منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

حداقل از راه تغيير در زبان موسسه. مفهوم سرمایه فکری مجموعه كاملی از ارزشهای جديد، است درباره اينكه مديريت خوب چيست و مديريت بد چيست، انجام دادن چه مسائلی در سازمانها درست و چه مسائلی اشتباه است؟ (کاظم زاده و ستایش ، 1388، 116)

2-11-8- مقایسه دو رویکرد در مدیریت سرمایه فکری
در ادبيات مالي دو رويكرد درباره مديريت سرمايه فكری وجود دارد :
در رويكرد اول زيرساختهای سازمانی، يادگيری، ارتباطات و تواناييهاي كاركنان تقويت ميشود تا با افزايش دانش سازماني عملكرد بلند مدت شركت بهبود يابد. اين رويكرد به مكتب فكری دانش محور معروف است. طرفداران اين مكتب مانند اينكپن و زاك معتقدند اگر شركتي از سرمايه فكری بهتری در محيط كسب وكار برخوردار باشد مزيت رقابتي خواهد داشت .
در رويكرد دوم، سرمايه فكری نوعي دارايي اقتصادی قابل اندازه گيری محسوب ميشود. اين رويكرد به كسب سود از طريق سرمايه فكری تأكيد دارد و به مكتب سرمايه اقتصادی معروف است طرفداران اين مكتب از مدلهای مبتني بر بازار سرمايه مانند مدل ترازنامه نامشهود توسط سويبي مدلهای مستقيم سرمايه فكری مانند ارزشگذاری حقوق معنوی توسط بونتيس و مدلهای بازده دارايي ها مانند مدل ارزش افزوده اقتصادی توسط استوارت75 و مدل تعيين ضريب ارزش افزوده فكری توسط پاليك برای اندازه گيری سرمايه فكری استفاده كردند (دستگیر ، 1389، 42)

2-11-9- اهداف اندازه گیری سرمایه فکری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه ساختاری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، ساختار سازمانی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار، سود سهام