منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، رگرسیون، انحراف معیار، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

س مبانی کمی اندازه گیری می شوند؛ به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا لازم است آمارهاي توصيفي داده هاي تحت بررسي محاسبه شود.تحلیل توصيفي، تکنیکی است که به بررسي شاخصهاي مركزي و پراكندگي داده هاي تحقيق مي پردازد. تعداد مشاهدات تحقیق حاضر 732 سال-شرکت است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس، بعنوان نمونه آماری در طول 6 سال (1386 تا 1391)، بعنوان دوره آزمون می باشد. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول (4-1): تحليل توصيفي متغیرهای به کار رفته در مدل آزمون فرضیات

میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد مشاهدات
INV
0363/0
0210/0
43/0
06/0-
047/0
527/3
471/18
732
RD
0203/0
0000/0
32/0
00/0
443/0
221/1
070/0-
732
CINV
0167/0
0055/0
37/0
03/0-
035/0
837/4
326/32
732
DIV
1396/0
0730/0
00/1
00/0
173/0
889/1
844/3
732
RQ
121/2-
7662/1-
05/0-
42/8-
656/1
35/1-
166/2
732
CASH
0376/0
0273/0
34/0
00/0
036/0
665/2
870/11
732
CYCLE
3698/2
4073/2
29/4
51/0
456/0
56/0-
241/4
732
LEV
1173/0
0658/0
82/0
00/0
135/0
905/1
990/3
732
LOSS
0478/0
0000/0
00/1
00/0
213/0
247/4
082/16
732
SDCFO
1687/0
1125/0
86/0
01/0
157/0
456/2
721/6
732
SDINV
1031/0
0723/0
69/0
00/0
113/0
526/2
398/8
732
SDSALE
2155/0
1506/0
96/0
00/0
199/0
866/1
143/3
732
SIZE
7930/5
7031/5
01/8
56/4
605/0
872/0
855/0
732
TAN
2500/0
2204/0
89/0
02/0
167/0
049/1
181/1
732
TOB
5568/1
2463/1
94/5
36/0
922/0
059/2
704/4
732
CFOP
2545/0
1260/0
49/4
93/2-
594/0
046/3
874/18
732
AGE
5007/1
5800/1
00/2
00/1
278/0
42/0-
436/0-
732
BR
9923/1
9838/1
88/4
81/1-
059/1
02/0-
520/0
732

تحلیل توصیفی، اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع داده های جمع آوری شده و متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار می دهد. برای مثال، نتایج ارائه شده در جدول 4-1 نشان می‌دهد که انحراف معیار بدست آمده برای متغیرهایINV ، RD، DIV و CINV از میانگین آن‌ها بالاتر است. این یافته حاکی از وجود نوسانات شدید در داده‌های این متغیرها و عدم نرمال بودن آن می‌باشد که در تحلیل رفتار آن از طریق مدل‌های رگرسیونی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
یافته های مربوط به متغیرهای کنترلی حاکی از این است که میانگین بدست آمده برای اهرم مالی 117/0 است. این یافته نشان می دهد که در حدود 7/11 درصد از دارایی های شرکت های نمونه آماری در طول دوره تحقیق از طریق بدهی ها تامین شده است. بیشترین مقدار این متغیر، به میزان822/0 و مربوط به شرکت پشم بافی توس در سال 1391 است. کم ترین مقدار برابر با 000/0 و مربوط به شرکت فروسیلیس ایران در سالهای 1389و1390و1391 است.
4-3) آزمون هاي ريشه واحد
مطابق با نظريه همگرائي بايستي ابتدا وضعيت ايستائي(مانایی) سريهاي زماني مشخص گردد. در اين تحقيق از آزمون ريشه واحد ديكي- فولر و ديكي فولر تعميم يافته استفاده شده است. برای بررسی ایستایی متغیرها بر اساس آزمون ریشهواحد دیکی- فولر فرض بر این است که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است. اکنون اگر سری زمانی تحت بررسی، دارای فرآیند خود توضیح مرتبهباشد، رابطه مورد برآورد برای آزمون P از تصریح صحیحی برخوردار نخواهد بود و باید از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده شود تا توزیع حدی و کمیتهای بحرانی بهدست آمده باز هم قابل استناد باشد. به این منظور ابتدا روی هر کدام از متغیرها، آزمون فوق را انجام داده، که اگر قدر مطلق آماره ADF (دیکی فولر تعمیم یافته)از قدر مطلق آماره ارائه شده در سطح معنی داری 5% و 1% کوچکتر باشد، در آن صورت پذیرفته می شود که سری زمانی مورد بررسی در سطح داده ها، ناایستا می باشد. در این صورت آنها را یک بار تفاضل گیری کرده و آزمون دیکی – فولر ADF را روی تفاضل داده ها اجرا می کنیم، اگر قدر مطلق آمارۀ ADF محاسبه شده برای سری یک بار تفاضل گیری شده، از قدر مطلق آماره در سطوح معنی داری 5% و 1% بزرگتر باشد، در آن صورت پذیرفته می شود که سری مربوطه ایستا شده و یک سری جمع بسته از درجه یک (1) می‌باشد.
فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0 : متغیر مانا نیست.
H1: متغیر مانا است.
آزمون ديكي فولر تعميم‌يافته برای تک تک متغيرهای موردنظر انجام شده و نتايج خلاصه شده در جدول(4-4) بدست آمده است .
جدول( 4-2 ) : نتایج آزمون ریشهواحد دیکی- فولر تعمیم یافته متغیرها
متغیر
آماره
ADF
سطح معناداری
نتیجه
INV
693/25-
000/0
مانا
RD
533/7-
000/0
مانا
CINV
905/25-
000/0
مانا
DIV
877/27-
000/0
مانا
CASH
439/26-
000/0
مانا
CYCLE
419/18-
000/0
مانا
LEV
615/13-
000/0
مانا
LOSS
738/26-
000/0
مانا
SDCFO
022/11-
000/0
مانا
SDINV
658/19-
000/0
مانا
SDSALE
590/10-
000/0
مانا
SIZE
841/16-
000/0
مانا
TAN
454/8-
000/0
مانا
TOB
342/13-
000/0
مانا
CFOP
183/28-
000/0
مانا
AGE
575/3-
0065/0
مانا
BR
679/10-
000/0
مانا

مطابق با یافته ها، سطح معناداری آزمون دیکی فولر برای تمامی متغیرها، پایین تر از 05/0 است. این یافته حاکی از پذیرش فرض H1 بوده و نشان دهنده مانایی این متغیرها می باشد.
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته
در مدل رگرسيوني آزمون فرضيات تحقیق حاضر، متغیرهای مجموع سرمایه گذاری ، مخارج تحقیق و توسعه ، و مخارج سرمایه ای بعنوان متغیرهای وابسته مطرح شده اند. الگوی آزمون فرضیات این تحقیق برپایه معادلات رگرسیونی استوار است و نرمال بودن متغير وابسته يكي از فرض هاي اوليه و اساسی رگرسيون است که به نرمال بودن باقیمانده های رگرسیون نیز می انجامد. در اين تحقيق براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون جارگو-برا استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0: توزیع داده ها نرمال است.
H1: توزیع داده ها نرمال نیست.
نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-3 آمده است.
جدول( 4-3): آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
INV
19/11767
000/0
RD
299/181
000/0
CINV
7/34265
000/0

با توجه به این که سطح معناداری آماره جارکو- برا کمتر از 05/0 می‌باشد (0000/0) بنابراین فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در سطح اطمینان 95% رد می‌شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی مجذور داده ها بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون جارکو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح جدول 4-4 می باشد.
جدول 4-4: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پس از نرمال سازی
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
INV
839/0
451/0
RD
326/0
087/0
CINV
805/0
254/0

با توجه به نتایج، سطح معنی داری بدست آمده از آزمون جارگو-برا برای متغیرهای وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است و فرضیه H0 پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، داده های مربوط به متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی، از توزیعی نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض‌های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیرها پذیرفته می‌شود.
4-5) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق
نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرها به شرح جدول (4-5) می‌باشد:

جدول (4-5) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق
Correlation
INV
RD
CINV
DIV
RQ
SIZE
TOB
SDCFO
SDINV
SDSALES
BT
TAN
LEV
CFOP
AGE
CYCLE
LOSS
CASH
INV
 1.000000

RD
 0.060034
 1.000000

CINV
 0.690088
-0.056865
 1.000000

DIV
-0.024466
 0.061182
-0.038906
 1.000000

RQ
-0.052777
 0.006179
-0.055131
-0.023617
 1.000000

SIZE
 0.335268
 0.125436
 0.271068
-0.031054
 0.010487
 1.000000

TOB
-0.012081
 0.043955
-0.018622
 0.799012
-0.017992
-0.063478
 1.000000

SDCFO
-0.111323
-0.045283
-0.052440
-0.012823
-0.039602
-0.148926
-0.007333
 1.000000

SDINV
 0.315557
 0.114858
 0.196351
-0.042586
-0.087027
 0.200178
-0.057557
-0.055532
 1.000000

SDSALES
 0.018269
 0.006144
 0.020610
 0.575924
 0.065541
-0.081931
 0.727262
 0.012509
-0.079368
 1.000000

BT
-0.000239
 0.017500
 0.000509
 0.775222
 0.043828
-0.076038
 0.858636
-0.020824
-0.087678
 0.931075
 1.000000

TAN
-0.123380
 0.072220
-0.129225
-0.040679
-0.124903
-0.041152
-0.039419
 0.066896
 0.199797
-0.060458
-0.059744
 1.000000

LEV
-0.113587
-0.118660
-0.091636
-0.092530
 0.018671
-0.570760
-0.134407
 0.033973
-0.003061
-0.070206
-0.068813
 0.164316
 1.000000

CFOP
 0.175745
-0.017505
 0.086399
-0.029636
-0.055964
 0.211791
-0.044563
-0.047180
 0.023786
-0.042679
-0.030724
-0.050777
-0.054876
 1.000000

AGE
 0.053808
 0.013608
 0.077724
-0.077927
-0.072677
 0.104675
-0.121934
 0.033493
 0.019957
-0.235751
-0.176375
-0.064889
-0.073377
 0.073041
 1.000000

CYCLE
 0.026846
-0.009468
 0.067396
-0.312911
-0.029074
 0.243159
-0.419463
-0.043966
 0.001626
-0.614456
-0.546305
-0.145881
-0.025246
 0.304093
 0.298721
 1.000000

LOSS
-0.072802
 0.008637
-0.037108
-0.050305
 0.060119
-0.039259
-0.007190
 0.089509
-0.046340
 0.046943
-0.037480
-0.021720
 0.025364
-0.029232
-0.047207
 0.039787
 1.000000

CASH
-0.072534
-0.096921
-0.042403
 0.017995
-0.112583
-0.127728
 0.035792
-0.004264
-0.086546
 0.088159
 0.083956
-0.107491
 0.016229
 0.069325
 0.009891
-0.108828
-0.067082
 1.000000

4-6) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق
هم خطي به معناي وجود ارتباط خطي بين متغيرهاي توضيحي يا مستقل است. يكي از راههاي شناسايي رابطه هم خطي يا عدم هم خطي، بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل است. در صورتي كه همبستگي بين متغيرهاي مستقل شديد نباشد، مشكل هم خطي پيش نميآيد. در این مطالعه بررسي رابطه هم خطي بين متغيرهاي مستقل با بهره گیری از ضريب همبستگي پيرسون انجام شده است. همان‏طور که در جدول 4-5 مشخص می‌باشد، همبستگی میان متغیرهایی که هم زمان وارد مدل‌های تحقیق می‌شود در حد ضعیف یا متوسط بوده و همبستگی قوی بین آن‌ها وجود ندارد. بنابراین ورود هم زمان متغیرهای مستقل در مدل‌های تحقیق موجب ايجاد مشكل هم خطي شدید نخواهد شد.

4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول
فرضیه اول : آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها، برای شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، نسبت به شرکت های با کیفیت پایین تر گزارشگری مالی، کمتر است.

برای آزمون فرضیه اول، ابتدا از طریق مدل رگرسیون زیر تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری (بدون دخالت کیفیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، اثرات ثابت، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، تقسیم سود، سطح معنی داری، گزارشگری مالی