منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، اطلاع رسانی، کتابخانه مرکزی، بازیابی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ای

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی

وجود سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی

44/.
4
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود شاخص های استاندارد مربوط به مجموعه، مورد بررسی قرار گرفته است که هیچکدام از نتایج از لحاظ آماری معنی دار نیست.این بدین معناست که این شاخص ها، در50 درصد موارد رعایت شده است.
جدول 4ـ24. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد پنجم
نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده
تعداد
مقوله ها
استاندارد پنجم
آزمون معنی دار نیست

18/.
5/.
78/.
7
بلی

سازماندهی منابع بر اساس قواعد بین المللی

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

0.03
5/.
89/.
8
بلی
استفاده از فهرست های مشترک وپایگاههای کتاب شناختی

11/.
1
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
72/.
5/.
38/.
3
بلی

مسئولیت فهرست نویسی مجموعه کتابخانه های دانشکده ها برعهده کتابخانه مرکزی است

63/.
5
خیر

1
8
جمع

آزمون معنی دار نیست

1
5/.
56/.
5
بلی

وجود فهرستگانی از مجموعه کتابخانه های دانشگاه در کتابخانه مرکزی

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

18/.
5/.
78/.
7
بلی

تنظیم فهرست عمومی کتابخانه برای استفاده همزمان چند نفر

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

5/.
5/.
33/.
3
بلی

نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

1
5/.
56/.
5
بلی

معطل ماندن سازماندهی مواد و منابع جدید

44/.
4
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول 4ـ24، ملاحظه می شوددراستاندارد سازماندهی منابع نیز تنهادریک مورد یعنی استفاده از فهرست های مشترک وپایگاه های کتاب شناختی معنی داراست. که می توان گفت این شاخص این شاخص بیشتر از 50 درصد رعایت شده اما در بقیه موارد شاخص ها در حدود 50درصد رعایت شده است..

جدول 4ـ 25. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد ششم
نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده
تعداد
مقوله ها
استاندارد ششم
آزمون معنی دار نیست

1
5/.
44/.
4
بلی
مطلع شدن رئیس کتابخانه و کتابداران از برنامه های جدید آموزشی

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
0
5/.
0
0
بلی
داشتن امکانات جهت ارائه به معلولان و نابینایان

1
9
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
56/.
5
بلی
هماهنگ بودن بخش خدمات عمومی با شیوه های نوین اطلاع رسانی

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی
داشتن برنامه های مشخص برای آشنا ساختن کاربران با خدمات کتابخانه

33/.
3
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
89/.
8
بلی
امانت دادن منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه

11/.
1
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

0
5/.
1
9
بلی
وجود ضوابط و مقررات مدون برای امانت کتابخانه

0
0
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

18/.
5/.
22/.
2
بلی
قرار دادن راهنمای استفاده از کتابخانه در ابتدای سال تحصیلی به استفاده کنندگان

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

1
5/.
56/.
5
بلی
صورت گرفتن خدمات آگاهی رسانی جاری یا اشاعه گزینشی

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
72/.
5/.
38/.
3
بلی

تهیه فتوکپی از منابع در کتابخانه

63/.
5
خیر

1
8
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی
افزایش ساعات کار به هنگام امتحانات

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

18/.
5/.
78/.
7
بلی

حضور کتابدار متخصص در تمام ساعات کار کتابخانه

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی
تهیه راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مشترک

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
11/.
1
بلی
وجود متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

5/.
5/.
67/.
6
بلی
صورت گرفتن اطلاع رسانی منابع جدید

33/.
3
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول 4ـ 25، ملاحظه می شود این استاندارد در4 مورد معنی دار است. که به شرح ذیل تفسیر می گردد:.
شاخص های داشتن امکانات جهت ارائه به معلولان و نابینایان، وجود متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری کمتر از 50 درصد ، استاندارد لازم رعایت شده است. و در شاخص های امانت دادن منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه، وجود ضوابط و مقررات مدون برای امانت کتابخانه ، بیشتر ازحد متوسط( 50 درصد ) استاندار لازم رعایت شده است. در نتیجه موارد معنی دار شاخص های استاندارد ششم، تقریباً رعایت شده است.در بقیه شاخص ها که آزمون معنی دار نیست، حدود 50 درصد استانداردها رعایت شده است.و 50 درصد رعایت نشده است

جدول 4ـ26. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هفتم
نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده
تعداد
مقوله ها
استاندارد هفتم
آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی

طراحی ساختمان کتابخانه برای کتابخانه بودن

33/.
3
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
18/.
5/.
78/.
7
بلی

در دسترس بودن ساختمان کتابخانه برای تمام واحد های آموزشی

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

قابلیت گسترش ساختمان کتابخانه برای نیازهای 30 سال آتی

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی

قابلیت طراحی داخلی ساختمان برای ادغام و تبدیل فضاها

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

0
5/.
0
0
بلی

در طراحی ساختمان کتابخانه نیازهای ویژه معلولان در نظر گرفته شده است

1
9
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

قابلیت پذیرش بیست درصد کل دانشجویان در فضای مطالعه

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
18/.
5/.
22/.
2
بلی

در نظر گرفتن یک متر مربع فضا به ازای هر 120 جلد کتاب

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

پیش بینی یک متر مربع فضا برای هر 20 نشریه

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
03/.
5/.
11/.
1
بلی
استفاده از برگه دان برای بازیابی اطلاعات

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
33/.
1
بلی

در نظر گرفتن سه متر مربع برای هر واحد برگه دان جهت استفاده و تورق

67/.
2
خیر

1
3
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

وجود اتاق مجزا برای کارمندان فنی

69/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

وجود ایستگاه های کاری جهت جستجوی منابع متناسب با تعداد مراجعان

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
03/.
5/.
89/.
8
بلی

وجود یک در اصلی برای ورود و خروج

11/.
1
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

0.18
5/.
78/.
7
بلی

وجود تهویه در کتابخانه

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

0.18
5/.
78/.
7
بلی

وجود نور کافی بر روی میز مطالعه

22/.
2
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
11/.
1
بلی

وجود شیشه دو جداره یا صوت شکن برای جلوگیری از انعکاس صدا

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی

مجهز بودن به وسایل اعلام حریق

33/.
3
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
03/.
5/.
89/.
8
بلی

مجهز بودن به وسایل اطفاء حریق

11/.
1
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

آموزش کار با وسایل اعلام و اطفا حریق

56/.
5
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول 4ـ26، ملاحظه می شود در این استاندارد از 19 شاخص ارائه شده که در5 مورد معنی دار است که دردو شاخص ( وجود یک در اصلی برای ورود و خروج و مجهز بودن به وسایل اطفاء حریق ) شاخص استاندارد لازم بیشتر از 50 درصد رعایت می شود.اما در سه شاخص دیگر(در نظر گرفتن نیازهای ویژه معلولان در طراحی ساختمان کتابخانه، استفاده از برگه دان برای بازیابی اطلاعات و وجود شیشه دو جداره یا صوت شکن برای جلوگیری از انعکاس صدا ) استاندارد لازم کمتر از 50 درصد رعایت شده است.دربقیه شاخص ها که آزمون معنی دار نیست در حدود 50 درصد استانداردها رعایت شده است.
جدول 4-27. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هشتم
نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده
تعداد
مقوله ها
استاندارد هشتم
آزمون معنی دار نیست
18/.
5/.
22/.
2
بلی

برخورداری از بودجه کافی

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

18/.
5/.
22/.
2
بلی

بودجه متناسب با اهداف و وظایف مدون مصوب شده است

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
11/.
1
بلی

ابلاغ بودجه سالانه کتابخانه به رییس در آغاز سال مالی

78/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
28/.
5/.
25/.
2
بلی

مجزا بودن هزینه های سرمایه ای از بودجه جاری سالانه

78/.
6
خیر

1
8
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
11/.
1
بلی

ارائه بودجه پیشنهادی توسط رئیس کتابخانه

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

5/.
5/.
33/.
3
بلی

نظارت و کنترل بودجه با نظر مستقیم رئیس کتابخانه

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است

03/.
5/.
11/.
1
بلی

دارا بودن دفاتر یا واحد حسابداری در کتابخانه برای کنترل و نگهداری حساب های مالی

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

5/.
5/.
33/.
3
بلی

دریافت وجه در برابر ارائه خدماتی مثل فتوکپی،ترجمه و..

69/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

45/.
5/.
29/.
2
بلی
منظور شدن درآمد هایی مثل جریمه یا ارائه خدمات مثل فتوکپی به عنوان درآمد های اختصاصی

71/.
5
خیر

1
7
جمع

چنانچه در جدول 4ـ27، ملاحظه می شود دراین استاندارد از 9 شاخص ارائه شده، 3 شاخص(ابلاغ بودجه سالانه کتابخانه به رئیس درآغاز سال مالی، ارائه بودجه پیشنهادی توسط رئیس کتابخانه،دارا بودن دفاتر یا واحد حسابداری در کتابخانه برای کنترل و نگهداری حساب های مالی) آزمون معنی دار است که حاکی از آن است که استاندارد لازم کمتر از 50 درصد رعایت شده است. اما در بقیه شاخص ها که آزمون معنی دار نیست در حدود فقط 50 درصد استانداردها رعایت شده است .
جدول4ـ28 آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون
استاندارد
توزیع مشاهدات
نسبت
مقایسه شده
مقدارsig
نتیجه
استاندارد اول
بیشتر حد از متوسط
2
5/0
74/0
آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط
4

برابربا متوسط( 50%

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، نیروی انسانی، کتابخانه مرکزی، کارشناسی ارشد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، تحلیل اطلاعات، کتابخانه مرکزی، اطلاع رسانی