منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیریتی، بهبود عملکرد، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

ن دريافتند كه روش هاي ساختاري و فعال يادگيري و ياد دهي بر اساس سواد اطلاعاتي در مقايسه با آموزش از طريق سخنراني و جزوات باعث افزايش يادگيري و درك آنها مي شود.
پرين و كامينگ8(2008)در مقاله اي تحت عنوان “مهارت سواد اطلاعاتي دانشجويان پرستاري قبل و بعد از آموزش” به بررسي تأثير آموزش مهارت اطلاعاتي در بين دانشجويان پرداخته اند. نتايج نشان داد كه دانشگاه كوئينزلند جنوبي در استراليا گنجاندن آموزش هاي سواد اطلاعاتي را در برنامه هاي درسي پرستاران ضرورتي جهت ارتقاي كيفيت دانش فارغ التحصيلان مي داند.
تریون9 ( 2009 ) در پژوهشی به ارزیابی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان زبان فرانسه در بلژیک پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد، دانشجویان از نظر سواد اطلاعاتی سطح ضعیفی دارند.
تولندو افاريل10(2010) در پژوهشي با عنوان “سواد اطلاعاتي و مديريت دانش در محل كار، مفاهيم اطلاعات” به بررسي مفهوم سواد اطلاعاتي در محيط كار و ارتباط آن با مديريت مؤ ثر پرداخته است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي جنبه هاي تئوري و تجربي مفهوم سواد اطلاعاتي در محل كار، و ارتباط آن با مديريت دانش و هم چنين بررسي قابليت اجراي چارچوب هاي سواد اطلاعاتي در روند اصلي سازماني است. يافته هاي اين تحقيق بيانگر اين مطلب بود كه چارچوب هاي سواد اطلاعاتي سازماني در جايي كه اطلاعات به وسيله شركت كنندگان در تحقيق استفاده مي شود، به خصوص در مواردي كه از مردم به عنوان منابع اطلاعاتي و ايجاد حس اجتماعي و تفسير ارزش ا طلاعات و كاربرد آن در محل كار استفاده شود، به ارائه راه كارهاي درستي نمي انجامد.
2-1-3-1-2.چارچوب نظری
1-3-1-3-1-2سواد اطلاعاتی
سواد اطلاعاتی در برگیرنده ي مجموعهاي از توانائیها است که بر اساس آن افراد میتوانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز داشته و چگونه اطلاعات مورد نظر را مکان یابی، ارزشیابی، و به نحو کارآمد مورد استفاده قرار دهند(یزدانی،1392). سواد اطلاعاتی در این پژوهش در سه بعد تعریف شده است، از جمله: سواد اطلاعاتی کتبی یا همان اطلاعات موجود در کتاب و مجلات. سواد اطلاعاتی فنی، که اطلاعات ریانهای و اینترنی وب سایتها را در بر میگیرد. سواد اطلاعاتی ارتباطی، یعنی ارتباط مستقیم (سمینار و مشاوره) و غیره مستقیم( گفتگوی تلفنی). لذا یک عملکرد مدیریتی عالی از سواد اطلاعاتی کافی نشأت میگیرد. بنابراین یک مدیر در صورتی میتواند در کارش موفق عمل نماید که بتواند از همه ابزارهای سواد اطلاعاتی به اقتضای موقعیت و نیازش استفاده نماید.
2-3-1-3-1-2کیفیت عملکرد
یکی از گام هاي اساسی در جهت بهبود عملکرد کارکنان، افزایش کیفیت زندگی کاري است(اسماعیلی
لهمالی،1392). یک مدیر درجریان عملکرد مدیریتی خود بایستی برای بهبود کیفیت عملکرد خود خرد
مقیاسهای ذیل را رعایت نماید:
•برنامهریزی: تصمیمگیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد(رضائیان: 91،1391 ).
•سازماندهی: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت میگیرد(رضائیان: 137،1391 ).
•نظارت: کوششهای مسؤلان منتخب مدرسه برای راهنمایی و هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصلاح وضع آموزش و روشهای تدریس که مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفهای معلمان، انتخاب هدفهای آموزشی و تجدید نظر در آنها، مواد آموزشی، روشهای تدریس و ارزشیابی آنهاست، نظارت نامیده میشود(گود،1973؛ به نقل ازنیکنامی،1383).
•کنترل: تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارآیی است(ا رضائیان: 1391،262 ؛ به نقل ازستونر،592:1983 )
• ارزیابی: در ارزیابی، اطلاعات لازم دربارۀ مسائلی مانند پیشرفت کار بر اساس برنامه، کمیت و کیفیت عملکرد افراد و مشکلات اجرایی به مدیر میرسد تا پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم پیگیریهای لازم انجام میگیرد(نبوی،314:1393 ).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، آموزش مهارت، کتابداران، کتابخانه ملی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، مدل اندازه گیری، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی