منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان کتابخانه ها، کتابداران، دانشگاه تهران، فصلنامه کتاب

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني . دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ، دانشکده مديريت و اطلاعرساني.
– بختيارزاده ، اصغر (1381). ” بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخردوره کارشناسي دانشگاه الزهرا ” . پايان نامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني . دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران ، دانشکده مديريت و اطلاعرساني.
– بروس، كريستين سوزان.(1385). “تجربيات سواد اطلاعاتي در محيط كار”. ترجمه حسن  صياميان، مجيد جودي، افسانه شهرابي. مجله الكترونيكي نما. 5(3). قابل دسترس در:
http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/siamian_abs.htm
– بيگز، مري(1381). “آموزش كتابشناختي”. ترجمه مرتضي كوكبي. دائره المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني. ج. 1. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 68-69.
– پريرخ،رمهري.(1386).” آموزش سواد اطلاعاتي: مفاهيم، روش ها و برنامه ها”. تهران: کتابدار.
– پريرخ، مهري (1377). “نقش آموزشي كتابخانه‌هاي دانشگاهي: مروري بر مباحث عمده و جريان شكل‌گيري”. كتابداري و اطلاع‌رساني، 1(3). 36-55.
– پندپذير ، معصومه(1388) . ” بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پژشکي کرمانشاه براساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز” . پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : “[بي جا] .
– پورنقي ، رويا (1386). ” بررسي تطبيقي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي بررسي تطبيقي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران و تربيت مدرس” . . پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشکده علوم انساني واحد تهران شمال.
– تهوري، زهرا.(1385).” آموزش سواد اطلاعاتي، گامي برتر در جهت آموزش استفاده‌كنندگان از كتابخانه‌هاي دانشگاهي “. فصلنامه کتاب ، 68،دوره هفدهم ، ص 162-143.
– جولاهي ساروي ، لاله (1385). ” بررسي ميزان سواداطلاعاتي پرستاران در بيمارستانهاي خصوصي شهر تهران ” . پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشکده علوم انساني واحد تهران شمال.
– حري، عباس؛ شاهبداغي، اعظم. (1385). “شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي رهنمودهاي بين المللي”. تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ .
– حسن زاده، محمد. “جايگاه سواد اطلاعاتي در مديريت دانش سازمانها”.
– خسروي ، فريبرز. (1390). ” اساسنامه «کميته ملي سواد اطلاعاتي و خواندن» جهت تصويب نهايي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تقديم شد ” . به نقل از خبرگزاري يزد فردا . قابل دسترسي در:
www.yazdfarda.com/news/37090.html – Cached – Similar

– خسروي، فريبرز.(1375).” سواد آموزي اطلاعاتي در مدارس”. فصلنامه کتاب ، بهار 75، ص 19- 26.
– خسروي ، فريبرز. (1389). سواد اطلاعاتي ، تفکر خلاق. قابل دسترس در: http://www.lisna.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3913:1389-10-07-18-46-10&catid=3:main
– داورپناه ، محمد رضا ؛ سيامک ، مرضيه (1386).”ساخت و اعتباريابي پرسشنامه سنجش سواداطلاعاتي پايه و واقعي دانشجويان مقطع کارشناسي ” . کتابداري و اطلاعرساني ، ج 12، ش 1.
– دايرة المعارف كتابداري و اطلاع رساني،(1385). ذيل مداخل سواد اطلاعاتي
– دياني، محمد حسين. (1383).” تقاضا بين واسطه رهايي کردن و کارگزارشدن”. درهمايش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رساني و موزه ها(مجـموعه مقالات). مشهد1و2 خرداد 1383. به کوشش رحمت اله فتاحي . مشهد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي.20-11
– رسول آبادي، مسعود. (1386). “بررسي ميزان آشنايي اعضاي هيأت علمي و ساير مدرسين دانشگاه علوم پزشکي با شيوه هاي جستجوي اطلاعات در اينترنت و رابطه آن بر فعاليت هاي علمي و پژوهشي آنان”. مجله الکترونيکي پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، نما، 7(2). قابل دسترس در:
http:// ejournal.irandoc.ac.ir/browse. php? mag id= 25 & slc lang= fa& sid(Accessed on Feb. 2010)
– زماني، عشرت. (1382). “استانداردهاي سواد اطلاعاتي”. فصلنامه اطلاعرساني،19(1،2)، 41-34.
– سراج، شهناز (1384). “مفهوم سواد اطلاعاتي و باسواد اطلاعاتي در يك نگاه از ديدگاه كتابخانه”. مجله الكترونيكي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران [پيوسته]، قابل دسترس در:
http://www. Irandoc.ac.ir/data/e_1/vol3/information-literacy.htm(2005)
– سريني واسولو. (1378). “سواد رايانه‌اي و اطلاعاتي:‌چالش‌هاي پيش روي اطلاع‌رسانان مدرن در آستانة قرن بيست و يكم”. ترجمه حميد رضا جمالي مهموئي. فصلنامه پيام كتابخانه. 9(2). ص. 62-66.
– سلطاني، پوري؛ راستين، فروردين.(1379). “داشنامۀ کتابداري و اطلاعرساني” . تهران: فرهنگ معاصر.
– سميعي‏، ميترا (‏1383)‏.” امکان سنجي ايجاد آموزش مجازي سواد اطلاعاتي در اينترنت‏”. در همايش مقالات آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانه و مراکز اطلاع رساني و موزه ها . (مجموعه مقالهها). به کوشش رحمت الله فتاحي. سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي: مشـهد ،478-459.
– سيامك، مرضيه (1386). “تدوين ابزاري استاندارد براي سنجش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي پايه دانشجويان مقطع كارشناسي و آزمون آن بر روي دانشجويان دانشگاه فردوسي”. پايان نامه كارشناسي ارشد گروه كتابداري و اطلاعرساني. مشهد : دانشگاه فردوسي مشهد.دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
– شکرخواه، يونس ( 1384). ” تفاوت سواد رسانه اي و آموزش رسانه اي”. قابل دسترس در:
http: // dcsfs.ut.ac.ir g m j /1_2.asp
– شيباني ، بهنار (1389) . ” شناسايي محيط هاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز و رابطۀ اين محيط با مهارت هاي سواد اطلاعاتي آنان ” . پايان نامه كارشناسي ارشد گروه كتابداري و اطلاعرساني . تهران : دانشگاه شهيد بهشتي . دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.
– صياميان، حسن ؛ شهرابي، افسانه (1383). “ويژگي هاي باسواد اطلاعاتي در قرن بيست و يکم” در همايش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رساني و موزه ها(مجـموعه مقالات). مشهد1و2 خرداد 1383. به کوشش رحمت اله فتاحي . مشهد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي.
– طالبي ، سهيلا (1390). ” ” بررسي تطبيقي سواداطلاعاتي دانشجويان کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني با دانشجويان کارشناسي ارشد فناوري اطلاعات دردانشگاه تهران” . . پايان نامه كارشناسي ارشد گروه كتابداري و اطلاعرساني . تهران : دانشگاه شهيد بهشتي . دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.
– طباطبايي، ناهيد. (1378). “بررسي مفهوم سواد اطلاعاتي”. پايان نامه کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني. تهران : دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.
– طبيبنيا، ويدا (1385) . “بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي ” . پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات .
– عيني(1387) . ” طرح توسعۀ آموزش سواد اطلاعاتي در سند ملي چشم اندازبيست سالۀ آموزش و پرورش و ارايه الگويي جهت تحقق اهداف سواد اطلاعاتي”. پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات .
– فتاحي، رحمت ا…. (1383).” آموزش استفاده‌كنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و موزه‌ها”. مشهد 1 و 2 خرداد 1383. مشهد: سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي.
– فتاحي، رحمت ا…. (1383). “سواد اطلاعاتي و بهسازي رفتار اطلاع يابي بژوهشگران : ضرورت ادغام سواد اطلاعاتي در فرايند بژوهش و توليد دانش‏”.در همايش مقالات آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانه و مراکز اطلاع رساني و موزه ها . (مجموعه مقالهها). به کوشش رحمت الله فتاحي. سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي: مشـهد. 153-135.
– قاسمي، علي حسين .(2010). “استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي “.کنفرانس سالانه ا نجمن کتابخانه هاي آمريکا. قابل دسترس در :
iraninfolit.persianblog.ir/ http : //

– قاسمي ، عليحسين(1385) . ” بررسي وضعيت سواداطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي و انطباق آن با استانداردهاي سواداطلاعاتي ACRL و چهارسند توسعۀ ملي “. پاياننامه دکترا . مشهد : دانشگاه فردوسي ، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي .
– قاسمي، علي حسين … و ديگران (1385) “هنجاريابي استاندارد قابليت هاي سواد اطلاعاتي (اي سي آرال) براي جامعه دانشگاهي ايران”.دو فصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي، دو فصلنامه علوم تربيتي، روانشناسي،كتابداري.3.8. (پياپي17). ص.98 -75.
– كرايست، جان . (1365). “مباني فلسفه كتابداري آموزشي”. ترجمه اسدا… آزاد. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.
– کياني، حسن. (1386).”سواد اطلاعاتي و نقش آن در توسعه کشور”. کتاب ماه کليات. آذر. ص. 47-38.
– گلستان ، محمدحسن (1388) . ” بررسي عوامل موثر بر سواد اطلاعاتي کارکنان شرکت پتروشيمي اصفهان با استفاده از مدل اسکانل” . پاياننامه کارشناسيارشد دانشکده علوم تربيتي ، دانشگاه پيام نور.
-. لارنزن، مايكل (1383). “يادگيري فعال و آموزش كتابخانه‌اي”. ترجمه فاطمه حميدي. فصلنامه كتاب. 15(2). 220-228.
– مقدسزاده ، حسن (1385). ” بررسي ميزان سواداطلاعاتي اعضايهيأت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد ” . پاياننامه کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني. تهران : دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات .
– منصوريان، يزدان و نعيم آبادي، محمد (1383).” نقش وب سايت کتابخانه ها در ارتقاي سواد اطلاعاتي”. در: آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رساني و موزه ها مشهد1و2 خرداد 1383. به کوشش رحمت اله فتاحي. مشهد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي
– منصوريان ، يزدان . (1389). سواد اطلاعاتي ، تفکر خلاق. قابل دسترس در: http://www.lisna.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3913:1389-10-07-18-46-10&catid=3:main
– مومن زاده، پونه؛ اميري، ز هرا.(1387). “سواد و سواد اطلاعاتي”. ماهنامه الکترونيکي ارتباط علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران. قابل دسترس در:
http://www.irangofteman.ir/maghaleh/29-k…23-12.html
– ميرحسيني، زهره؛ بهروزي، فاطمه.(1390).” بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران”. در همايش کتابداري و اطلاع رساني با محوريت نقش سواد اطلاعاتي در توليد علم و ثروت. (مجموعه مقاله ها). قم. دانشگاه پيام نور.
– نظري، مريم.( 1384 ). “سواد اطلاعاتي”. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران.
– نوروزي چاکلي، عبدالرضا. (1383).” سياست هاي سواد اطلاعاتي در جوامع اطلاعاتي”. در همايش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي در کتابخانهها، مراکز اطلاع رساني و موزهها(مجموعه مقاله ها). به کوشش رحمت الله فتاحي. مشهد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي.
– نوشادي، ناصر. (بي تا).” بررسي گرايش دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني‌‌به تفکر انتقادي:ا ارائه چارچوب مفهومي براي پرورش تفکر انتقادي دانشجويان علوم انساني”.
– نيلي، ترزا. (1389).” سنجش سواد اطلاعاتي با استفاده از ابزارها و تکاليف استاندارد”. مترجمان علي اکبرخاصه، رحيم عليجاني. تهران: چاپار.
– وزيري، اسماعيل (1385).” بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 85-1384″. پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني. شيراز: دانشگاه شيراز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي .
-. هپورث، مارك (1380). “مطالعه‌اي در باب سواد و مهارت‌هاي اطلاعاتي دانشجويان دورة

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، تفکر خلاقانه، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صاحب نظران، کتابداران