منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، دانشگاه پیام نور، عملکرد کارکنان، مقیاس سنجش

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش تعيين ميزان مهارت هاي سواد اطلاعاتي كتابداران سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بر حسب مدل آيزنبرگ و بركويتز است. پژوهش حاضر پيمايش – توصيفي است. همه كتابداران كتابخانه هاي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مشتمل بر 240نفر جامعه آماري اين پژوهش را شكل داده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده و حجم نمونه 137 نفر است. ابزار تجزيه و گردآوري داده
پژوهش پرداختند. جامعه مورد مطالعه شامل 522 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران واقع درشهرستان ساري است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 160 نفر تعیین گردید و اعضاي نمونه ازروش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده هاي تحقیق با روش میدانی گردآوري شدده اند. براي اندازه گیري عملکرد اعضاي نمونه به آرشیو اداره امور کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران مراجعه و نمرات آخرین ارزشیابی عملکرد کارکنان استخراج گردید و جهت اندازه گیري کیفیت زندگی کاري از پرسشنامه استاندارد بر اساس مؤلفه هاي هشتگانه ریچارد والتون استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ با اندازه 86/0وروایی این ابزارازروش قضاوتی مورد تأیید واقع شده بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بوده است فرضیه اصلی پژوهش حاضر وجود رابطه بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و عملکرد کارکنان و فرضیه هاي فرعی وجود رابطه بین هریك از مولفه ها ي هشت گانه با عملکرد کارکنان جامعه آماري بوده است. نتایج آزمونها حاکی ازآن است که تنها بین چهار متغیر یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان و وابستگی اجتماعی زندگی کاري با عملکرد کارکنان رابطه اي معنی دار وجود دارد و همجنین فرضیه اصلی پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفته است است.
یزدانی(1392)«چه نوع آزمونی براي اندازهگیري وضعیت مهارتهاي سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور، مناسب است؟» در قالب یک مقاله و با هدف ساخت، اعتباریابی و پایاسازي آزمونی براي سنجش مهارتهاي سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور. مورد تحقیق قرار دادهاست. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماري آن را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور تشکیل دادهاند، که تعداد کل آنها 28530نفر میشود. براي نمونهگیري از شیوۀ نمونهگیري تصادفی خوشهاي استفاده شدهاست، و بر این اساس تعداد 387 نفر آزمودنی از دو مرکز بر اساس فرمول نمونهگیري کرجسی و مورگان انتخاب گردید. براي جمعآوري اطلاعات لازم، مقیاسی به نام مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی توسط محقق بر اساس معیارهاي علمی و براساس طیف لیکرت ساخته شد. این مقیاس در برگیرندۀ 5 مؤلفۀ مبتنی بر5 گویه استاندارد سواد اطلاعاتی است که آزمودنی باید آن را به شیوه خود – ارزیابی پاسخ دهد. در کل نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی، مقیاسی مناسب براي استفاده در سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان، در بافت نظام آموزش از دور است. علاوه بر این، نتیجه بررسی نشان داد که وضع سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور در کل در حد نسبتاً خوب است.

جدول شماره2-1خلاصه اي از پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریت در ايران
مطالعه
روش شناسي
نمونه ها
ابزار/سازه
يافته هاي عمده يا نتايج
خداجویی(1381)

شبکه اینترنت

بیش از 85 درصد جامعه آماري از اینترنت استفاده می کنند.

کوچک و سمیرمی زاده (1383)
میدانی
دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
پرسشنامه
نظرات دانشجویان این رشته را جویا شده و در جهت برآورده شدن نیازهای‌ آموزشی آنان درحوزه فن‌آوری اطلاعات، با استفاده از نظرات نظریه ‌پردازان این حوزه، پیشنهاداتی ارائه شده است.
آذرنگ و عینی (1383)

پیمایشی
توصیفی
273 نفرۀ مدیران وکارشناسان سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی.
پرسشنامه
یافته‌ها درزمینه همه فعالیت‌ها و وظایف سازمان ازجمله پژوهش، برنامه‌ریزی درسی، تألیف، تولید رسانه آموزشی و چاپ و توزیع، به اطلاعات نیاز است. به اطلاعات مرجع بیش از دیگر اطلاعات نیاز است.ا طلاعات مورد نیاز بیشتر به‌منظور روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و انجام امور جاری به کار می‌رود.
پریرخ (1384)
میدانی
33 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، با روش نمونه گیری طبقه ای
پرسشنامه
محقق ساخته
به طور تقریب، تمام دانشجویان به مهارتهای سواد اطلاعاتی نیاز دارند. تفاوت معنی داری بین مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان قبل از شرکت در کارگاهها و بعد از آن دیده شد.

فاضلی، رضا
(1385)
پیمایشی- تحلیلی
سایت‌ها و پایگاه‌های مجازی مختلف
پرسشنامه
محقق ساخته
یافته‌های تحقیق بیان‌گر نقش بسزای اطلاعات فنی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت، اهمیت شایان توجه آن در پیشرفت جوامع در حال توسعه و از میان برداشتن فاصله موجود بین این کشورها با جوامع پیشرفته است.
قمري زارع، انوشه، ونكي و حاجي زاده(1386)
توصيفي مقطعي،

44 پرستار و 70 بيمار از چهار بخش ويژه قلبي بيمارستان دولتي شهر اراك
چك ليست بررسي انجام گرفت SPSS كيفيت و پرسشنامه سنجش رضايت
در ارتباط با متغيرهاي دموگرافيك پرستاران با عملكرد و متغيرهاي دموگرافيك بيماران با رضايت آزمون هاي مجذور كاي و تي زوجي هيچگونه اختلاف معني داري را نشان ندادند. داده ها نشان داد كه كيفيت عملكرد پرستاران به ميزان 28 درصد ضعيف، 64 درصد متوسط و 8 درصد خوب بود. در اين ميان كيفيت عملكرد آموزشي و درماني پرستاران به ترتيب ضعيف تر و قوي تر از ساير عملكردهاي پرستاران بود.

مطالعه
روش شناسي
نمونه ها
ابزار/سازه
يافته هاي عمده يا نتايج
فاميل روحانى؛ عرفان و حبیبی (1388)

44نفر از كتابداران كتابخانه‌هاى دانشگاهى شهر همدان
پرسشنامه
سواد.

شهبازی، واعظی و ثناییپور
(1388)
توصيفي- همبستگي
نمونه60نفری ازمدير گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان
پرسشنامه محقق
ساخته
همه مولفههاي كيفيت زندگي كاري( پرداخت كافي، محيط ايمن، تامين فرصت رشد، قانون گرايي در كار، وابستگي اجتماعي، فضاي كلي زندگي، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليت هاي انساني) با عملكرد رابطه مثبت ومعني داري داشته اند.
اصغرنیا (1388)سواد اطلاعاتی دانشجویان در هر یک از استانداردها بالاتر از حد متوسط می-باشد
هاشم زاده و يارى
(1389)
تحلیلی

پرسشنامه
با رويكردى تحليلى به تبيين نقش و عملكرد اعضاى هيئت علمى كتابداران كتابخانه‌هاى دانشگاه، و فناورى اطلاعات وارتباطات بر توسعۀ سواد اطلاعاتى دانشجويان براساس بررسى متون مختلف و با تأكيد بر استاندارد قابليت‌هاى سواد اطلاعاتى براى آموزش عالى،پرداخته شده است

مطالعه
روش شناسي
نمونه ها
ابزار/سازه
يافته هاي عمده يا نتايج
غفاری
(1390)
توصیفی پیمایشی
200نفرازدانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم
پرسشنامه
مهم‌ترين اهداف دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم ازجستجوى اطلاعات تهيه گزارش‌هاى كلاسى(29 درصد)،دسترسى به اطلاعات روزآمد(23 درصد) و انجام تحقيقات علمى(26 درصد) مى‌باشد. كتاب هاى درسى(38 درصد) و نشريات ادوارى(19 درصد)به ترتيب بيشترين منابع اطلاعاتى چاپى مورد استفاده دانشجويان است.
صیفوری و غفاری(1390)میانگین اظهارنظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشنایی با منابع اطلاعات ی چاپی الکترونیکی بود.
برجیان و خسروی
(1391)
پیمایشی- تحلیلی
250نفر کتابدار شاغل با تحصیلات کتابداری وغیرکتابداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پرسشنامه محقق ساخته
مهار ت های کتابداران )اعم از فارغ التحصیلان کتابداری و غیرکتابداری( کتابخانه ملی در راهبردهای جست وجوی اطلاعات درحد مطلوب است، اما از نظر درک درست نیاز اطلاعاتی مطلوب نیست
شعبانی؛ زمانی؛ عابدی لنجی و سلیمانی(1391)
پیمایشی توصیفی
137نفر ازكتابداران كتابخانه هاي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
پرسشنامه
محقق ساخته
كتابداران سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان ميزان كاربرد مؤلفه هاي مهارت هاي سواد اطلاعاتي بر اساس مدل آيزنبرگ و بركويتز را بيشتر از سطح متوسط مي دانند. نتايج هم چنين نشان داد كه بين نظرات پاسخ گويان بر حسب متغيرهاي جمعيت شناختي رشته تحصيلي و سطح تحصيلات تفاوت معنادار وجود دارد.
طالبی، مرادی، پاکدل بناب و زمستانی (1391)
توصیفی و استباطی
380نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، وروديهاي 1389و 1390دانشگاه تبريز
پرسشنامه
بين ميانگين نمرات كسب شده حاصل از(T آمار استنباطي (آزمون نظرات دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دربارۀ سواد اطلاعاتي خود تفاوت معناداري وجود دارد، اما بين ميانگين نمرات كسب شده دو گروه آموزشي (علوم انساني و فني) تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. همچنين بين ميانگين نمرات كسب شدهي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده نگرديد
سماعیلی لهمالی(1392)

160 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران واقع درشهرستان ساري
پرسشنامه استاندارد بر اساس مؤلفه هاي هشتگانه ریچارد والتون
بین چهار متغیر یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان و وابستگی اجتماعی و زندگی کاري با عملکرد کارکنان رابطه اي معنی دار وجود دارد و همجنین فرضیه اصلی پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفته است است.
.یزدانی(1392)
توصیفی و پیمایشیي
380نفرازدانشجویان دانشگاه پیام نور
مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی محقق ساخته، بر اساس معیارهاي علمی و براساس طیف لیکرت
مقیاس سنجش سواد اطلاعاتی، مقیاسی مناسب براي استفاده در سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان، در بافت نظام آموزش از دور است. علاوه بر این، نتیجه بررسی نشان داد که وضع سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور در کل در حد نسبتاً متوسطی است.

2-1-3-1-2.پژوهش های که در خارج از کشور انجام گرفتهاست.
علاءالملكي4(2003) در طرح تحقيقاتي با عنوان شناخت و مقايسه راههاي افزايش بهره وري و عملكرد نيروي انساني در دانشگاه علوم پزشكي سمنان چنين بيان مي دارد:عوامل زير در افزايش و بهبود عملكرد نيروي انساني مؤثراست:وضعيت مادي انگيزش ساختار سازماني آموزش و مهارت شغلي حاكم بر سازمان تمايل كاركنان به افزايش آگاهي لازم نسبت به بهره وري ميزان تمايل آنان به انجام امور اضافي و انجام امور بدون نظارت و سرپرستي.
میرتو5(2003) در مطالعاتی که در خصوص میزان سواد اطلاعاتی معلمان در مدارس در حوزه ایالت متحده آمریکا انجام داده بود، نشان داد که حدود چهل درصد از تفاوت موجود در موفقیت دانش آموزان در برخی دروس از جمله روخوانی و درك مطلب و ریاضیات ناشی از میزان تخصص، مهارت و اطلاعات به روز شده و جدید معلمانی است که به مهارتهاي سواد اطلاعاتی مسلط بودند .
اندرسون6( 2006 ) در تحقیق خود که به بررسی میزان استفاده از اینترنت(سوادفنی) توسط دانشجویان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه هاي چین پرداخت ؛ نتایج پژوهش وی نشان داد که استفاده از اینترنت تجربه هاي آموزشی را بهبود بخشیده و خلاقیت علمی را افزایش می دهد . او هم چنین موارد توسعه این فن آوري را مواردي همچون کمبود بودجه، عدم برنامه ریزيهاي اصولی و کمبود امکانات معرفی کرده است.
وبر و جانسون7 (2006) در پژوهشي با عنوان “مفهوم سواد اطلاعاتي از ديدگاه دانشجويان و مقايسه آن با هفت مرحله سواد اطلاعاتي بروس” انجام دادند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه دانشجويان جست وجوي اطلاعات و منابع را در مفهوم سواد اطلاعاتي تشخيص داده و بر نقش فناوري اطلاعات نيز تأ كيد د ارند. در طول دوره، گذراندن واحدهاي درسي سواد اطلاعاتي دانشجويان نسبت به مفهوم فناوري هاي اطلاعاتي تغيير يافت و از آن به بعد، از ديد آن ها مفهوم سواد اطلاعاتي به معناي ارزيابي، كاربرد و سازماندهي اطلاعات بود. دانشجويان هم چني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، آموزش مهارت، کتابداران، کتابخانه ملی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، مدل اندازه گیری، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی