منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه ساختاری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه یک دیدگاه مشترک جمعی وجود نداشته باشد، اقدامات فردی منجر به یادگیری سازمانی نخواهد شد. سوم، یادگیری سازمانی مستلزم ایجاد دانش سازمانی است که توسط انتقال و ترکیب دانش فردی بدست میآید. اگر مجموعهای از دانش سازمانی ایجاد شود، خود بخود در کارهای روزمره و فرآیندهای کاری وارد خواهد شد که این کار برای تضمین یادگیری سازمانی مستمر، لازم است. نهایتاً، انطباق با تغییراتی که در این چارچوب رخ میدهد برای قابلیت یادگیری انطباقپذیری برای محیط رقابتی امروز ناکارآمد است. شرکت باید از یادگیری انطباقپذیر فراتر رود و بر سطح یادگیری که برای پاسخ به سیستم سازمانی تحت فشار لازم است تمرکز نماید و اگر لازم باشد در جستجو برای نوآوری و بدیلهای انعطافپذیر بیشتری باشد.
حتی اگر کارکنان یک سازمان از تواناییها و قابلیتهای بالایی برخوردار باشند اگر ساختار سازمانی از قوانین و سیستمهای ضعیفی تشکیل شده باشد نمیتوان از این قابلیتها و استعدادهای کارکنان برای ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر سازمان سرمایهگذاری زیادی بر روی تکنولوژی انجام دهد ولی کارکنان توانایی استفاده از این تکنولوژی را نداشته باشند این سرمایهگذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی، مفید و مؤثر نخواهد بود (بونتیس63 ، 1998). یعنی اگر سرمایه انسانی، تخصص استفاده از تکنولوژی را نداشته باشند باز هم نمیتوان سرمایه سازمانی خوبی ایجاد کرد و همین امر نشان میدهد که سرمایه انسانی و سازمانی با یکدیگر تعامل دو جانبه دارند.

نمودار2-4- سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری شامل تمام مخازن دانش در یک سازمان است که در برگیرنده پایگاه دادهها و چارتهای سازمانی و دستورالعملهای فرآیندی و استراتژیها و یا شامل هر چیز دیگری که به سازمان ارزشی بیشتر بدهد میباشد (بونتیس و همکاران64، 2002).
سرمایه ساختاری به صورت سختافزارها و نرمافزارها و پایگاه دادهها و ساختار سازمانی و حق اختراعها و مارکهای تجاری و سایر قابلیتهای سازمانی است که بهرهوری کارکنان را بالا میبرد (ادوینسون و همکاران65 ، 1997).
سرمایه ساختاری، دانشی است که بعد از رفتن کارکنان به خانه، در سازمان باقی میماند (روس و دیگران66 ، 1997).
سرمایه ساختاری، یک سیستم زیربنایی و اطلاعاتی است که توسط آن میتوان دانش پنهان افراد را به دارایی جمعی تبدیل کرد (نیکولینی67،1993) یعنی توسط این سیستم اطلاعاتی میتوان دانش موجود در ذهن هر یک از کارکنان را در سراسر شرکت به اشتراک گذاشت و مالکیت دانش را به همه کارکنان انتقال داد. سرمایه ساختاری، یک زیر ساخت است که شرکت برای تجاری کردن نیروی انسانیش بوجود میآورد. این زیر ساخت، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را حمایت میکند و این حمایتها هر کدام به طور جداگانه دارای عناصر فیزیکی (مشهود) و نامشهود هستند. حمایت مستقیم، حمایتی است که منابع انسانی مستقیماً آن را لمس میکنند که شامل حمایت فیزیکی مانند کامپیوترها، میزها و تلفنها و همچنین حمایت نامشهود مانند سیستمهای اطلاعاتی، نرمافزار کامپیوتری، رویههای کاری، برنامههای بازاریابی و دانش چگونگی انجام کار در شرکت است.
حمایت غیر مستقیم شامل عناصر فیزیکی مانند ساختمانها، روشناییها، نیروی برق و لوله کشی است و عناصر نامشهود مانند برنامههای استراتژیک، سیستمهای پرداخت حقوق، ساختار قیمتگذاری و روابط با عرضهکنندگان است. در واقع سرمایه ساختاری محیطی فراهم میآورد که سرمایه انسانی، دانش تولید کند و آن را بکار گیرد (ادوینسون و سالیوان68 ، 1996، 360).
سرمایه ساختاری سازمان، به عنوان یک فرآیند تولید شناخته شده که این فرآیند دارای عناصر کارایی، زمان مبادله، نوآوری در رویههای انجام کار و دستیابی به اطلاعات برای تبدیل آن به دانش است و بنابراین سرمایه ساختاری برای سازمان خیلی مهم است چرا که تنها بعد از ابعاد سرمایه فکری است که سازمان به صورت عملی صاحب آن است.
اگر کارکنان، هوشمندی و دانش زیادی داشته باشند، اما سیستمها و رویههای سازمان، ضعیف باشد، سرمایه فکری به پتانسیل کامل خود نمیرسد. طبق گفتۀ ادوینسون و مالون69 (1997) سرمایه ساختاری شرکت را قادر میسازد روابطش را با شبکههای داخلی و خارجی، توسعه دهد. منظور از شبکه داخلی همان روابط کارکنان با یکدیگر و با مدیریت شرکت است و شبکه خارجی نیز روابط کارکنان و مدیریت شرکت با عرضه کنندگان و مشتریان و سایر ذینفعان شرکت است.
کارکنان، سرمایه ساختاری را برای شرکت فراهم میآورند و شرکت، صاحب پسماند آن میشود یعنی اینکه بعد از بوجود آمدن سرمایه ساختاری توسط کارکنان، اگر آنها از شرکت بروند باز هم این سرمایه در شرکت باقی خواهد ماند و شرکت صاحب آن خواهد بود. سرمایه ساختاری با ساختار سازمانی ارتباط دارد و اگر در سازمان سیستمهای اطلاعاتی بکار گرفته شود آن سیستمهای اطلاعاتی، منجر به هوشمندی سازمان و بهتر شدن تجارت آن میشوند. سرمایه انسانی، نخستین فاکتور سرمایه ساختاری است.
گرچه سرمایه ساختاری متأثر از سرمایه انسانی است اما وجودی مستقل از آن نیز دارد، مثلاً اختراعاتی که توسط کارکنان سازمان انجام میشود، برای سالها بعد نیز در سازمان باقی میماند و میتوان از مزایای آن اختراعات بهره برد(رفیعی،1390).
سیستم های اطلاعاتی
سيستم اطلاعات70عبارت است از يك سيستم كامل طراحي شده براي توليد، جمع‌آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات در يك مؤسسه، سازمان يا هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه .
سيستم اطلاعات سازمان71 يك سيستم اطلاعات براي كار بر روي اطلاعاتي است كه به خود سازمان مربوط مي‌شوند. اگر سازماني كار توليد، جمع‌آوري و اشاعه اطلاعات آماري جمعيت كشور را به عهده دارد و براي اين وظيفه از يك سيستم‌ اطلاعات استفاده مي‌كند اين سيستم اطلاعات، يك سيستم اطلاعات سازماني نيست اما سيستم اطلاعات نيروي انساني يا سيستم حسابداري اين سازمان از جمله سيستم‌هاي اطلاعات سازماني آن محسوب مي‌شوند.
سيستم‌هاي اطلاعات مدیریت شامل کلیه سازو کارهای لازم برای جمع آوری، نگهداری و پردازش اطلاعات،دانش مربوط و استفاده درست و به هنگام از آنها است(جوانمرد،1389)
انواع معمول سيستم‌هاي اطلاعات سازماني عبارتند از
سيستم‌ پردازش مبادلات72 : سيستم‌هاي اطلاعات سازماني كه از طريق تعريف فرايندها و رويه‌ها و پردازش اطلاعات، انجام و كنترل عمليات سازمان را به عهده مي‌گيرند. سيستم‌هاي انبارداري، كارگزيني، حسابداري، تداركات، مديريت قراردادها، فروش، كنترل موجودي، اموال، پشنهادات داخلي، مديريت نظرات مشتريان، آموزش و . . . سيستم‌هاي پردازش عمليات هستند.
سيستم اطلاعات مديريت73: گونه‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات سازماني كامپيوتري كه اطلاعات داخلي سازمان را از سيستم‌هاي پردازش عمليات مي‌گيرند و آنها را در قالب‌هاي بامعني و مفيد به عنوان گزارش‌هاي مديريت خلاصه مي‌كنند تا در انجام وظايف مديريتي مانند كنترل و تصميم‌گيري استفاده شوند.
سيستم پشتيبان تصميم‌گيري74:گونه‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات سازماني كامپيوتري كه در تصميم گيريهاي نيازمند مدلسازي، فرمولبندي،محاسبه، مقايسه،انتخاب بهترين گزينه يا پيش‌بيني سناريوهاي محتمل به مديريت كمك مي‌كنند.
تحليل و طراحي سيستم‌هاي اطلاعات، تخصصي است كه با استفاده از آن يك سيستم اطلاعات سازماني تعريف، تحليل، طراحي و اجرا مي‌شود .

2-11-6- معیارهای سرمایه های فکری
معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان ها در شکل زیر نمایش داده شده است :

نمودار2-5-معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری
منبع:(ستایش و کاظم نژاد ، 1388، 58)

2-11-7- اهمیت سرمایه فکری در بافت غیرانتفاعی
سرمايه فكری قادر به سازگاری با چالشهای محيط غيرانتفاعی در اقتصاد دانش محور است؛ زيرا برخي از مبانی نظری سرمايه فكری از كانون درونی تئوری شايستگی اصلی سرچشمه می‌‌گيرند. سرمايه فكری به انتقال كانون استراتژيك سازمانهای غيرانتفاعی به منابع فكری، شامل: دانش‌، مهارتها و تجربه كمك می كند و اين برای سازمانهای غيرانتفاعی مهم است؛ زيرا فعاليتها و تغييرهای استراتژيكی كه در سازمانها انجام می شوند به طور عمده از راه ابتكارهای درونی كاركنان و داوطلبان هدايت می شوند تا نيروهای خارجی نظير كارگزاران دولتی. بنابراين احتمالا مقاومت در برابر آن فعاليتها و تغييرات استراتژيك از طرف كاركنان و داوطلبان كمتر خواهد شد.
در سازمانهای انتفاعی ،سود به عنوان يك زبان مشترك برای ارتباط‌ات تفويض و هماهنگی، و به عنوان وسيله‌ای برای اندازه گيری موفقيت سازمان و معيار عملكرد عمل می كند. بنابراين همان‌گونه كه پيشتر اشاره شد، سازمانهای غيرانتفاعی در صورت اجرای مديريت استراتژيك انتفاعی كه بر ذخيره هزينه و ارزش پول تاكيد دارند آسيب پذيرهستند. موريتسن و ديگران تاكيد میكنند كه سرمايه فكری در ارتباط با پرسشهاییدرباره هويت مانند: شما چه كسی هستی و چه چيزی می خواهی بشوی؟ است و بنابراين سرمايه فكری فقط يك هدف مربوط به منابع فكری نيست بلكه هويتی است كه به وسيله قابليت و دانش اينكه يك سازمان چه چيزی مي تواند انجام دهد، درست شده است. در نتيجه رويكرد سرمايه فكری رهبران غيرانتفاعی را ملزم به تجديدنظر در ماموريت و دليل وجودی اجتماعی شان می كند. سرمايه فكری برای سازمانهای غيرانتفاعی مهم شده؛ زيرا نه تنها به اين سازمانها كمك می كند تا از جابه جايي هدف و توزيع منابع پرهيز كنند بلكه همچنين به آنها ياری می دهد تا دوباره هدفهایشان را روی ابعاد اجتماعی متمركز كنند، كه بعضا بوسيله فعاليت در محيطهای قرارداد تجاری تحت جنبش اصلاح بخش عمومی، مورد تحريف قرار گرفته است.
بيشتر منابع سازمانی در طول عمر خود، بازده كاهشی و يا افزايشی دارند. برای نمونه، يك داریی فيزيكی در اثر استفاده مستهلك می‌شود. از طرفی، ارزش سرمايه فكری در اثر استفاده كاهش نمی يابد. پپارد و ريلاندر بيان می كنند كه منابع سرمايه فكری همزمان می تواند توسط كاربران زيادی در جاهای مختلف به كار گرفته شود، بنابراين از لحاظ اقتصاديی، غيررقابتی هستند. اين بدين خاطر است زمانی كه سرمايه فكری مورد شناسایی و چالش قرار می گيرد ممكن است دانش جديد توسعه داده شود. بنابراين سرمايه فكری اغلب با بازده افزايشی شناخته می‌شود، يعنی ارزش ايجاد شده به ازای هر واحد مصرف شده سرمايه گذاری افزايش می‌يابد.
ويژگی غيررقابتی سرمايه فكری برای سازمانهای غيرانتفاعی دارای اهميت است؛ زيرا سرمايه فكری ممكن است به جای رقابت بر سر منابع، به اشتراك گذاری منابع را تشويق كند. رقابت شديدی كه در اثر اصلاحات در بخش عمومی، به وجود می‌آيد، برای بخش غيرانتفاعی- هنگامی كه سازمانهای غيرانتفاعی به جای همكاری با يكديگر برای حل مشكلات اجتماعی، بر سر منابع رقابت می كنند، می تواند مخرب باشد. ويژگي غيررقابتی سرمايه فكری همچنين سازمانهای غيرانتفاعی را برای كسب مزيت از راه تسهيم دانش در اقتصاد دانش محور تشويق می كند.
نوركليت بيان می كند كه اگر يك مدل در سازمان موثر باشد، آن مدل بايد ريشه در زبان افراد سازمان داشته باشد و به همه بخشهای سازمان منتقل شود. اين مطلب يك نكته مهم ديگری را نيز بيان مي كند :
اگر يك مدل در سازمانهای غيرانتفاعی مورد استفاده قرار گيرد ، بايد كاربرد يا توزيع آن در كل سازمان ساده و آسان باشد. بونتيس و ديگران بيان می كنند كه سرمايه فكری ، انعطاف پذير و درك آن آسان است؛ زيرا مجموعه ای از منابع فكری و جريانهای آنها را ارائه می كند. بنابراين مفهوم سرمايه فكری می تواند به عنوان يك چارچوب مفهومی ساده برای سازمانهای غيرانتفاعی مورد استفاده قرار گيرد كه نيازمند تغيير به نسبت كمی است. سرمايه فكری برای سازمانهای غيرانتفاعی دارای اهميت است؛ زيرا به ايجاد تغييرات در رفتار و ارزشهای افراد كمك می كند. روس، بيان میكند كه اگرچه سرمايه فكری ممكن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ايجاد ارزش باشد، اما يك هدف عميق تر دارد: هدف اصلی يك رويكرد سرمايه فكری، تغيير رفتار افراد است اما نه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه ساختاری، یادگیری سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت سرمایه