منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، مدیران مدارس، مدارس ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

ب و قادر زمستاني،1390). با كسب سواد اطلاعاتي، محدودهي يادگيري از محيط آموزش فراتر مي رود و زمينه ساز جستجوهاي خود راهبر ميشود. افراد باسواد اطلاعاتي، به دليل تقويت توان تفكر انتقادي، پرسشهاي آگاهانه را آموختهاند، در پي يافتن پاسخ پرسش خود برميآيند(طالبی و همکاران،1390). عملكرد، به عنوان بازتاب کار مدیران عبارتست از به نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است. علي رغم وجود تعاريف متفاوت، عملكرد در سطوح مختلفي مطرح شده است .مثالي از آن را مي توان درمدل عملكرد فردي اچيو و مدل عملكرد سازماني كاپلان و نورتن ملاحظه نمود. بهبود مستمر عملكرد سازمانها، نيروي عظيم هم افزايي ايجاد ميكند، كه اين نيروها مي تواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه وايجاد فرصتهاي تعالي سازماني شود، دولتها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برندهاي را در اين مورد اعمال مي كنند(کاظمی، رحیم نیا و طرقبه،1392). بنابراین در رابطه با اهمیت و ضرورت سواد اطلاعاتی، در کیفیت عملکرد مدیران، میتوان گفت: که سواد اطلاعاتی یک نگرش وابزار برای انجام وظایف و عملکرد مدیران به شمار می‌آید؛ یک مدیر دارای سواد اطلاعاتی، ارزش اطلاعات را تشخیص داده و زمانی که، برای حل مشکلی، به اطلاعات نیازمند باشد، توانایی پیدا کردن و تحلیل آن‌ها را دارد و نیز قادر است محتوای اطلاعات را با دید انتقادی مورد ارزیابی قرار دهد؛ هم‌چنین توان استفاده از محتوای اطلاعاتی صحیح و با مهارت، و همین طور توانایی ایجاد محتوای کیفی را دارد، که این موارد در بالا بردن کیفیت عملکرد مدیریتی وی مؤثر میباشد. درعصر حاضرداشتن سواد اطلاعاتی براي همه اقشار جامعه از جمله مدیران لازم و ضروري است. پیچیدگی روبه رشد دنیاي صنعتی از یکسو، و لزوم دسترسی به اطلاعات روزآمد و مطمئن، براي برخورد با مسایل و نیازهاي جاري محیط زندگی، شغلی و تحصیلی ازسوی دیگر، لزوم داشتن سوادي مهم و حیاتی را براي مدیران سازمانها، به خصوص مدیران مدارس، که پایههای توسعه و پیشرفت را راهاندازی می کنند، لازم نمودهاست. امروزه مدیران درحیطۀ وظایفشان با انبوهی از اطلاعات ریز و درشت مواجه هستند، که فراوانی اطلاعات، تصمیمگیری و اجرای برنامههای مدیریتی آنهارا با مشکل روبر و کرده است. و این سوالات را در ذهن آنها متشکل نموده است: به چه اطلاعاتی نیاز دارند، و این اطلاعات مورد نیاز را چگونه جستوجو، جمعآوري، ارزیابی، و به نحو شایسته مورد استفاده قرار دهند؟. از این روی، تسلط مدیران مدارس ابتدایی به سواد اطلاعاتی مورد نیاز مدیریتی، برای برطرف نمودن مشکلات مدرسه، برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری درست برای خدمت رسانی بهتر به مدرسه و بهرهمند شدن از اطلاعاتی‌ که برای انجام کار و امور محوله، در قالب عملکرد با کیفیت، از جمله نمونههایی هستند که نیاز به داشتن سواد اطلاعاتی را برای مدیران ضروری ساختهاند. بنابراین پژوهش پیشنهادی از این جهت اهمیت دارد که اگر در اختیار مدیران قرار بگیرد و قابل کاربرد باشد، میتواند تا حدودی به ضعفها و کاستیهای آنها در عملکرد مدیریتی اعم از طرح و اجرا کمک نماید. لذا بهبود وارتقاء کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی( به عنوان اولین کسانی که وظیفۀ بررسی و نظارت دقیق و حرفهای را در قبال آیندهسازان جامعۀ و کشور دارند)، در سایۀ سواد اطلاعاتی در سه بعد(وسعت و ماهیت اطلاعات، توانايي دسترسي مؤثر به اطلاعات، توانايي ارزيابي نقادانة اطلاعات، كاربرد هدفمند اطلاعات) قابل انجام خواهد بود، بنابراین مهم شمردن سواد اطلاعاتی، در اذهان و باور مدیران مدارس ابتدایی و سوق دادن آنها برای کسب دانش و سواد اطلاعاتی به روز و مفید، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش کیفیت عملکرد مدیریتی مدیران این مقطع به شمار میآید. امروزه سواد اطلاعاتی و بهره گیری از قابلیتهای این مهارت در تمام ابعاد اهمیت خود را نشان داده است. در عصر اطلاعات، دستيابي مؤثر به اطلاعات مورد نياز، با صرف حداقل زمان و هزينه کم، براي مدیرانی كه به دنبال افزایش کیفیت عملکرد شغلی خود میباشد، یک هنر مدیریتی ارزشمند، به شمار میآید. از این روی در این پژوهش سعی برآن خواهد شد تا در رابطه با سواد اطلاعاتی به عنوان یک مقولۀ مهم در تبیین و افزایش کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت بررسی به عمل آید.
1-4اهداف پژوهش
1-4-1هدف کلی:
شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی(کتبی، فنی و ارتباطی) با کیفیت عملکرد مدیران.
1-4-2اهداف جزئی:
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد سازماندهی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد سازماندهی
• شناخت سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعدسازماندهی
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد ارزیابی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد ارزیابی.
• شناخت رابطۀ سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد ارزیابی.
1-5فرضیه های پژوهش
1-5-1فرضیۀ اصلی
بین سواد اطلاعاتی مدیران با کیفیت عملکرد آنان رابطۀ معنادار وجود دارد.
1-5-2فرضیۀهای فرعی
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی رابطه وجود دارد .
• بین سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی رابطه وجود دارد .
• بین سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد برنامهریزی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد سازماندهی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد سازماندهی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعدسازماندهی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل رابطه وجود دارد .
• بین سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد کنترل رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت رابطه وجود دارد .
• بین سواد اطلاعاتی فنی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی ارتباطی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد نظارت رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران در بُعد ارزیابی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران دربُعد ارزیابی رابطه وجود دارد.
• بین سواد اطلاعاتی کتبی با کیفیت عملکرد مدیران دربُعد ارزیابی رابطه وجود دارد .

1-6تعريف مفهومی واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-6-1سواد اطلاعاتی:
از نظر معنایی سواد اطلاعاتی به مهارتی اطلاق شده است که با داشتن آن،فرد بتواند نیاز اطلاعاتی خود را به صورت نسبتا دقیق تشخیص دهد،منابع اطلاعاتی مرتبط را شناسایی کند، آنها را بر حسب درجهء ارتباط با نیاز اطلاعاتی خود ارزش‌گذاری کرده، در صورت‌ مساعد بودن سایر عوامل تأثیرگذار در دسترسی به اطلاعات، اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کرده، آنها را هضم نموده، و به تجزیه و تحلیل آن اطلاعات بپردازد(طباطبایی،1378). براساس تعريف انجمن كتابدارى امريكا از سواد اطلاعاتى،كه پركاربردترين تعريف ارائه شده در اين زمينه است سواد اطلاعاتى مجموعۀ توانمندى‌هايى است كه «افراد به كمك آن مى‌توانند تشخيص دهند كه چه موقع به اطلاعات نياز دارند و به جايابى،ارزيابى،واستفادۀ مؤثر از اطلاعات مورد نياز مبادرت ورزند(هاشمزاده و یاری، 1389).
• سواد ارتباطی(توانایی کلامی): شامل اطلاع یابی از طریق گفتگو و مشاوره است. هر گونه تعریفی از این مبحث به همان گستره ارتباطات میتواند خیلی عادي و دم دستی و یا خیلی پیچیده وغامض باشد(زارعی متین و یوسف زاده،1389)
• سواد عمومی یا سنتی(تواناییهای کتبی): این توانایی برمی‌گردد به آنچه که در دروه‌های قبل و به طور سنتی در به دست‌ آوردن اطلاعات استفاده می‌شده است(عسکر زاده،1387).
• سوادرایانهای(توانایی فنی): به هر گونه جمع آوري، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمایش اطلاعات و جستجو اطلاعات‌ از طریق رایانه گفته میشود(یزدانی، 1391).
1-6-2کیفیت عملکرد
درتعاريف جديد كيفيت، از این فرایند به عنوان يك گرايش اجتماعي نام میبرده میشود. در اين ديدگاه جامع در رابطه با كيفيت، به اهميت كيفيت زندگي اشاره شده است. در تعاريف سنتي كيفيت، بر ابعاد مادي و مربوط به ثروت تاكيد بيشتري مي شد. همچنين در رويكرد جديد، يك ديد متعادل در رابطه با كيفيت بيان شده است. اين ديد متعادل پيشنهاد ميكند كه كيفيت زندگي يك مسأله مادي نيست و اينكه براي سلامت فردي، عمومي و اجتماعي به عنوان يك مهم، پول نميتواند همه چيز را اندازهگيري كند(کاظمی و رحیم نیا، 66:1392 ). پيتر دراكر عملكرد مدير را با توجه به دو معيار اثربخشي و كارايي تعريف ميكند، که اثربخشي يعني انجام دادن كارهاي درست و كارايي يعني درست انجام دادن كارها(شهبازي، واعظي، ثنايي پور، 74:1388). بنابراین یک مدیر درجریان عملکرد مدیریتی خود بایستی برای بهبود کیفیت عملکرد خود خرده مقیاسهای ذیل را رعایت نماید:
• برنامهریزی: تصمیمگیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد(رضائیان: 91،1391 ).
• سازماندهی: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور کسب اهداف صورت میگیرد(رضائیان: 137،1391 ).
• نظارت: کوششهای مسؤلان منتخب مدرسه برای راهنمایی و هدایت معلمان و دیگر کارکنان آموزشی در اصلاح وضع آموزش و روشهای تدریس که مستلزم تحریک رشد و پیشرفت حرفهای معلمان، انتخاب هدفهای آموزشی و تجدید نظر در آنها، مواد آموزشی، روشهای تدریس و ارزشیابی آنهاست، نظارت نامیده میشود(گود،1973؛ به نقل ازنیکنامی،1383).
• کنترل: کنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزاء واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند اجرایی که در برگیرنده حداکثر کارآیی است(ا رضائیان: 1391،262 ؛ به نقل ازستونر،592:1983 )
• ارزیابی: در ارزیابی، اطلاعات لازم دربارۀ مسائلی مانند پیشرفت کار بر اساس برنامه، کمیت و کیفیت عملکرد افراد و مشکلات اجرایی به مدیر میرسد تا پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیمات لازم پیگیریهای لازم انجام گیرد(نبوی،314:1393 ).
1-7تعاریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
سواد اطلاعاتی: نمرهای است، که فرد در پرسشنامه سواد اطلاعاتی به دست میآورد. پرسشنامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی، به سه بخش و هر بخش شامل 5 سوال، که در مجموع 15 سوال است، که بدین شرح میباشد:
سواد کتبی: سوال کتبی نمره ای است که فرد در پرسشنامه سواد اطلاعاتی از مجموع سوالات 1تا5 کسب می کند.
سوادفنی: نمره ای که فرد در پرسشنامه سواد اطلاعاتی از سوالات 6تا10 کسب می کند.
سواد ارتباطی: نمره ای که فرد از مجموع سوالات11 تا 15 کسب می کند.
روایی و پایایی این پرسشنامه به ترتیب 80/0 و 86/0 میباشد.روایی این پرسشنامه به تایید تعدادی از اساتید دانشگاه آزاد و پیام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، استفاده از کتابخان، عملکرد سازمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، فرایند سازمانی، نیاز اطلاعاتی