منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، سود سهام، ارزش بازار، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

به خوبي بنا نهاده نشده اند، براي مثال، به سختي ميتوان بازارهاي سرمايه اي يافت که در عمل کارآ باشند، به خاطر ماهيت غير واقعي فرض هاي اوليه فرضيه MM در موقعيت دنياي واقعي، مدل، حساسيت عملي خود را از دست ميدهد. همچنین اين مدل بیان ميکند که تامين مالي از داخل وخارج از موسسه يکسان و معادل هستند، و سهامداران بين سود سهام، و منفعت سرمايه منتج از نگهداري سود سهام در داخل موسسه، بي تفاوت هستند. تصميم بر تقسيم سود، نمي تواند نامربوط باشد، بلکه می تواند يک عامل جدي باشد که بر ثروت سهامداران موثر است. با محرز شدن اين واقعيت، نشان داده مي شود که فرض هايي که فرضيه MM بر آنها مبتني است، واقعي و حقيقي نيستند (برهاني ، 1387، ص 45-41).
فرضيه علامت دهي51سود تقسیمی
یک واحد تجاری، می بایست هميشه، اين سوال را مطرح کند، که چه اطلاعاتي را با سود سهام فعلي، و چه اطلاعاتي را با تغيير احتمالي سود تقسيمي، انتقال مي دهد. هر وقت که اعلام خبري بر قيمت سهام تأثیري مي گذارد، ميتوانيم استنباط کنيم، که اعلام اين خبر، حاوي اطلاعات مي باشد. در واقع اعلام خبر، به خودي خود کمک چنداني نخواهد کرد، مگر اينکه معلوم شود مديران اطلاعاتي دارند که سرمايه گذاران فاقد آن اطلاعات هستند.
سياست تقسيم سود و تغيير آن، مي تواند حاوي اطلاعاتي براي سهامداران باشد. سرمايه گذاران با توجه به سليقه خود، سهام شرکتي را خريداري مي کنند، که سياست تقسيم سود آن را قبول دارند، ميزان سود سهام پيشنهادي هیأت مديره، معمولاً حاوي اطلاعاتي در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآوري آتی شرکت است. بديهي است، اگر مديريت شرکت در صدد بر آيد، تا ميزان سود پرداختي را افزايش دهد، در واقع مدعي است که قدرت سودآوري شرکت افزايش يافته است. محققان بر اين باروند که تغيير غيرمنتظره سود تقسيمي، داراي محتواي اطلاعاتي مهمي است، به ويژه در مواقعي که ميزان سود تقسيمي کاهش يابد، يا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً در يک بازار کارآ، مديريت شرکت، زماني چنين روشي را در پيش خواهد گرفت، که بخواهد به سهامداران و سرمايه گذاران اين پيام را بدهد، که سود سال هاي آتي کاهش خواهد يافت. (جهانخاني و پارسایيان، 1388 )2
ممکن است سود سهام نقدي، به عنوان علامتي براي سرمايه گذاران تلقي شود. شرکت هايي که خبرهاي خوب در مورد سود آوري آتی خود دارند و ميخواهند آن را به سرمايه گذاران اطلاع دهند، به جاي انجام يک اعلام ساده، سود تقسيمي خود را افزايش مي دهند، تا با يک اقدام عملي موضوع را به سهامداران خويش اطلاع داده باشند.
زماني که شرکت از رويه پرداخت سود تقسيمي ثابتي پيروي مي کرده، و حالا سود تقسيمي خود را تغيير مي دهد، سهامداران آن را به عنوان يک تغيير در سود آوري آينده شرکت، تلقي مي کنند. علائم مالي براي سهامداران به اين مفهوم است که مديريت و هیأت مديره باور دارد که اوضاع مالي شرکت بهتر از چيزي است که در قيمت سهام انعکاس يافته است، یا اینکه سود تقسيمي، صدايي رساتر از ساير اطلاعات مالي داشته، و تغيير در سود تقسيمي، حاوي اطلاعاتي قابل توجه است.
به عبارت ديگر نسبت بالاي سود پرداختي نشان دهنده اين مطلب است که مديريت نسبت به آينده شرکت مطمئن و خوش بين است، در حاليکه نسبت پايين سود پرداختي ممکن است بيانگر اين موضوع باشد که مديريت آينده شرکت را نامطمئن ارزيابي کرده است. استدلال ساده تر اين است که گفته شود، سهامداران دريافته اند که تقسيم سود، عدم اطمينان آنان را کاهش ميدهد، و بر همين اساس نتيجه گيري مي شود که سهامداران سود تقسيمي را نسبت به سودهاي ناشي از سرمايه گذاري مجدد ترجيح مي دهند، و به تبع آن هر چه نسبت سودتقسيمي بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سايرشرايط ) قيمت سهام نيز در بازار بالاتر مي رود. البته اين موضوع عمدتاً در بازارهايي که سرمايه گذاران به طور کوتاه مدت عمل مي کنند، مصداق بيشتري دارد.

16-2 پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در خصوص تقسیم سود طی سالیان گذشته را می توان در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی ارایه نمود که ابتدا به تحقیقات خارجی و سپس تحقیقات داخلی پرداخته می شود.
تحقيقات خارجي
والتر52در سال 1956 اعلام نمود که سیاست سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد، بر مبنای یافته های وی شرکت هایی که بیشترین نسبت پرداخت سود سهام را دارند، دارای ارزش سهام بالایی نیز هستند، و سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام شرکتهایی می کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالایی دارند.
“میلر و مودیلیانی( (M.M(1961)”بر اساس تحقیق مهم و تأثیرگذار خود، دریافتند که، تغییرات سود تقسیمی بر روی قیمت سهام تأثیرگذار می باشد، و این موضوع را به محتوی اطلاعاتی سودهای تقسیمی نسبت دادند، بعدها باتا چریا53(1967)، میلر و راک54(1985)و جان و ویلیامز55(1985) به این ایده رسمیت بخشیدند.
در سال 1964 بلاک56 به این نتیجه رسید که خط مشی سود سهام بر ارزش بازار سهام تأثیرگذار است. (1964،بلاك)
تحقیق فاما و بابی یاک57 1968 تحت عنوان ” تجزیه و تحلیل تجربی از خط و مشی تقسیم سود” این موضوع را که “آیا شرکت ها می کوشند تا درصد سود تقسیمی را بر مبنای سود عادی حفظ کنند؟” مورد مطالعه قرار داد. آنها 392 شرکت را ظرف مدت 18 سال(1964-1946)مورد بررسی قرار دادند. به طور کلی نتایج بدست آمده این دیدگاه را تایید می کند که «سود تقسیمی در کوتاه مدت چسبنده است بدین معنا که متناسب با کاهش یا افزایش سود تغییر یا نوسان نمی کند»؛ چنین به نظر می رسد که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که به افزایش آن دارند، ندارند. ولی در بلند مدت سود تقسیمی تغییر می کند و این تغییرات با نوسانات سود شرکت هماهنگ می شود. (فاما و بابي ياك ،1968)
نیسیم، و زیو،58(2001)، در تحقیق خود با عنوان”تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت ها” به بررسی نمونه ای که شامل100،666 سال- شرکت مشاهده، برای دوره1987-1963، پرداختند. نمونه انتخابی این محققین شامل شرکتهای بودند که سهامشان در بورس سهام نیویورک59 و یا بورس سهام آمریکا60مورد معامله قرار می گرفت و اطلاعات مالی شان در دسترس بود. آنها این شرکت ها را به سه دسته، دارای تغییرات مثبت در سود تقسیمی، تغییرات منفی در سود تقسیمی و بدون تغییر تقسیم کرده و بر مبنای تحقیقات خود دریافتند که تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آنها به شواهد محکمی، جهت تایید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند.(نيسيم و زيو ، 2001)

تحقیق ساوو، ساو و مارتين، وبر61(2006) با عنوان “منشا تصمیمات مربوط به تغییرات سود سهام چیست؟” دوعامل اصلی که منشا تصمیمات افزایشی در سود تقسیمی می باشند، یکی اثر خصوصیات شرکت و متغیرهای اساسی از قبیل، اندازه شرکت، سودآوری و نرخ اهرم و دیگری رابطه میان افزایش سود تقسیمی و واکنش بازار را مورد بررسی قراردادند. برای این منظور آنها یک نمونه844تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس فرانکفورت، که شامل 11671 سال- شرکت، مشاهده می باشد، انتخاب کرده و به بررسی داده هایی از قبیل رشد جاری شرکت، ارزش بازار، اندازه شرکت، جمع بدهی ها، نرخ اهرم و … این شرکت ها پرداختند.
آنها بر مبنای تحقیق خود، به این نتیجه رسیدند که عکس العمل بازار به تغییرات سود تقسیمی، اثر مهمی در اعمال تغییرات یا ثبات سود تقسیمی دارد؛ که با توجه به مدل تقارن اطلاعاتی افزایش سود تقسیمی در راستای انتقال بخشی از اطلاعات محرمانه شرکت به بازار صورت می گیرد(علامتدهی). و یا برای کاستن از هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران(نمایندگی).بر مبنای دو مدل فوق، سهام این شرکتها در دوره قبل از افزایش سود تقسیمی، با ارزش بازار کمتری، روبرو هستند (ساو و مارتين ،2006)62
تحقیقی توسط ساوو، ساوا63(2006)،تحت عنوان “تغییرات سود تقسیمی؛ علامتدهی، وعملکرد قیمت سهام”صورت گرفته است ، وی به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و عملکرد قیمت سهام در شرکت های آلمانی با استفاده از فرضیه علامتدهی سود تقسیمی پرداخته است، وی برای آزمون فرضیات خود اقدام به جمع آوری اطلاعات390 شرکت پذیرفته شده در بورس فرانکفورت از سال 1984لغایت2002 نموده است که نمونه انتخابی شامل 2841 سال- شرکت می باشد؛ سپس وی نمونه انتخابی خود را به سه زیر نمونه، شرکت های با تغییرات افزایشی در سود تقسیمی، شرکت های با تغییرات کاهشی در سود تقسمی، وشرکت های بدون تغییر، تقسیم نموده، و به بررسی عملکرد این شرکت ها در سال قبل و بعد اعلام تغییرات سود تقسیمی(t-1, t ,t+1 )پرداخته است. ساوو، پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه می گیرد که، نمی توان شواهدی دال بر بهبود عملکرد شرکت پس از تغییرات افزایشی سود ارائه نمود، بلکه نه تنها سود آوری شرکت پس از افزایش در سود تقسیمی افزایش نمی یابد، که در حقیقت کاهش نیز می یابد، و نیز هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود یک رابطه مشخص بین تغییرات سود تقسیمی و سودهای آتی نمی توان یافت.
همچنین رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهای آتی در کشور آلمان ضعیف تر از کشور آمریکا است.(.
تحقیق ( چون – چیا چانگ ،پراوین کومار ،کا سیوا را ماکریشنان64- 2006 ) تحت عنوان “تغییرات سود تقسیمی، قابلیت پیش بینی و علامت دهی جریان های نقدی آتی” به بررسی ارتباط بین سود تقسیمی و سودهای آتی پرداخته است. محققین مذکور به دنبال شواهد تازه ای جهت اعتبار بخشیدن به فرضیه علامت دهی سود تقسیمی65 با استفاده از یک رویکرد آزمون جدید بودند. آنها با استفاده از یک روش آزمون جدید به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا پرداختند. در این تحقیق آنها رابطه بین سود تقسیمی و سود های آتی را با وارد کردن اثر سه محرک، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ،نسبت ارزش بازار به دفتری و نرخ بازده گذشته حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار دادند.
نمونه انتخابی این محققین شامل شرکت های بودند که سهامشان در بورس سهام نیویورک66 و یا بورس سهام آمریکا67 مورد معامله قرار می گرفت و اطلاعات مالی شان در دسترس بود. نمونه انتخابی آنها از سال 1974 الی 1999 را شامل می شد که در مجموع 17119 مشاهده شرکت را در بر می گرفت.
این محققین به منظور آزمون فرضیات اطلاعات گردآوری شده را برای هر فرضیه، در دو گروه طبقه بندی نمودند، به گونه ای که اطلاعات مربوط به شرکت های دارای قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالارا در یک طبقه واطلاعات مربوط به شرکت های دارای قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پا یین را در طبقه دیگر قراردادند. سپس فرضیات مطرح شده را مورد آزمون قرار دادند که پس از آزمون فرضیه ها، تمامی فرضیات مطرح شده تایید شد. بدین صورت که ارتباط مهمتری بین تغییرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی برای شرکتهایی که از قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پایین برخوردار بودند نسبت به شرکت هایی که از قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند، یافتند. (چانگ و همكاران ، 2006)
تحقیق مایکل هانلون ،جیمز میر و تری شولین68 – 2007تحت عنوان “آیا سود های تقسیمی حاوی اطلاعات درباره سودهای آتی هستند؟ ” به بررسی این موضوع که آیا سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی در رابطه با سود های آتی می باشد پرداختند. آنها در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سود های تقسیمی و سودهای آتی و همچنین رابطه بین میزان سود های تقسیمی و سود های آتی، با طرح دو فرضیه با توجه به رابطه مابین بازده سهام سال جاری و سود سال جاری و آتی برای شرکت هایی که سود پرداخت می کنند و شرکت هایی که سود پرداخت نمی کنند، پرداختند. آنها یک نمونه انتخابی از شرکتهای بورس اوراق بهادار نیویورک طی سال های 1970الی 2004 که شامل 88312 مشاهده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود سهام، ارزش سهام، ثروت سهامداران، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود تقسیمی، کیفیت سود، عملکرد آتی، بورس اوراق بهادار