منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، سلسله مراتب، منابع اطلاعاتی، آزمون استاندارد

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات
100%
9
9/88
8
1/11
1
در نظر گرفتن سه متر مربع برای هر واحد برگه دان جهت استفاده و تورق
100%
9
7/66
6
3/33
3
وجود اتاق مجزا برای کارمندان فنی
100%
9
6/55
5
4/44
4
وجود ایستگاه های کاری جهت جستجوی منابع متناسب با تعداد مراجعان
100%
9
1/11
1
9/88
8
وجود یک در اصلی برای ورود و خروج
100%
9
2/22
2
8/77
7
وجود تهویه در کتابخانه
100%
9
2/22
2
8/77
7
وجود نور کافی بر روی میز مطالعه
100%
9
9/88
8
1/11
1
وجود شیشه دو جداره یا صوت شکن برای جلوگیری از انعکاس صدا
100%
9
3/33
3
7/66
6
مجهز بودن به وسایل اعلام حریق
100%
9
1/11
1
9/88
8
مجهز بودن به وسایل اطفاء حریق
100%
9
6/55
5
4/44
4
آموزش کار با وسایل اعلام و اطفا حریق

چنانچه در جدول 4ـ18، ملاحظه می شود، 7/66درصد ساختمان کتابخانه ها به منظور کتابخانه بودن ساخته شده اند.8/77 درصد ساختمان کتابخانه ها در دسترس تمام واحد های آموزشی قرار دارد.3/33 درصد ساختمان کتابخانه ها قابلیت گسترش برای نیاز های سی سال آتی را دارند.6/55 درصد طراحی داخلی کتابخانه ها طوری است که فضاهای مختلف قابلیت ادغام و تبدیل به یکدیگر را دارند.در هیچکدام از کتابخانه ها نیازهای معلولان در طراحی ساختمان در نظر گرفته نشده است.3/33 درصد کتابخانه ها قابلیت پذیرش 20درصد کل دانشجویان در فضای مطالعه را دارند. 2/22درصد کتابخانه ها به ازای هر 120جلد کتاب یک متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.و در 4/44درصد موارد برای هر 20نشریه یک متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.در 1/11درصد(یک کتابخانه)از برگه دان برای بازیابی اطلاعات استفاده شده ودر این کتابخانه سه متر مربع برای هر واحد برگه دان جهت استفاده و تورّق در نظر گرفته شده است.3/33 درصد کتابخانه ها اتاق مجزا برای کارمندان فنی دارند.در 4/44 درصد،ایستگاه های کاری جهت جستجوی منابع متناسب با تعداد مراجعان وجود دارد.در 9/88 درصد یک در اصلی برای ورود و خروج وجود دارد .در 77.8درصد موارد،تهویه و نور کافی بر روی میز مطالعه وجود دارد.در 1/11درصد(یک کتابخانه) شیشه دو جداره یا صوت شکن برای جلوگیری از انعکاس صدا وجود دارد.7/66 درصد مجهز به وسایل اعلام حریق،9/88درصد مجهز به وسایل اطفاء حریق و در 4/44 درصد آموزش کار با این وسایل صورت گرفته است.

نمودار شماره4ـ9 . درصد فراوانی شاخص استاندارد هفتم(ساختمان و تجهیزات)
جدول 4ـ19.توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هشتم

جمع
خیر
بلی
استاندارد بودجه
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
8/77
7
2/22
2
برخورداری از بودجه کافی
100%
9
8/77
7
2/22
2
بودجه متناسب با اهداف و وظایف مدون مصوب شده است
100%
9
9/88
8
1/11
1
ابلاغ بودجه سالانه کتابخانه به رییس در آغاز سال مالی
100%
8
8/77
6
2/22
2
مجزا بودن هزینه های سرمایه ای از بودجه جاری سالانه
100%
9
9/88
8
1/11
1
ارائه بودجه پیشنهادی توسط رئیس کتابخانه
100%
9
7/66
6
3/33
3
نظارت و کنترل بودجه با نظر مستقیم رئیس کتابخانه
100%
9
9/88
8
1/11
1
دارا بودن دفاتر یا واحد حسابداری در کتابخانه برای کنترل و نگهداری حساب های مالی
100%
9
7/66
6
3/33
3
دریافت وجه در برابر ارائه خدماتی مثل فتوکپی،ترجمه و..
100%
7
8/77
5
2/22
2
منظور شدن درآمد هایی مثل جریمه یا ارائه خدمات مثل فتوکپی به عنوان درآمد های اختصاصی

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود استاندارد بودجه در جدول فوق مورد بررسی قرار گرفته است.در این خصوص،2/22درصد از کتابخانه ها دارای بودجه کافی بوده و این بودجه مستقل و متناسب با هدف ها و وظایف مصوّب آن می باشد.در 1/11درصد، بودجه سالانه کتابخانه در آغاز هر سال مالی به اطلاع رئیس کتابخانه می رسد.در2/22درصد هزینه های سرمایه ی از بودجه جاری سالانه مجزا می باشد(در این مورد یک سوال پاسخ داده نشده).در 1/11درصد(یک کتابخانه)پیشنهاد بودجه سالانه کتابخانه توسط رئیس کتابخانه صورت میگیرد.در 3/33درصدکنترل،نظارت و اداره بودجه کتابخانه با نظر مستقیم رئیس کتابخانه صورت می گیرد.1/11 درصد کتابخانه ها برای کنترل و نگهداری حساب های خوددارای یک بخش واحد به نام حسابداری می باشد.در 3/33درصد موارد،در قبال ارائه خدماتی چون فتوکپی ازدرخواست کنندگان وجه دریافت می شود.و در 2/22درصد موارد درآمد های حاصل از ارائه خدماتی چون فتوکپی به عنوان درآمد اختصاصی کتابخانه منظور می شود(در این مورد دو نفر به این سوال پاسخ نداده اند)
همانطور که می بینیم،در 3/33 درصد،10تا30درصد، در 4/44 درصد میزان 30تا70درصد و در 2/22درصد میزان 70 تا90 درصد بودجه کتابخانه صرف تهیه منابع اطلاعاتی می شود.

نمودار شماره4ـ10. درصد فراوانی شاخص استاندارد هشتم ( بودجه )

4-2. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
چون متغیر مورد بررسی یک متغیر کیفی و دو مقداری است و نیز تعداد مشاهدات کم می باشد برای مقایسه درصد پاسخهای مطلوب(پاسخ بلی) با یک مقدار ثابت(مقدار متوسط 50%) از آزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده می شود.همچنین برای بررسی معنی داری هر شاخص، از پاسخهای افراد به سوالات مربوط به آن شاخص، میانگین تهیه و با یکدیگر ادغام گردید . سپس آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون در مورد هرکدام از استانداردها انجام شد که در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-20. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد اول

نتیجه

سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده

تعداد

مقوله ها

استاندارد اول

آزمون معنی دار نیست
5/.

5/.
33/.
3
بلی

مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست

18/.

5/.
22/.
2
بلی

در برداشتن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1

5/.
56/.
5
بلی

مورد بازنگری قرار گرفتن اهداف و وظایف

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.

5/.
67/.
6
بلی

توجه به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف

33/.
3
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود در همه موارد آزمون استاندارد اول، نتیجه ” آزمون معنی دار نیست”. می باشد. تفسیر آن این است که شاخص ها، در حد متوسط 50 درصد موارد رعایت شده است.

جدول 4ـ21. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد دوم

نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده

تعداد

مقوله ها

استاندارد دوم
آزمون معنی دار نیست

1
5/.
56/.
5
بلی

مشخص بودن جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی
فعالیت رئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه(یا معاون آموزشی یا پژوهشی)

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
0.03
5/.
11/.
1
بلی

دارا بودن کمیته مشورتی

89/.
8
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است

0.67
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

مکتوب بودن حوزه وظایف ،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه

67/.
6
خیر

1
9
جمع

با توجه به جدول فوق،در شاخص های مشخص بودن جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری، فعالیت رئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه(یا معاون آموزشی یا پژوهشی)، عضو بودن رئیس کتابخانه در شورای آموزشی، مکتوب بودن حوزه وظایف ،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه آزمون معنی دار نیست.این بدین معناست که این شاخص ها در 50درصد موارد رعایت شده، اما در شاخص وجود کمیته مشورتی، آزمون معنی دار است که می توان گفت این شاخص کمتر از 50 درصد رعایت شده است.

جدول 4ـ22. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد سوم

نتیجه
سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده

تعداد

مقوله ها

استاندارد سوم
آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

رئیس کتابخانه دارای مدرک کتابداری است

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی

شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است

33/.
3
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته است

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار است
0
5/.
0
0
بلی

برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر

1
9
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی

مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان

33/.
3
خیر

1
9
جمع

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود در استاندارد نیروی انسانی شاخص های، وجود مدرک کتابداری برای رئیس کتابخانه،روشن و مشخص بودن شرح وظایف کارکنان،در اختیار قرار دادن شرح وظایف کارکنان و مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان از لحاظ آماری معنی دار نیستند.نتیجه بدست آمده به این معناست که این شاخص ها در 50درصد موارد رعایت شده و تنها در مورد برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر” آزمون معنی دار است” که می توان گفت: دوره های کتابداری در سه سال اخیر برگزار نشده است.

جدول 4ـ23. آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد چهارم

نتیجه

سطح معنی داری
نسبت مقایسه شده
نسبت مشاهده شده

تعداد

مقوله ها

استاندارد چهارم

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی

برآورده کردن نیازهای جاری و آینده آموزشی

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی

داشتن ارتباط با ناشران و بانک های اطلاعاتی برای ارتقاء کیفیت مجموعه

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

فراهم کردن امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده((cd

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

متصل بودن به اینترنت

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
43/.
3
بلی

کافی بودن کامپیوتر برای استفاده کاربران

57/.
4
خیر

1
7
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
33/.
3
بلی

امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق on line

67/.
6
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
44/.
4
بلی

فراهم کردن جستجوی رایانه ای برای کاربران

56/.
5
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
1
5/.
56/.
5
بلی

رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است

44/.
4
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
5/.
5/.
67/.
6
بلی

ارزشیابی مجموعه از نظر پاسخگو بودن منابع

33/.
3
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
18/.
5/.
22/.
2
بلی

وجود سیاست مدون جهت وجین منابع

78/.
7
خیر

1
9
جمع

آزمون معنی دار نیست
18/.
5/.
22/.
2
بلی

وجود اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، نیروی انسانی، کتابخانه مرکزی، کارشناسی ارشد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، تحلیل اطلاعات، کتابخانه مرکزی، اطلاع رسانی