منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه ی آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می باید در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه ی منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشته شده است، به نظر می رسد که این گام ها از انسجام و ارتباط کافی برخوردار نیستند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه ی فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه ی فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی، بهره گیری از سرمایه ی فکری و دانش روز، عرصهی گسترده ای است. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد(فطرس و بیگی، 1389، 102).
درتحقیق حاضر، یک مساله اصلی وجوددارد وآن این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر صنعت بانکداری و عملکردبانک‌های ملت استان کرمانشاه دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
در دوره صنعتی، بهای اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات، در اقتصاد جدید، ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری و نه از مدیریت دارایی های مشهود ناشی می شود. شدت این موضوع به اندازه ای است که برآورد شده در حدود 50 تا 90 درصد ارزش ایجاد شده به وسیله شرکت های موجود در اقتصاد امروزی، از مدیریت سرمایه فکری حاصل می شود. بنابراین، برای رقابت در اقتصاد به شدت مبتنی بر دانش فناوری، اختصاص قسمت اعظم رشد به منابع تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان و فناوری جدید، الزامی به نظرمی رسد. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند. در عصرحاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است(دعایی و همکاران، 1393، 93).
1-4-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظری پایه و اساس تحقیق می‌باشد که تمام طرح و پروژه تحقیق روی آن قرار داده می شود و یک شبکه کامل و توسعه یافته بین متغیرهایی است که با استفاده از منبع و بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده اند.
تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. تحقیق فطرس و بیگی با هدف بررسی مولفههای سرمایه فکری و روابط داخلی آنها بر صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین مولفههای سرمایه فکری با صنعت بانکداری وجود دارد(فطرس و بیگی، 1389). زرنلر و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه فکری تاثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد به طور مشخص، تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری که از انباشت سرمایه ی فکری بیشتری در جنبه های سرمایه ی ساختاری، سرمایه ی کارکنان(انسانی) و سرمایه ی مشتری برخوردارند، در مقایسه با بنگاه هایی که فاقد چنین سرمایه ای هستند، بهتر است. یوند و اسنل(2004) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با عملکرد و بین سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد (همان منبع، 105). نتایج تحقیقات بونتیس و همکاران نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد(بونتیس و همکاران، 2000)1. چن و همکاران2 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه ساختاری و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(چن و همکاران، 2004). شهریاری(2007) در پژوهشی به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری وجود دارد و بر این اساس ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و عملكرد سازمانی وجود دارد و همین طور میان سرمایه ساختاری و عملكرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(ناظم و مطلبی، 1390). نتایج تحقیق دستگیر و همکارانش نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد(دستگیر و همکاران، 1393).

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق
1-5-اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانکهای ملت استان کرمانشاه
اهداف فرعی تحقیق
شناخت تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه مشتری(رابطه ای) بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه
شناخت تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

1-6-فرضیات تحقیق
فرضیه‌ اصلی :
سرمايه فکری بر عملكرد بانك هاي ملت استان كرمانشاه تاثير دارد
فرضیه‌های فرعی :
سرمايه انساني بر عملكرد بانك هاي ملت استان كرمانشاه تاثير دارد.
سرمايه ساختاری بر عملكرد بانك هاي ملت استان كرمانشاه تاثير دارد.
سرمايه رابطه ای بر عملكرد بانك هاي ملت استان كرمانشاه تاثير دارد.

1-7-قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه منابع انسانی می باشد.
1-7-2-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق بازده زمانی تابستان و پاییز 1393می باشد.
1-7-3-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق بانک های ملت استان کرمانشاه می باشد.

1-8-تعاریف واژگان و اصطلاحات
عملکرد سازمانی
عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دست آوردهای کسب شده است(بیاضی طهرابند و همکاران، 1388، 50).
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران3 ارائه شده است: فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:
کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین.
اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است(نیلی و همکاران، 2002، 8).
سرمایه فکری
سرمایه ی فکری یک سازمان دارایی ها و منابع ذهنی و نامشهودی است که سازمان با برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کالا و خدمات به خلق ارزش می پردازد(فطرس و بیگی، 1389، 103).
سرمایه ی فکری نیروی محرکه ی اصلی و پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند(چهارباغی و کریپس، 2006، 32)4.
سرمایه انسانی
بونتیس سرمایه ی انسانی را قابلیت جمعی سازمان در استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).
سرمایه ساختاری
بونتیس نیز سرمایه ی ساختاری را دستورالعمل ها، راهبردها، خط مشی ها و هر آن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد، معرفی می کند(بونتیس و همکاران، 2000، 89).
سرمایه مشتری
سرمایهی مشتری هر دوی ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش بالقوه ی آتی این روابط را در بر می گیرد. به همین دلیل، سرمایه ی مشتری در دانش مکتوم در کانال های بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو مواردی هم چون علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، نقاط دستیابی مشتریان و قراردادهای تجاری را شامل می شود(بونتیس و همکاران، 2000، 89).

تعریف عملیاتی سرمایه انسانی: این متغیر طبق سوالات 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های شایستگی کارکنان، برنامه های آموزش، استخدام بهترين متقاضيان شغل، مهارت های کارکنان، یادگیری سازمانی .
تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری: این متغیر طبق سوالات 6 تا 10 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های دانش سازمانی، درآمد کارکنان، شکاف دانش، کارکنان بانک و جو سازمانی.
تعریف عملیاتی سرمایه رابطه ای: این متغیر طبق سوالات 11 تا 18 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های وفادار ، ارزش افزوده ، نیاز مشتریان ، نسبت درآمد.
تعریف عملیاتی عملکرد بانک: این متغیر طبق سوالات 19 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود که برای سنجش از متغیر های سرمایه مشتریان ، مراجعه مشتریان ، جذب سپرده ، کیفیت خدمات

عملکرد:عبارت است از چگونگی انجام وظایف و فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن، به عبارت دیگر عملکرد عبارت است از تعیین این که آن وظایف چگونه باید انجام شود؟براي بهبود آن‌ها چه بایدکرد؟ و چگونه می‌توان به اهداف دست یافت( فلون ، برون ، 2011).
طبق آخرین تعریف بانکداری در دنیا این طور تشریح شده بانکداری یعنی 9/10 روانشناسی و 1/10 فن بانکداری بنابراین سرمایه فکری ارتباط مثبتی می تواند با عملکرد در بانک داشته باشد.
در یک بانک منابع پولی یک بدهی محسوب می شود منابع به گران قیمت شامل سپرده های مدت دار، میان مدت شامل سپرده های کوتاه مدت بدون سررسید و ارزان قیمت شامل: حسابهای قرض الحسنه حواله های (جاری) تقسیم میشود.
حال اگر بیشتر منابع یک بانک از شکل گران قیمت باشد اصطلاحاً به آن پول داغ می گویند و نگهداری آن باعث افزایش در بدهیهای ترازنامه های یک بانک میشود در این راستا بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان مثلث منابع و مصارف به کلیه بانکها ابلاغ کرده که شامل :
80/100 : نسبت منابع به مصارف

حال چرا %80 ؟
%20 باقی مانده شامل %10 حفظ نقدینگی و. %10 ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی است.
یعنی از %100 منابع عملکردی یک بانک %80 آن باید در بخش خدمات – تولیدی – بازرگانی صرف شود
اگر نسبت منابع به مصارف بیشتر از %80 شود بانک ها باید %34 جریمه به بانک مرکزی پرداخت کند که خود نوعی زیان عملیاتی است.

در رابطه با تجهیز منابع پولی

مانده سپرده های دیداری + اسکناس مسکوک نزد مردم = حجم پول کشور
عملکرد سود یا زیانی یک بانک پس از تجهیز پول و تخصیص آن به شرح زیر است :
بازده تسهیلاتXX
– ) بها تمام شده پول(XX)
حاشیه سود XX
هزینه سرانه ستاد + هزینه املاک استیجاری + هزینه اداری و تشکیلاتی + هزینه پرسنلی+ هزینه مستقیم پول = بها تمام شده پول

فصل دوم
موضوع و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه
در دنیای رقابتی امروز تنها سازمانها و شرکتهایی می توانند به رقابت بپردازند و به ایجاد سودآوری دست بزنند که بتوانند به نیازمنديهای مشتریان خود توجه کنند و بتوانند در این راستا رضایت مندی آنها را فراهم نمایند، که این مسأله خود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات ارائه شده آن سازمان و شرکت می گردد. بانک نیز به عنوان سازمانی که در دنیای امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و شکوفایی کشور ایفا می نماید، بایستی در جهت بررسی نیازمنديهای مشتریان در خدماتی که به مشتریان ارائه می دهد گام های مؤثر و مفیدی را بر دارد. برای ایجاد رقابت درمؤسسات بانکی، تأکید بیشتر بر روی عملکرد عملیاتی داخلی مورد نیاز است. این بدین معنا است که لازم است تا راهی اثربخش برای ارزیابی عملکردی که بتواند عملکرد کل سازمان را به اهداف شرکت وصل کند تعیین کنیم. (جعفر نژاد و همکاران،1389،2)‬‬‬
بنابراین از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانکها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد. علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، دارایی ها، اقتصاد دانش، سرمایه ساختاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، رضایت مشتری، نظام بانکی، رضایت مشتریان