منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، رتبه بندی، عملکرد سازمان، سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. در ‬‫ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮدﯾﺰ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳـﻮدآوری، ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ، ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ، ‬کارایی و کیفیت دارایی‫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(اسلامی و همکاران،1390 ،7)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-9- روشهای رتبه بندی
دسته بندی يا طبقه بندی، فصل مهمی در آمار است. گروهی همگن مثلاً از اشخاص،بنگاهها، شعب بانك و يا … ، را می توان به روشهای گوناگون طبقه بندی كرد. اين طبقه بندی گاهی بسيار ساده و بر اساس يك معيار و يا به روشهای پيشرفته تر بر اساس معيارهای گوناگون انجام می شود. برای هر رتبه بندی به سه عامل نياز است؛ يكی روش رتبه بندی، ديگری تعيين ملاكها يا شاخصها برای رتبه بندی و عامل سوم؛ در صورتي كه چند شاخص داشته باشيم،ارزش شاخصها است. در درجه بندی شعب بانك نيز به اين سه عامل برای رتبه بندی احتیاج داریم( پور کاظمی ،1382، 8).

2-10- رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر‬
‫در اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣؤﺳـﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣؤﺳﺴﺎت ﺑﺮﺗﺮ در آن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬـﻢ‬‫ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣؤﺳﺴﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻣـﻮر ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤـﻪ ‬‫ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗـﺸﺮﯾﺢ روشﻫـﺎی ﺑﮑـﺎر ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ 2-10-1- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮوش، ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ‬‫روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ‬‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﮔﺰﯾﻨﺶ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش، اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﺑﺮخی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‫ رﺷﺪ ﻓﺮوش، ﻓﺮوش ﺳﺮاﻧﻪ، ﺳﻮداوری، رﺷﺪ ﺳﻮد، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل، داراﯾﯽﻫﺎ،‬ ‫ارزش ﺑﺎزار، ﺻﺎدرات، ﺻﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ، ﺑﺎزده ﻓﺮوش، ﺑﺎزده داراﯾﯽ، ﺑﺎزده ارزش وﯾـﮋه، ﻧـﺴﺒﺖ‬‫ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿـﺎت، ﻧـﺴﺒﺖ ﺧـﺎﻟﺺ‬‫ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ 2-10-2- ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1381، اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ‬‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ‬‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﻗﺎم، ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‫ در ﺳﺎل 83 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ‬‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 5 ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ و اﻗﻼم ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺷﺮح‬ ‫زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫- ﺑﺎزده داراﯾﯽ، ﺣﺠﻢ داراﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫- ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺣﺠﻢ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫- ﺣﺠﻢ داراﯾﯽﻫﺎ، ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫- ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ، ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻬـﺎی ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﺮوش، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و … ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫـﺎی‬‫1379 ﻟﻐﺎﯾﺖ 1382 ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺨﺼـﺼﯽ از ﻣـﺪل‬‫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ ((DEA‬ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ورودیﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫـﺎی ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ در3 ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر سرﻣﺎﯾﻪ، ﺳﻮدآوری و رﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ‬ ‫ﻗﺮارگرﻓﺖ.(اسلامی و همکاران،1390 ،10)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-11- مفهوم و تعاریف سرمایه فکری
قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسائی، مدیریت و اندازهگیری کنیم نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی همچون داراییها، منابع یا محرکهای عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، برمبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفههای قانونی) نیز تعاریف کاملا“ متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ارائه کرده اند با توجه به آنچه گفته شد تعاریف مختلفی در مورد سرمایه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود :
1- استوارت24 اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارائیهای فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمان و توانائیهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشود (قلیچ لی و مشبکی ،1385،34).
2- بنتیس سرمایه فکری را بعنوان مجموعه ای از دارائیهای نامشهود (منابع، توانائیها، رقابت) تعریف میکند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آید )بنتیس25 ، 1998 ،45)
3- ادوینسون و مالون26 ، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کار کردن ، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند (واسیل 27، 2008 ،12).
4- بنتیس و هالند در مقاله خود در سال 2002 ، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند: سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خاصی از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (رز و بارونز 28 ، 2005 ،16).
5- سرمایه فکری دارائی است که توانائی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند . این دارائی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارائی نامشهود است که از طریق بکار گیری دارائیهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان بدست آمده است . همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش بدست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا“ داخلی است قابلیت خرید و فروش ندارد (رز و بارونز 29، 2005، 18).

2-11-1- سرمایه فکری
استوارت30 (1997) نشان داده است که سرمایه فکری عبارت است از اطلاعات، دارایی فکری ، عناصر ذهنی، دانش و تجربه که می توان از آنها برای ایجاد ثروت استفاده کرد. محققان پیرامون این موضوع توافق نظر دارند که سرمایه فکری با سه بعد اصلی تعریف می شود: سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی (استوارت31 ، 1997، 112). سرمایه انسانی به ارزشی اشاره دارد که توسط کارکنان مشغول به کار در تبدیل دانش و تجربه به تولید کالا و خدمات، و تولید درامد سازمان، افزوده شده است. سرمایه ساختاری، سیستم های ارتباطی، تکنولوژی، پایگاههای داده ای و سایر مکانیزم هایی را نشان میدهد که دانش شخصی را در زیرساختارهای شرکت ذخیره می کنند. نهایتا، سرمایه ارتباطی به ارتباطات موجود با سهامداران سازمانی اصلی اشاره دارد که عبارتند از کارکنان ، عرضه کنندگان، مشتریان و سایر کسانیکه سود مالی سازمان را افزایش می دهند (استوارت ، 1997، 116).
هنگامیکه سازمانها پی میبرند اهداف آنها پیرامون عوامل غیرعملی و غیرقابل محسوس تولید ثروت می گردد ،سیستم مدیریت سازمان نیز بایستی تغییر کند. ساختارهای سلسله مراتبی غالبا موانعی را برای کارکنان دانش محور ایجاد میکند. سیستم های مدیریتی در سازمانهای دانش محور بایستی فرصتهایی را برای خلاقیت و نوآوری فراهم کنند. بنابراین، سیستم ها باید با فراهم نمودن استفاده ی کارامد و مؤثر از نظامها و فرصتهای توسعه ی ارتباطات مطلوب، از پایگاه دانش سازمان پشتیبانی کنند (ادوینسون و مالون32 ، 1997، 76).
گزارش دانش عرب (برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد 2009) بطور ویژه از این امر اطمینان می یابد که زمینه ی مناسبی برای فعال کردن توسعهی دانش وجود دارد از قبیل فراهم نمودن تکنولوژی و برقراری ارتباط برای شبکهها که بسیار مشابه با چیزی است که به عنوان سرمایه فکری در سطح سازمانی تعریف شد. اطمینان یافتن از زمینه ی مناسب عبارتست از گسترش یک سیستم مدیریتی همراه با فرهنگ و جوی مناسب که منجر به گسترش سرمایه فکری می شود. تعدادی از مطالعات نظری (جانسون 33، 2005، 92) و مطالعات موردی هم در زمینه های بومی و هم در زمینه های بین المللی، اهمیت فرهنگ و جو را برای کنترل داراییهای ذهنی و خلق دانش مشخص کردهاند. از آنجا که مطالعات گسترده با در نظر گرفتن تعاریف فرهنگ و جو مبهم هستند در دو بخش بعدی، با وضوح بیشتری به متغیرها در این سازه ها پرداخته می شود(علوی ، 2005، 81).

2-11-2- مدیریت سرمایه فکری
پنج مرحله برای مدیریت موفق سرمایه فکری بیان شده است :
در مرحله اول باید سرمایه فکری تعریف و شناسائی شود یعنی باید معیارهای شناسائی آن مشخص شود تا بر این اساس بتوان ارزش واقعی داراییهای فکری سازمان را تعیین کرد مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه فکری هستند از این نظر مهم است که می توان به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند .
در مرحله دوم، سرمایه فکری از نظر محرکهای ارزش مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از محرکهای ارزش عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکری می شوند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند این محرکها بایدبر اساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند .
در مرحله سوم ، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداری در رابطه با اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری جمع آوری می شود .
در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع آوری شده در مرحله قبلی برای تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی در زمینه آموزش و تصمیم گیری در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد .
در مرحله آخر نیز گزارشهای خارجی در رابطه با عملکرد سازمان در زمینه سرمایه فکری اش در طول یک یا چند دوره مالی فراهم می شوند این گزارشها برای سهامداران داخلی و خارجی و بقیه افرادی که منافعی در شرکت دارند مفید خواهد بود(دستگیر ، 1388، 2).

2-11-3- سرمايه فكری و اجزای آن
با توجه به تعاريف مختلف از سرمايه فكری ، مي توان اجزاي اصلي سرمايه فكری را ”دانش و مهارتهای کارکنان“، ”فرهنگ سازمانی“، ”ارتباط با ذینفعان“، ”شهرت و تصویر سازمان“، ”زیر ساخت های فناوری (مانند پایگاه های داده، سیستمها و اطلاعات)“ و ”حقوق مالکیت معنوی (مانند حق امتیاز ، مارک تجاری)“ دانست (همان منبع ،4).

2-11-4- ویژگیهای سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با دارائیهای مشهود، در توانائی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهائی که سرمایه فکری را از این دارائیها متمایز می کنند عبارتند از :
دارائیهای فکری، دارائی های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارائیهای فیزیکی که فقط می توانند برای انجام یک کار بخصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند. دارائیهای فکری را می توان بطور همزمان برای چند امر خاص بکار گرفت، برای مثال سیستم پشتیبانی از مشتری می تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانائی یکی از مهمترین معیارهای برتری دارائیهای فکری بر دارائیهای فیزیکی است .
سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین کنندگان مشترک باشند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رتبه بندی، رتبه بندی کملز، دارایی ها، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه انسانی، سرمایه فکری، توانمندسازی، نیروی کار