منبع پایان نامه ارشد درمورد سلامت روان، باورهای غیرمنطقی، کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

هیجانی
456/1-
143
41/2-
01/0
نگرانی زیاد توام با اضطراب
02/3
143
09/4
000/0
اجتناب از مشکل
603/0
143
557/0
578/0
وابستگی
55/1
143
77/1
07/0
درماندگی نسبت به تغییر
99/3
143
27/4
000/0
کمال گرایی
77/1
143
77/1
07/0

نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باورهای غیرمنطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بیمسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنیداری وجود دارد و مقایسه میانگینها حاکی از بالاتر بودن میزان این باورهای غیرمنطقی در معلمان زن می باشد. براین اساس فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنیدار بین باورهای غیر منطقی معلمان زن و مرد تایید می شود.
فرضیه پنجم پژوهش: بین سلامت روان معلمان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
جهت مقایسه نمره کل سلامت روان بین معلمان زن و مرد از ازمون t مستقل استفاده شد و نتایج این تحلیل در جدول 9-4 ارائه شده است.
جدول 9-4 نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نمره کل سلامت روان در معلمان زن و مرد
مؤلفه
تفاوت میانگین ها
Df
T
سطح معنی داری
نمره کل سلامت روان
555/0-
143
890/0-
375/0

نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری وجود ندارد. از این رو فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه تایید می شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هوش هیجانی، سلامت روان، همبستگی پیرسون Next Entries منابع مقاله درباره کرامت انسان، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات