منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، آموزش مهارت، کتابداران، کتابخانه ملی

دانلود پایان نامه ارشد

با جوامع پیشرفته است.بررسی و طرح مسایل گریبان‌گیر نظم ملی اطلاع‌رسانی در کشور از دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان امر که حاصل‌ سال‌ها تجربه،مطالعه و مواجههء آنان با این موضوع است و هم‌چنین تلاش همه‌جانبهء سایر کشورها در این زمینه،همگی بر لزوم یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد برای‌ استفادهء هرچه بیشتر از منابع و امکانات محدود تأکید دارد.بدیهی است فقدان چنین‌ نظامی موجب ناکارایی برنامه‌ریزی توسعهء ملی خواهد بود.
قمري زارع، انوشه، ونكي و حاجي زاده(1386) در مقالهای تحت عنوان بررسي كيفيت عملكرد پرستاران و رضايت بيماران بخش هاي ويژه قلبي به منظور بررسي كيفيت عملكرد پرستاران و رضايت بيماران بخشهاي ويژه قلبي انجام دادهاند .اين مطالعه توصيفي مقطعي، بر روي 44 پرستار و 70 بيمار از چهار بخش ويژه قلبي بيمارستان دولتي شهر اراك انجام گرفت. نمونه گيري پرستاران و بيماران به روش آسان بود. جهت گردآوري داده ها از چك ليست بررسي انجام گرفت SPSS كيفيت و پرسشنامه سنجش رضايت استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از آمار توصيفي و كاربرد نرم افزار معني دار تلقي گرديد P0/ و 05يافتههای این پژوهش نشان دادهاست، که در ارتباط با متغيرهاي دموگرافيك پرستاران با عملكرد و متغيرهاي دموگرافيك بيماران با رضايت آزمون هاي مجذور كاي و تي زوجي هيچگونه اختلاف معني داري را نشان ندادند. داده ها نشان داد كه كيفيت عملكرد پرستاران به ميزان 28 درصد ضعيف، 64 درصد متوسط و 8 درصد خوب بود. در اين ميان كيفيت عملكرد آموزشي و درماني پرستاران به ترتيب ضعيف تر و قوي تر از ساير عملكردهاي پرستاران بود.
سیامک (1387)«مقالۀ تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی » با بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاعرسانی و تاثیر قرار گرفتن در محیط دانشگاهی در سطح سواد اطلاعاتی آنان مورد پژوهش قرار داده است. این پژوهش به روش پیمایشی تداومی انجام شدهاست. دادههای مورد نیاز بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی شده مبتنی بر استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی تدوین ACRL توسط داورپناه و سیامک گردآوری شدهاست. یافتههای این پژوهش نشان داد که سواد اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و فارغالتحصیلان کمتر از حد متوسط است؛ بین مهارتهای سواد اطلاعاتی واقعی و پایۀ دانشجویان جدیدالورود و فارغالتحصیلان کاردانی تفاوت وجود دارد و مهارت سواد اطلاعاتی فارغالتحصیلان کاردانی بیش از دانشجویان جدیدالورود است. نتیجه گیری: فضای آموزشی دانشگاه اعم از رسمی و غیر رسمی بر افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر است و با استناد به نتایج تحقیقات قبلی و نتیجه این تحقیق، مشخص شد که هر ساله فضای آموزشی دانشگاه اعم از رسمی و غیر رسمی، 3 نمره سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان را افزایش میدهد.
اصغرنیا (1388) در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بر مبناي استاندارد قابلیت هاي سواد اطلاعاتی براي آموزش عالی مصوب انجمن کتابخانههاي دانشگاهی، دریافت که سواد اطلاعاتی دانشجویان در هر یک از استانداردها بالاتر از حد متوسط می-باشد.
فاميل روحانى؛ عرفان و حبیبی (1388) مقالۀ «بررسى رابطه بين مهارت ارتباطات ميان‌فردى ومهارت اطلاع‌رسانى كتابداران كتابخانه‌هاى دانشگاهى شهر همدان» هدف اصلى پژوهش حاضر،شناخت رابطه بين مهارت ارتباطاتميان‌فردى و مهارت اطلاع‌رسانى كتابداران كتابخانه‌هاى دانشگاهىهمدان مى‌باشد.در اين پژوهش 44 نفر(15 مرد و 29 زن)از بين كليه كتابداران به صورت تصادفى ساده انتخاب شد و براساسخرده مقياس ميان‌فردى پرسش‌نامه هوش هيجانى بار-آن جهت اندازه‌گيرى ارتباطات ميان‌فردى و پرسش‌نامه محقق ساختۀ اطلاع‌رسانى جهت اندازه‌گيرى اطلاع‌رسانى،داده‌هاى لازم گردآورى شد و به وسيله شاخص‌هاى مركزى و پراكندگى آمارتوصيفى و آزمون‌هاى آمارى پارامترى t تك نمونه‌اى و t براى گروه‌هاى مستقل، و هم‌چنين ضريب همبستگى پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام‌به‌گام، موردبررسى قرار گرفت. يافته‌هاى پژوهش نشان داد كه بين مهارت ارتباطات ميان‌فردى و خرده مقياس‌هاى آن(همدلى،مسئوليت‌پذيرى و روابطه بين‌فردى)با مهارت اطلاع‌رسانى،رابطه مستقيم معنى‌دارى وجود دارد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه مهارت همدلى به‌طور معنى‌دارى توانايى تبيين و پيش‌بينى مهارت اطلاع‌رسانى كتابداران را دارد.
شهبازی، واعظی و ثناییپور(1388) در پژوهشی تحت عنوان« تبيين رابطه كيفيت زندگي كاري و عملكرد مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان» به مطالعه پرداختند. اين پژوهش به منظور مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاري و عملكرد مدير گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان در يك نمونه 60 نفري از مدير گروه ها از بين جامعه آماري 99 نفري با اجراي پرسش نامه كيفيت زندگي كاري والتون و پرسش نامه محقق ساخته عملكرد شغلي انجام گرفته است. عملكرد شغلي مدير گروه ها در اين پژوهش توسط اساتيد گروه ها مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي- همبستگي بوده و براي تعيين مولفه برتر و موثرتر از بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري، تحليل رگرسيون گام به گام صورت گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در اين پژوهش، ضريب همبستگي بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلي 763/0 كه در سطح 01/0معنادار مي باشد. همچنين همه مولفههاي كيفيت زندگي كاري( پرداخت كافي، محيط ايمن، تامين فرصت رشد، قانون گرايي در كار، وابستگي اجتماعي، فضاي كلي زندگي، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليت هاي انساني) با عملكرد رابطه مثبت ومعني داري داشته اند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد، كه از بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري متغيرهاي توسعه قابليتهای انساني، قانونگرايي در سازمان كار، فضاي كلي زندگي و يكپارچگي و انسجام اجتماعي به عنوان متغيرهاي پيشبين، معيار ورود به معادله نهايي رگرسيون براي توضيح تغييرات عملكرد مدير گروه ها (متغير ملاك)، را به دست آورده اند.
هاشم‌زاده و يارى(1389)«توسعۀ سواد اطلاعاتى در آموزش عالى كشور:شناسايى عوامل مؤثر» به عنوان یک مقاله، مورد بررسی قراردادهاند؛ همگام با گسترش فناورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن درجنبه‌هاى مختلف زندگى و به ‌طور اخص در سطح آموزش عالى، برخوردارى از مهارت سواد اطلاعاتى،لازمۀ بقا در جامعۀ دانش‌مدارامروز شده است. در اين مقاله،تاريخچه و مفهوم سواد اطلاعاتى همراه با تحليلى بر ويژگى‌ها و قابليت‌هاى لازم براى افراد با سواد اطلاعاتى به عنوان عاملى اثرگذار بر توسعۀ سواد اطلاعاتى بيان شده است، سپس با رويكردى تحليلى به تبيين نقش و عملكرد اعضاى هيئت علمى كتابداران كتابخانه‌هاى دانشگاه، و فناورى اطلاعات وارتباطات بر توسعۀ سواد اطلاعاتى دانشجويان براساس بررسى متون مختلف و با تأكيد بر استاندارد قابليت‌هاى سواد اطلاعاتى براى آموزش عالى،پرداخته شده است.
غفاری(1390) در پژوهشی تحت عنوان«بررسى استراتژى و مهارت هاى جستجوى اطلاعات دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم» مورد پژوهش قرار داده است. هدف از اين پژوهش،شناسايى استراتژى و مهارت هاى جستجوى اطلاعات دانشجويان كارشناسى دانشگاه پيام نور استان قم مى‌باشد. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشى- توصيفى است و گردآورى داده‌ها از طريق پرسشنامه صورت گرفته است.از كل جامعه آمارى 200 نفر به صورت تصادفى خوشه‌اى انتخاب شده‌اند. نتايج پژوهش نشان مى‌دهد كه مهم‌ترين اهداف دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم ازجستجوى اطلاعات تهيه گزارش‌هاى كلاسى(29 درصد)،دسترسى به اطلاعات روزآمد(23 درصد) و انجام تحقيقات علمى(26 درصد) مى‌باشد. كتاب هاى درسى(38 درصد) و نشريات ادوارى(19 درصد)به ترتيب بيشترين منابع اطلاعاتى چاپى مورد استفاده دانشجويان است.از امكانات مورد استفاده از اينترنت وب با(43 درصد)، پست الكترونيكى با(21 درصد) و اتاق‌هاى گفتگو با(18 درصد) بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داده‌اند.ابزارهاى مورد استفاده از اينترنت توسط دانشجويان، موتورهاى جستجو(26 درصد)،ابرموتورهاى جستجو و دروازه‌هاى هاى اطلاعاتى، هركدام با (17 درصد) نشانى منابع اطلاعاتى اينترنتى 12) درصد)، معرفى سايت‌ها در مجلات و خبرنامه‌ها(11 درصد)در مرتبه‌هاى بعد قرار دارند. دستيابى به اطلاعات چاپى از نظر دانشجويان،با(20 درصد)فراوانى نسبت به عدم آشنايى با نحوه استفاده از فهرست كتابخانه بيشترين عامل را به خود اختصاص داده است.
پورصالحی؛ فهیم نیا ؛ زندیان(1390) درتحقیقی با عنوان«مطالعه مقایسههاي تاثير آموزش سواد اطلاعاتي برارتقاي مهارتهاي سواد اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند دخترانه شهر تهران» مورد بررسی قرار دادهاست. اين پژوهش با توجه به اهميت آموزش سواد اطلاعاتي به دانش آموزان، ضمن طراحي يك دوره آموزشي، به بررسي مقايسه اي تاثير آموزش مهارتهای سواداطلاعاتي از سوي معلم و كتابدار در دو دبيرستان هوشمند پرداخته است، و سعي در يافتن فرد مسئول اين آموزش ها در مدارس دارد. روش این پژوهش از نوع كاربردي است و از رو ش هاي كتابخانه اي و شبه تجربي بهره میگیرد. از ميان دوازده مدرسه هوشمند شهر تهران، دبيرستا ن هاي دخترانه آبسال و نداي آزادي كه از شباهت بيشتري به لحاظ زيرساختهاي فناوري اطلاعات و سابقه هوشمند بودن برخوردار بودند، انتخاب شدند. در دبيرستان آبسال كتابدار متخصص و در دبيرستان نداي آزادي يكي از دبيران، به آموزش مهارتهاي سواد اطلاعاتي طي 4 جلسه پرداختند. يافته های این پژوهش نشان میدهد، که پيش از آموزش مهارتهاي سواداطلاعاتي، دانش آموزان دو دبيرستان مورد سنجش قرار گرفتند. مستقل تفاوت معناداري ميان دانش آموزان دو دبيرستان پيش از آغاز t گرفتند و طبق نتايج آزمون آموزش وجود نداشت. ميانگين تفاضل نمرات پس آزمون و پيش آزمون نشان داد.
صیفوري و غفاري (1390) در پژوهش خود، به بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویانی که در حال فارغ التحصیل شدن بودند؛ و آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده، پرداختند . یافتههاي پژوهش نشان داد که میانگین اظهارنظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشنایی با منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی بود.
برجیان و خسروی(1391) در مقالهای تحت عنوان«مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد در کتابخانه ملی ایران» با هدف ابررسی سواد اطلاعاتی250 نفر کتابدار شاغل با تحصیلات کتابداری وغیرکتابداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پژوهش پرداخته است.روش(رویکرد) پژوهش پیمایشی- تحلیلی بوده است، که براساس پرسشنامه محقق ساخته ا نجام شده ا ست. یافته های این پژوهش نشان داده است، که مهار ت های کتابداران )اعم از فارغ التحصیلان کتابداری و غیرکتابداری( کتابخانه ملی در راهبردهای جست وجوی اطلاعات درحد مطلوب است، اما از نظر درک درست نیاز اطلاعاتی مطلوب نیست. میزان انطباق مهار ت های سواد اطلاعاتی آنان با استانداردها کمتر از حد مطلوب است. همچنین مهارت سواد کتابداران در تمامی استانداردها ) به جزء استاندارد4 (در حد مطلوب است. در استاندارد چهارم مهار ت های سواد اطلاعاتی کتابدارا ن با مشکل بیشتری مواجه هستند. در مجموع با توجه به درصد پاسخ از گزینه های درست سؤالات سواد اطلاعاتی، پاسخ دهندگانی که در رشته کتابداری تحصیل کرده اند در مقابلِ افراد رشته غیرکتابداری، موفقیت نسبی در پاسخگویی به گزینه های درست داشته اند، بنابراین باتوجه به نتایج حاصله، ضرورت دارد به ارتقاء سواد اطلاعاتی در دوره کارشناسی توجه بیشتری شده و به برگزاری کارگاه های سواداطلاعاتی، کلا س های آموزشی ضمن خدمت، آموزش زبان ا نگلیسی برای تقویت مهارت سوادا طلاعاتی بیشتر تأکید شود.
شعبانی؛ زمانی؛ عابدی لنجی و سلیمانی(1391) در مقالهای تحت عنوان«تعيين سطح مهار تهاي سواد اطلاعاتي كتابداران سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بر اساس مدل آيزنبرگ و بركويتز» هدف اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، تکنولوژی اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، دانشگاه پیام نور، عملکرد کارکنان، مقیاس سنجش