منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه روانشناختی، تاب آوری، سرمایه انسانی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

2006).
شمای کلی افراد انعطاف پذیر چنین است : (الف) واقعیات را قویا می پذیرند، (ب) یک باور نیرومندی مبنی بر اینکه زندگی معنادار است، دارند که اغلب با ارزش های نیرومند فرد حمایت می شود و (ج) یک توانایی خیره کننده در عمل کردن به طور سریع و فی البداهه و سازگاری با تغییرات مهم دارند (کوتو، 2002، به نقل از آوی و همکاران ، 2006).
بنابراین کارکنان انعطاف پذیر کسانی هستند که توانایی سازگاری مثبت و موفق شدن در اوضاع و شرایط بسیار چالش انگیز را دارند (لوتانز، نورمن و همکاران، 2008). همچنین آنها تحت شرایط تهدید آمیز گوناگون در دوره های زندگی، به سازگاری و پیشرفت تمایل دارند (لوتانز و همکاران، 2005) به عنوان بخشی از سرمایه روانشناختی، پیشنهاد شده است که تاب آوری به طور مثبت با عملکرد رابطه خواهد داشت، دلیل آن این است که افراد با تاب آوری بالا احتمال می رود که خلاق باشند، نسبت به تغییر سازگار باشند و هنگام مواجهه با مصیبت، مقاوم باشند، در نتیجه در تغییرات سریع محل کار، عملکر بهتری دارند (لوتانز و همکاران، 2005).
همانند امید تاکنون تحقیقات در زمینه تاب آوری به طور عمده به روانشناسی بالینی و روانشناسی مثبت نگر محدود بوده است. اما تحقیقاتی آغاز شده اند تا اثر آن را در محیط های کار بررسی کنند. برای مثال یک رابطه معنی دار بین تاب آوری کارکنان کارخانه های چینی که متحمل تغییر و دگرسازی های مهمی شده بودند و عملکرد آنها یافته شد (لوتانز و همکاران، 2005). همچنین تاب آوری با نگرش های شغلی خشنودی، شادکامی و تعهد رابطه داشت (یوسف و لوتانز، 2007، به نقل از لوتانز، نورمن و همکاران، 2008).
تاب آوری توانایی های مثبت را افزایش می دهد و عوامل ترس در افراد را کاهش می دهد. بنابراین افراد انعطاف پذیر برای برگشتن از شرایط دشوار یا بحرانی در موقعیت بهترین هستند (تور و اوفوری، 2010).
سرانجام به نظر می رسد هر کدام از این قابلیت های سرمایه روانشناختی، نقش منحصر به فردی در پیامدهای کارکنان دارند. مثلا کسانی که در کارآمدی سرآمد هستند، مقدار تلاش بیشتری را در وظیفه به کار می برند. به علاوه آنها علی رغم مواجهه با مشکلات با جدیت برای انجام وظیفه می کوشند. در مجموع کسانی که سرمایه روانشناختی بالایی دارند، امیدوار هستند که با داشتن ارائه و مسیرهای جایگزین، اهدافشان را به سرانجام رسانند، به طور واقعی درباره دستیابی به پیامدهای مثبت، خوش بین هستند، باور کارآمد بودن دارند و این که آنها می توانند یک تفاوت مثبت در محیط کاری خود ایجاد کنند و از سختی ها دور شوند (آوی، هیوجز و همکاران ، 2008).

سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها
تحقیقات پیشین از سرمایه انسانی که بر رشد ظرفیت ها و مهارت های فردی، تاکید می کند، حمایت می کنند (آنچه شما می دانید)، بر این اساس محققان ذکر کرده اند که سازمان های موفق باهوش ترین و بهترین کارکنان را جذب می کنند، به کار می گمارند، رشد می دهند و نگه می دارند و بنابراین سرمایه انسانی نیرومند تری دارند (رایت و مک ماهان ، 1992، اولری ، لیند هولم، ویت فورد و فری من93، 2002) دیگر محققان به سرمایه اجتماعی اشاره می کنند که بر روابط شبکه ها و پیوندهای اجتماعی تاکید دارد (چه کسانی می شناسید). سرمایه اجتماعی هم برای سازمان ها با اهمیت است زیرا به عنوان اهرمی برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و نتایج بهتر از طریق تاثیرگذاری بیشتر، قدرت کنترل و اتحاد سازمانی، به کار می رود (آدلر و وون94، 2002).
اسنل95 (2002) ذکر می کند که در کارکرد مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی باید به یک اندازه به کار روند زیرا مدیریت سرمایه انسانی در ایجاد زیربنایی برای اثر بخشی به کار می رود در حالیکه مدیریت سرمایه اجتماعی کلیدی برای پایان یافتن کار است. به هر حال علاوه بر داشتن سرمایه انسانی و اجتماعی یک سازمان به این نیز نیاز دارد که از نظر روانشناختی سالم باشد تا بتواند توان رقابت داشته باشد.  بر این اساس سرمایه روانشناختی منفعت های چندی در همه سطوح از قبیل کارکنان، رهبران و کلا در سطح سازمان دارد. نظریه پردازان سرمایه روانشناختی معتقدند که سرمایه روانشناختی افراد را به چالش میکشاند تا در جستجوی این سوال برآیند که چه کسی هستند و بنابراین به عنوان نتیجه به خودآگاهی بهتر می رسند که برای رشد رهبری ضروری می باشد. لوتانز و همکاران (2005) ذکر کردند که رشد سرمایه روانشناختی در کارکنان نه تنها برای سازمان مفید فایده است بلکه برای سازمان های رقیب نیز مشکل  است که بتواند نتایجی که سازمان گرفته است را تکرار کنند. سرمایه روانشناختی مثبت نگر این قابلیت و توانایی را دارد که به صورت اثر بخش استعداد ها، نقاط قوت و پتانسیل های کارکنان را توسعه دهد و به سازمان یاری رساند. تا یک حاشیه امن و رقابت طولانی مدتی را داشته باشند (نور و اوفوری، 2010).
اصطلاح سرمایه همچنین در کنار استفاده سنتی در اقتصاد و تجارت، برای نشان دادن ارزش منابع انسانی (سرمایه انسانی) همانند دیگر مفاهیمی مثل سرمایه عقلانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به کار می رود. ما در اینجا از اصطلاح سرمایه روانشناختی استفاده می کنیم تا میل انگیزشی فرد را که به واسطه سازه های روانشناختی مثبتی مثل کارآمدی، خوشبینی، امید و تاب آوری رخ می دهد، نشان دهیم. سیگزنت میهالی (به نقل از کرس تینگ96، 2003) نوشت که چنین سرمایه روانشناختی ای به وسیله الگوی سرمایه گذاری منابع روانی رشد کرده است که ناشی از کسب پاداش های تجربی از لحظه حال می باشد، در حالی که احتمال کسب سودمندی هایی درآینده را نیز افزایش می دهد. سرمایه روانشناختی درباره حالتی از مولفه های زندگی درونی شماست. وقتی شما این مولفه ها را جمع می کنید، تجارب و سرمایه با ارزشی به وجود می آید. این مولفه ها در این مورد کارآمدی، خوشبینی، امید و تاب آوری می باشند (لوتانز و همکاران،2007).

سرمایه روانشناختی سازه ی محوری و مرتبه دوم 97
همانطور که بیشتر گفته شد در حالی که مطالعات پیشین در رفتار سازمانی مثبت نگر هر کدام از سازههای تشکیل دهنده ی سرمایه روانشناختی را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می دادند. اما مطالعات سرمایه روانشناختی این سازه ها را در ارتباط با یکدیگر می بینند و اشتراکات این متغیرها را در نظر میگیرند. به طور مفهومی لوتانز، اوولیو و همکاران (2007) متذکر شده اند که پیوندهای اساسی ای که این چهار قابلیت را به یک سازه محوری مرتبه بالاتر پیوند می دهند ترکیبی از موارد زیر هستند :
الف) ادراکات، نگرش ها، تعبیر و تفسیرها و ارزیابی های تجارب شخص، ب) دسترسی منابع فیزیکی و روانشناختی و ج) برآیند احتمال واقعی و ادراک شده موفقیت که مبتنی بر انتخاب های شخصی، تلاش انجم گرفته، و پیشتکار می باشد (نورمن و همکاران ، 2010).
برای سخن گفتن از بنیان نظری و اعتبار سازه ای سرمایه روانشناختی، لازم است که بر دو فیزیکی و روانشناختی و د) برایند احتمال واقعی و ادراک شده موفقیت که مبتنی بر انتخاب های شخصی، تلاش انجام گرفته، و پشتکار می باشد (تورمن و همکاران ، 2010)
برای سخن گفتن از بنیان نظری و اعتبار سازه ای سرمایه روانشناختی، لازم است که بر دو جنبه مهم به صورت ویژه تاکید شود: (الف) اعتبار همگرا98و اعتبار افتراقی99بین سرمایه روانشناختی و دیگر سازه های مثبت نگر و ب) اعتبار همگرا و اعتبار افتراقی بین مولفه های سرمایه روانشناختی (آوی، لوتانز و یوسف، 2009)
سرمایه روانشناختی باچندین سازه مثبت با ثبات تر و مربوط تر، همگرا است. برای مثال یک سازه چند بعدی مشابه اما صفت گونه، خود ارزشیابی های محوری می باشد، که شامل عزت نفس، خودکارآمدی کلی؛ جایگاه مهار و ثبات هیجانی میباشد. خود ارزشیابی های محوری، ارزشیابی هایی از خود به صورت بنیادی و ناخودآگاه می باشد که به طور کلی بر ارزیابی ها و رفتارهای افراد هنگام قرار گرفتن در موقعیت ها تحت تاثیر آن است (جاج و بونو، 2001). شباهت های مفهومی بین مولفه های سرمایه روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری مشهود است (مثلا خودکارآمدی کلی و ویژه، جایگاه مهار و خوشبینی، ثبات هیجانی و تاب آوری) همانند سرمایه روانشناختی، تحقیقات از ارزشیابی های محوری به عنوان یک سازه محوری که از چهار مشخصه صفت گونه تشکیل شده است. حمایت می کنند (جاج و بونو، 2001). تاکنون یافته های تجربی از اعتبار همگرا و افتراقی بین سرمایه روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری حمایت می کنند (لوتانز، اوولیو و همگاران ، 2007).
با توجه به نکته دوم در مورد اینکه سرمایه روانشناختی یک سازه محوری چند بعدی است اعتبار همگرا و افتراقی بین چهار مولفه سرمایه روانشناختی نیز توسط تحقیقی حمایت شده است (لوتانز، آوولیو و همکاران، 2007). به عبارت دیگر، علی رغم شباهت های مفهومی آشکار و همپوشی بین امیدواری، انعطاف پذیری، خوشبینی و خودکارآمدی، هر کدام از این سازه های مثبت به طور مفهومی و تجربی تجزیه و تحلیل شده اند و نشان داده اند که دارای اعتبار سازه می باشند. برای مثال به طور مفهومی، خودکارآمدی و امیدواری قسمت هایی از انرژی و انگیزش درونی را یا انتظار مثبت موفقیت به دلیل باور فرد به توانایی فردی اش را با هم مشترک هستند. کارکنان بسیار کارآمد و امیدوار هم اهداف چالش انگیزی را برای خود در نظر می گیرند و هم با انگیزه و تلاش مستمری که برای موفیت دارند برای وظایف چالش انگیز، خود گزینی می کنند. افراد امیدوار هرگز خالی از گزینه های جایگزین نیستند، آنها امیدشان را به موفقیت احتمالی حفظ می کنند، بنابراین امیدواری می تواند نیروی اضافی ای را فراهم کند، برای مثال، میتواند بررسی مسیرهای بیشتر را برای یک فرد کارآمد با انگیزه و انرژی و پشتکار فراهم کند (آوی، لوتانز و یوسف، 2009).
به عنوان مثالی دیگر، خودکارامدی، امیدواری و خوشبینی همگی انتظارات مثبتیرا در مورد آینده دارند. گرچه خوشبینی ممکن است ماهیت کلی تری داشته باشد و ممکن است دربردارنده انتظار مثبت کلی ای از موفقیت باشد، در حقیقت امیدواری و خودکارامدی بیشتر مختص و ویژه یک هدف یا حیطه خاص هستند.بنابراین خوشبینی درباره آینده می تواند از حیطه هایی که کارآمدی یا امیدواری قبلا در آن شکل نگرفته است، اسفتاده کند. به علاوه بر خلاف خوشبینی و امیدواری که در آنها انتظارات مثبت درونی شده و به تلاش و انگیزه فرد استاد داده شده، یک سبک تبیینی خوشبین ممکن است از دیگر افراد یا عوامل موقعیتی به عنوان مراجع شونده، به ویژه هنگام رویداد های منفی بیرونی استفاده کند (آوی، لوتانز و یوسف، 2009).
عوامل مرتبه بالاتر100(اغلب با نام عوامل مرتبه دوم هم نامیده میشوند) شبه به آنچه هستند که لاو، ونگ و مبلی101 (1998) آن را سازه های چند بعدی نامیدند. وقتی یک عامل مرتبه اول102 (مثلا خشنودی شغلی) به عنوان یک عامل مکنون طرح می شود، این متغیر به عنوان واریانس مشترک بین عوامل مرتبه اول (که واریانس مشترک بین آیتم های هر عامل مرتبه اول هستند) در نظر گرفته شود. هاب فال103(2002) متذکر شد که عوامل مرتبه دوم کاملا مناسب علوم اجتماعی می باشند چرا که محققان معمولا بین سازه هایی که بیش از اندازه شبیه به هم هستند (مثلا امیدواری و خوشبینی) که ممکن است تفاوت های مهمی داشته باشند اما نه لزوما تفاوت های معنی دار، موشکافی به خرج می دهند. امروزه، عوامل مرتبه دوم در مطالعات مدیریتی پیش پا افتاده و معمولی شده اند مثل رهبری تبدیلی104، صفات خود ارزشیابی محوری و توانمندسازی105 که همه اینها از چهار عامل مرتبه اول تشکیل شده اند (تورمن و همکاران، 2010)
شواهد تجربی از سرمایه روانشناختی به عنوان یک سازه محوری حمایت می کنند و نشان داده شده است که بهترین سنجه مرتبه دوم می باشد (تورمن و همکاران، 2010).

سرمایه روانشناختی سازه ای متمایز و حالت گونه
گرچه امید، تاب آوری، خوشبینی و خودکارآمدی ممکن است هر کدام استقلال مفهومی و روایی افتراقی داشته باشند، اما آنها همچنین ممکن است سهم نظری منحصر به فرد و قابل اندازه گیری ای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تاب آوری، خودکارآمدی، سرمایه روانشناختی، تعهد سازمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه روانشناختی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی