوان “بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانهاي نقدي” به بررسی سود مندی اطلاعات جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی پرداخت. در اين تحقيق سه فرضیه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که در جامعه آماری(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)جریانات نقدی در تعیین میزان سود تقسیمی نقش کمتری ایفا می کند و یا به عبارت دیگر اصلاً تأثیری ندارد. (عليزاده ،1380)5
محمدرضا عباسيان (1380)، در تحقیق خود با عنوان” اثرات خط مشی تقسیم سود برارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به نتایج زیر دست یافت .
1-با توجه به اینکه درصد تغییرات غیرعادی سهام در یک بازار کارا می بایست صفر باشد در اکثر شرکت های مورد بررسی، این ضریب بالاتر از صفر است لذا می توان گفت عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش اثبات گردیده است .
2-درصد تغییرات غیرعادی قیمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگی مستقیم دارد.
3-قیمت سهام بعد از تقسیم سود کاهش یافته ولی این کاهش معادل مبلغ سود تقسیمی نیست.
4-برخی از مدیران شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس از سیاست های مشخصی در رابطه با تقسیم سود پیروی می کنند که اهمیت این سیاست ها برای آنها مشخص شده است، همچنین سهامداران نسبت به سود نقدی تقسیم سود و سیاست های اتخاذ شده، توجه کافی داشته ونسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند (عباسيان ،1380)1.
محمدرضا ساربانها (1382) در تحقیق خود به بررسی” اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها” پرداخت. بدین منظور وی، همبستگي سود تقسيمي و بازده مورد توقع و سپس همبستگي بازده مورد انتظار و قيمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق از اطلاعات تاريخي 60 شركت از مجموعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1373الي1380به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسـیون به کمک نرم افزار های آماری برآورده شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این بود که سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت ها همبستگی مستقیم دارند. (ساربانها ،1382)2
محمود بختیاری (1382)، در پایان نامه خود با عنوان “بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی عملکرد بازار سهام تهران طی سالهای 70تا79 پرداخت .
بدین منظور وی رابطه همبستگی بین قیمت معاملاتی سهام 50 شرکت نمونه و عوامل موثر بر قیمت سهام یعنی سود هرسهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسی قرار داد؛ که نتایج حاصله نشان دهنده وجود برخی کاستی ها در بورس تهران بود، نتایج حاصله نشان می دهد که در قلمرو زمانی مذکور بین قیمت سهام و سود هر سهم و نیز بین قیمت سهام و سود تقسیمی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین قیمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد، در بررسی شرکتی، رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادها ی ترکیبی نیز رابطه سود ،سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.(بختياري ،1382)3
كاوه مهرانی (1383)در تحقیقی تحت عنوان ” رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلی این تحقیق عبارت بود از، چه رابطه ای میان سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟
جهت پاسخ به این سوال هفت فرضیه طراحی شد.فرضیات هفتگانه منجر به طراحی مدلهای مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم. سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمام شرکت های مورد مطالعه)انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکتهای انتخابی از سال 1370 تا 1380اخذ، و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادهای ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.(مهراني ،1383)1
پري چالاکی (1384) در پایان نامه خود با عنوان “رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق ابتدا نظریه های تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل–عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح شده، سپس رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، داده های مربوط به سود عملیاتی، سود هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون نشان می دهد بین عملکرد و تقسیم سود نقدی درکلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند رابطه معنی دار وجود دارد.(چالاكي ،1384)2
يوسف تقی پوریانی گیلانی (1384)، جهت بررسی پایان نامه خود با عنوان “ارزیابی نقش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اقدام به طرح دو فرضیه اصلی زیر نمود.
1-بین نسبت سود هرسهم به قیمت آن E/P و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
2-بین درصد DPS و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
وی سپس برای بررسی فرضیه های فوق هر فرضیه اصلی را به دو فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نمود.
1-1 بینE/P و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
1-2 بینE/P و تغییرات قیمت کل(افزایشی و کاهشی) ارتباط معناداری وجود دارد.
2-1 بین درصد DPS و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
2-2 بین درصد DPS و تغییرات قیمت کل(افزایشی وکاهشی).
وی دوره زمانی 78 تا 82 را برای انتخاب نمونه خود، جهت آزمون فرضیات در نظر گرفت، و پس از آزمون فرضیات خود، به طور کلی نتیجه گیری کرد که در قلمرو زمانی مربوطه بین متغیرهای مالی E/P و DPS با قیمت سهام، با سطح اطمینان 95 درصد، ارتباط معناداری وجود دارد. و در هریک از این چهار فرضیه فوق این ارتباط ضعیف بوده و درصد بسیار بزرگی ازتغییرات قیمت با توجه به عکس ضریب تعیین(1-R2)، توسطE/P و DPS نشان داده نمی شود. و شایدبتوان علت این امر را در وجود عواملی چون سفته بازی دسترسی افراد به اطلاعات داخلی شرکتها، و در یک کلام کارآیی ضعیف بازار سرمایه مشاهده کرد.( تقی پوریانی گیلانی ،1384)1
سيد حسين علوي طبري و آرزو جليلي (1385) سودمندي متغييرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود، هدف اصلي اين مقاله بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود عملياتي است. چهار متغير بنيادي (مستقل) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملياتي سال آتي طي دوره زماني 1378 تا 1382

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود سهام، ارزش سهام، ثروت سهامداران، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، کیفیت سود، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار