منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رادیو و تلویزیون، تعهد مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

موثر بر آن، پژوهشی است از علی اصغر پورمحمدی(1377)، محقق پس از ذکر کارکردهای سیاسی-اجتماعی اعتماد و تعریف این متغیر به تبیین تئوریک آن پرداخته و از نظریات افرادی چون گیدنر، هابز، مارکس، لاهمن، پارسونز و چلبی استفاده کرده است. مدل تحقیق محقق در این بررسی سه دسته عوامل را شامل می شود: عوامل ساختاری برونسازمانی، عوامل درونسازمانی و عوامل فردی. هر کدام از این عوامل دارای مولفهها و شاخصهای جزییتری است. برای سنجش متغیر وابسته، یعنی میزان اعتماد به تلویزیون، از تکنیک برش قطبین و طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مردم عادی ساکن در مناطق 6، 3 و 16 تهران هستند که 600 نفر آنها با روش خوشه ای انتخاب شدهاند.
نتایج کلی این تحقیق:
-میانگین احساس تعلق به تلویزیون 74/3 (بالاتر از متوسط) برآورد شده است.
-میانگین ارزیابی پاسخگویان از میزان سهیم شدن آنها در تصمیمات و برنامهریزی تلویزیون 09/2 است
-ارزیابی از میزان صداقت تلویزیون 2/3 می باشد (بالاتر از متوسط)
-ارزیابی کلی اعتماد به تلویزیون در حد بالاست. (05/56)
-شاخص کلی اعتماد به تلویزیون (3/21) در حد زیاد و بسیار زیاد است
-تلویزیون بعنوان گروه مرجع، تاثیر نسبتاً شدیدی در میزان اعتماد به خود تلویزیون داشته است. (جوادییگانه، فروزان و قنبری، 1384، ص149)
– بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن و چگونگی نقش رسانهها در افزایش آن
عنوان نظرسنجی است که توسط احمد عبدالملکی در سال 1386 انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شد و بر اساس آن از 840 نفر از افراد 18 سال و بالاتر ساکن شهر تهران که به شیوه نمونهگیری خوشهای سه مرحله انتخاب شدهاند، در تاریخ 13/5/86 مصاحبه حضوری به عمل آمد. نتایج این تحقیق به شرح ذیل است:
1- بر اساس نتایج پژوهش حاضر، 8/64 درصد پاسخگویان، در حد خیلی زیاد و زیاد معتقد بودهاند امروزه کمتر میتوان به دیگران اعتماد کرد. اعضای خانواده 92 درصد، بستگان 4/47، دوستان و آشنایان 4/23، بیشترین میزان اعتماد پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند.
2- در بین مشاغل مختلف، معلمان 9/72 درصد، پزشکان 6/59 و نیروی انتظامی 2/59 بیشترین و بازاریان 6/12، مغازهدارها 2/19 و مشاغل فنی 4/21، کمترین میزان اعتماد پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند.
3- جلب اعتماد مردم به رسانهها 7/26 درصد، تولید برنامه (فیلم و سریال) در زمینه اعتماد 1/23 و تولید برنامههای آموزشی و میطگرد 9/11، مهمترین پیشنهادهای پاسخگویان برای افزایش اعتماد به یکدیگر به وسیله صدا و سیما است.
4- پنداشت فرد از وضعیت ساختاری جامعه، مهمترین عاملی است که تعیین کننده میزان اعتماد فرد است. از نظر پاسخگویان، شاخص وضعیت ساختاری جامعه از ترکیب چهار شاخص میزان رعایت هنجارها، میطان پاسخگویی نهادها به مردم، میزان شفافیت نهادها و میزان ثبات جامعه به دست آمده است.
5- هرچه احساس موفقیت فرد در زندگی بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی او بالاتر خواهد بود. با افزایش سن، اعتماد اجتماعی فرد افزایش مییابد. مردان بیشتر از زنان، به دیگران اعتماد میکنند.
6- با افزایش تحصیلات، اعتماد اجتماعی افراد کاهش مییابد. هرچه اعتماد فرد به کار گروهی بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی او بالاتر خواهد بود. ( حسینپور، 1389، ص137)
– وسایل ارتباطجمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی13
این پژوهش توسط فرامرز رفیعپور در سال 1378 انجام گرفته است. در این تحقیق، اثرات چند فیلم سینمایی، چند سریال، ویدئو و چند روزنامه بر روی ارزشهای مخاطبان آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، در جریان انتقال ارزشهای سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی از 1365 به 1375، تغییر مسیر کلی اتفاق افتاده است، به نحوی که ارزشهای انتقالی در سال 1375، دال بر ترویج فرهنگ مادی، ارزشهای مادی و رفاهگرایی است. از دید محقق، آزادسازی ویدئو سبب گسترش فرهنگ موجود در فیلمهای خارجی شد و باعث کاهش تقلید و پایبندی آنها به ارزشهای دینی شده است. (رفیعپور، 1378، ص87) محقق مدعی است که عملکرد رسانههای جمعی در طی سالهای اخیر در جهت القاء ارزشهای مادی به جامعه و کاهش تقیّد به ارزشهای دینی و میل به مصرفگرایی و فردگرایی شده است. از دید محقق، برایند کلی عملکرد رسانهها در طی سالهای اخیر (1378-1365) در تقویت سرمایههای اجتماعی نقش مثبتی نداشته است و سبب افزایش آشفتگی اجتماعی و انحرافات، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش رضایت و انسجام اجتماعی و بسیاری دیگر از بیماریهای اجتماعی شده است. ( رفیعپور، 1378، ص108)
2-1-2 تحقیقات خارجی
– تام رایس14: سرمایه اجتماعی و عملکرد حکومتی در اجتماعات آیوا
تام رایس(2001) در این مطالعه به بررسی سرمایه اجتماعی با عملکرد حکومت در سطح اجتماعات یعنی شهرک های آیوا پرداخت. او به این منظور از نظرات حدود 100 نفر از ساکنان 114 اجتماع آیوا، داده های مطالعه خود را تشکیل داد. داده ها به نظرات شهروندان درباره میزان سرمایه اجتماعی و پاسخگویی و کارآمدی حکومتهای محلی اشاره داشت. تحلیل رایس از دادهها نشان داد که رابطه روشنی میان سرمایه اجتماعی و عملکرد حکومت محلی وجود دارد. در شهرهایی که سرمایه اجتماعی بیشتری داشتند، شهروندان حکومتهای محلی خود را پاسخگوتر و کارآمدتر تعریف کرده بودند. تحلیلهای دیگر رایس نشان داد که سرمایه اجتماعی با محافظت از خیابانها و پارک های عمومی شهر ارتباط دارد. حتی با کنترل کردن دیگر عوامل اجتماعی –اقتصادی، این روابط به طور معنادار پابرجا میماند. (ایزدی جیران و جاوید، 1389، ص83)
– در تحقیق آیا رادیو و تلویزیون موجب تخریب سرمایه اجتماعی می شود؟ که توسط بنجامین ای اولکن15 انجام شده و توسط عالیه شکربیگی و زهره رجبیشایان ترجمه شده است، اثر رادیو و تلویزیون بر مشارکت و اعتماد در گروههای اجتماعی و اعمال کنترل بر دهکدههای اندونزی بررسی شده است. به منظور شناختن اثر رادیو و تلویزیون به مولفههای یاد شده در اندونزی، از دو متغیر خارجی استفاده شده است: اولین متغیر نوسانات قدرت سیگنال در کوههای شرقی و مرکز جاوه است و دومین متغیر، بر اساس معرفی فضا و زمان تلویزیون خصوصی در اندونزی است. محقق با استفاده از این دو رویکرد، دریافته است که با زیاد شدن کانالهای صوتی و تصویری، زمان تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو افزایش مییابد که همین امر باعث کم شدن مشارکت و اعتماد در سازمانها و جامعه میشود. (ای اولکن، 1388)
– مطالعه رابرت پاتنام16: دموکراسی و سنتهای مدنی در ایتالیا
رابرت پاتنام درباره علل کارآمدی نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا نسبت به جنوب آن کشور تحقیق کرده است. پاتنام در مطالعه حکومتهای منظقهای تازهتاسیس ایتالیا در دهه 1970 در مییابد که تفاوتهای بسیاری از نظر کارآمدی اداری و پاسخگویی آنها به نیازهای شهروندان میان دو بخش شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد. پرسش اساسی پاتنام از علل این تفاوتها با وجود مشابهتهای بسیار از نظر ساختار اداری و بودجه حکومتهای منطقهای این دو بخش است. بررسیهای پاتنام او را به این نتیجه میرساند که شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متفاوت این دو بخش به ویژه از نظر وجود سنتهای مدنی پایدار و همهگیر در شمال ایتالیاست که افراد را در شبکههای روابط اجتماعی افقی مانند انجمنهای داوطلبانه، باشگاهها و احزاب قرار میدهد. این شبکهها همکاری میان آنها را تشویق و آسان میکنند. نتایج بررسی پاتنام نشان میدهد که در ایتالیا میتوان مناطق مدنی و غیرمدنی را از یکدیگر تشخیص داد. مناطق مدنی جاهایی هستند که زندگی به طور افقی سامان یافته و در آنها شهروندان احساس قدرت و اختیار برای مشارکت در تصمیمگیریهای عمومی میکنند. آنها مشتاقانه مسائل عمومی را در مطبوعات دنبال کرده و به یکدیگر اعتماد کرده و از قوانین طبعیت میکنند. در این مناطق سازمانهای مدنی مانند انجمنهای سرودخوانی، تیمهای فوتبال، باشگاههای حفاظت از پرندگان زیادتر هستند. مناطق غیرمدنی ویژگیهای بسیار متفاوت از مناطق مدنی دارند و در آنها مفهوم شهروند، عجیب مینماید. مشارکت افراد در مسائل عمومی و سیاسی به سبب وابستگی شخصی و طمع فردی است. در انجمنهای اجتماعی و فرهنگی مردم مشارکت کمی دارند. فساد، هنجار تلقی میشود و قانون برای نقض کردن وضع شده است. تقریباً تمامی افراد احساس ضعف، استثمارشدگی و نارضایتی میکنند. به نظر پاتنام با توجه به این یافتهها عملکرد خوب نهادهای دموکراتیک در شمال ایتالیا که مدنیتر است چندان جای تعحب ندارد. عامل اصلی و مهم، سرمایه اجتماعی است. همکاری داوطلبانه در جامعهای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکههای مشارکت مدنی به ارث برده بهتر صورت میگیرد. از نطر او سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکههاست که میتواند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. (ایمانی جاجرمی، 1389، صص79-78)
– نقش رسانههای جمعی در ایجاد سرمایه اجتماعی در آمریکا
در تحقیقی که موسسهAAPR Researc 17در مورد بافت اجتماعی آمریکا انجام داده است، مشخص شد که اعتماد به حکومت ملی در میان 25 درصد از آنها که مورد پیمایش قرار گرفتند، پایین است، یعنی کسانی که گفتند هر روز به صحبتهای رادیویی گوش میدهند. اما گرایشهای اعتمادی آنهایی که گاهگاهی به رادیو گوش میکنند، همانند آنها که اصلاً گوش نمیکنند بیشتر از گوشدهندگان منظم به رادیو است.
سطوح بالای تماشای تلویزیون با داشتن اعتماد پایین پاسخگویان به دیگران و اعتماد نسبتاً بیشتر به آینده مرتبط است. ولی در عین حال بر اعتماد آنها به حکومت تاثیری نداشته است. خواندن روزنامه تاثیری بر اعتماد اجتماعی نشان نمیدهد، اما اطمینان پاسخگویان را به آینده و اعتماد آنها را به حکومت در کل سطوح تقویت میکنند. لیست عواملی که در پیشبینی و تبیین درگیرشدن در مسایل سیاسی مهماند، به ترتیب کاهش میزان اثرشان گزارش شدهاند:
– عضویت در سازماندهی: هر چه تعداد گروههایی که فرد بدانها تعلق دارد بالاتر باشد، احتمال درگیری در مسایل سیاسی بیشتر است.
– اثربخشی سیاسی: اعتقاد به امکان تاثیرگذاری در حکومتی که فرد تحت حاکمیت آن زندگی میکند، باعث تشویق وی به درگیری در مسایل سیاسی میشود.
– هر چه فرد بیشتر روزنامه میخواند، بیشتر در مسایل سیاسی و اجتماعی مشارکت میکند. (جوادییگانه و همکاران، 1384، ص150)
– بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون با میزان تعهد مدنی و اعتماد میان فردی
این پژوهش توسط «داون وی شه»18 در بین سالهای 1995 تا 1998 انجام گرفته است. وی شه معتقد است که در بررسی رابطه بین استفاده از رسانههای جمعی و میزان اعتماد باید به ابعاد مختلف رسانههای جمعی توجه کرد و جزئیات رسانههای جمعی را مورد نظر قرار داد. بحث نظری پژوهش وی شامل دو بخش، نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و رسانههای جمعی میباشد. در بخش اول با تکیه بر نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام، اعتماد میانفردی، اعتماد تعمیمیافته مبنی بر درستی و صداقت دیگران و تعهد اجتماعی، عضویت در گروههای رسمی و مشارکت اجتماعی تعریف شده است. بر مبنای نظریه پاتنام بین تعهد اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه متقابلی فرض شده است. در بخش رسانههای جمعی با تاکید بر کارکردهای رسانهها مانند کارکرد اطلاعاتی، کارکرد هویتی، کارکرد پیوستگی اجتماعی و کارکرد تفریحی و سرگرمی، ارتباط بین رسانههای جمعی با میزان اعتماد اجتماعی و تعهد مدنی را اینگونه بیان نموده است: استفاده از رسانههای جمعی موجب شناخت جهان اجتماعی که افراد در آن زندگی میکنند، گردیده و به هویت فردی و محیطی آنها شکل داده و از این طریق الگوی رفتار اجتماعی به آنها میدهد که در زندگی مدنی خود از آن استفاده کنند و موجب ارتباط با دیگران میگردد. اما استفاده از برنامههای سرگرمکننده، میزان مشارکت افراد را در جامعه تغییر داده و در کاهش سرمایه اجتماعی موثر است.
ویشه در بخش میدانی مطالعه خود به تحلیل ثانویه دادههای پژوهش «مطالعه سبک زندگی» پرداخته است. او متغیرهای مورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت مدنی، روابط اجتماعی