منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

موافقت نامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود . گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري ( سنگاپور ) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است .)
2-4-بخش چهارم تاثير عضويت در سازمان تجارت جهاني:
2-4-1-آثار مثبت عضويت در سازمان جهاني
1- تجارت آزاد درآمدها را افزايش مي دهد .
کم کردن موانع تجاري باعث گسترش تجارت مي شود و اين مساله درآمدها را چه در شکل ملي و چه در شکل شخصي افزايش مي دهد .
هر چند تجارت آزاد توليد کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتي به مبارزه مي طلبد و آنها را نگران مي کند اما افزايش درآمد کشور در نتيجه پيوستن به سازمان تجارت جهاني موجب مي شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلي خود را با کيفيت بهتري توليد کنند تا بتوانند با محصولات وارداتي رقابت کند يا آنها را تشويق مي کند فعاليت تازه اي را در زمينه توليد محصولات جديد آغاز کنند .
2- تجارت آزاد جهاني باعث رشد اقتصادي وافزايش فرصتهاي شغلي مي شود . آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگي صنايع ضعيف و از بين رفتن بعضي از مشاغل مي شود اما در عين حال توجه به دو نکته مهم ضروري است : نخست اينکه تجارت آزاد باعث پيشرفت تکنولوژي کشور مي شود و همين مساله تاثير مهمي بر افزايش توليد و استخدام نيروي کار مي گذارد .دوم اينکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملي را افزايش مي دهد اما اين هميشه به اين معني نيست که کارگران که در نتيجه ورود محصولات خارجي بيکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جديدي بدست آورند. آنچه در اين ميان اهميت دارد اعمال سياستهاي مناسب از سوي دولت براي تطبيق شرايط کنوني کشور در جهت هماهنگي با سياستهاي سازمان است . بدون وجود اين سياستها بسياري از فرصتهاي شغلي از بين مي رود . از اين رو پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي حل مشکل بيکاري به مراتب بهتر از حمايت دولت از صنايع داخل است اعمال موانع تجاري در جهت حل مشکل استخدامي در کوتاه مدت به ايجاد مشکل
بزرگتر در طولاني مدت منجر مي شود و شرايطي را بوجود مي آورد که در آن هيچ کس برنده نمي شود .
3- قواعد سازمان موجب افزايش کارايي اقتصادي دولتها و کاهش هزينه ها مي شود
تجارت آزاد باعث تقسيم کار بين کشورها مي شود و اجازه مي دهد منابع و ذخاير به طور مناسب و موثرتري در توليد مورد استفاده قرار گيرند .
4- سازمان دولتها را در برابر اخلال گران اقتصادي حمايت مي کند .
با استفاده از سيستم سازمان ، دولتها در موقعيت بهتري قرار مي گيرند و مي توانند با فشار اخلال گران اقتصادي مقابله کند.در طول مذاکرات تجاري سازمان تجارت جهاني اگر اخلال گران اقتصادي بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمايت خود از صنايع داخلي دست بر ندارند دولت مذکور مي تواند با طرح اين ادعا خواهان موافقتنامه اي همه جانبه شود که براي همه بخشهاي اقتصادي آن کشور مفيد باشد . به اين ترتيب اخلال گران اقتصادي خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر ميشود.
5-سازمان تجارت جهاني به کاهش فساد اقتصادي کمک مي کند .
، هنگامي که موافقتنامه اي در زمينه آزاد سازي يک بخش از تجارت به توافق همگان مي رسد ديگر کشوري نمي تواند برخلاف آن عمل کند . اين براي شرکت هاي تجاري به معني اعتماد بيشتر به شرايط بازار و براي دولتها به معني انضباط دقيق است .
ايمني توليدات و نبود تبعيض باعث کاهش فرصتهاي لازم در جهت کلاهبرداري و فساد اقتصادي مي شود . به محض پيوستن هر کشور به سازمان تجارت جهاني آن کشور متعهد مي شود که بر خلاف قوانين سازمان قدمي بر ندارد زيرا مي داند تضاد با مقررات سازمان عواقب خوشي برايش ندارد .
6-بهبود شرايط سرمايه گذاري در کشور
با پيوستن به سازمان تجارت جهاني به دليل پايين آمدن ريسک سرمايه گذاري راه براي ورود سرمايه هاي خارجي به کشور باز مي شود و همچنين با ورود سرمايه راه براي ورود تکنولوژي مدرن با توجه به منابع موجود توليد در کشور باز شده و باعث پيشرفت کشور مي شود .
7- پيشرفت در عرضه خدمات آموزشي و بهداشتي
کشورهاي درحال توسعه با پيوستن به سازمان تجارت جهاني به پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در زمينه آموزش ابتدائي و کاهش مرگ و مير نوزاد دست يافته اند .
8- عقيم ماندن توطئه هاي دشمنان براي ايجاد اجماع جهاني بر ضد کشور
کشورهاي استکباري و در راس آنها امريکا در طول سالهاي گذشته سعي داشته که يک تفکر جمعي در جهان بر ضد جمهوري اسلامي بوجود آورد و تا حدودي بعضي از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوري اسلامي را تحريم اقتصادي نموده اند ولي اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهاني شود دشمنان ديگر نمي توانند به اهداف خود در اين خصوص دست يابند .
9- کاهش تصدي گري دولت بر اقتصاد
با پيوستن به سازمان تجارت جهاني نقش دولتها به عنوان يگانه عامل تصميم گيرنده در مسائل اقتصادي حذف مي گردد و دولتها تنها مي توانند در مسائل نظارتي و حاکميتي ايفاي نقش نمايند.
2-4-2-تمهيدات انجام شده جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني:
در بررسي بخشي از لايحه برنامه پنجم دولت که دولت را مکلف مي کرد ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد، گفت شد: به استناد اصل 3 قانون اساسي اين بند لايحه مغاير با قانون است.وي ادامه داد: بر اساس اصل 3 قانون اساسي بايد جلوي نفوذ اجانب به کشور را بگيريم و استعمار را ترک کنيم. اين در حاليست که موظف کردن دولت به عضويت در سازمان تا پايان سال دوم برنامه مغاير با اين اصل قانوني است.سکس از نمايندگان در مجلس وقت گفته است: هيچ کس مخالف پيوستن به اين سازمان نيست و نمي گويد در اين خصوص زمينه سازي نشود اما با تاکيد بر سخنان مقام معظم رهبري بايد به تدريج به سازمان توسعه تجارت جهاني بپيونديم.اين نماينده تاکيد کرده بود: اظهار عجز کردن و اينکه تو را به خدا به ما عضويت دهيد، دون شان ملت ايران است لذا اگر قرار است به سازمان توسعه تجارت جهاني بپيونديم اين روند بايد به صورت تدريجي انجام شود.محمد حسن ابوترابي فرد که رياست جلسه علني را بر عهده داشت اين اخطار را وارد ندانست.در ادامه سکس ديگر ز نمايندگان، نيز با استناد به اصل 85 قانون اساسي مبني بر اينکه هرگونه قراردادي که منجر به سلطه بيگانه بر منابع طبيعي، اقتصاد، فرهنگ و ارزش شود ممنوع است، گفت: ما نبايد به دنبال ملحق شدن به سازمان تجارت جهاني باشيم بلکه بايد به دنبال اين باشيم که راهکارهاي اقتصادي و مدل اقتصادي خود را به جهان ارائه بدهيم.وي افزود: نبايد به گونه اي عمل کنيم که در سازمان تجارت جهاني و جهاني شدن حذف شويم. لذا بايد در قانونگذاري به گونه اي عمل کنيم که دولت مکلف به پيوستن به سازمان تجارت جهاني در کوتاه مدت نباشد.ابطحي اظهار داشت: ما نمي توانيم چک سفيد امضا به دولت بدهيم و او را موظف کنيم که تا پايان برنامه دوم، به عضويت سازمان تجارت جهاني درآييم.وي همچنين با تاکيد به بيانات رهبري گفت: ايشان نيز تاکيدي در عضويت سريع در سازمان تجارت جهاني نداشتند و بر اساس سخنان ايشان مسير پيوستن به تجارت جهاني بايد به آرامي انجام گيرد. فرد اين اخطار را نيز وارد ندانست .در راي گيري نهايي در مجلس دولت موظف شد ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري کشور با قوانين و مقررات اتحاديه هاي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني نسبت به آماده سازي و توانمندسازي ارکان اقتصادي کشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني اقدام قانوني نمايد.با اين حال بر اساس تصميم نمايندگان سرعت بخشي به عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني تا پايان سال دوم برنامه حذف شد و دولت با يک روال آرام نسبت به عضويت در اين سازمان تکاليفي دارد.يك كارشناس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصادي در خصوص نتايج پيوستن به تجارت جهاني در بخش كشاورزي معتقد است:نتيجه پيوستن ايران به تجارت جهاني حداقل در بخش كشاورزي، به دليل مؤظف بودن به كاهش تعرفه ها باعث مي شد محصولات اين بخش در قالب با ديگر كشورها با كاهش هزينه ها و استانداردهاي قابل قبول در عرصه بين المللي حضوررده بندي همچنين تعرفه كالاهاي حساسي مانند گندم ، ذرت ، دانه هاي روغني و ديگر كالاهايي كه با هدف خودكفايي توليد مي شوند ، بازنگري ميشوند و سيستم تعرفه اي آنها براي حمايت از توليد داخلي تعيين شود. شايد هم به اعتقاد مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت يكي از دلايل اصلي تمايل به عضويت در سازمان تجارت جهاني فرصتهايي است كه بر سر راه صادرات كالا و خدمات قرار دارد . وي مي افزايد:بسياري از مشكلات صادرات ، ريشه داخلي دارد و در حال حاضر در زمينه صادرات به آن سوي مرزها مشكل كمتري داريم و زماني كه بتدريج ظرفيت داخلي خود را افزايش دهيم و وقتي شركتهاي ما آمادگي حضور در صحنه بين المللي را داشته باشند ، در آن صورت عضويت در سازمان تجارت جهانييك فرصت است.براي استفاده از اين فرصتها بايد يرنامه ريزي و سرمايه گذاري شود، ضمن اين كه انتقال فناوري و دانش در بخش رقابت پذيري به ايجاد فرصت برابر بنگاه ها و شركتهاي صادراتي در مقابل ديگر شركتها مي انجامد و در بلند مدت ، الحاق به سازمان تجارت جهاني در بهبود وضعيت تجاري كشور مؤثر خواهد بود.در اين ميان برخي كارشناسان نيز معتقدند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني باعث تقويت صنايع معدني مي شود و در مقابل ، تضعيف برخي صنايع غير معدني را به همراه خواهد داشت، به نظر آنان با توجه به آزاد بودن واردات كالا و نبود محدوديت براي واردات كالاهاي خانگي و محصولات فلزي ، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در كوتاه مدت تأثيري بر وضعيت صنايع فلزي كشور نخواهد داشت . با اعمال بخشي از الزامات سازمان تجارت جهاني ، واحدهاي توليد كننده بويژه در بخش لوازم خانگي در معرض رقابت قرار مي گيرند، البته پيوستن به اين سازمان تأثير قابل توجهي در كوتاه مدت بر وضعيت توليد لوازم خانگي نخواهد داشت و با توجه به بررسي هاي انجام شده و اين كه مذاكرات الحاقي به تجارت جهاني ، چندين سال طول مي كشد ، بنابراين زمان كافي براي تنظيم واحدهاي توليد كننده وجود دارد. يعني اين واحدها بايد مقياس هاي اقتصادي خود را تنظيم و از نظر ساختار هزينه اي ، به گونه اي عمل كنند كهذ حداقل هزينه را دارا باشد.بالاترين تعرفه را در بخش صنايع فلزي 45%است:اين تعرفه به واردات بخشي از لوازم خانگي اختصاصي دارد. با توجه به اين كه تعرفه بسيار بالايي نيست، نگراني اي براي كاهش آن وجود ندارد.، هدف نهايي سازمان تجارت جهاني ، روان سازي فعاليت هاي تجاري در دنياست و تعرفه هاي گمركي موانعي براي رواني تجارت در سطح جهان محسوب مي شوند.: تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري 40% است و قاچاق اين محصول نيز به كشور وجود دارد، در نتيجه با توجه به قاچاق پذيري لوازم صوتي و تصويري ، عملاً طبق خواست سازمان تجارت جهاني عمل مي شود. همچنين هزينه قاچاق حدود 20% قيمت محصول صوتي و تصويري وارداتي به كشور است و با در نظر گرفتن اين هزينه ، در واقع واردات لوازم صوتي و تصويري با تعرفه 20 درصدي انجام مي شود. ، در صورت پيوستن به تجارت جهاني و كاهش تعرفه واردات، آسيبي به صنعت لوازم صوتي و تصويري وارد نمي شود و با توجه به اين كه در حال حاضر ، صنعت صوتي و تصويري آسيب پذيري زيادي دارد ، اين صنعت نسبت به صنايع ديگر از حمايت كمتري برخوردار است و به همين دليل پيوستن ايران به تجارت جهاني آسيب كمتري به اين صنعت وارد خواهد كرد. از طرفي رسانه هاي خارجي نيز با پذيرفته شدن ايران به عنوان ناظر سازمان تجارت جهاني ، نظراتي را بيان كرده اند.
اوتول، خبرنگار بي بي سي در 29 مي 2005 در خصوص پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني مي گويد: اين پيشرفت در جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ، ممكن است موضع تيم مذاكره اتمي ايرانرا كه مورد انتقاد برخي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، رقابت در بازار، بازار کالا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، صنعت خودرو، عملکرد سازمان