منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، رقابت در بازار، بازار کالا

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي کاري صورت مي گيرد .سپس تنظيم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمينه گشايش بازار کالا و خدمات خود به روي ساير اعضاء انجام مي گيرد . در واقع مرحله اول يعني مذاکرات ، آغاز فرايندي است که در نهايت به عقد موافقتنامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر مي شود . اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتي مربوط مي شود که هر کشور ( متقاضي عضويت ) بايد تهيه کند و در اختيار گروه کاري قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سياست تجاري ، پرسشها و پاسخهاي کتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است .نتيجه تلاشهاي گروه کاري به تهيه اسنادي منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاري، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسي به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبير خانه سازمان تهيه مي شود . مرحله آخر ، مجمو عه اي است که براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود . راي گيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد و عضويت کشور متقاضي منوط به کسب دو سوم آرا است يک ماه پس از تصويب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضي ، عضويت به مرحله اجرا در مي آيد.(شيروي،79)وضعيت عضويت در سازمان تجارت جهاني : اعضاي اصلي ( شامل نمايندگان دوگانه اتحاديه اروپا مشغول تهيه گزارشات براي سازمان و يا تامين شرايط تطبيق اعضايي که کالاها و يا خدماتشان پذيرفته در حال بررسي نظامنامه يا رژيم تجاري اعضاي فعلاً ناظر توقف مذاکرات و يا هيچ مذاکره‌اي صورت نگرفته مناطق بي ميل عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذيرفتن اصول و معاهدات متعددي است که مورد قبول کشورهاي عضو قرار گرفته‌است. اين مراحل شامل تقاضاي عضويت، پذيرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوين گزارش سياست‌هاي تجاري کشور، تشکيل گروه کاري الحاق و در نهايت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌اي به‌منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق براي الحاق مي‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهاني ??? عضو دارد ( نزديک به تمامي ??? کشوري که اجلاس اروگوئه شرکت کردند , امروز در اين سازمان عضو دائم شده اند ) بيست و هفت بخش از اتحاديه اروپا نيز به عنوان نمايندگان اتحاديه حضور دارند اعضا مي بايست در طي مراوداتي با ديگر کشورهاي عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضويت در سازمان اين امر را تاييد نمي‌کند که کشورها مي‌توانند در منطقه اقليمي خود خودکفا باشند و يا به استقلال ديگر کشورها صدمه‌اي وارد بياورند .با توجه به رشد روز افزون صنايع توليدات معدني در کشور و افزايش ظرفيت توليد ،برنامه ريزي براي صادرات و تبديل تهديد هاي ناشي از پيوستن به سازمان تجارت جهاني به فرصتها ضروري بوده و مي توان گفت نتيجه عملکرد درست مي تواند به طور خلاصه :
– سبب افزايش درآمد ارزي گردد
– باعث ارتقاء طرح و کيفيت محصولات شود
– کاهش قيمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزايش سطح فروش براي توليد کنندگان را به همراه دارد
– در هماهنگي با آهنگ جهاني شدن و تطبيق با معيارهاي سازمان تجارت جهاني موثر است
– ايجاد رقابت و انگيزه مي نمايد
– سبب ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري مي گردد و در نهايت افزايش سهم بازار را به دنبال دارد .
در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهاني هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در اين سازمان انجام مي شود و کاهش تعر فه هاي گمرکي تا 4/0 و حذف سوبسيد از شروط اصلي عضويت در اين سازمان است .
کشور جمهوري اسلامي ايران بايد با هدف جلوگيري از بوجود آمدن يک اجماع جهاني بر ضد کشور ، کسب شرايط بهتر و رفع تبعيض براي راهيابي کالاهاي توليدي داخل به بازارهاي جهاني ، استفاده از مکانيزم سازمان تجارت جهاني در حل اختلافات تجاري ، ايجاد جو مساعد براي سرمايه گذاري خارجي در کشور و تطبيق قوانين و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهاني و همچنين توسعه امکانات بانکي و جلب سرمايه ،افزايش رقابت در بخشهاي مختلف اقتصادي و ارتقاي کيفيت محصولات داخلي و بالا بردن جايگاه و حيثيت اقتصادي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان وارد اين سازمان شود و قبل از ورود نيز بايد مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگي لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما بايد تا الحاق به سازمان تجارت جهاني از هم اکنون قوانين و مقررات داخل رابا حذف تدريجي موانع گمرکي و سوبسيدها براي توليد کنندگان داخلي به يک مکان رقابتي تبديل نمايد تا در صورت پيوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادي و ورشکستگي بنگاههاي توليدي داخلي نباشيم .
جمهوري اسلامي يکي از پايه هاي در آمدي ارزي اش متکي به اقتصاد نفتي بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ايران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهاي نفتي تشکيل مي دهد . و ما بايد قبل از پيوستن به سازمان تجارت جهاني صادرات غير نفتي را افزايش دهيم و کيفيت کالاهاي خود را به حد جهاني بر سانيم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسايه تشويقهاي مادي و غير مادي دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبي يافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول براي اقتصاد دانان نيست.
اول : فروش در خارج کشور به قيمت پايين تر از بازار داخل صورت مي گيرد .
دوم : صادرات موجي است
اکثر کالاهاي ايراني در هر بازار فقط يکبار قابليت فروش دارند و بار بعدي بايد سراغ بازار ديگري رفت يا به عبارتي ديگر بنگاهها کمتر توفيق آن را داشته اند که بازاري را از آن خود کنند يا حداقل سهمي از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امري پسنديده و اجتناب ناپذير است ولي اينگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و اين مسئله هم به دليل اين است که ما به کميت محصولات فکر مي کنيم وکيفيت را که يک امر ضروري براي رقابت در بازارهاي جهاني است ناديده گرفته ايم تاکنون فرصتهاي قابل توجهي را از دست داده ايم و بدتراز همه ،اينکه کالاي داخل را با مارک خارجي به فروش مي رسانيم که ادامه اين روند نمي تواند منافع ملي را تضمين کند براي استفاده از فرصتهاي حاصل از پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت دو موضوع الزامي است:
اول : صيانت از بازار داخلي
دوم : حضور مطمئن در بازار خارجي
که پيش نياز هر دو ، قبل از هر چيز ديگر کيفيت و قيمت کالاست . چطور ممکن است کسي در خانه خود نتواند در برابر رقيب مقاومت کند ولي بيرون از خانه موفق به اين کار گردد .
هريسون و دزورث مي گويد : کنترل کيفي به عنوان يک استراتژي مي تواند کيفيت ، قيمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفيق اقتصادي هدايت کند .
کشور ايران در بعضي از کالاها مزيت نسبي دارد و اين به دليل وفور منابع و عوامل توليد و ارزان بودن آنها مي باشد و اساس انتخاب توليدات در کشورها بر اساس مزيت نسبي در توليدآن کالا در آن کشور مي باشد ولي ما بايد اين مزيت نسبي را به مزيت رقابتي تبديل کنيم يعني سطح تکنولوژي را به حدي برسانيم که توان رقابت در بازارهاي ديگر را داشته باشيم .
و از طرف ديگر سطح بالاي ريسک سرمايه گذاري در کشور است اگر در کشور سطح ريسک سرمايه گذاري کم باشد يک عامل براي ترغيب سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در کشور است که يکي از اين عوامل جو سياسي حاکم بر تفکرات جهاني و تبليغات دشمنان کشور بر عليه ايران است . و ديگر رفتار بعضي از دولتمردان داخلي و ايجاد موانع زياد براي ورود آن سرمايه ها مي باشد.با اينکه کشور ايران در موافقتنامه‌هاي قبلي حوزه تجارت مانند سازمان جهاني تجارت و گات، حضور تقريباً خوبي داشته است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهاني اين مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضيان الحاق به شمار مي آيد. اولين درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در ?? جولاي ???? به اين سازمان ارسال شد. ايران در ?? مه ???? به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. گروه کاري ايران براي پيوستن به اين سازمان هنوز تشکيل نشده‌است. ايران در آبان ???? متن گزارش رژيم تجاري خودرا تقديم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني نمود. بعد از آن، گزارش رژيم تجاري ايران در ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني توزيع گرديد و اعضاي سازمان تجارت جهاني سئوالات خود را از ايران بيان مي دارند که سري اول سئوالات که شامل ??? سئوال مي‌باشد به وزارت بازرگاني ايران د اسفند ???? ارسال گشت. اما در خصوص رئيس گروه کاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، با آنکه توافق بر سر رئيس گروه کاري الحاق ايران صورت گرفته است، ايالات متحده آمريکا از قرار گرفتن تعيين رئيس گروه کاري الحاق در دستور جلسه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد
2-3-7-پيشينه تدوين گزارش رژيم تجاري ايران
اولين ويرايش يادداشت نظامنامه تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال ???? تهيه شده که طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به طور مکرر مورد بازبيني و تکميل قرار گرفته است. دو ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال ????، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري جهت بررسي و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسي‌ها و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سال ?? به دولت ارائه شد. بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ? سال به طول انجاميد. به نحوي که تا پنج سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهار سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از ? سال درخواست ايران در پنج خرداد ?? با اجماع کشورها مواجه و پذيرفته شد و ايران به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد . تمام اينها در حالي است که ميانگين زمان عضويت ديگر کشورهايي که سال ???? به اين سو , در سازمان عضو شده اند چيزي حدود هفت سال بوده است .
2-3-8-موضوعات جديد در سازمان جهاني تجارت
مقصود از موضوعات جديد در سازمان جهاني تجارت موضوعاتي است كه در اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در سنگاپور توافق شد درباره آن بررسي انجام شود و بدين منظور گروه كاري براي هريك تشكيل گرديد. اين موضوعات عبارتند از :
1- تجارت الكترونيك- تسهيل تجاري- شفافيت در خريدهاي دولتي- تجارت و محيط زيست- تجارت و سرمايه‌گذاري- تجارت و سياست رقابتي .
تجارت الكترونيك ، توزيع ، بازاريابي، فروش يا تحويل كالاها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت محصولات از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كالاها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري در WTO است كه در دست تدوين مي‌باشد.
تسهيل تجاري شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه‌هاي گمركي از جمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كالا ، استانداردها ، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است . از آنجا كه سازمان جهاني تجارت بدنبال رفع موانع غير تعرفه‌اي در تجارت است ، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار مي‌دهد.
شفافيت در خريدهاي دولتي، مكمل موافقت‌نامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد . براين اساس ، رويه‌هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويه‌هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد.
تجارت و سياست رقابتي ، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوء استفاده از موقعيت برتر و ادغام‌ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقت‌نامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامه هاي کاري سازمان جهاني تجارت گرديده است.
تجارت و محيط زيست به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي ، الزامات بسته بندي ، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي مي باشد .
تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي ( مستقيم و پرتفوي ) مي پردازد .قبل از آن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، اصل دولت کامله الوداد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد