منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

اصطلاحات علمي فهم آن احتياج باطلاعات علمي عميق دارد نگشته است.
3-5چگونگي جمع آوري داده ها
متدلوژي حقوق بصورت توصيفي- تحليلي
3-6 متغير ها و تعاريف آنها
متغير هاي تحقيق به دو دسته متغير مستقل و وابسته به شرح زير تقسيم مي شود:
3-6-1 متغيروابسته:
مقررات و قوانين داخلي ناظر به اسناد تجاري و عدم تطابق قوانين راجع به اسناد تجاري کشورمان با اساسنامه سازمان تجارت جهاني وهمچنين رشد اقتصادي وبهبود وضع اشتغال و در آمد.
3-6-2 متغير مستقل:
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و چگونگي چانه زني ها جهت گرفتن امتيازات بيشتر از آن سازمان در حين الحاق .
3-7 محدوديت هاي تحقيق:
-عدم دسترسي به منابع کافي
-احتمال غير موثق بودن منابع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، صادرات کالا و خدمات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبدأ و معاد، صفات خداوند، عالم برزخ