منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

علوم کشاورزی و 55 درصد در رشته های هنری تخصیل کرده اند. همانطور که مشخص است در گالری ها طیف وسیعی از مخاطبان تحصیلات هنری دارند و در مغازه-گالریها بیشتر مخاطبان در رشته علوم انسانی تحصیل کرده اند و این میزان در بین مخاطبان فرهنگسرا ها تغریبا در تمامی رشته ها پراگنده است.
باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تفاوت معناداری بین رشته ی تحصیلی مخاطبان گالری ها، مغازه-گالریها و فرهنگسراه وجود دارد. نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی وی کرامر نیز نشان می دهد که پیوستگی و تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی با نوع مصرف و سلیقه هنری وجود دارد. بنابراین می توان گفت فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متغیرهای رشته تحصیلی با نوع مخاطب گالری ها قابل تایید است. بنابراین تحصیل در رشته های هنری را می توان به عنوان عاملی دانست که موجب گرایش مخاطبان بیشتر به گالری ها شده است.
4-2-7- توصیف متغیر شغل مخاطبان
جدول(4-7) جدول توصیفی متغیر شغل مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
شغل
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

2.50
2.50
2.50
3
0.83
0.83
0.83
1
1.67
1.67
1.67
2
کارگر
14.17
11.67
11.67
14
15.83
15
15
18
43.34
41.67
41.67
50
کارمند
44.17
30
30
36
100
59.17
59.17
71
78.84
35.50
35.50
39
شغل آزاد
100
67
67
67
40.83
25
25
30
100
23.17
24.17
29
هنرمند

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل
پاسخگویان
من ویتنی1.426- سطح معنی داری 0.042

نمودار (4-7) نمودار ستونی متغیر شغل مخاطبان
برمبنای داده های جدول فوق می توان گفت در بین مخاطبین ببازدید کننده از فرهنگسراها 67/1 درصد کارگر، 67/41 درصد کارمند، 5/35 درصد دراای شغل آزاد و 17/24درصد در شغلی هنری مشغول هستند. داده های مربوط به مخاطبان حاضر در مغازه-گالریها نیز بدین صورت است که 83/0 درصد کارگر، 15درصد کارمند، 17/59 درصد شغل آزاد و 25درصد دارای شغل هنری اند. در میان مخاطبان گالری ها نیز 5/2 درصد کارگر، 67/11 درصد کارمند، 30 درصد شغل آزاد و 67 درصد دراای شغل هنری هستند. همانطور که مشخص است در مخاطبان حاضر در فرهنگسرا ها اغلب کارمند هستند و در مغازه-گالریها بیشتر مخاطبان در مشاغل آزاد مشغول هستند و در گالری ها مخاطبان دارای شغل هنری اند.
بنابراین، باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تفاوت معناداری بین شغل مخاطبان گالری ها، مغازه-گالریها و فرهنگسراه وجود دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پیوستگی و تفاوت معناداری بین شغل مخاطبان با نوع مصرف و سلیقه هنری وجود دارد. بنابراین می توان گفت فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مرتبه ی شغلی با نوع مخاطب گالری ها قابل تایید است.

4-2-8- توصیف متغیر شغل پدر مخاطبان
جدول(4-8) جدول توصیفی متغیر شغل پدر مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
شغل
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

1.7
1.7
1.7
2
11.7
11.7
11.7
14
1.7
1.7
1.7
2
کارگر
25
23.3
23.3
28
31.7
20
20
24
23.3
21.7
21.7
26
کارمند
38.3
13.3
13.3
16
90
58.3
58.3
70
86.7
63.3
63.3
76
شغل آزاد
100
61
61
52
100
10
10
12
100
13.3
13.3
16
هنرمند

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل
پاسخگویان
من ویتنی1.65 – سطح معنی داری 0.032

نمودار (4-8) نمودار ستونی متغیر شغل پدر مخاطبان
شغل پدرافراد در سه مکان متفاوت تفاوت معنا داری دارد. به این صورت که شغل پدر افرادی که در گالری ها حضور داشتند بیشتر هنر مند بوده است.به طوری که 61% جامعه آماری گالری ها را در بر می گیرد .اما در فرهنگسرا ها و فروشگا ه ها بیشترین شغلی که به چشم می خورد شغل آزاد است. داده های آماری نشان دهنده این است که تفاوت معناداری بین شغل و مرتبه شغلی پدران مخاطبان گالری ها، مغازه-گالریها و فرهنگسراها وجود دارد.جدول توزیع فراوانی بیانگر آن است که به لحاظ شغلی پدران مخاطبان گالری ها بیشتر به مشاغل هنری نزدیک انند. بنابراین می توان گفت که فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت بین متغیرهای یاد شده قابل پذیرش است.
4-2-9- توصیف متغیر شغل مادر مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان
شغل
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

2.50
2.50
2.50
3
0.83
0.83
0.83
1
2.50
2.50
2.50
3
کارگر
42.50
40
40
40
28.33
27.50
27.50
33
22.50
20
20
24
کارمند
65.83
23.33
23.33
28
74.16
45.83
45.83
55
58.33
35.83
35.83
43
خانه دار
100
34.17
34.17
41
100
25.83
25.83
31
100
41.67
41.67
50
هنرمند

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل
پاسخگویان
جدول(4-9) جدول توصیفی متغیر شغل مادر مخاطبان
من ویتنی: 1.329- سطح معنی داری:0.043
نمودار (4-9) نمودار ستونی متغیر شغل مادر مخاطبان
باتوجه به نتایج مندرج در جدول و نمودار بالا می توان گفت که تفاوت معناداری بین مرتبه شغلی مادر مخاطبین و نوع مصرف هنری و ذائقه هنری وجود ندارد. یعنی همبستگی قابل تعمیم نمی باشد.
4-2-10- توصیف متغیر مدرک تحصیلی والدین(پدر) مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

میزان
تحصیلات
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

7.50
7.50
7.50
9
99.14
48.33
48.33
89.17
96.67
41.67
41.67
50
زیر دیپلم
39.17
31.67
31.67
38
50.84
46.67
46.67
56
47.5
35
35
42
دیپلم
80.84
41.67
41.67
50
4.17
4.17
4.17
5
12.50
12.50
12.50
15
فوق دیپلم و
لیسانس
100
19.17
19.17
23
100
0.83
0.83
1
100
10.83
10.83
13
فوق لیسانس و بالاتر

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
جدول(4-10) جدول توصیفی متغیر مدرک تحصیلی والدین (پدر) مخاطبان
من ویتنی: 876.- سطح معنی داری:0.036

نمودار(4-10) نمودار ستونی متغیر مدرک تحصیلی والدین (پدر) مخاطبان
برمبنای داده های جدول فوق می توان گفت سطح تحصیلات پدر در بین مخاطبین بازدید کننده از فرهنگسراها بدین صورت است: 67/46 درصد زیر دیپلم، 35 درصد دیپلم، 5/12 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 83/10 فوق لیسانس و بالاتر هستند. داده های مربوط به مخاطبان حاضر در مغازه-گالریها نیز بدین صورت است که 33/48 درصد زیر دیپلم، 67/46درصد دیپلم، 17/4 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 83/0 دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند. در میان مخاطبان گالری ها نیز 5/7 درصد زیر دیپلم، 67/31 درصد دیپلم، 67/41 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 17/19 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند. همانطور که مشخص است در مخاطبان حاضر در فرهنگسرا ها و مغازه-گالریها مخاطبان از حیث مدرک تحصیلی پدر بیشتر در گروه زیر دیپلم و دیپلم قرار دارند و به طور نمونه در میان مخاطبان مغازه-گالریها پدر مخاطبان با مدرک تحصیلی فوق لیانس و بالاتر زیر یک درصد است. اما در میان مخاطبان گالری ها می توان دید که سطح تحصیلی پدران این گروه بیشتر فوق دیپلم و لیسانس است.
بنابراین، باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تفاوت معناداری بین مدرک تحصیلی مخاطبان گالری ها، مغازه-گالریها و فرهنگسراه وجود دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پیوستگی و تفاوت معناداری بین مدرک تحصیلی پدر مخاطبان با نوع مصرف و سلیقه هنری وجود دارد. بنابراین می توان گفت فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سطح تحصیلات والدین با نوع مصرف هنری و ذائقه مخاطب ها قابل تایید است.

4-2-11- توصیف متغیر مدرک تحصیلی والدین (مادر) مخاطبان
جدول(4-11) جدول توصیفی متغیر مدرک تحصیلی والدین (مادر) مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

میزان
تحصیلات
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

12.50
12.50
12.50
15
88.31
37.50
37.50
45
43.33
33.33
33.33
40
زیر دیپلم
57.50
45
45
54
50.84
34.17
34.17
41
87.5
44.17
44.17
53
دیپلم
90
32.50
32.50
39
16.67
16.67
16.67
20
12.50
12.50
12.50
15
فوق دیپلم و
لیسانس
100
10
10
12
100
11.67
11.67
14
100
10
10
12
فوق لیسانس و بالاتر

100
100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
من ویتنی: 0.753 سطح معنی داری:0.73

نمودار (4-11) نمودار ستونی مدرک تحصیلی والدین (مادر) مخاطبان
باتوجه به نتایج مندرج در جدول و نمودار بالا می توان گفت که تفاوت معناداری بین مرتبه شغلی مادر مخاطبین و نوع مصرف هنری و ذائقه هنری وجود ندارد. یعنی همبستگی قابل تعمیم نمی باشد.
4-2-12- توصیف متغیر میزان درآمد ماهیانه
جدول(4-12) جدول توصیفی متغیر میزان درآمد ماهیانه مخاطبان
گالری ها
مغازه-گالریها
فرهنگسرا
نوع مکان

میزان
درآمد
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر

درصد فراوانی

فراوانی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد فراوانی

فراوانی

1.67
1.67
1.67
2
0.83
0.83
0.83
1
0.83
0.83
0.83
1
زیر500 هزار تومن
15.84
14.17
14.17
17
20.83
20
20
24
25.83
25
25
30
بین500تا1میلیون تومان
36.67
10
10
12
52.5
31.67
31.67
38
65.83
40
40
48
1الی1/5 میلیمون
61.67
25
25
30
72.5
20
20
24
87.5
21.67
21.67
26
1.5الی 2.5 میلیون تومان
90
28.33
28.33
34
90.83
18.33
18.33
22
98.33
10.83
10.83
13
2.5 الی4 میلیون تومان
100
20.83
20.83
25
100
9.17
9.17
11
100
1.67
1.67
2
بیش از 4 میلیون تومان

100
120

100
100
120

100
100
120
کل


بی پاسخ

100
120

100
120

100
120
کل پاسخگویان
ضریب وی کرامر 0.245 سطح اطمینان:0.023

نمودار (4-12) نمودار ستونی متغیر درآمد ماهیانه مخاطبان
داده های جدول فوق نشان می دهد که بیشترین میانگین درآمد پاسخگویان مخاطب فرهنگسراها 5/1 الی 5/2 میلیون تومان است و 83/درصد از آنها بیش از 4 میلیون تومان در ماه درآمد دارند. با توجه به نمودار می توان گفت میانگین در آمد بیش از 60 درصد آنها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، سطح معنادار، رشته تحصیلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نگارگری ایرانی، نگارگری ایران، سطح معنی داری