منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

گروه يا سازمان يا حتي كل جامعه را ميتوان محور مطالعه قرار داد.» (نجفي، 1384، ص46) واحد تحليل در اين تحقيق، خانواده ميباشد و سطح تحليل میانه است.
6-3- روش نمونهگیری
مشاهده تمام کنشها و کنشگرانی که مرتبط با پدیده مورد مطالعه هستند هرگز امکانپذیر نیست. هر نمونهای زیر مجموعه خاصی از یک جمعیت است که برای استنباط ماهیت کل آن جامعه مورد مشاهده قرار میگیرد.(ببی، 1384، ص 47) امکان بررسی یک موضوع در میان همه عناصر جمعیت امکانپذیر نیست. با بوجود آمدن روشهای نمونهگیری عاقلانه آنست که این عمل را با نمونهگیری انجام دهیم. نمونهگیری، یعنی« انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه.» (دلاور، 1383، ص120)
با توجه به گستردگی جامعه آماری مناسبترین روش نمونهگیری استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است . در این تکنیک کسب نمونه نهایی متضمن انتخاب چند نمونه مختلف است و به گونهای انجام میشود که هزینه مصاحبه نهایی به حداقل برسد. روش کار به این صورت است که ابتدا از میان مناطق 22 گانه شهر تهران با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ، 5 منطقه از شمال(منطقه 1)، جنوب(منطقه 16)، شرق(منطقه 8)، غرب(منطقه 2) و مرکز(مناطق 6 و 11) انتخاب میشود، با توجه به اینکه هر منطقه از تعدادی بلوک تشکیل شده است، در مرحله بعد با استفاده از نمونهگیری تصادفی ، چند بلوک را از هر منطقه انتخاب میکنیم و چون فهرست خانوارهای هر بلوک مشخص است، با استفاده از نمونهگیری تصادفی تعداد خانوارهای مورد نیاز را انتخاب میکنیم.
7-3- حجم نمونه و روش محاسبه آن
در مطالعات گسترده از آنجا که عناصر جامعه مورد مطالعه بیشمار است و امکان بررسی همه آنها وجود ندارد و از سوی دیگر به منظور صرفهجویی در هزینهها و دقت و سرعت بیشتر در عملیات و پژوهش از نمونه گیری استفاده میکنند.
تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول:
n=(N×Z^2×σ^2)/((N×d^2 )+(Z^2×σ^2 ) )
n=(2245601×〖1.96〗^2×0.25)/((2245601×〖0.05〗^2 )+(〖1.96〗^2×0.25) )=2156675.2/(5614.0025+0.9604)

n=2156675.2/5614.9629=384
:N حجم جامعه آماری
:Z عدد استاندارد برای میزان اطمینان که برابر با 95./. می باشد
:d میزان خطای استاندارد که برابر با 5 درصد است
P و q: نسبت واحدهای دارای صفت مورد نظر و فاقد صفت مورد نظر در جامعه آماری که هر کدام 5/. می باشند
σ^2 : برابر است با حاصلضرب p در q
8-3- روش گردآوری اطلاعات
پرکاربردترین ابزار گردآوری دادهها در روش پیمایش « پرسشنامه » است ، پرسشنامه شیوه بسیار ساختمندی برای گردآوری دادههاست که در آن هر پاسخگو به مجموعه یکسانی از پرسشها پاسخ میدهد. ضمن آنکه از دیگر فنون روش پیمایش مانند مصاحبه نیز بهره خواهیم برد.
9-3- تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی در واقع پایین آمدن از نردبان انتزاع است. به طوری که بتوان یک مفهوم را تا آنجا که ممکن است ملموس و مشهود کرد.
1-9-3- سرمایه اجتماعی
برای سنجش متغیر وابسته تحقیق یعنی «سرمایه اجتماعی» از 60 گویه استفاده شده است. سرمایه اجتماعی دارای سه بخش اعتماد اجتماعی، شبکههای اجتماعی و انسجام اجتماعی میباشد؛ اعتماد اجتماعی نیز از چهار بخش اعتماد بنیادی، اعتماد فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تشکیل یافته است. جدول زیر معرفهای متغیر سرمایه اجتماعی و سطح سنجش آن را مشخص میکند.
جدول(1-3) اجزای سرمایه اجتماعی
عنوان متغیر
معرف درجه(1)
معرف درجه(2)
سطح سنجش

سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی
-اعتماد بنیادی
-اعتماد فردی
-اعتماد عمومی
-اعتماد نهادی

ترتیبی

شبکه اجتماعی

ترتیبی

انسجام اجتماعی

ترتیبی

در جدول ذیل ابعاد، معرفها و سطح سنجش متغیر سرمایه اجتماعی به تفصیل بیان میشود:
جدول(2-3) مؤلفههای سرمایه اجتماعی، گویهها و سطح سنجش
مفهوم
بعد
مولفه
شاخص
گویه
سطح سنجش

سرمایه اجتماعی

شناختی

اعتماد اجتماعی

بنیادی
-دانستن وضعیت خود در آینده
-برنامهریزی در آینده و پیش رفتن کارها طبق آن
-دانستن رفتار دیگران
-آشنایی با محیط اجتماعی اطراف

ترتیبی

فردی
-اعتماد به اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان
-دادن وسیله نقلیه و قبول ضمانت بانکی اعضای خانواده
-خرید و همدردی با اعضای خانواده، اقوام و دوستان

ترتیبی

عمومی
اعتماد به مردم ،همسایگان، اقلیتهای قومی و مذهبی
ترتیبی

نهادی
اعتماد به نهادها، اصناف و گروهها(صداوسیما، مدارس، شهرداری و…)
ترتیبی

ساختاری
شبکه اجتماعی
شبکهرسمی
-میزان فعالیت در انجمنهای ورزشی، علمی، سیاسی، صنفی و ادبی
ترتیبی

شبکهغیررسمی
شبکههای مذهبی: شرکت در مراسم عزاداری مساجد، برپایی مراسمهای مذهبی در منزل

ترتیبی

شبکههای خیریه: کمک به مردم زلزله زده و شرکت در جشن عاطفهها

شبکههای سیاسی: شرکت در انتخابات، راهپیماییها و سخنرانیهای سیاسی

کارکردی

انسجام اجتماعی

-کمک به دیگران
-شرکت در انتخابات و جشنهای مذهبی
-خدمت به مردم و محرومان جامعه
-احساس مسئولیت نسبت به جامعه

ترتیبی

در ادامه هر یک از مؤلفههای فوق را تعریف و سنجههای عملیاتی آن را بررسی خواهیم کرد.
1-1-9-3- اعتماد بنیادی
در این نوع اعتماد، میزان انتظار فرد از دنیای پیرامون و از رفتار دیگران سنجیده میشود. در این تحقیق برای سنجش این متغیر از چهار گویه زیر استفاده شده است:
-من تا حدی میدانم که در آینده وضعیتم به چه شکل است.
-من میتوانم برای آینده برنامهریزی کنم و امیدوار باشم که کارها طبق آن پیش رود.
-تا حدی میدانم کسانی که با آنها سروکار دارم چگونه رفتار خواهند کرد.
-تاحدی با محیط اجتماعی اطراف خود آشنا هستم.
2-1-9-3- اعتماد فردی
در این تحقیق به منظور سنجش این نوع اعتماد از گویههای زیر استفاده شده است:
-اعتماد به اعضای خانواده
-اعتماد به اقوام و خویشان
-اعتماد به همسایگان
-در صورت نیاز اعضای خانواده، وسیله نقلیه شخصی خود را به آنها امانت میدهم.
-من حاضرم ضمانت وام بانکی افراد خانواده را بپذیرم.
-وقتی به پول احتیاج دارم از اقوام و خویشان خود قرض میکنم.
-وقتی احساس تنهایی میکنم نزد دوستانم میروم.
-زمانی که برای خرید میروید تا چه حد احتمال دارد که از افراد زیر بخواهید شما را همراهی کنند. (اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان)
– وقتی با مسالهای مواجه میشوید که نیاز به همدردی دارید تا چه حد به افراد زیر مراجعه میکنید. (اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان)
3-1-9-3- اعتماد عمومی
برای سنجش این نوع اعتماد از گویههای زیر استفاده شده است:
-اعتماد به مردم
-راستگو بودن مردم
-اعتماد به همسایگان
-آمادگی و تمایل دوستان شما جهت کمک به یکدیگر
-اعتماد به اقلیتهای قومی و دینی
-در این محله آدم باید هوشیار باشد تا احتمالاً کسی نسبت به منافع شما تجاوز نکند.
– بعد از تاریکی و غروب آفتاب با امنیت کامل در در خیابان قدم میزنم.
-افراد جامعه ظاهر و باطنشان یکی است.
-در برخورد با مردم باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
-باید مواظب اطرافیان بود چون ممکن است برای ما پاپوش درست کنند.
-اگز غریبهای به من پیشنهاد شراکت دهد آن را نمیپذیرم چون به همه نمیتوان اعتماد کرد.
-آدم تا از کسی بدی ندیده است، باید به او اعتماد کند.
-شهر و محله ما مکان امنی است.
4-1-9-3- اعتماد نهادی
-به نظر شما تا چه اندازه میتوان به عملکرد گروهها، اصناف و ادارههای زیر اعتماد داشت؟
ادارات و موسسات
خیلیکم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلیزیاد
مدارس(آموزش وپرورش)

بیمارستانها و درمانگاهها

شهرداری

دادگاه(قضات)

پلیس راهنمایی و رانندگی

صدا و سیما

بانکها

2-9-3- انسجام اجتماعی
برای سنجش این متغیر از گویههای زیر استفاده شده است:
-کمک به دیگران
-اعتقاد به اینکه یک دست صدا ندارد.
-ضرورت شرکت همه افراد در انتخابات
-چقدر شرایط روز باعث میشود هر کس به فکر خودش باشد.
– چقدر علاقهمند به شرکت در جشنها و عزاداریهای مذهبی هستید.
-چقدر معتقد به خدمت به مردم و محرومان جامعه هستید.
-چقدر آمادگی مقابله با یک دشمن خارجی دارید.
-تا چه اندازه در زندگی نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت میکنید.
3-9-3- شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی به دو بخش شبکههای اجتماعی رسمی و غیر رسمی تقسیم میشود.
1-3-9-3- شبکههای اجتماعی رسمی
برای سنجش این متغیر از گویههای زیر استفاده شده است:
-عضویت در انجمن ورزشی (عضویت در تیمها و باشگاههای ورزشی)
-عضویت در انجمن سیاسی (عضویت در بسیج/ احزاب)
-عضویت در انجمن علمی
-عضویت در انجمن فرهنگی ( عضویت در انجمن شعر وادب/ گروههای نمایشی و موسیقی)
-عضویت در شورای صنفی
2-3-9-3- شبکههای اجتماعی غیررسمی
از گویههای زیر برای سنجش این متغیر استفاده شده است:
-شبکههای مذهبی(شرکت در مراسم عزاداری مذهبی/جشن و سرور/ جلسات آموزش دینی و احکام/ برپایی مراسم عزاداری یا جشن در منزل/)
-شبکههای خیریه(شرکت در جشن عاظفهها/ کمک به مردم آسیب دیده زلزله،سیل/
-شبکههای سیاسی (شرکت در انتخابات مجلس در سال گذشته/ شرکت در راهپیمایی 22 بهمن/ شرکت در گفتگوهای سیاسی)
4-9-3- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
برای سنجش این متغیر از چهار سؤال زیر استفاده شده است:
-رئیس سازمان صداوسیما را چه کسی انتخاب میکند؟
-وزیر امور خارجه ایران چه کسی است؟
-اعضای شورای شهر برای چه مدت انتخاب میشوند؟
-در صورت بروز مشکل بین مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان، مرجع رسیدگی کننده کدام است؟
5-9-3- رضایت اجتماعی
در این تحقیق برای سنجش این متغیر از پنج گویه زیر استفاده شده است:
-رضایت از شغل خود
-رضایت از درآمد خود
-رضایت از خانواده خود
-رضایت از زندگی حود
-رضایت از محل زندگی خود
6-9-3- اعتماد به تلویزیون
این متغیر با هشت گویه زیر سنجیده شده است:
-تلویزیون همواره با سانسورتوأم است.
-تلویزیون در شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی موفق بوده است.
-تلویزیون به علت جناحی عمل کردن نمیتواند در آگاهی بخشیدن به جامعه موثر باشد.
-استفاده از تلویزیون را به سایر رسانهها ترجیح میدهم.
-برنامههای تلویزیون تصویر درستی از جهان به انسان میدهد و انسان را از مسائل سایر کشورها آگاه میسازد.
-برنامههای تلویزیون با توجه و اهمیت به نظرات مخاطبان ساخته میشود.
-تلویزیون چیزی ازائه میکند که غیر از واقعیتهای جامعه است.
-دغدغه تلویزیون رسیدن به اهداف گروهی و خاص خود است.
10-3- پایایی86 تحقیق
پایایی ابزار اندازهگیری به این امر اشاره دارد که این ابزار در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. پایایی یعنی همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است. بنابراین دامنه ضریب قابلیت اعتماد معمولاً از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. (سرمد و دیگران، 1387، 166) در این پژوهش هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد به همان نسبت وسیله اندازهگیری دارای پایایی بیشتری است در تحقیقات علوم اجتماعی معمولاً آلفای کرونباخ اگر کمتر از 6/. باشد به معنی ضعف پایایی بوده و قابل قبول نیست.
برای سنجش پایایی تحقیق پس از تهیه پرسشنامه 30 پرسشنامه پیش-آزمون در جمعیت مورد تحقیق اجرا شد و آلفای کرونباخ برای گویههای تحقیق به شرح زیر بدست آمد:
جدول(3-3) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
شاخص
تعداد گویهها
تعداد افراد نمونه
ضریب آلفای کرونباخ
اعتماد بنیادی
4
30
0.71
اعتماد فردی(بینشخصی)
13
30
0.78
اعتماد عمومی
14
30
0.86
اعتماد نهادی
7
30
0.89
اعتماد اجتماعی
38
30
0.84
شبکه اجتماعی
14
30
0.54
انسجام اجتماعی
8
30
0.68
سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، روش پیمایش، مشارکت مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، وضعیت تأهل، اعتماد عمومی