منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، تکنولوژی اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

1390 ).
2-1-1-14 فواید و ضرورت سواد رایانهای(توانایی فنی) در عملکرد مدیریت
به عقیده کاوویا2(2004)، منطق کاربرد فنآوري اطلاعات و ارتباطات، افزایش بهر هوري آموزشی، افزایش سواد فنآوري فراگیران، و تسهیل و حمایت فرآیندها و برنا مههاي یاددهی و یادگیري است(نیاز آذری و همکاران،1391) لذا مهمترین فایده سواد اطلاعاتی فنی، در یک جامعه اطلاعاتی، افزایش بهره‌وری در تمامی شئون زندگی‌ فردی و اجتماعی است(نیاز آذری و همکاران،1391). بهره‌وری بهتر، به‌ بهبود ساختار هزینه و توانایی در ارائه بهتر کالا و خدمات منجر می‌شود. در واقع، بهره‌وری‌ زیاد از رایانه، آن‌ را به یک نیروی خلاق در عرصه رقابت جهانی‌ تبدیل کرده است. مشغله ذهنی اکثر مدیران ارشد، چگونگی نگریستن به مقوله‌ بهره‌وری است. همان طور که پیتر دراکر گفته‌ است، بهره‌وری از ساختن و جنبش سریع و موثر به خدمات و کار مثبتی بر دانش تغییر یافته‌ است(محمد بیگی،1383). قبل از گسترش استفاده از رایانه، مدیران عمدتاً از اطلاعات مربوط به فعالیتهای سازمانی نمیتوانستند استفاده نمایند، به طوریکه اطلاعات یا دیر بهدست مدیران میرسید یا به شکل خام بود که به این صورت نمیتوانست مورد استفاده قرار گیرد و برای تبدیل آن به اطلاعات هزینه زیادی مصرف میشد؛ اما امروزه با روی کار آمدن رایانههای پیشرفته کار مدیران در سطح اخذ اطلاعات به آسانی انجام میشود. در سازمانهای بزرگ و پیچیده، داده پردازی الکترونیکی سیستمهای کنترل، تمام برنامهها و کیفیت عملیات را مشخص میکنند(رضائیان، 274:1383). بنابراین این ضرورت ایجاب میکند تا مدیران سواد رایانهای را جزء توانایی های مدیریتی خود قرار دهند.
2-1-1-15تعریف و مفهوم مدیریت
«هرسی و بلانچارد3،1983» مدیریت را هدایت و رهبری برای دستیابی به هدفهای سازمان تعریف کردهاند(خورشیدی، 29:1382 ). بعضی صاحبنظران رمز موفیت مدیر را در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی میدانند و از اینرو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهداف سازمانی دانستهاند(خورشیدی، 29:1382 ).
2-1-2 بخش دوم
2-1-2-1 کیفیت عملكرد
با توجه به اهميت كيفيت در سازمانها و توجه بيش از پيش به آن در سازمان هاي امروزي، راهها و ابزارهاي گوناگوني براي رسيدن به آن ارائه و پيشنهاد شده است(کاضمی، رحیمنیا و ابوی طرقبه؛ 1392). محیط کار به شرطی داراي کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو و عنصر اصلی سازمان به حساب آیند و داراي شاخص هایی همچون آموزش ضمن خدمت، مشارکت کارکنان در تصمیمگیری، امنیت شغلی و پرداخت منصفانه باشد(اسماعیلی لهمالی،1392). عملکرد عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله(اسماعیلی لهمالی،1392). عملكرد عبارتست از به نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است .ازعملكرد تعاريف متفاوتي ارائه شده است .علي رغم وجودتعاريف متفاوت، عملكرد در سطوح مختلفي مطرح شده است .مثالي از آن را مي توان درمدل عملكرد فردي اچيو و مدل عملكرد سازماني كاپلان و نورتن ملاحظه نمود(اسماعیلی لهمالی،1392). به طور كلي عملكرد در سه سطح فردي، گروهي و سازماني قابل بررسي است وعوامل مختلفي بر هر يك از اين سطوح موثر هستند و مي توان با كنترل مناسب آنها زمينه هاي ارتقاء عملكرد را فراهم نمود(اسماعیلی لهمالی،1392) .اين عوامل درسطح فردي عبارتند از :توانايي، شخصيت،يادگيري، ادراك، انگيزش و استرس يا فشار رواني .عوامل مؤثر برعملكرد گروهي را ميتوان در مولفه هاي ارتباطات، رهبري، قدرت و سياست و رفتار بين گروهي و تعارض ملاحظه نمود(اسماعیلی لهمالی،1392) عملکرد عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله(اسماعیلیلهمالی،1392). از نظر كاسيو عملكرد اشاره به اجزاء وظايف محوله به فرددارد(كاسيو،1998 ). پيتر دراكرعملكرد مدير را با توجه به دو معيار اثربخشي و كارايي تعريف ميكند .اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي درست و كارايي يعني درست انجام دادن كارها(فودنت وگودمن،1995). سرمايه دانشي كاركنان يكي از اجزا اثر گذار در عملكرد سازمان است و نه كافي نيروي انساني در يك سازمان كاربرد دارايي هاي ملموس رابالا برده و دارايي هاي نا ملموس را بكار مي اندازد.(آبسيكرا وگودري، 268:2004-251). صاحبنظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه گيري عملكرد نباشد (الهي،53:1378-52).
2-1-2-2 اهمیت عملكرد
نيروي انساني مهمترين سرمايه دانشي يك سازمان مي باشد ازاين رو به عنوان منبع خلاقيت در سازمان به شمار مي آيد . سرمايه دانشي كاركنان يكي از اجزا اثر گذار در عملكرد سازمان است و نه كافي نيروي انساني در يك سازمان كاربرد دارايي هاي ملموس رابالا برده و دارايي هاي نا ملموس را بكار مي اندازد.(آبسيكرا وگودري، 268:2004-251).انسان موجودي است متفكر، تغييرپذير با كمالات و توانائي هاي بالقوه بي شمار اين توانائي ها بايد به طورمستمر ارزيابي شوند تا تحت شرايط وآموزش هاي مناسب از قوه به فعل درآيند .آگاه كردن افراد درباره عملكردشان كمك به آن ها در اصلاح وارتقاء فرايندي است كه از اوان كودكي آغاز مي شود(جزني،1375 :193). در تعيين ظرفيت و توانايي هاي بالقوه كاركنان تنها به ارزيابي وظايف محوله اكتفا نميشود، بلكه استعدادهاي نهفته و ظاهر نشده، كه البته تشخيص وارزيابي آن بسيار دشواراست، مورد توجه قرار گرفته واغلب به لحاظ دشواري ارزيابي توانائي هاي بالقوه،معمولا “به ارزيابي توانائي هاي بالفعل يعني شايستگي در انجام وظايف بسنده مي كنند ؛ با اين همه مشكلات،از يك سو به منظور شناخت و شكوفا ساختن توانائي هاي بالقوه، لازم است با همه دشوار يها به، ارزيابي سرمايه هاي نهفته پرداخت (ميرسپاسي،1376،268).
2-1-2-3 نقش مديريت درکیفیت عملكرد
مدير خواه براي سود يا بهر ه وري بيشتر سازمان تلاش كند يا كارآمدي و عملكرد بهتر كاركنان ، بايد پيوسته مراقب انگيزش و شايستگي افراد و گروههاي كاري باشد .به تعبيري نيمي از وظيفه مدير جستجوي هميشگي راههاي افزايش سطح شايستگي كاركنان است.يكي از مسائل معمول درفراگرد مديريت اين است كه بسياري ازمديران در تعيين نقاط قوت كاركنان توانايي دارند ولي در كمك به علت يابي ضعفها به همان ميزان اثربخش نيستند .به عبارت ديگر ، بسياري از مديران در شناسايي مسأله قوي هستند ولي درتشخيص علت يا تحليل آن ضعيفند. به عبارت ديگر هدف مديريت دربهبود کیفیت عملكرد، ايجاد درك مشتركي، از آنچه بايد حاصل شود می باشد، و همچنین ايجاد فرهنگي است كه افراد و گروهها بر مبناي آن مسئوليت بهبود مستمر فرايندهاي كسب و كار ، مهارتهاي خود و مشاركت درسازمان را به عهده مي گيرند. مدير يت بر اساس نتايج حاصله از ارزيابي عملكرد، زمينه هاي بهبود و تقويت قوتها ی عملکرد را فراهم نموده، و همچنین با استفاده ازاطلاعات اندازه گيري عملكرد، زمینه تغيير مثبت در فرهنگ سازماني ، فرايندها وسيستم ها و نیز كمك به تنظيم اهداف عملكرد، اولويت بندي و تخصيص منابع فراهم مینماید(مارتین،1998).
2-1 -3 بخش سوم
2-1-3-1یافتههای پژوهشگران
2-1-3-1-1یافتههای پژوهشگران داخل کشور
پژوهش خداجوي (1381)، با عنوان بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تأثیر آن بر فعالیتهاي علمی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی جهاد کشاورزي نشان داد بیش از 85 درصد جامعه آماري از اینترنت استفاده می کنند.
2-2-1-3 کوچک و سمیرمی زاده (1383)«مقالۀ میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد» را با هدف بررسی میزان به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در برنامه‌ درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، و تأثیر آن بر دانش‌آموختههای این رشته را تحت مطالعه قرار داد. هدف این پژوهش یافتن پاسخ این سؤال است که آیا کتابداران فارغ التحصیل شده در عمل می‌توانند به‌عنوان یک متخصصی اطلاع‌رسانی انجام‌ وظیفه کنند؟ یا لازم است در محتوای دروس و شیوه تدریس در این مقاطع تغییراتی ایجاد شود؟. در نتیجه نظرات دانشجویان این رشته را جویا شده و در جهت برآورده شدن نیازهای‌ آموزشی آنان درحوزه فن‌آوری اطلاعات، با استفاده از نظرات نظریه ‌پردازان این حوزه، پیشنهاداتی ارائه شده است.
آذرنگ و عینی (1383)«بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش» در قالب مقاله تحت بررسی قرارداد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش است. روش تحقیق پیمایشی- توصیفی ا ‌ست و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. از مجموع پرسشنامه‌های توزیع شده در جامعه آماری 324 نفرۀ مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تعداد 273 پرسشنامه باامتیاز 25/84 درصد جمع گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، که درزمینه همه فعالیت‌ها و وظایف سازمان ازجمله پژوهش، برنامه‌ریزی درسی، تألیف، تولید رسانه آموزشی و چاپ و توزیع، به اطلاعات نیاز است. به اطلاعات مرجع بیش از دیگر اطلاعات نیاز است.ا طلاعات مورد نیاز بیشتر به‌منظور روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و انجام امور جاری به کار می‌رود.
پریرخ (1384)درمقالۀ «سنجش اثربخشی کارگاه های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی » را با هدف سواد اطلاعاتی به عنوان سرمایه ای برای کسب قدرت و رقابت با سایر توانمندان به شمار می رود، به پژوهش پرداخت. مشخص نیست استفاده کنندگان از اطلاعات تا چه میزانی به مهارت های سواد اطلاعاتی نیاز دارند؟، کدام یک از مهارت ها باید به آن ها آموزش داده شود؟ و کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟. برای پاسخگویی به این سوال ها، پژوهشی تجربی با همکاری 33 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که با روش نمونه گیری طبقه ای و بر اساس جدول نمونه گیری کوهن انتخاب شدند، صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون به سنجش نیاز برای فراگیری سواد اطلاعاتی و میزان اثر بخشی کارگاه های سواد اطلاعاتی پرداخت. ابزار نیاز- سنجی پرسشنامه ای است که بر اساس نظریهها، تجربهها و نیز استانداردهای سواد اطلاعاتی طراحی شد. نتایج به دست‌آمده نشان داد، که به طور تقریب، تمام دانشجویان به مهارتهای سواد اطلاعاتی نیاز دارند. تفاوت معنی داری بین مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان قبل از شرکت در کارگاهها و بعد از آن دیده شد. فاضلی، رضا(1385) مقالۀای را با عنوان تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه‌های ایران، مورد نگارش قرار داده است؛ تکنولوژی اطلاعات همزمان در سه سطح اجتماعی(جوامع، گروه‌ها، پایگاه‌ها و نقش‌ها)، فرهنگی(قواعد، هنجارها، رسوم و آیین‌ها) و ساختاری(تکنولوژی و کالبدی) تغییر ایجاد می‌کند و موجب رشد و توسعه آنها می‌شود. تحول کیفی پیامد اجتناب‌ناپذیر آن است،به‌ منظور بررسی تکنولوژی اطلاعات در جامعه دانشگاهی لازم است تعامل این سطوح مدنظر قرار گیرد.این بخش‌ با تعاریف تکنولوژی آغاز شده سپس چهارچوب نظری که نظریه‌های شناخت اجتماعی آلبرت بندورا،،کنش‌ اجتماعی ماکس وبر،کنش متقابل نمادی جرج هربرت مید،بلومر،پدیدارشناسی ادموند هوسرل،آلفرد شولتز، آگاهی اجتماعی و ارتقای سطح معرّفت کارل مارکس را دربرمی‌گیرد که به صورت جدول ارائه شده سپس روش‌ پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه و فرضیه‌های پژوهش مطرح و نتایج آزمون آنها ارایه می‌گردد. پژوهش‌گرانی که بر روی سایت‌های‌ کامپیوتری و کاربران آنها،از روش پیمایشی به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته‌اند و یا با بررسی سایت‌ها و پایگاه‌های مجازی به بررسی محتوای آنها پرداخته‌اند مجموعهء داده‌هایی را به وجود آورده‌اند .یافته‌های تحقیق بیان‌گر نقش بسزای اطلاعاتی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت، اهمیت شایان توجه آن در پیشرفت جوامع در حال توسعه و از میان برداشتن فاصلهء موجود بین این کشورها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، فرایند سازمانی، نیاز اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، آموزش مهارت، کتابداران، کتابخانه ملی